Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.Ramba kuverenga

Zororo reSabata rinouya

 

FOR Makore 2000, Chechi yakashandira kukwevera mweya muchipfuva chake. Akatsungirira kutambudzwa uye kutengeswa, vanyengeri uye kupesana. Akaenda nemwaka yekubwinya uye kukura, kuderera uye kupatsanurwa, simba nehurombo apo achizivisa asinganeti evhangeri - kana dzimwe nguva kuburikidza nevakasara. Asi rimwe zuva, vakadaro Madzibaba veChechi, vachanakidzwa ne "Zororo reSabata" - Nguva yeRunyararo pasi pano pamberi kuguma kwenyika. Asi chii chaizvo chiri zororo iri, uye chii chinounza nezvaro?Ramba kuverenga

Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu II

 

 

NDINODA kupa meseji yetariro-tariro huru. Ini ndinoramba ndichigamuchira tsamba umo vaverengi vari kupererwa sezvavanotarisa kuenderera kudzikira uye kuora kwekuratidzira kwenzanga yakavapoteredza. Tinokuvadza nekuti nyika iri mukudzikira mumhepo ine rima risingaenzaniswi munhoroondo. Tinonzwa kurwadziwa nekuti zvinotiyeuchidza izvozvo ichi haisi musha wedu, asi Denga ndiro. Saka teerera zvakare kuna Jesu:

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti ivo vachagutiswa. (Mateo 5: 6)

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Gehena nderechokwadi

 

"PANO ichokwadi chimwe chinotyisa muchiKristu chekuti munguva yedu, kunyangwe kupfuura mumazana emakore apfuura, zvinomutsa kutya kukuru mukati memoyo wemunhu. Chokwadi ichocho ndechekurwadziwa kusingaperi kwegehena. Pakungofungidzira dzidziso iyi, pfungwa dzinonetsekana, mwoyo inoomarara uye kudedera, zvido zvinoomarara uye zvinopisa dzidziso uye manzwi asingagamuchirwe anozvizivisa. ” [1]Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press

Nei Tisinganzwe Izwi Rake

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 28, 2014
Chishanu wevhiki rechitatu reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

JESU akati makwai angu anonzwa inzwi rangu. Haana kuti “mamwe” makwai, asi my makwai anonzwa inzwi rangu. Saka nei uchibvunza, ini ndisinganzwe izwi rake? Kuverengwa kwanhasi kunopa zvimwe zvikonzero nei.

Ndini Jehovha Mwari wako: inzwa inzwi rangu… Inzwai vanhu vangu, ini ndichakurayirai; Haiwa Israeri, haundinzwi here? ” (Nhasi Mapisarema)

Ramba kuverenga

Iyo Huru Mushonga


Mira zvako ...

 

 

ITA takapinda munguva idzodzo dze kusateerera mutemo izvo zvichaguma ne "asina mutemo," sekutsanangurwa kwaPaul Paul muna 2 VaTesaronika 2? [1]Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses Uyu mubvunzo wakakosha, nekuti Ishe wedu pachake akatiraira kuti "tarisai uye munamate." Kunyangwe Pope St. Pius X akasimudza mukana wekuti, zvichipararira pane chaakadana kuti "chirwere chinotyisa uye chakadzika midzi" chiri kudhonzera vanhu kuruparadziko, ndiko kuti, “Kutsauka”…

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses

Zvisingatendeseke Odds

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 16th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kristu ari muTembere,
rakanyorwa naHeinrich Hoffman

 

 

CHII ungafunga here ndikakwanisa kukuudza kuti Mutungamiri weUnited States achava ani makore mazana mashanu kubva zvino, kusanganisira izvo zviratidzo zvichatangira kuzvarwa kwake, kwaanozozvarwa, zita rake richava ani, dzinza remhuri raachaburukira kwariri, kuti achazotengeswa sei nenhengo yedare rake, pamutengo upi, kuti achatambudzwa sei , nzira yekuuraya, kuti avo vakamupoteredza vachati chii, uye kunyangwe vaachavigwa naye. Mikana yekuwana yega yega yeaya maratidziro akarongeka ndeyekudenga.

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu III

 

 

NOT chete ndipo patinogona kutarisira kuzadzikiswa kweKukunda kweMoyo Musina, Kereke ine simba reku kurumidza kuuya kwayo neminamato yedu nezviito. Panzvimbo pekuora mwoyo, tinofanirwa kunge tichigadzirira.

Chii chatingaite? Chii chinogona Ndino?

 

Ramba kuverenga

Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.

MuZvose Zvekusika

 

MY ane makore gumi nematanhatu apfuura achangonyora rondedzero pamusoro pekusaitika kuti zvakasikwa zvakaitika netsaona. Pane imwe nguva, akanyora kuti:

[Masayendisiti venyika] vanga vachishanda nesimba kwenguva yakareba kuti vauye netsananguro "dzinonzwisisika" dzechadenga chisina Mwari zvekuti vatadza zvechokwadi tsvaka pachadenga pachayo . — Tianna Mallett

Kubva mumiromo yevana vacheche. St. Paul akazviisa zvakananga,

Nekuti izvo zvinogona kuzivikanwa pamusoro paMwari zvinoonekwa kwavari, nekuti Mwari wakazviratidza kwavari. Kubvira pakasikwa nyika, hunhu hwake husingaonekwe hwesimba risingagumi nehuMwari zvakakwanisa kunzwisiswa nekunzwisiswa mune izvo zvaakasika. Nekuda kweizvozvo, havana pembedzo; nekuti kunyangwe vaiziva Mwari, havana kumupa rukudzo saMwari kana kumupa kuvonga. Pane kudaro, vakava vasina maturo mukufunga kwavo, uye pfungwa dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. Kunyange vachizviti vakachenjera, vakava mapenzi. (VaR. 1: 19-22)

 

 

Ramba kuverenga