Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga

Me?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMugovera mushure meChitatu Chitatu, Kukadzi 21, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

uya-nditevere-me_Fotor.jpg

 

IF unonyatsomira kuti ufunge nezvazvo, kuti unyatsotora izvo zvakangoitika muEvhangeri yanhasi, zvinofanirwa kushandura hupenyu hwako.

Ramba kuverenga