Mishonga kunaAntikristu

 

CHII Mushonga waMwari kune anopesana naKristu mumazuva edu here? Ndeipi “mhinduro” yaIshe kuchengetedza vanhu Vake, Barque yeChechi Yake, nemumvura dzakaipa dziri mberi? Iyi mibvunzo yakakosha, kunyanya maererano nemubvunzo waKristu pachake, unopengenutsa:

Kana Mwanakomana woMunhu achiuya, achawana kutenda panyika here? (Ruka 18: 8)Ramba kuverenga

The Greatest Revolution

 

THE nyika yakagadzirira chimurenga chikuru. Mushure mezviuru zvemakore zvezvinonzi kufambira mberi, hatisi vanyarikani saKaini. Tinofunga kuti tafambira mberi, asi vazhinji havana ruzivo rwekudyara gadheni. Tinozviti takabudirira, asi takaparadzaniswa zvakanyanya uye tiri munjodzi yekuzviparadza kukuru kupfuura chero chizvarwa chakapfuura. Hachisi chinhu chidiki chakataurwa naMadzimai vedu kuburikidza nevaporofita vakati wandei kuti “Uri kurarama munguva yakaipa kupfuura nguva yeMafashamo,” asi anowedzera, "... uye nguva yasvika yekudzoka kwako."[1]Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo” Asi kudzokera kuchii? Kuchitendero here? Ku“Misa dzechinyakare”? Kune pre-Vatican II…?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo”

Nzira Idiki yeSt

 

Farai nguva dzose;
uye tenda mumamiriro ese,
nokuti ndiko kuda kwaMwari
nokuda kwenyu muna Kristu Jesu. 
( 1 VaTesaronika 5:16 )
 

KUBVIRA Ndakakunyorerai pekupedzisira, hupenyu hwedu hwapinda mumhirizhonga sezvo takatanga kufamba kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe. Pamusoro peizvozvo, mari isingatarisirwe uye kugadzirisa kwakakwira mukati mekunetsekana kwakajairika nemakondirakiti, nguva dzekupedzisira, uye akatyoka cheni dzekugovera. Nezuro, ndakazofuridza gasket uye ndaifanira kufamba kwenguva refu.Ramba kuverenga

Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


MAZUVA ANO, ndaifanira kunyatsotarisa kutora mazano angu. Ndakanyora imwe nguva yapfuura kuti, patinenge tichiswedera pedyo ziso yeDutu guru iri, ndipo patinofanira kutarisisa pana Jesu. Nekuti mhepo dzechamupupuri chadhiabhorosi imhepo dze kuvhiringidzika, kutya, uye nhema. Isu tichapofumadzwa kana tikayedza kutarisisa mazviri, kuvadudzira - zvakanyanya senge munhu angaite kana akaedza kutarisa pasi peChikamu 5 dutu. Mifananidzo yemazuva ese, misoro yenyaya, uye meseji zviri kuendeswa kwauri se "nhau". Havasi. Iyi ndiyo nhandare yekutamba yaSatani zvino - hondo yepfungwa yakanyatsogadzirwa nevanhu inotungamirwa na "baba venhema" kugadzirira nzira yeKugadziridza Kukuru uye Yechina Yekuvandudza Kweindasitiri: hurongwa hwepasirese hwakadzorwa, hwakamisikidzwa, uye husina Mwari.Ramba kuverenga

Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

 

MWARI yakachengetera, nokuda kwenguva yedu, “chipo chokurarama muKuda kwoumwari” icho chaichimbova udangwe hwaAdhama asi chakarasika kupfurikidza nechivi chapakuvamba. Ikozvino yave kudzoserwa sedanho rekupedzisira reVanhu verwendo rurefu rwaMwari rwekudzokera kumoyo waBaba, kuvaita Mwenga “asina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina gwapa” (VaEfeso 5). :27).Ramba kuverenga

Nguva Yedu Yevakadzi Yehondo

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YEMAHARA

 

PANO idzi inzira mbiri dzekusvika panguva dzave kuitika: sevanobatwa kana vapikisi, sevamiriri kana vatungamiriri. Tinofanira kusarudza. Nekuti hapachina nzvimbo yepakati. Hapasisinazve nzvimbo inodziya. Hapasisina kunetseka pane chirongwa chehutsvene hwedu kana cheuchapupu hwedu. Pamwe isu tese tiri munaKristu - kana isu tinotorwa nemweya wenyika.Ramba kuverenga

The Secret

 

… Mambakwedza kubva kumusoro achatishanyira
kuvhenekera avo vagere murima nemumvuri werufu,
kutungamira tsoka dzedu munzira yerugare.
(Ruka 1: 78-79)

 

AS kaive kekutanga kuuya kwaJesu, saka zviri zvakare pachikumbaridzo chekuuya kweHumambo Hwake pasi pano sezvazviri Kudenga, iyo inogadzirira uye inotungamira kuuya Kwake kwekupedzisira kumagumo enguva. Nyika, zvakare, iri "murima nemumvuri werufu," asi mambakwedza matsva ari kukurumidza kuuya.Ramba kuverenga

Kusondela Jesu

 

Ndinoda kutaura nekutenda kunobva pamoyo kune vese vaverengi vangu uye vanoona nekushivirira kwako (semazuva ese) panguva ino yegore apo purazi rakabatikana uye iniwo ndinoedza kupinda mune imwe zororo uye zororo nemhuri yangu. Ndinokutendai zvakare kune avo vakapa minamato yenyu nemipiro kuhushumiri uhu. Handifi ndakawana nguva yekutenda munhu wese pachezvangu, asi zivai kuti ndinonamatira imi mose. 

 

CHII Ndicho chinangwa chezvese zvinyorwa zvangu, mawebhusaiti, podcast, bhuku, maalbham, nezvimwe? Ndechipi chinangwa changu pakunyora nezve "zviratidzo zvenguva" uye "nguva yekupedzisira"? Zvirokwazvo, zvave zvekugadzirira vaverengi kwemazuva ayo ave pedyo. Asi pamoyo chaipo peizvi zvese, chinangwa ndechekukuswededza padyo naJesu.Ramba kuverenga

Kana Uchenjeri Huya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina weChishanu Svondo reLent, Kurume 26, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

Mukadzi-anonamata_Fotor

 

THE mazwi akauya kwandiri nguva pfupi yadarika:

Chero chii chinoitika, chinoitika. Kuziva nezve ramangwana hakukugadzirire iwe; kuziva Jesu kunoita.

Pane mukaha mukuru pakati Ruzivo uye njere. Zivo inokuudza chii ndiro. Njere dzinokuudza zvekuita do nazvo. Iyo yekutanga isina yekupedzisira inogona kuve nenjodzi pamatanho mazhinji. Semuyenzaniso:

Ramba kuverenga

Kugadziridza kuve Baba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina wevhiki rechina reLent, Kurume 19, 2015
Mutambo weSt. Joseph

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

VABABA ndechimwe chezvipo zvinoshamisa kubva kuna Mwari. Uye inguva isu varume tinonyatso kuirwira pane zvazviri: mukana wekuratidzira iwo chaiwo uso raBaba Vekudenga.

Ramba kuverenga

Kana Mweya Wauya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheSvondo rechina reLent, Kurume 17, 2015
Zuva raSt

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE Mweya Mutsvene.

Wakasangana neMunhu uyu here? Kune Baba neMwanakomana, hongu, uye zviri nyore kwatiri kuti tifungidzire ivo nekuda kwechiso chaKristu uye nemufananidzo wababa. Asi Mweya Mutsvene… ko, shiri? Kwete, Mweya Mutsvene ndiye Munhu Wechitatu weUtatu Hutsvene, uye uyo uyo, kana Anouya, anoita mutsauko wese munyika.

Ramba kuverenga

Namata Zvakawanda, Taura Zvishoma

wwwmakombi.com

 

Ndingadai ndakanyora izvi kwevhiki yapfuura. Kutanga kuburitswa 

THE Sinodi pamusoro pemhuri muRoma matsutso apfuura yaive kutanga kwemoto wemhirizhonga yekurwisa, fungidziro, kutonga, kugunun'una, uye kufungirana pamusoro paPapa Francis. Ndakaisa zvese padivi, uye kwemavhiki akati wandei ndakapindura kunetseka kwemuverengi, kumonyaniswa kwenhau, uye kunyanya kumonyaniswa kwevamwe vaKaturike izvo zvaingoda kugadziriswa. Kutenda ngakuve kuna Mwari, vanhu vazhinji vakarega kuvhunduka uye vakatanga kunamata, vakatanga kuverenga zvakawanda nezveizvo zvaive Papa chaizvoizvo kutaura pane kutaura kuti yaive misoro yenyaya ipi. Nekuti zvirokwazvo, maitiro akajairika aPope Francis, kutaura kwake-kwe-cuff kunoratidza murume akasununguka nehurukuro yemumugwagwa kupfuura dzidziso yezvouMwari, inoda chirevo chakakura.

Ramba kuverenga

Nhanho dzeMweya Dzakanaka

Matanho_Fotor

 

MATANHO OKUDZIDZA PAMWEYA

Basa rako mu

Urongwa hwa Mwari Hwepedyo hweHutsvene

Kuburikidza naAmai Vake

rakanyorwa naAnthony Mullen

 

imi vakakweverwa kune ino webhusaiti kuti vagadzirire: gadziriro yekupedzisira ndeyekushandurwa zvechokwadi uye zvechokwadi kuva Jesu Kristu kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene rinoshanda kuburikidza neHwekunamata Amai uye Kukunda kwaMaria Amai vedu, naAmai vaMwari vedu. Kugadzirira kweDutu kunongova chikamu chimwe chete (asi chakakosha) chikamu mukugadzirira "Hutsva & Hutsvene Hwenyu" hwakaporofitwa naSt. John Paul II kuti hwaizo "ita Kristu Moyo wenyika."

Ramba kuverenga

Kurasikirwa Nevana Vedu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
ya Ndira 5th-10th, 2015
yeEpiphany

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

I vakave nevabereki vasingaverengeki vakauya kwandiri mumunhu kana kunyora ini vachiti, "Handisi kunzwisisa. Taienda nevana vedu kuMisa musi weSvondo woga woga. Vana vangu vainamatira Rosary nesu. Vangaenda kumabiko emweya… asi ikozvino, vese vasiya Chechi. ”

Mubvunzo ndewekuti nei? Semubereki wevana vasere ini, misodzi yevabereki ava dzimwe nguva yakanditambudza. Saka wadii kusadaro vana vangu? Muchokwadi, mumwe nemumwe wedu ane rusununguko rwekusarudza. Iko hakuna forumla, per se, kuti kana iwe ukaita izvi, kana kutaura munamato uyu, kuti mhedzisiro yacho ndeye utsvene. Kwete, dzimwe nguva mhedzisiro ndeyekusatenda kuti kuna Mwari, sezvandakaona mumhuri yangu yehukama.

Ramba kuverenga

Nei Tisinganzwe Izwi Rake

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 28, 2014
Chishanu wevhiki rechitatu reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

JESU akati makwai angu anonzwa inzwi rangu. Haana kuti “mamwe” makwai, asi my makwai anonzwa inzwi rangu. Saka nei uchibvunza, ini ndisinganzwe izwi rake? Kuverengwa kwanhasi kunopa zvimwe zvikonzero nei.

Ndini Jehovha Mwari wako: inzwa inzwi rangu… Inzwai vanhu vangu, ini ndichakurayirai; Haiwa Israeri, haundinzwi here? ” (Nhasi Mapisarema)

Ramba kuverenga

Iyo Diki Nzira

 

 

DO usatambise nguva uchifunga nezveumhare hwevasande, zvishamiso zvavo, zvishuwo zvisina kujairika, kana mufaro chinzvimbo chiri pasi pechitsitsinho chaSatani). Asi, ipapo, zvibatise nekungofamba pamusoro Iyo Diki Nzira, iyo inotungamira isinga pfuure, kune hunhu hwevasande

 

Ramba kuverenga

Kufamba Kunamata

 

 

Ivai vakadzikama uye vakasvinura. Mudzivisi wenyu, dhiabhori anofamba-famba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Mumudzivisei, makamira nesimba mukutenda, muchiziva kuti hama dzenyu munyika yose vanotambudzikavo saizvozvo. (1 Pet. 5: 8-9)

Mashoko aSt.Peter ari pachena. Ivo vanofanirwa kumutsa mumwe nemumwe wedu kune chaicho chokwadi: isu tiri kuvhimwa zuva nezuva, paawa, sekondi yega yega nengirozi yakadonha pamwe nevateveri vake. Vashoma vanhu vanonzwisisa kurwisa kusingaperi kwemweya yavo. Muchokwadi, isu tinorarama munguva apo vamwe vadzidzi vezvitendero uye vafundisi vasina kungozvidza basa remadhimoni, asi vachiramba kuvapo kwavo zvachose. Zvichida iko kutsigira kwaMwari nenzira apo mafirimu akadai seiyo Kununura kwaEmily Rose or Kubvumirana zvichibva pa "zviitiko zvechokwadi" zvinoonekwa pane sirivheri skrini. Kana vanhu vakasatenda kuna Jesu kuburikidza neshoko reEvhangeri, pamwe vachatenda kana vakaona muvengi wake achishanda. [1]Yambiro: aya mafirimu ari ezve kubata chaiko madhimoni uye infestations uye anofanirwa kungo tariswa mune mamiriro enyasha nekunamata. Handina kuona Hunyengeri, asi ndinokurudzira zvikuru kuona Kununura kwaEmily Rose nemagumo ayo anoshamisa uye echiporofita, pamwe nekugadzirira kwambotaurwa.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Yambiro: aya mafirimu ari ezve kubata chaiko madhimoni uye infestations uye anofanirwa kungo tariswa mune mamiriro enyasha nekunamata. Handina kuona Hunyengeri, asi ndinokurudzira zvikuru kuona Kununura kwaEmily Rose nemagumo ayo anoshamisa uye echiporofita, pamwe nekugadzirira kwambotaurwa.

Kunemi, Jesu

 

 

TO iwe, Jesu,

Kuburikidza neMweya Wakachena waMaria,

Ini ndinopa zuva rangu uye nehupenyu hwangu hwese.

Kutarisa izvo chete izvo iwe zvaunoda kuti ndione;

Kuteerera chete izvo izvo zvaunoshuvira kuti ndinzwe;

Kutaura chete izvo zvaunoda kuti nditaure;

Kuda chete izvo zvaunoshuvira kuti ndide.

Ramba kuverenga

Nhasi chete

 

 

MWARI inoda kutinonotsa. Kupfuura izvozvo, Anoda kuti tidaro zororo, kunyangwe mumhirizhonga. Jesu haana kumbomhanyira kuMweya wake. Akatora nguva yekudya kwekupedzisira, yekupedzisira dzidziso, nguva yepedyo yekugeza tsoka dzeumwe. Mubindu reGetsemane, Akamisa nguva yekunamata, kuunganidza simba Rake, kutsvaga kuda kwaBaba. Saka sezvo Chechi inoswedera kuMweya wake, isuwo tinofanira kutevedzera Muponesi wedu uye tive vanhu vekuzorora. Muchokwadi, chete nenzira iyi chete isu patinogona kuzvipa isu sechokwadi zviridzwa zve "munyu uye chiedza."

Zvinorevei “kuzorora”?

Kana iwe ukafa, kunetseka kwese, kusagadzikana kwese, zvido zvese zvinomira, uye mweya unomiswa wakadzikama… wakazorora. Fungisisa pane izvi, nekuti ndizvo zvinofanirwa kuve mamiriro edu muhupenyu huno, nekuti Jesu anotidaidza ku "kufa" isu tichiri kurarama:

Ani naani anoda kunditevera anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana…. Ndinoti kwamuri, Kunze kwekuti tsanga yegorosi yawira muvhu ikafa, inongoramba ichingova tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Mat. 16: 24-25; Joh. 12:24)

Ehezve, muhupenyu huno, isu hatigone kubatsira asi kurwisana nezvido zvedu uye kurwisa kushaya simba kwedu. Iko kiyi, saka, haisi yekuzvibvumira iwe kuti ubatwe mumafungu anomhanyisa uye mafambiro enyama, mune anokanda mafungu ezvido. Asi, nyura mukati memweya umo Mvura dzeMweya dzichiri.

Isu tinoita izvi nekugara mune mamiriro e kuvimba.

 

Ramba kuverenga

Joinha Maka muSault Ste. Marie

 

 

KUPINDA MISSION NEMAKI

 Zvita 9 & 10, 2012
Mai vedu veGwara rakanaka Rezano
114 MacDonald Ave.

Sault Ste. Marie, Ontario, Canada
7:00 pm husiku
(705) 942-8546

 

Sezvatinowedzera Kuswedera

 

 

IYI makore manomwe apfuura, ndakanzwa Ishe vachifananidza zviri pano nekuuya pamusoro penyika kune a dutu. Iyo yepedyo inosvika kuziso remhepo, ndipo panotowedzera kusimba mhepo. Saizvozvowo, isu tinosvika padyo neiyo Ziso reDutu-Zvakavanzika nevatsvene vakataura se "yambiro" yepasirese kana "kuvhenekera hana" (pamwe “chisimbiso chechitanhatu” chaZvakazarurwa) - zviitiko zvepasirese zvakanyanya zvichave.

Takatanga kunzwa mhepo dzekutanga dzeGreat Storm iyi muna 2008 pakatanga kudonha hupfumi hwenyika [1]cf. Gore reKuburitswa, Landslide &, Manyepo Anouya. Zvatichaona mumazuva nemwedzi iri mberi zvichave zviitiko zviri kuitika nekukurumidza, imwe pamusoro peimwe, izvo zvichawedzera kusimba kweDutu Guru iri. Ndiyo kusangana kwenyonganiso. [2]cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos Kare, pane zviitiko zvakakosha zviri kuitika pasirese izvo, kunze kwekunge iwe uri kutarisa, sezvakaita hushumiro uhu, vazhinji vanenge vasingazvizive.

 

Ramba kuverenga

Be Resolve

 

KUTENDA Ndiwo mafuta anozadza mwenje yedu otigadzirira kuuya kwaKristu (Mat 25). Asi isu tinowana sei kutenda uku, kana kuti, kuzadza marambi edu? Mhinduro iri kuburikidza munamato

Kunamata kunoenda kunyasha dzatinoda… -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), n. 2010

Vanhu vazhinji vanotanga gore idzva vachiita "Chisarudzo cheGore Idzva" - chivimbiso chekuchinja imwe tsika kana kuzadzisa chimwe chinangwa. Zvino hama nehanzvadzi, tsungai kunamata. Saka vashoma maKatorike vanoona kukosha kwaMwari nhasi nekuti havachanamate. Dai vakanamata zvinogara, moyo yavo yaizadzwa nekuwedzera nemafuta ekutenda. Vaizosangana naJesu nenzira yemunhu chaiye, uye vagutsikane mukati mavo kuti Iye ariko uye kuti Ndiye zvaAnoti Ndiye. Ivo vaizopihwa huchenjeri hwamwari hwekuti vazvizive mazuva ano atiri kurarama, uyezve nemaonero ekudenga ezvinhu zvese. Vaizosangana naye pavanomutsvaga nekuvimba kwemwana ...

… Mumutsvake nomoyo wakarurama; nekuti unowanikwa nevasingamuedzi, nekuzviratidza kune avo vasingamutendi. (Huchenjeri 1: 1-2)

Ramba kuverenga

Kukunda Kutya Munguva Dzedu

 

Chechipiri Chakavanzika Chakavanzika: Kutsvaga muTembere, rakanyorwa naMichael D. O'Brien.

 

LAST vhiki, Baba Vatsvene vakatumira vapirisita makumi maviri nemapfumbamwe vachangogadzwa munyika vachivakumbira kuti "vazivise uye vapupure kumufaro." Ehe! Tose tinofanira kuramba tichipupurira kune vamwe mufaro wekuziva Jesu.

Asi maKristu mazhinji haatombonzwa mufaro, ndoda kutaura nezvazvo. Muchokwadi, mazhinji azere nekushushikana, kushushikana, kutya, uye pfungwa yekusiiwa sezvo kumhanya kwehupenyu kuchikurumidza, mutengo wekurarama unowedzera, uye ivo vachiona misoro yenhau ichiitika yakavapoteredza. "sei, ”Vamwe vanobvunza,“ ndinogona kuva vanofara? "

 

Ramba kuverenga

Kunge Mbavha

 

THE apfuura maawa makumi maviri nemana kubvira kunyora Mushure mekujekesa, mazwi anga achitaurira mumoyo mangu: Sembavha usiku ...

Kana dziri nguva nemwaka, hama, hamufaniri kuti chero chinhu ngainyorerwe kwamuri. Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Vazhinji vakashandisa mazwi aya paKuuya Kwechipiri kwaJesu. Zvirokwazvo Ishe anouya paawa isingazivikanwe naBaba chete. Asi kana tikaverenga chinyorwa chiri pamusoro zvakanyatsonaka, St. Paul ari kutaura nezvekuuya kwe "zuva raIshe," uye izvo zvinouya kamwe kamwe zvakaita se "kurwadziwa nemimba." Mukunyora kwangu kwekupedzisira, ndakatsanangura kuti "zuva raIshe" harisi zuva kana chiitiko chimwe, asi nhambo yenguva, sekureva kweChechi Tsika. Nekudaro, izvo zvinotungamira kumusoro uye zvinounza muZuva raIshe ndiwo chaiwo marwadzo emimba ayo Jesu akataura nezvawo [1]Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11 uye Johane Mutsvene akaona muchiratidzo che Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

Naivowo, kune vazhinji, vachauya sembavha usiku.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11

Kuyeuka

 

IF unoverenga Kuchengetwa kweMoyo, ipapo unoziva parizvino kuti kangani isu tinotadza kuzvichengeta! Tinotadziswa nyore nyore nechinhu chidiki-diki, tinobviswa murunyararo, uye tinotsauswa kubva kuzvido zvedu zvitsvene. Zvakare, naSt. Paul tinoshevedzera kuti:

Ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga…! (VaR. 7:14)

Asi isu tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi aSt. James:

Zvitorei semufaro chete, hama dzangu, pamunosangana nemiedzo mizhinji, nekuti munoziva kuti kuyedzwa kwerutendo rwenyu kunounza kutsungirira. Uye kutsungirira ngakuve kwakakwana, kuti iwe uve wakakwana uye wakakwana, usina chaunoshayiwa. (Jakobho 1: 2-4)

Nyasha haina kudhura, inopihwa senge chinokurumidza-chikafu kana pakadzvanya mbeva. Tinofanira kuirwira! Ndangariro, idzo dziri kutora zvakare kuchengetwa kwemoyo, inowanzova hondo pakati pezvishuwo zvenyama nezvido zveMweya. Uye saka, isu tinofanirwa kudzidza kutevera iyo nzira yeMweya…

 

Ramba kuverenga