Nguva Yekuchema

Munondo Unopfuta: Nyukireya-inokwanisa missile yakapfura pamusoro peCalifornia munaNovember, 2015
Caters Nhau Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa murazvo wemoto waitaridza sekunge vachapisa nyika; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka!—Sr. Lucia weFatima, Chikunguru 13, 1917

Ramba kuverenga

Kutonga kweMadokero

 

WE vakatumira mameseji mazhinji echiporofita svondo rapfuura, zvazvino uye kubva makumi emakore apfuura, kuRussia nebasa ravo munguva dzino. Zvakadaro, harisi vaoni chete asi izwi reMagisterium rakanyevera nezvenguva ino ...Ramba kuverenga

Kuvhurwa kweZvisimbiso

 

AS zviitiko zvisina kujairika zvinoitika kupote nyika, zvinowanzo "kutarisa kumashure" zvatinoona zvakajeka. Zvinogoneka kuti "izwi" rakaiswa pamoyo wangu makore apfuura rave kuitika munguva chaiyo… Ramba kuverenga

Nguva Yedu Yevakadzi Yehondo

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YEMAHARA

 

PANO idzi inzira mbiri dzekusvika panguva dzave kuitika: sevanobatwa kana vapikisi, sevamiriri kana vatungamiriri. Tinofanira kusarudza. Nekuti hapachina nzvimbo yepakati. Hapasisinazve nzvimbo inodziya. Hapasisina kunetseka pane chirongwa chehutsvene hwedu kana cheuchapupu hwedu. Pamwe isu tese tiri munaKristu - kana isu tinotorwa nemweya wenyika.Ramba kuverenga

Kuparara kwehupfumi - Chisimbiso Chechitatu

 

THE hupfumi hwepasirese hwatova pahupenyu-tsigiro; kana Chisimbiso cheChipiri chikave hondo huru, zvakasara muhupfumi zvinowondomoka - iyo Chisimbiso chechitatu. Asi ipapo, ndiyo pfungwa yeavo vanoronga Nyowani Nyika Kurongeka kuti vagadzire nyowani hupfumi hurongwa hwakavakirwa pachimiro chitsva cheCommunism.Ramba kuverenga

Hondo - Chisimbiso Chechipiri

 
 
THE Nguva yeNgoni yatiri kurarama haina mugumo. Anouya Musuwo weRuramisiro unotungamirwa nemarwadzo ekushanda zvakaoma, pakati pavo, Chisimbiso Chechipiri mubhuku raZvakazarurwa: pamwe a Hondo Yenyika Yechitatu. Mark Mallett naProf.Daniel O'Connor vanotsanangura chokwadi chinotarisana nenyika isingatendeuke, chokwadi chakakonzera kuti kunyange Denga richeme.

Ramba kuverenga

Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.
Ramba kuverenga

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

Chiporofita chaJudhasi

 

Mumazuva achangopfuura, Canada yanga ichienda kune mimwe yemitemo yakanyanyisa yekuuraya vanhu pasi rose kusingobvumidze "varwere" vezera rakawanda kuzviuraya, asi kumanikidza vanachiremba nezvipatara zveKaturike kuvabatsira. Mumwe chiremba wechidiki akanditumira chinyorwa achiti, 

Ndakarota kamwechete. Mariri, ndakave chiremba nekuti ndaifunga kuti vaida kubatsira vanhu.

Uye saka nhasi, ndiri kudzokororazve kunyora uku kubva makore mana apfuura. Kwenguva yakareba kwazvo, vazhinji muChechi vakaisa zvinhu izvi padivi, vachizvipfuudza se "dongo nekusuwa." Asi kamwe kamwe, ivo vava pasuo redu negondohwe rinorova. Chiporofita chaJudhasi chiri kuzoitika apo patinopinda muchikamu chinorwadza zvikuru che "kusangana kwekupedzisira" kwenguva ino…

Ramba kuverenga

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Aingova Mumwe Evha Mutsvene?

 

 

WHEN Ndakamuka mangwanani ano, gore risingatarisirwe uye risinganzwisisike rakarembera pamusoro pemweya wangu. Ndakanzwa mweya wakasimba we mhirizhonga uye rufu mudenga makandikomberedza. Sezvandaityaira ndichipinda mutown, ndakaburitsa Rosary rangu, ndokudana zita raJesu, ndikanamatira kuchengetedzwa naMwari. Zvakanditorera anenge maawa matatu nemikombe mina yekofi kuti ndione pakupedzisira zvandaive ndichisangana nazvo, uye nei: zviri Halloween nhasi.

Kwete, ini handisi kuzotsvaga munhoroondo yeino isingazivikanwe yeAmerica "zororo" kana kupinda mugakava rekuti utore chikamu mariri kana kwete. Kutsvaga nekukurumidza kwemisoro iyi paInternet kunopa kuverenga kwakaringana pakati peghouls inosvika pasuo rako, kutyisidzira hunyengeri panzvimbo pekubata.

Asi, ini ndoda kutarisa kuti chii chave Halloween, uye sei chiri chiratidzo, chimwe "chiratidzo chenguva."

 

Ramba kuverenga

Kufambira Mberi Kwemunhu


Vakatambudzwa nekuurayiwa

 

 

ZVICHIDA yakanyanya kuona-pfupi tsika yetsika yedu yemazuvano pfungwa yekuti tiri munzira ine mutsetse yekufambira mberi. Izvo zvatiri kusiya kumashure, mukumuka kwekubudirira kwevanhu, hutsinye uye kufunga kwakamanikana-kufunga kwezvizvarwa zvakapfuura netsika. Zvekuti isu tiri kusunungura zvisungo zvekusarura nekusashivirira uye kufora takananga kune yakasununguka nyika, yakasununguka, uye yakabudirira nyika.

Uku kufungidzira hakusi kwekunyepa chete, asi kune njodzi.

Ramba kuverenga

Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Ramba kuverenga