Manyepo Anouya

The Masiki, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kutanga kuburitswa, Kubvumbi, 8th 2010.

 

THE yambiro mumoyo mangu inoramba ichikura nezve hunyengeri huri kuuya, uhwo hungangove huya hunotsanangurwa muna 2 VaTesaronika 2: 11-13. Izvo zvinotevera mushure meiyo inonzi "kuvhenekera" kana "yambiro" haisi nguva pfupi chete asi ine simba rekuparidza evhangeri, asi rima kupikisa-evhangeri izvo zvichave, munzira dzakawanda, kuva zvakangofanana. Chikamu chekugadzirira iko kunyengedza kuziva kare kuti kuri kuuya:

Zvirokwazvo Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge; Chokwadi, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1-4)

Satani haazive chete zviri kuuya, asi anga achizvirongera kwenguva yakareba. Inofumurwa mu mutauro kushandiswa…Ramba kuverenga

Gavakava uye Kuvimbika

 

Kubva kumatura: yakanyorwa muna Kukadzi 22nd, 2013…. 

 

TSAMBA kubva kumuverengi:

Ndinobvumirana zvachose newe - isu pese tinoda hukama pachedu naJesu. Ini ndakazvarwa uye ndakakurira muRoma Katurike asi ndinozviwana ndave kuenda kuchechi yeEpiscopal (High Episcopal) nemusi weSvondo uye kuve nekubatana nehupenyu hwenzvimbo ino. Ini ndaive nhengo yedare rekereke yangu, nhengo yekwaya, mudzidzisi weCCD uye mudzidzisi wenguva yakazara muchikoro cheKaturike. Ini pachangu ndaiziva vana vevapristi vakapomerwa zvine mutsindo uye vakareurura nekushusha vana vadiki… Kadhinari wedu nemabhishopi nevamwe vapristi vakavharidzira varume ava. Zvinokanganisa kutenda kuti Roma yaisaziva zvaiitika uye, kana zvisiri zvechokwadi, kunyadzisa Roma naPapa uye curia. Ivo vamiririri vanotyisa veIshe Wedu…. Saka, ndinofanira kuramba ndiri nhengo yakatendeka yekereke yeRC? Sei? Ndakawana Jesu makore mazhinji apfuura uye hukama hwedu hausati hwachinja - zvirokwazvo hwakatosimba izvozvi. Kereke yeRC haisi mavambo nemagumo ezvokwadi yese. Kana paine chero chinhu, chechi yeOrthodox ine zvakaringana kana kusatendeka kupfuura Roma. Izwi rekuti "katurike" muChechi rakapereterwa nediki "c" - zvichireva kuti "wepasi rose" kwete kureva chete uye nekusingaperi Chechi yeRoma. Kune imwe chete nzira yechokwadi yeTiriniti uye iri kutevera Jesu uye kuuya mukudyidzana neTiriniti nekutanga kuuya muhukama naye. Hapana chimwe cheizvi chinoenderana nekereke yeRoma. Zvese izvo zvinogona kupihwa chikafu kunze kweRome. Hapana chimwe chezvizvi imhosva yako uye ndinoyemura hushumiri hwako asi ini ndaingoda kukuudza nyaya yangu.

Anodiwa muverengi, ndinokutendai nekugovana neni nyaya yako. Ndiri kufara kuti, kunyangwe paine zvinonyadzisa zvawakasangana nazvo, kutenda kwako muna Jesu kwakaramba kuripo. Uye izvi hazvindishamise. Kune dzimwe nguva munhoroondo apo maKaturike ari pakati pekutambudzwa akange asisina mukana wekuparishi kwavo, hupirisita, kana maSakaramende. Vakapona mukati memadziro etemberi yavo yemukati munogara Utatu Hutsvene. Vakararama kunze kwekutenda uye kuvimba muhukama naMwari nekuti, pakati payo, Chikristu chiri pamusoro perudo rwaBaba kuvana vavo, uye vana vachimuda zvakare.

Nekudaro, inobvunza mubvunzo, uyo wawakaedza kupindura: kana munhu achigona kuramba ari muKristu akadaro: “Ndoramba ndiri nhengo yakatendeka yeChechi yeRoman Catholic here? Sei?"

Mhinduro ndi "hongu" anonzwika, asingazeze. Uye heino chikonzero: inyaya yekugara wakavimbika kuna Jesu.

 

Ramba kuverenga

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

St. John Paul II

John Paul II

ST. JOHANE PAUL II - TINAMatireI

 

 

I akaenda kuRoma kunoimba mukonati yekereke kunaSt.John Paul II, Gumiguru 22nd, 2006, kunokudza makore makumi maviri nemashanu yeJohn Paul II Foundation, pamwe neyegumi nemakumi maviri nemasere yekugadzwa kwapapa papa. Ndakanga ndisingazive kuti chii chaida kuitika…

Nyaya kubva kumatura, fYakaburitswa Gumiguru 24, 2006....

 

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

TruNews Kubvunzana

 

MAKO MALLETT aive muenzi pa TruNews.com, vhidhiyo redhiyo podcast, musi wa 28 Kukadzi, 2013. Vaine mukokeri, Rick Wiles, vakakurukura nezvekusiya basa kwaPope, kuramba kutenda muChechi, nedzidziso ye "nguva yekupedzisira" kubva mumaonero eKatorike.

Mukristu weevhangeri achibvunzurudza muKaturike mubvunzurudzo isingawanzoitika! Teerera mu pa:

TruNews.com

Unokwezva here? Chikamu III


Hwindo reMweya Mutsvene, Basilica yeSt. Peter, Vatican City

 

KUBVA tsamba iyoyo Chikamu I:

Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

 

I aive nemakore manomwe vabereki vangu pavakapinda musangano wemunamato weCharismatic muparishi medu. Ikoko, vakasangana naJesu zvakavachinja zvakanyanya. Mufundisi wedu wedunhu aive mufudzi akanaka wesangano uyo iye amene akasangana ne "rubapatidzo muMweya. ” Akatendera boka reminamato kuti rikure mune charism, nekudaro achiunza dzimwe shanduko uye nenyasha kunharaunda yeKatorike. Boka raive rakaungana, uye zvakadaro, rakatendeka kudzidziso dzeChechi yeKaturike. Baba vangu vakazvitsanangura se "chiitiko chakanakisa zvechokwadi."

Tichitarisa kumashure, yaive mhando yemhando yezvinhu zvaishuwira kuona vanapapa, kubva pakutanga chaiko kwekuvandudzwa, kusangana: kubatana kwesangano neChechi yese, mukuvimbika kuMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu II

 

 

PANO pamwe hapana kufamba muChechi kwakagamuchirwa nevazhinji-uye kurambwa zviri nyore "se" Kuvandudzwa Kunoshamisa. " Miganhu yakaputswa, nzvimbo dzekunyaradza dzakatamiswa, uye chinzvimbo chakapunzika. SaPentekosta, chave chinhu asi kufamba kwakachena uye kwakachena, zvinokodzera mushe mumabhokisi edu akafanofungidzirwa ekuti Mweya unofamba sei pakati pedu. Hapana kana chave chakave sekuparadzanisa chero… sezvazvaive panguva iyoyo. MaJuda paakanzwa nekuona vaApostora vakaputika kubva mukamuri repamusoro, vachitaura nendimi, uye vachizivisa Vhangeri neushingi…

Ipapo vakakatyamara vose vakashamisika vakataurirana, vachiti: Izvi zvinorevei? Asi vamwe vakati, “Vanwa waini zhinji. (Mabasa 2: 12-13)

Uku ndiko kupatsanurwa mubhegi rangu retsamba zvakare…

Sangano reCharismatic mutoro wegibberish, UNONESENSE! Bhaibheri rinotaura nezve chipo chendimi. Izvi zvaireva kugona kutaura mumitauro yakataurwa yenguva iyoyo! Izvo zvaisareva idiotic gibberish… Ini handizove nechokuita nazvo. —TS

Zvinondishungurudza kuona mudzimai uyu achitaura nenzira iyi nezve mafambiro andidzosa kuChechi… —MG

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu I

 

Kubva kumuverengi:

Iwe unotaura neCharismatic Renewal (mukunyora kwako Krisimasi Apocalypse) mune yakajeka. Handiwani. Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

Uye handisati ndamboona chero munhu anga aine CHOKWADI chipo chendimi. Ivo vanokuudza kuti utaure zvisina maturo navo…! Ndakaiyedza makore apfuura, uye ndanga ndichiti HAPANA! Haikwanise iyo mhando yechinhu kudana pasi Chero mweya? Zvinotaridza senge inofanirwa kunzi "charismania." Iyo "ndimi" vanhu vanotaura mairi ingori jibberish! Mushure mePendekosti, vanhu vakanzwisisa kuparidza. Zvinongoita kunge chero mweya unogona kupinda mune izvi zvinhu. Sei chero munhu achida maoko anoiswa pamusoro pavo asina kutsveneswa ??? Dzimwe nguva ndinoziva zvimwe zvivi zvakakura zviri mukati mevanhu, asi zvakadaro varipo paaritari vakapfeka majazi avo vachiisa maoko pamusoro pevamwe. Midzimu iyoyo haisi kupfuudzwa here? Handiwani!

Ini ndingangoda kuenda kuMutambo weTridentine uko Jesu ari pakati pezvose. Hapana varaidzo-kungonamata chete.

 

Dear reader,

Unomutsa zvimwe zvakakosha zvakakosha kukurukura. Kukwezva Kunokwezva Kunobva Kuna Mwari Here? Icho chigadzirwa chePurotesitendi, kana kunyangwe chadhiabhorosi? Izvi "zvipo zveMweya" here kana "zvisina tsitsi"?

Ramba kuverenga

Yakarurama Kutaura

EHE, iri kuuya, asi kuvaKristu vazhinji yatove pano: Passion yeChechi. Sezvo mupirisita paakasimudza Yukaristera ano mangwanani ano panguva yeMisa pano muNova Scotia kwandangosvika kuzopa kufuratira kwevanhurume, mazwi ake akatanga kutsva. Uyu Muviri Wangu uyo ​​muchapiwa kwamuri.

Tiri Muviri wake. Takabatana naYe zvisinganzwisisike, nesuwo "takapihwa" iwo Mutsvene China kuti tigovane mukutambudzika kwaIshe Wedu, uye nekudaro, kuti tigovanewo Mukumuka kwake. "Kuburikidza nekutambudzika chete munhu anogona kupinda Kudenga," akadaro mupristi mumharidzo yake. Zvirokwazvo, uku kwaive kudzidzisa kwaKristu uye nekudaro kunoramba kuri dzidziso yenguva dzose yeChechi.

'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo. (Johani 15:20)

Mumwe mupristi ave pamudyandigere arikugara kunze kwePassion iyi kumusoro kumusoro kwemhenderekedzo yegungwa kubva pano mudunhu rinotevera…

 

Ramba kuverenga

Mushonga

 

FASI YEKUBEREKWA KWAMARIYA

 

MAZUVA ANO, Ndave ndiri padhuze ruoko-ku-ruoko kurwa nemuedzo unotyisa uyo Handina nguva. Usave nenguva yekunamata, yekushanda, yekuita izvo zvinoda kuitwa, nezvimwewo.Saka ndinoda kugovana mamwe mazwi kubva mumunamato akandibata pavhiki rino. Nekuti ivo vanogadzirisa kwete chete mamiriro angu, asi iro dambudziko rese rinokanganisa, kana kuti, kukanganisa Chechi nhasi.

 

Ramba kuverenga