The Great Divide

 

Ndauya kuzotungidza moto panyika.
uye ndinoshuva sei kuti dai zvave kutopisa!…

Munofunga kuti ndakauya kuzoisa rugare panyika here?
Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa.
Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa;
vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu…

(Ruka 12: 49-53)

Naizvozvo pakava nekupesana pakati pechaunga nekuda kwake.
(John 7: 43)

 

NDINODA shoko iri rakabva kuna Jesu: “Ndauya kuzotungidza moto panyika uye ndinoshuva sei kuti dai watopfuta kudaro!” Ishe wedu anoda Vanhu vari mumoto nerudo. Vanhu vane hupenyu nekuvapo kunotungidza vamwe kuti vatendeuke uye vatsvage Muponesi wavo, nekudaro vachikudza Muviri usinganzwisisike waKristu.

Uye zvakadaro, Jesu anotevera izwi iri nenyevero yekuti Moto Unoyera uyu uchazviita gurai. Hazvidi mudzidzi webhaibheri kuti anzwisise kuti sei. Jesu akati. “Ndini chokwadi” uye tinoona zuva nezuva kuti zvokwadi Yake inotiparadzanisa sei. Kunyange vaKristu vanoda chokwadi vanogona kusafara apo bakatwa iroro rechokwadi rinobaya munondo wavo pachake mwoyo. Tinogona kuzvikudza, kudzivirira, uye nharo kana tatarisana nechokwadi che isu. Uye hachisi chokwadi here kuti nhasi tinoona Muviri waKristu uchityorwa uye uchikamurwa zvakare nenzira yakaipisisa sezvo bhishopi achipikisa bhishopi, kadhinari anomira achipesana nekadhinari - sekufembera kwakaita Mukadzi Wedu kuAkita?

 

Iko Kunatswa Kukuru

Mwedzi miviri yapfuura pandaityaira ndichidzoka nekudzoka kakawanda pakati pemapurovhinzi eCanada kuti nditamise mhuri yangu, ndakava nemaawa akawanda okufunga nezveushumiri hwangu, zviri kuitika munyika, zviri kuitika mumwoyo mangu. Mukupfupikisa, tiri kupfuura nokumwe kwokucheneswa kukurusa kwomunhu kubvira paMafashamo. Izvi zvinoreva kuti isu tiripowo kupepetwa sezviyo — munhu wese, kubva kuvarombo kusvika papa. Ramba kuverenga

Zvirikuitika

 

FOR makore, ndanga ndichinyora kuti patinenge tichiswedera pedyo neYambiro, zviitiko zvikuru zvinokurumidza kuitika. Chikonzero ndechekuti makore gumi nemanomwe apfuura, ndichiona dutu richikunguruka mumaruwa, ndakanzwa “izwi zvino” iri:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Ramba kuverenga

Fatima, uye Kudengenyeka kukuru

 

DZIMWE nguva yapfuura, pandakafunga kuti sei zuva raiita kunge richamhanya pamusoro pedenga kuFatima, njere yakauya kwandiri kuti kwaisave chiratidzo chezuva rinofamba per se, asi pasi. Ndipo pandakafunga nezve kubatana pakati pe "kuzunza kukuru" kwepasi kwakafanotaurwa nevaporofita vazhinji vakavimbika, uye "chishamiso chezuva." Nekudaro, nekuburitswa kwazvino kwaSr.Lucia's memoirs, nzwisiso nyowani muChitatu Chakavanzika chaFatima chakaburitswa muzvinyorwa zvake. Kusvika pari zvino, izvo zvataiziva nezvemberi yechirango chakamiswa (icho chatipa ino "nguva yengoni") chakatsanangurwa pawebhusaiti yeVictoria:Ramba kuverenga

Kuvhurwa kweZvisimbiso

 

AS zviitiko zvisina kujairika zvinoitika kupote nyika, zvinowanzo "kutarisa kumashure" zvatinoona zvakajeka. Zvinogoneka kuti "izwi" rakaiswa pamoyo wangu makore apfuura rave kuitika munguva chaiyo… Ramba kuverenga

Nguva yeNgoni - Chisimbiso Chekutanga

 

Muchiitiko ichi chechipiri chewebhu paTimeline yezviitiko zviri kuitika pasi pano, Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vakadhonza "chisimbiso chekutanga" muBhuku raZvakazarurwa. Tsananguro inogutsa yekuti nei ichizivisa iyo "nguva yengoni" yatiri kurarama izvozvi, uye nei ichikurumidza kupera…Ramba kuverenga

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

Mushure mekujekesa

 

Chiedza chose mudenga chinodzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 83

 

PASHURE Chisimbiso chechitanhatu chakamunurwa, nyika inosangana ne "kujekeswa kwehana" - inguva yekuverenga (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Johane anozonyora kuti Chisimbiso Chechinomwe chakapunzika uye kudenga kune runyararo “kwehafu yenguva.” Iyo kumbomira pamberi pe Ziso reDutu inopfuura, uye iyo mhepo dzekucheneswa tanga kufuridza zvakare.

Nyarara pamberi paIshe Mwari! Nekuti zuva raJEHOVHA rava pedyo… (Zef. 1: 7)

Iko kumbomira kwenyasha, kwe Ngoni dzaMwari, Zuva reRutongeso risati rasvika…

Ramba kuverenga

Chando MuCairo?


Chando chekutanga muKairo, Egypt mumakore zana, AFP-Getty Mifananidzo

 

 

chando muCairo? Ice muIsrael? Sleet muSyria?

Kwemakore akati wandei izvozvi, nyika yakatarisa sezvo zviitiko zvepanyika zvakasvibisa matunhu akasiyana siyana kubva kunzvimbo kuenda kunzvimbo. Asi pane here chinongedzo kune zviri kuitikawo munharaunda muzhinji: kuparadza mutemo wepanyama nehunhu?

Ramba kuverenga

Mwoyo weNew Revolution

 

 

IT zvaiita souzivi hwakanaka -deism. Kuti nyika yakasikwa zvechokwadi naMwari… asi ndokusiyirwa munhu kuti azvigadzirise iye ega otara magumo ake. Yakanga iri nhema diki, yakazvarwa muzana ramakore regumi nematanhatu, icho chaive chinokonzeresa muchikamu cheiyo "Kujekerwa", iyo yakazvara kusada Mwari kwezvinhu, izvo zvakamisikidzwa ne Communism, iyo yakagadzirira ivhu patiri nhasi: pamusuwo we a Yenyika Dzepasi Pose.

Iyo Global Revolution inoitika nhasi haina kufanana nechinhu chero chakaonekwa kare. Ichokwadi ine zvimiro zvezvematongerwo enyika-zvehupfumi senge kumukira kwekare. Muchokwadi, izvo chaizvo mamiriro akatungamira kuChimurenga cheFrance (uye kutambudzwa kwayo nechisimba kweChechi) zviri pakati pedu nhasi munzvimbo dzinoverengeka dzepasi: kushaikwa kwemabasa kwakanyanya, kuperevedza kwezvokudya, uye hasha zvichikurudzira simba reChechi neHurumende. Muchokwadi, mamiriro ezvinhu nhasi ripe yemhirizhonga (verenga Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution).

Ramba kuverenga

Sezvatinowedzera Kuswedera

 

 

IYI makore manomwe apfuura, ndakanzwa Ishe vachifananidza zviri pano nekuuya pamusoro penyika kune a dutu. Iyo yepedyo inosvika kuziso remhepo, ndipo panotowedzera kusimba mhepo. Saizvozvowo, isu tinosvika padyo neiyo Ziso reDutu-Zvakavanzika nevatsvene vakataura se "yambiro" yepasirese kana "kuvhenekera hana" (pamwe “chisimbiso chechitanhatu” chaZvakazarurwa) - zviitiko zvepasirese zvakanyanya zvichave.

Takatanga kunzwa mhepo dzekutanga dzeGreat Storm iyi muna 2008 pakatanga kudonha hupfumi hwenyika [1]cf. Gore reKuburitswa, Landslide &, Manyepo Anouya. Zvatichaona mumazuva nemwedzi iri mberi zvichave zviitiko zviri kuitika nekukurumidza, imwe pamusoro peimwe, izvo zvichawedzera kusimba kweDutu Guru iri. Ndiyo kusangana kwenyonganiso. [2]cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos Kare, pane zviitiko zvakakosha zviri kuitika pasirese izvo, kunze kwekunge iwe uri kutarisa, sezvakaita hushumiro uhu, vazhinji vanenge vasingazvizive.

 

Ramba kuverenga