Horizon of Hope

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 3rd, 2013
Chirangaridzo chaSt. Francis Xavier

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA inopa chiono chinonyaradza chakadai chenguva yemberi zvekuti munhu anogona kukanganwirwa nekufunga kuti ingoriwo "nyere kurota." Mushure mekucheneswa kwepasi ne "shamhu yemuromo [waIshe], nemweya wemiromo yake," Isaya anonyora.

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichawira pasi nembudzana… Hakuchazovazve nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11)

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 1, 2013
Svondo yekutanga yeAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE bhuku raIsaya — uye Adventi iyi — inotanga nechiratidzo chakajeka cheZuva rinouya apo “nyika dzese” dzichamhanyira kuChechi kuzopihwa kubva paruoko rwake dzidziso dzinopa hupenyu dzaJesu. Sekureva kwa Madzibaba eChechi ekutanga, Mukadzi Wedu weFatima, uye mazwi echiporofita emapapa ezana ramakore makumi maviri, tinogona kutarisira "nguva yorugare" iri kuuya apo ivo "vachapfura minondo yavo vachiiita miromo yemagejo nemapfumo avo vachiaita zvekuchekereresa" (ona Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!)

Ramba kuverenga

Chikara Chinokwira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 29th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano.

 

THE muporofita Danieri anopiwa chiono chine simba uye chinotyisa chehushe hune hunotonga kwenguva — yechina ichive hudzvanyiriri hwepasi rose kwaizobuda Anopesana naKristu, sekureva kwetsika. Vese Danieri naKristu vanotsanangura kuti nguva dzeichi "chikara" dzichaita sei, zvisinei nemaonero akasiyana.Ramba kuverenga

Mibvunzo yako paNguva

 

 

DZIMWE mibvunzo nemhinduro pane "nguva yerunyararo," kubva kuVassula, kusvika Fatima, kuna Madzibaba.

 

Q. Ko Ungano yeDzidziso Yekutenda haina kutaura here kuti "nguva yerunyararo" ndeye millenarianism payakaisa Chiziviso pane zvakanyorwa naVassula Ryden?

Ndafunga kupindura uyu mubvunzo pano sezvo vamwe vari kushandisa Chiziviso kuita mhedziso dzakakanganisika maererano nepfungwa ye "nguva yerunyararo." Mhinduro kumubvunzo uyu inonakidza sekukanganiswa kwayo.

Ramba kuverenga

TruNews Kubvunzana

 

MAKO MALLETT aive muenzi pa TruNews.com, vhidhiyo redhiyo podcast, musi wa 28 Kukadzi, 2013. Vaine mukokeri, Rick Wiles, vakakurukura nezvekusiya basa kwaPope, kuramba kutenda muChechi, nedzidziso ye "nguva yekupedzisira" kubva mumaonero eKatorike.

Mukristu weevhangeri achibvunzurudza muKaturike mubvunzurudzo isingawanzoitika! Teerera mu pa:

TruNews.com

Benedict, uye Kupera kweNyika

PapaPlane.jpg

 

 

 

NdiMay 21, 2011, uye nhepfenyuro huru, senguva dzose, yakanyanya kugadzirira kuterera kune avo vanopa zita rekuti "Mukristu," asi vachitsigira kupokana, kana asiri mazano eupenzi (ona zvinyorwa pano uye pano. Kukumbira ruregerero kune avo vaverengi muEurope avo vakapererwa nenyika maawa masere apfuura. Ndingadai ndakatumira izvi kare). 

 Pasi riri kuguma nhasi here, kana muna 2012? Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa Zvita 18, 2008…

 

 

Ramba kuverenga

Kuuya Kwechipiri

 

KUBVA muverengi:

Pane nyonganiso yakawandisa maererano "nekuuya kwechipiri" kwaJesu. Vamwe vanozvidaidza kuti "Eucharistic kutonga", kureva Kuvapo Kwake muSaramente Yakaropafadzwa. Vamwe, kuvapo chaiko kwaJesu achitonga munyama. Ndeipi pfungwa yako pane izvi? Ndiri confused…

 

Ramba kuverenga