Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Chikara Chinokwira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 29th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano.

 

THE muporofita Danieri anopiwa chiono chine simba uye chinotyisa chehushe hune hunotonga kwenguva — yechina ichive hudzvanyiriri hwepasi rose kwaizobuda Anopesana naKristu, sekureva kwetsika. Vese Danieri naKristu vanotsanangura kuti nguva dzeichi "chikara" dzichaita sei, zvisinei nemaonero akasiyana.Ramba kuverenga

Ndichamhanyawo Here?

 


Kuroverwa pamuchinjikwa, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

AS Ndakatarisa zvakare bhaisikopo rine simba Kushuva kwaKristu, Ndakarohwa nevimbiso yaPeter yekuti achaenda kujeri, otofira Jesu! Asi maawa chete gare gare, Peter akamuramba zvine simba katatu. Panguva iyoyo, ndakanzwa hurombo hwangu: "Ishe, pasina nyasha dzenyu, neniwo ndichakutengesai…"

Tingave sei vakatendeka kuna Jesu mumazuva ano enyonganiso, mhosva, uye kuramba kutenda? [1]cf. Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi Tingave nechokwadi sei kuti nesuwo hatizotiza Muchinjikwa? Nekuti zviri kuitika zvakatikomberedza kare. Kubva kutanga kwechinyorwa ichi apostolate, ndakanzwa Ishe vachitaura nezve a Kukuru kusefa ye “masora anobva pakati pegorosi.” [2]cf. Masora Pakati Pegorosi Izvo zvazviri a kusuwa iri kutoumbwa muChechi, kunyange zvisati zvazara pachena. [3]cf. Shungu dzekusuwa Vhiki rino, Baba Vatsvene vakataura nezve kusefa uku paMutsvene weChina Misa.

Ramba kuverenga

Kuchengetwa kweMoyo


Times Square Paradhiso, naAlexander Chen

 

WE tiri kurarama munguva dzine njodzi. Asi vashoma ndivo vanozviziva. Zvandiri kutaura nezvazvo hazvisi zvekutyisidzira zvehugandanga, shanduko yemamiriro ekunze, kana hondo yenyukireya, asi chimwe chinhu chakavanzika uye chinonyengera. Iko kufambira mberi kwemuvengi kwakatowana nzvimbo mudzimba nemoyo mizhinji uye kuri kugadzirisa kuparadza kunotyisa sezvo kuchipararira pasirese.

ruzha.

Ndiri kutaura nezveruzha rwemweya. Ruzha runonzwika zvakanyanya kumweya, ruchivharira pamoyo, zvekuti parunongopinda chete, rwunovharidzira izwi raMwari, runodzima hana, uye runopofomadza maziso kuti aone chokwadi. Iyo ndeimwe yevavengi vane njodzi yenguva yedu nekuti, nepo hondo nemhirizhonga zvichikuvadza muviri, ruzha rwunouraya mweya. Uye mweya wakavharira izwi raMwari unotyira kuti usazombomunzwa zvakare mukusingaperi.

 

Ramba kuverenga