Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Papa Wechokwadi ndiani?

 

WHO ndiye papa wechokwadi?

Dai waiverenga kuinbox kwangu, unoona kuti nyaya iyi ishoma pane zvaungafunga. Uye kusiyana uku kwakawedzera kusimba munguva pfupi yapfuura ne Muparidzi muchinyorwa chikuru cheKaturike. Inopa dzidziso iri kuwedzera kukwezva, nguva yese ichitamba nayo kusuwa...Ramba kuverenga

The Great Divide

 

Ndauya kuzotungidza moto panyika.
uye ndinoshuva sei kuti dai zvave kutopisa!…

Munofunga kuti ndakauya kuzoisa rugare panyika here?
Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa.
Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa;
vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu…

(Ruka 12: 49-53)

Naizvozvo pakava nekupesana pakati pechaunga nekuda kwake.
(John 7: 43)

 

NDINODA shoko iri rakabva kuna Jesu: “Ndauya kuzotungidza moto panyika uye ndinoshuva sei kuti dai watopfuta kudaro!” Ishe wedu anoda Vanhu vari mumoto nerudo. Vanhu vane hupenyu nekuvapo kunotungidza vamwe kuti vatendeuke uye vatsvage Muponesi wavo, nekudaro vachikudza Muviri usinganzwisisike waKristu.

Uye zvakadaro, Jesu anotevera izwi iri nenyevero yekuti Moto Unoyera uyu uchazviita gurai. Hazvidi mudzidzi webhaibheri kuti anzwisise kuti sei. Jesu akati. “Ndini chokwadi” uye tinoona zuva nezuva kuti zvokwadi Yake inotiparadzanisa sei. Kunyange vaKristu vanoda chokwadi vanogona kusafara apo bakatwa iroro rechokwadi rinobaya munondo wavo pachake mwoyo. Tinogona kuzvikudza, kudzivirira, uye nharo kana tatarisana nechokwadi che isu. Uye hachisi chokwadi here kuti nhasi tinoona Muviri waKristu uchityorwa uye uchikamurwa zvakare nenzira yakaipisisa sezvo bhishopi achipikisa bhishopi, kadhinari anomira achipesana nekadhinari - sekufembera kwakaita Mukadzi Wedu kuAkita?

 

Iko Kunatswa Kukuru

Mwedzi miviri yapfuura pandaityaira ndichidzoka nekudzoka kakawanda pakati pemapurovhinzi eCanada kuti nditamise mhuri yangu, ndakava nemaawa akawanda okufunga nezveushumiri hwangu, zviri kuitika munyika, zviri kuitika mumwoyo mangu. Mukupfupikisa, tiri kupfuura nokumwe kwokucheneswa kukurusa kwomunhu kubvira paMafashamo. Izvi zvinoreva kuti isu tiripowo kupepetwa sezviyo — munhu wese, kubva kuvarombo kusvika papa. Ramba kuverenga

Kune Imwe chete Barque

 

…seChechi imwe uye yega magisterium isingaonekwe,
papa nemabhishopi muhumwe naye;
carry
 mutoro wakakomba kuti hapana chiratidzo chisinganzwisisike
kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari.
kuvhiringa vakatendeka kana kuvanyengedza
kupinda mupfungwa yenhema yokuchengeteka. 
—Cardinal Gerhard Müller,

aimbova mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda
Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Haisi nyaya yekuve 'pro-' Pope Francis kana 'contra-' Pope Francis.
Uyu mubvunzo wekudzivirira kutenda kweKatorike,
uye zvinoreva kudzivirira Hofisi yaPetro
izvo Pope akabudirira. 
—Cardinal Raymond Burke, Chirevo cheKaturike Nyika,
January 22, 2018

 

ASATI akafa, rinenge gore rapfuura kusvika pazuva rekutanga kwedenda, muparidzi mukuru Rev. John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) akandinyorera tsamba yekurudziro. Mariri, akabatanidza meseji yekukurumidzira kune vese vaverengi vangu:Ramba kuverenga

Francis naGreat Reset

Mufananidzo wechikwereti: Mazur / catholicnews.org.uk

 

… Kana zvinhu zvanaka, kutonga kuchapararira pasi rese
kutsvaira maKristu ese,
uyezve wozadza hukama hwepasirese
pasina wanano, mhuri, pfuma, mutemo kana Mwari.

-Francois-Marie Arouet de Voltaire, muzivi uye Freemason
Iye Achapwanya Musoro Wako (Kindle, loc. 1549), Stephen Mahowald

 

ON Chivabvu 8, 2020Kukwidza kweChechi neNyika kumaKatorike uye Vese Vanhu veChido Chakanaka”Rakabudiswa.[1]stopworldcontrol.com Vakasaina vacho vanosanganisira Kadhinari Joseph Zen, Kadhinari Gerhard Müeller (Prefect Emeritus weUngano yeDzidziso Yekutenda), Bishop Joseph Strickland, naSteven Mosher, Mutungamiri wePopulation Research Institute, kungodoma vashoma. Pakati pemashoko akakwidzwa kudare iri yambiro yekuti “nechikonzero chekutapukirwa noutachiona… hunyanzvi hwounyanzvi hwounyanzvi” huri kuiswa “umo vanhu vasina zita uye vasina chivimbo vanogona kusarudza ramangwana renyika”.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 stopworldcontrol.com

Papal Puzzlery

 

Mhinduro yakazara kumibvunzo yakawanda yakanangisa nzira yangu maererano nekusagadzikana kwekupapa Pope Francis. Ini ndinokumbira ruregerero kuti izvi zvishoma kureba kupfuura zvakajairwa. Asi nekutenda, iri kupindura akati wandei mibvunzo yevaverengi….

 

KUBVA muverengi:

Ndinonamatira kutendeuka uye nezvezvinangwa zvaPapa Francis mazuva ese. Ini ndini ndakatanga kudanana naBaba Vatsvene paakatanga kusarudzwa, asi pamusoro pemakore echiPontifiketi chake, akandivhiringidza uye akaita kuti ndinetseke zvakanyanya kuti mweya wake wakasununguka wechiJesuit wainge wakada kuenda-kuruboshwe neanoenda kuruboshwe. kuona kwenyika uye nguva dzakasununguka. Ini ndiri wechiFrench Franciscan saka basa rangu rinondisunga kuti ndimuteerere. Asi ndinofanira kubvuma kuti anondityisidzira… Tinoziva sei kuti haasi anti-papa? Vezvenhau vari kumonyanisa mashoko ake? Tinofanira kumutevera tisingaoni uye kumunamatira iye zvakanyanya here? Izvi ndizvo zvandave ndichiita, asi moyo wangu unopokana.

Ramba kuverenga

Kuuya Wave Wekubatana

 PAMUSORO PEMABVUNZO ECHIYA CHAI ST PETRO

 

FOR vhiki mbiri, ndakaziva Ishe vachindikurudzira kakawanda vachindinyora kunyora nezvazvo ecumenism, iyo yekuenda kune kubatana kwechiKristu. Pane imwe nguva, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndidzokere ndikaverenga iyo “Petals”, iwo mana mavambo ezvinyorwa zvakabudira zvimwe zvese pano. Imwe yacho ndeye kubatana: Makatorike, maPurotesitendi, uye Kuroora kuri kuuya.

Sezvandakatanga nezuro nemunamato, mazwi mashoma akauya kwandiri kuti, mushure mekuvagovana nemukuru wangu wezvemweya, ndinoda kugovana newe. Zvino, ndisati ndaita, ndinofanira kukuudza kuti ndinofunga kuti zvese zvandiri kuda kunyora zvinotora zvirevo zvitsva kana iwe uchiona vhidhiyo pazasi yakatumirwa Zenit Nhau Agency 's webhusaiti nezuro mangwanani. Handina kutarisa vhidhiyo kusvika pashure Ndakagamuchira mazwi anotevera mumunamato, saka kutaura zvishoma, ndakapeperetswa nemhepo yeMweya (mushure memakore masere ezvinyorwa izvi, handina kumbojaira!).

Ramba kuverenga