Kuti Papa Francis! Chikamu III

By
Maka Mallett

 

FR. Gabriel tsime rezita rokutanga yanga isiri kukohwa mushure meMisa apo izwi raizivikanwa rakadzora runyararo. 

“Hei, Fr. Gabe! ”

Kevin akamira pamusuwo weSacristy, maziso ake achipenya, kunyemwerera kukuru pachiso chake. Fr. akamira akanyarara kwekanguva, achimudzidza. Yakanga ichingova gore chete, asi kutaridzika kwevechidiki kwaKevin kwaive kwakura kuita vhiza rakakura. 

“Kevin! Chii — wanga uri pano paMisa? ”

"Kwete, ndafunga kuti dzaive na9: 00 mangwanani, zvakajairika."

"Ah, kwete nhasi," Fr. Akadaro Gabriel, achirembedza nguwo dzake muwardrobe. "Ndine musangano naAbhishopi mangwanani ano, saka ndasanganisa neawa rimwe chete."

"Ah ... izvo zvakashata," akadaro Kevin. 

"Sei, zvirisei?"

“Ndanga ndichitarisira kuti tichaita kudya kwemangwanani. Ndiri kureva kuti ndaida kuenda kuMisa zvakare, asi ndaitarisira kuti timboshanya. ”

Fr. Gabriel akatarisa pawachi yake. “Hm… Zvakanaka, handifunge kuti musangano wangu uchapfuura awa, kana kupfuura. Nei tisingadye masikati? ” 

“Hongu, izvo zvakakwana. Nzvimbo imwe chete? ” 

“Kupi kumwe!” Fr. Gabriel akada chikafu chekare, zvakanyanya kunyaradzwa kwemukati wayo usina kuchinja uye zvigadzirwa kubva kuma1950 pane chikafu chayo chisiri chekutanga. “Toonana masikati, Kevin. Kwete, zviite 12:30, kuitira kuti… ”

---------

Kevin akatarisa pawachi yake paakanamira mukapu inodziya yekofi. Yakanga iri 12:40 uye pasina chiratidzo chemufundisi. 

"Kevin?"

Akatarisa mudenga, achibwaira kaviri. 

"Bill?"

Kevin aisatenda kuti akura zvakadii kubvira paakamuona ekupedzisira. Bvudzi raBill rakanga rakachena kupfuura sirivheri uye maziso ake akati nyurukei zvishoma. Nguva dzose anoremekedza, kunyanya kuvakuru vake, Kevin akaburitsa ruoko rwake. Bill akaibata ndokuzunza zvine simba.  

“Wakagara wega, Kevin? Chii, vakakudzinga iwe pachikoro chekudzidzisa vana? ”

Kevin akaburitsa akamanikidzwa "Ha" apo aiyedza kuviga kushushikana pachiso chake. Iye kwazvo ndaida kuve naFr. Gabriel zvese kwaari. Asi vanhu-vanofadza muKevin, uyo aisambogona kuti "kwete," akatora. “Ndiri kungomirira Fr. Gabriel. Anofanira kunge ari pano chero miniti. Iva nechigaro. ”

"Zvine basa newe?"

"Kwete," akadaro Kevin achinyepa. 

"Tom!" Bill akasheedzera kune mumwe muchinda vachikurukura neiyo till. “Huya usangane nemupristi wedu anotevera!” Tom akafamba ndokusvikopinda mubhokisi raive padivi pake. "Tom More," akadaro, achitambanudza ruoko rwake. Kevin asati atombokwanisa kukwazisa, Tom akatarisa pasi pamuchinjikwa akatenderedza mutsipa wemufundisi ndokuti, "Muchinjikwa wePurotesitendi, eh?"

"Um, chii?"

"Ndangofunga kuti seminari achapfeka muchinjikwa." 

“Zvakanaka, ini—”

"Saka unopinda chikoro chipi?" Tom ainyatso kudzora hurukuro. 

"Ndiri kuNeumann," Kevin akapindura, achinyemwerera kumeso kwake. Asi yakakurumidza kunyangarika Tom paakaenderera mberi.

"Ah, chivimbo chezvinhu zvese zvemazuva ano. Rombo rakanaka, mwana. ”

Kevin akabwaira kaviri, achimanikidza kutsamwa kukuru. St. John Neumann Western Seminary zvirokwazvo yaive nzvimbo inodzidzisa yekusununguka dzidziso, yakasarudzika feminist ideology, uye tsika relativism. Yakanga yapwanya ngarava kutenda kwevasati vashoma. Asi aive makore makumi maviri apfuura.

"Zvakanaka, Bishop Claude vakachenesa yakawanda iyoyo," Kevin akapindura. “Kune vamwe profs vakanaka ipapo-zvakanaka, pamwe munhu anenge ambomira zvishoma, asi— ”

"Hongu, zvakanaka, ndine matambudziko naBishop Claude," Tom akadaro. 

"Haana kusimba sevamwe vese," Bill akawedzera. Chiso chaKevin chakamonyoroka, chakakatyamadzwa nekushaya kwekuremekedza kwaBill. Akange ave kuda kudzivirira Bishop apo Fr. Gabriel akafamba achienda patafura achinyemwerera zvine mutsindo. "Hei vakomana," akadaro, achivheneka kumeso kwevatatu vese. “Ndine urombo, Kevin. Bishop vakanonokawo. Ndiri kukanganisa here? ”

"Kwete, kwete, gara pasi," akadaro Bill, sekunge anga avaunganidza vese. 

Fr. Gabriel aiziva kuti Tom More aive ani — aimbova wechechi. Asi Tom aive aenda kunharaunda "yeChinyakare" mumugwagwa - St. Pius — uye akazotora Bill naMarg Tomey. Bill achiri kuuya kuSt Michael's nguva nenguva, asi kazhinji kuMisa yezuva nezuva. Gabriel akamubvunza rimwe zuva kwaakange anyangarika, Bill akangopindura, "Kune chokwadi Misa muLandou County. ” Awo aive mazwi ekurwa, hongu. Nharo huru yakatevera kusvikira Fr. akati zvingave zvakanaka kana vakasiya nyaya iyi. 

Fr. Gabriel aiziva mufundisi kuSt. Pius, Fr. Albert Gainley. Yaive yega parishi mu diocese maitaurwa Latin Rite kupera kwevhiki kwese. Fr. Albert, mupirisita wespry mumakore ake ekutanga makumi manomwe, aive munhu airemekedza uye ane moyo munyoro. ChiLatin chake chaive chakatsiga uye maitiro ake, kunyangwe anga achizunguzika izvozvi, aiverengerwa nekuremekedzwa. Fr. Gabriel akaenda kuTridentine Rite ipapo pane chimwe chiitiko makore akati wandei apfuura uye akashamisika nekuwanda kwevechidiki, mhuri hombe dzakapinda. Akagara ipapo, achinyura mutsika dzekare uye minamato yakapfuma, achinyurura mweya wehurefu hwezvinonhuwira pamusoro pake. Uye utsi hwemakenduru. Aida hutsi hwese hwemakenduru ihwohwo.

Chokwadi, Fr. Gabriel akada uye akaikoshesa zvese, kunyangwe hazvo akazvarwa post-Vatican II. Uyezve, aida kuzvipira, kuzvininipisa, uye kuremekedzwa kwaiungana kubva panguva yavakapinda muNave. Akatarisa nehunyengeri imwe mhuri ichipinda, maoko avo akabatanidzwa pamwechete Orans, vasikana vakafukidzwa, vakomana vakapfeka masutu. Ivo vese vakatendeukira kuTabernakeri, uye vachibvumirana zvakakwana, vakasarudzwa, vakasimuka, ndokuenda kumachechi avo seboka rakasarudzwa zvakanaka. "Ndafara kuona vechidiki," akafunga ega. Kuve munharaunda yenyika, Fr. Ungano yaGabriel yakanga yakura nekukanganisa. Pakanga pasisina chekuchengetedza vechidiki mumataundi zvakare pavaidirana kumaguta kuti vawane mabasa nedzidzo. Asi vakuru vaviri vechidiki vaive vachiri mudunhu rake vaishingaira mukwaya uye mune zviitiko zvevechidiki muguta.

Aida parishi yake yakanyarara. Aida Misa yake. Yaive yakapusa, inoshanda, yaiwanika nemunhu wese. Aiziva intuitively nei maFata eChipiri Vatican Council akanzwa kuti Misa yaida kukwidziridzwa neyemutauro uye nezvimwe. Asi sezvo aiyemura "mutambo" weMisa yechiLatin, akarwadziwa kuti "shanduko" yakasiya tsika yake yakadaro - mhanza. Muchokwadi, akafadzwa kwazvo naFr. Liturgy yaAlbert, iyo Fr. Gabriel akadzokera mumagwaro eVictoria II ndokuonazve zvimwe zveMisa izvo Madzibaba vasina kumbofunga kurasikirwa nazvo. Akatanga kuita chimwe chiLatin zvakare mumhinduro dzeMisa, kusanganisira imwe yenziyo. Aishandisa rusenzi pese paaigona. Akaisa muchinjikwa muhombe pakati peatari ndokubvunza kana aigona kuve nehembe dzakanaka dzakarembedzwa museri yekristaro padunhu repedyo, St. Luke's. "Tora 'em," akadaro Fr. Joe, mumwe wekare "akasununguka" murindi panzira yekubuda. “Kune zvimwe zvifananidzo muno zvakare, kana uchida 'em. Wanga uchakanda avo kunze. ” Fr. Gabrieri akawana nzvimbo yakakwana kwavari pamakona ekumashure eparish yake. Uye makenduru. Akatenga makenduru mazhinji. 

Asi paakabvunza Bishop kana aigona kutsvedza mune zvishoma zve ad orientem nekutarisana neatari panguva yeMunamato weKudya, mhinduro yaive "kwete" yakasimba. 

Asi yanga isina kukwana kuSt.Pius futi, sezvo isiri mune chero parishi. Fr. Gabriel akavhunduka, saFr. Albert, pachikamu chidiki chemupendero chakapinda Misa yechiLatin. Ndivo vasina kungo chengetera kushora kwakaipisisa kunaPapa Francis, asi vakamutsa dzidziso yekurangana mushure mekufungidzira pamusoro pesarudzo yesarudzo yake yapapa uye kusiya chigaro kwaBenedict XVI. Vakanamatirawo mazita ekuti "Muporofita Wenhema", "munyengeri", uye "mushambadzi-mudziviriri" kuna Francis - uye chero chimwe chinhu chavaigona kuwana mumadhiatribhu avo akatsamwa. Uye zvese zvakatumirwa nekukurumidza pasocial media. Asi zvakanyanya uye nekuwedzera, mashoma aFr. YaGabriel pachake vanamati vakanga vatanga kutevera kuwedzera kuri kuita kwakaipa. Bill anga zvizhinji kuti aite neizvozvo sezvaaive achiwanzoita, mushure meMisa, akapa makopi akadhindwa etsvina chero ipi zvayo yaaigona kuwana panaFrancis - kusvika Fr. Gabriel akamubvunza kuti amire.

Uye ndosaka Fr. Gabriel akashatirwa paakapinda mudining akaona Bill naTom vakagara mutumba. Hapana akacherechedza zvaakaita — kunze kwewadhi. Akatarisa kumusoro kune iyo dumba, ndokuzotendeukira kuna Fr. zvakare nekuseka. Aiziva Bill uye "tirades" ake chaizvo. Fr. Gabrieri akakwenya kumeso kwake, akambonyara, sezvo akamuninira ziso. Sezvaaitsveta pachigaro chake, aiziva zvaiuya. 

"Long time no padre, Padre", akadaro Bill. "Nguva yakanaka."

"Zviri sei?" Fr. Gabriel akabvunza. Akanga aziva mhinduro.

"Zvakanaka, Kevin aripano."

Fr. akaramba akatarisa Bill, saKevin, akamirira tsananguro.

“Chii chimwe chatinotaura nezvacho kana tiri tese? Bergoglio! ”

Fr. Gabriel akanyemwerera ndokugutsurira musoro achisiya basa apo Kevin akatadza kuvanza kusafara kwake.

“Usandiudze kuti uchadzivirira Papa Saini yaFrancis pagwaro remunhu anopesana naKristu iyeye neMuslim Imam? Bill akashora.

Kusekerera kwekudada kwakayambuka kumeso kwaTom. Kevin akange ari chinguva kure nekubvunza izvo, kana vasina hanya, anga achironga kuita hurukuro yakavanzika naFr. Gabriel. Asi asati avhura muromo wake, Fr. Gabriel akatora chirauro.

"Kwete, handisi, Bill," akapindura. 

"Ah, zvakanaka, ipapo, wave kutanga kuona mwenje," akadaro, nekamwe kakuseka.

"Ah, unoreva kuti Pope Francis ndiye Anopesana naKristu?" Fr. Gabriel akaoma akapindura.

“Kwete, iyo Muporofita wenhema, ”Akadaro Tom.

Kevin akatarisa mukapu yake yekofi ndokugunun'una chimwe chinhu chisinganzwisisike. 

"Zvakanaka," Fr. Gabriel akaenderera mberi akadzikama, "pandakaverenga mutongo uyu muDeclaration - iwo unoti…

Kuwanda uye kusiyana kwezvitendero, ruvara, Bonde, rudzi, uye mutauro zvinoda Mwari muuchenjeri hwake… -Gwaro pane "Human Fraternity Yenyika Runyararo uye Kugara Pamwe". -Abu Dhabi, Kukadzi 4th, 2019; v Vatican.va

“… Pfungwa yangu yekutanga yaive yekuti, Papa vari kutaura here nezvechido chaMwari chekuregerera?” 

"Ini aiziva wanga uchizotaura izvozvo! ” Bill akahukura, zvishoma zvine ruzha.

“Asi, Bill, batisisa. Pandairamba ndichitarisa, ndipo pandainzwa kuti chirevo ichocho chinopa pfungwa yekuti Mwari ndivo kushingaira achida kuwanda kwemafungiro anopesana uye 'chokwadi' chiri kupokana mu'Uchenjeri hwake. ' Ini ndinongofunga kuti Pope Francis asiya zvakawandisa zvisina kutaurwa, zvakare, uye izvo, hongu, izvi zvinogona kukonzera nyonganiso. ”

"Unogona?" Akadaro Tom, achizvikanda kumashure achipesana nechigaro chake. “Zvakatove ane. Bergoglio munyengeri, uye izvi zvine chokwadi. Ari kuparadza Chechi nekunyengedza vanhu mumisa. Chikonzero chinosiririsa kumufudzi. ”

Bill akagara ipapo, achigutsurira musoro nechido, asi achinzvenga kusangana nemaziso naFr. Gabriel.

"Ah, ndiye?" Fr. Akapindura. 

"Ah hongu, ndiye—" Bill akatanga, asi Kevin akamudimbura. 

“Kwete, ndiye kwete achiparadza Church. Ndiri kureva, hongu, ndinobvumirana naFr. Gabe kuti anga achivhiringidza pane dzimwe nguva. Asi imi vakomana munoto verenga ake mazuva ese homilies? Anowanzo taura zvakawanda zvezvakanaka chaizvo, orthodox, uye zvakadzama zvinhu. Mumwe wevashandi vangu- ”

"Ah, chimbomira," Bill akadaro. “Ndingadai ndisina basa kana achiverenga Katekisimu kubva papurupiti mazuva ese. Ndiye kureva nhema. Anotaura chimwe chinhu ozoita chimwe. ” 

Fr. akagadzirisa pahuro pake. “Hauna basa nekuti anodzidzisa Kutenda kweKatorike mazuva ese? Ndizvo zvawataura, Bill? ” 

“Anotaura chinhu chimwe…” Tom akapedzisa chirevo, “… uyezve anozvipikisa. Saka kwete, ini handina basa nazvo. ”

Kune rimwe divi, Fr. Gabriel aisakwanisa kupokana zvachose. Zviito zvaPope Francis kuChina, kutsigira kwake kusinganzwisisike kwesainzi yemamiriro ekunze isingabvunzwe, kumwe kugadzwa kwaakange aitwa nevapi vemazano uye vakadaro vaibata zvinzvimbo zvisina mubvunzo vachipesana nedzidziso dzeChechi, uye kunyarara kwake, kusada kwake kubvisa mhepo… it zvainetsa, kana kusiri kushungurudza. Uye Chirevo ichi iye akasaina… akatenda kuti vavariro dzaPapa dzaive dzakanaka uye dzakaperera, asi pachiso chake, zvaitaridza kunge kusava nehanya nechitendero. Zvirinani, ndiyo nzira yainge ichidudzirwa neese Evangelical redhiyo inomiririra uye ruzhinji rwevanochengetedza veKaturike venhau. Saka nekudaro, Fr. Gabriel dzimwe nguva ainzwa sekunge akamanikidzwa kuve mutsigiri waFrancis pamwe nevechechi, shamwari, mhuri, uye kunyange vamwe vapristi hama avo mwedzi nemwedzi vakaburitsa pfupi pfupi ye "zvakashata" zvapapa. 

"Zvakanaka, chinhu chekutanga," Fr. Akadaro Gabriel, achizembera pakati petafura. “Uye ndinoreva chaizvo izvi, varume… kutenda kwako kuri muna Kristu kuri kupi? Ini ndinoda zvakataurwa naMaria Voce, Mutungamiri weFocolare Movement, akati:

MaKristu anofanirwa kuziva kuti ndiKristu anotungamira nhoroondo yeChechi. Naizvozvo, haisi iyo nzira yaPope inoparadza Chechi. Izvi hazvigoneke: Kristu haatenderi kuti Kereke iparadzwe, kunyangwe naPope. Kana Kristu achitungamira Chechi, Pope wenguva yedu achatora matanho anodiwa kuti afambire mberi. Kana tiri maKristu, tinofanira kufunga saizvozvi. -Vatican InsiderZvita 23, 2017

"Zvakanaka, anogona kusaparadza Chechi, asi ari kuparadza mweya!" Bill akadanidzira.

“Zvakanaka, Bill, ndinogonawo kukuudza, semufundisi uye nemureururi, kuti akabatsirawo mweya mizhinji. Asi tarisa, ndambotaura kwauri kakawanda munguva yakapfuura kuti ndinobvuma: nzira iyo Baba Vatsvene vanoisa nayo zvinhu dzimwe nguva yaigona- uye ingafanira - kutaurwa yakajeka. Asi kana ukafananidza zvirevo izvi - zvinowanzo kumonyaniswa kureva chimwe chinhu nevezvenhau - nezvimwe zvinhu zvaakataura, zviri pachena kuti haatendi, semuenzaniso, kusava nehanya nechitendero. ” 

"Ratidza izvozvo," Tom akadenha. 

Fr. Gabriel akaburitsa foni yake apa Kevin achizviregerera kuti aende kuchimbuzi. “Ndinoda kunzwa zvauchataurawo, Fr. Gabe, ”akadaro Kevin.

“Maona?” akadaro Bill, "kunyangwe ava seminarians vanoziva mhumhi yakapfeka matehwe emakwai pavanoiona."

Kevin akaramba achifamba, asi ndokupfura, “Uh, kwete, Bill.” Paakapinda muchimbuzi, mazwi akatanga kuumbika pamuromo wake. “Wakanaka sei -” asi akabata rurimi rwake apo mazwi aJesu aibuda mupfungwa dzake:

… Ida vavengi vako, ita zvakanaka kune vanokuvenga, komborera avo vanokutuka, namatira avo vanokubata zvisina kunaka. Kumunhu anokurova rimwe dama, ipa rimwe racho zvakare (Ruka 6: 27-29)

"Zvakanaka," Kevin akazevezera kuna Ishe, "haasi muvengi wangu. Asi mbichana, anofanirwa kunge ari musvinu akadaro? Aa, Ishe, mumuropafadzei, mumuropafadze, ndinomuropafadza. ”

Kevin akadzokera patafura sekunge mupristi awana zvaaireva.

"Chaizvoizvo," Fr. Gabriel akati, "Francis ataura zvinhu zvakati wandei panhaurirano dzezvitendero. Asi izvi kutanga kubva makore mashoma apfuura:

… Chechi "inoshuvira kuti vanhu vese vepanyika vagokwanisa kusangana naJesu, kuona rudo Rwake rwetsitsi… [Chechi] inoda kuratidza zvine ruremekedzo, kumurume nemukadzi wese wepasi rino, Mwana akaberekerwa ruponeso rwevose. —Angelus, Ndira 6, 2016; Zenit.org

"Icho chirevo chakajeka chakajeka chemishoni," akaenderera mberi. "Uye ndizvo chaizvo chikonzero nei Francis anga achisangana nevaBhudha, maMuslim, zvichingodaro."

"Zvakanaka," Tom akaramba, "akataura kupi nezvaJesu neImam iye? Akamushevedza riini kuti atendeuke, huh? ” Dai Tom anga aine holster, angadai akaisa pfuti yake yekupfungaira imomo. 

"Tom, chimbofunga kwechinguvana," Fr. Gabriel akapindura, akatsamwa muzwi rake. Ipapo ipapo waitress akabva asvika kuzotora maorder avo. Paakaenda, Fr. akaenderera mberi.

“Chimbofunga. Unogona here kufungidzira dai Pope Francis vakamira pamic mic ndokuti, 'Ndinodana maMuslim ese kuti vabvume kuti Jesu Kristu ndiMwari! Tendeuka kana kuparara mumirazvo isingaperi! ' Pangave nemhirizhonga pasi rese. Misha yevaKristu ingadai yakapiswa pasi, vakadzi vavo vakabatwa chibharo, uye varume vavo nevana vadimburwa musoro. Pane chipo cheMweya Mutsvene chinonzi 'Kuchenjera'. ”

"Zvakanaka, saka zvine basa rei 'kushamwaridzana kwehama'?" Bill akapindirwa. “Ndepapi muEvhangeri Kristu paanotidaidza kuti tishamwaridzane nemahedheni? Ndakafunga kuti Shoko rakanaka rakati:

Usasungwa zvisina kukodzera pajoko nevaya vakasiyana, nevasingatendi. Nekuti kururama kune ushamwari hwei nekusateerera mutemo? Chiedza chingabatana sei nerima? … Chii chakafananidzwa nemutendi neasingatendi? (2 VaK. 6: 14-15)

"Ah, zvakanaka," akadaro Fr. Gabriel achiseka. "Saka, tsanangura kuti sei Jesu akagara akadya nevahedheni, pfambi, uye vasingatendi?" Tom naBill vakaramba vakatarisa. Saka akapindura mubvunzo wake ega. “Nzira chete yekuparidzira mumwe munhu kuvaka mhando yehukama navo. St. Paul akabata maGiriki kwemazuva ekupedzisira, kazhinji achitora chokwadi chevanyori vavo nevazivi. Iyi 'hurukuro inonamata' yakavhura musuwo weEvhangeri. ” Akatarisa pasi pafoni yake, akaenderera mberi. “Zvakanaka, saka heino mamwe mazwi akataurwa. Izvi zvinobva Evangelii Gaudium zvakanyorwa naPope:

Nhaurirano inonamatira inodiwa mamiriro erunyararo pasi, uye saka ibasa kumaKristu pamwe nedzimwe nzanga dzechitendero. Iyi nhaurirano iri munzvimbo yekutanga hurukuro nezve kuvapo kwevanhu kana zvakapusa, sekutaura kwemabhishopi eIndia, nyaya yeku "kuvhurika kwavari, kugovana mufaro wavo nekusuwa". Neiyi nzira tinodzidza kugamuchira vamwe nenzira dzavo dzakasiyana dzekurarama, kufunga nekutaura… Izvo zvisingabatsire kuvhurana kwemadhipatimendi kunoti "hongu" kune zvese kuitira kudzivirira matambudziko, nekuti iyi ingave nzira yekunyengera vamwe uye kuvanyima izvo zvakanaka zvatakapihwa kuti tigovane nerupo nevamwe. Evhangeri uye inotaurirana hurukuro, kure nekushorwa, kutsigirana uye nekudyidzana. -Evangelii Gaudium, n. 251, v Vatican.va

Tom akangoerekana arova chibhakera chake patafura. "Handina basa zvataurwa naBergoglio uyu. Uyu murume ane njodzi. Akabatana neNew World Order. Ari kusika Rumwe Rwechitendero. NdiJudhasi, naMwari, uye kana ukamuteerera, uchapedzisira wave mugomba remoto saiye. ”

Kukakavadzana kwakaputswa newetaresi achisvika nehari yekofi, kushamisika pachiso chake. "Um, momma vako havana kukuudza here kuti usataure nevapristi nenzira iyoyo?" akadaro achivhura kapu yaTom. Akamurega. 

Fr. Gabriel akachinja zano. Panguva iyi, akanzwa achisungirwa kururamisa varume vaive pamberi pake, kunyangwe vakateerera kana kwete. Akaisa foni yake parutivi ndokutarisa Bill naTom mumaziso kwemaawa mashoma ega ega.

“Zvakanaka, ngatiregei kuramba tichitaura Papa Francis zvakare. Kunzwa kwaPapa Boniface VIII? ” Tom akagutsurira musoro. "Izvi ndizvo zvaakataura." Fr. Gabrieri aizviziva nemusoro (sezvo aive nenguva yakawanda yeku "dzidzira" nevamwe pamusoro pegore rapfuura):[1]“Simba iri, zvisinei, (kunyangwe rakapihwa kumunhu uye richishandiswa nemunhu), harisi remunhu asi rinobva kuna Mwari, rakapihwa Peter neshoko roumwari rikasimbiswazve kwaari (Peter) nevateveri vake naiye Uyo Peter akareurura, Ishe achiti kunaPetro pachake, 'Chipi nechipi chauchasunga panyika, chichasungwawo kudenga'nezvimwewo, [Mt 16: 19]. Naizvozvo ani naani anoramba simba iri rakagadzwa naMwari, anoshora zvakatemwa naMwari [VaR. 13: 2], kunze kwekunge atanga saManicheus mavambo maviri, kunyepa nekutongwa nesu vanyengeri, nekuti sekutaura kwaMosesi, hazvisi mukutanga asi mu kutanga kuti Mwari akasika denga nenyika [Gen 1: 1]. ” —PAPA BONIFACE VIII, Unun Sanctum, Bull yaPapa Boniface VIII yakaburitswa munaNovember 18, 1302

… Isu tinoshambadza, tinoshambadza, tinotsanangura kuti zvakakosha kwazvo kuruponeso kuti munhu wese wenyama ave pasi pePontiff yeRoma. -Unun Sanctum, Bull yaPapa Boniface VIII yakaburitswa munaNovember 18, 1302

"Handisi kuzviisa pasi pomupikisi wapapa kana zvirizvo zvauri kundiudza," Tom akafembera. 

"Um, urombo, Tom," Kevin akadaro, achizvishingisa. "Anopesana napapa, 'nerondedzero, munhu anotora chigaro chaPeter nechisimba kana nesarudzo isiriyo."

Fr. Gabriel akasvetukira mukati, achiziva dzidziso dzekurangana Tom naBill vakatevera - kubva ku "St. Gallen Mafia, ”kuna Benedict achiiswa mutirongo muVatican, kuna Emeritus Pope kwete kwazvo kusiya basa.

"Ndizvozvo, Kevin, uye tisati taita nharo nezvatatokurukura," bhiri, Ini ndinongodzokorora kuti hapana kadhinari mumwe, kusanganisira Raymond Burke kana chero mumwe mufundisi 'anochengetedza', ane kunyange shandisweyi kuti kusarudzwa kwaFrancis hakuiti. Uye kunyange kana iri aiva, zvaizotora mumwe papa uye neanozivikanwa kuti aishandure — kwete tsamba yepaFacebook inozvizivisa. ” Akakanda ziso kuna Tom; zvaiitirwa sekutsiura. Fr. Gabriel kashoma kuverenga Facebook, asi akanzwa kubva kune vamwe vechechi kuti Tom haana kudzosera chinhu mune ake vitriolic matauriro ipapo akananga kuna Papa. 

"Saka," Fr. akadaro, achipeta maoko, “Imi vanababa mune dambudziko. Kristu akati kuvadzidzi vake:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

“Kana iwe ukaramba kuteerera kuMumiriri waKristu uye kushingaira kunoderedza chiremera chake, iwe uri mukukakavara kwezvinhu. ” 

“Isu? Isu tiri vakaipa? Wakashinga sei. ” Tom akatarisana naFr. Gabriel.

Kevin akasvetukira mukati. "Zvakanaka, Fr. Gabe, saka rega ndive mumiriri wadhiyabhorosi. Iwe wakangobvumirana kare kuti Chiziviso chakasainwa naPapa chiri kuvhiringidza. Ndinobvumirana. Saka, isu tinofanirwa kumuteerera sei apo paanoita kunge ari kupokana neizwi raKristu? ”

“Chokwadi!” Akadaro Bill, achirova chibhakera chake patafura.  

Fr. Gabriel akaisa maoko ake kumucheto kwetafura ndokuzvidzosera kumashure. Akakurumidza kupa munamato chinyararire: "Ishe, ndipei Huchenjeri - Huchenjeri uye Kunzwisisa." Yakanga isiri iyo Fr. akange asina mhinduro-iye akaita-asi aive achitanga kubata kudzika chaiko kwekusimba kwaiita Muvengi kudyara nyonganiso, kuti masimba emadhimoni ekutya, kupesana, uye kusahadzika aikura sei. Dhiyabhorosi kusagadzikana. Ndozvakadanwa naSr.Lucia weFatima. Akatarisa kunze nepahwindo ndokunamata zvakare, “Ndibatsirei, Amai. Pwanya nyoka pasi pechitsitsinho chako. ”

Sezvaakatendeukira kuvarume vaviri vakatarisana naye, kukunda kwakanyorwa pameso avo ese, akanzwa rudo rwakasimba uye rwaisatarisirwa rwuchikwira maari. Akanzwa tsitsi dzakambosangana naJesu… 

Paakaona vanhu vazhinji, moyo wake wakavanzwira tsitsi nekuti vaive vanetsekana uye vakasiyiwa, semakwai asina mufudzi. (Mateo 9:36)

Akashamiswa nemanzwiro ake, Fr. Gabriel akazviwana achirwisa misodzi sezvaakatanga kupindura Kevin, uyo chiso chake chakaratidza kusagadzikana. 

“Jesu paakataura kuti Peter ndiye 'dombo' reChechi, anga asiri kuzivisa kuti mubati wehove uyu achazotadza kutaura nezviito. Naizvozvo, zvitsauko zviviri gare gare, Jesu akamutsiura, achiti, 'Enda shure kwangu, Satani! ' Iyo 'dombo' yakangoerekana yave a chigumbuso, kunyange kuna Jesu! Asi zvaireva here kuti zvese zvakataurwa naPeter kubva ipapo zvichienda mberi yakanga isingavimbike? Zvirokwazvo kwete. Muchokwadi, apo mapoka aifamba achitevera hurukuro yaKristu Yechingwa cheHupenyu, Peter akazivisa kuti:

Tenzi, tichaenda kuna ani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Isu tave kutenda uye takagutsikana kuti ndimi Mutsvene waMwari. (Johani 6:69)

“Mashoko iwawo akadzokororwa nekunamatwa uye kutsinhirwa kubva pamapurupiti epasi kwemakore 2000. Petro aitaura nenzwi reMufudzi Akanaka. ”

Kutamba kwakapinda muzwi rake. “Asi chii chakazoitika? Petro akaramba Kristu katatu! Zvirokwazvo, kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Petro aive asina kukodzera kuita nokusingaperi taura rimwe izwi pachinzvimbo chaKristu, handiti? Aihwa?"

“Mukupesana, Jesu akasangana naye pamhenderekedzo dzeTibherio ndokukoka Petro katatu kuti 'fudza makwai angu.' Uye Petro akadaro. Mushure mekuburuka kweMweya Mutsvene paPendekosti, uyu Peter, iye chaiye akaramba Kristu pachena, akabva azivisa pachena:

Tendeukai mubhabhatidzwe, mumwe nemumwe, muzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi zvenyu. uye uchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene. (Mabasa 2:38)

"Panguva iyoyo, Peter anga achitaura muzwi reMufudzi Akanaka. Saka, zvese zvakanaka, handiti? Yapfuura-Pentekosti izvozvi, saka Petro, achitungamirirwa neMweya wezvokwadi, haazomboiti kukanganisa zvakare, handiti? Pachinzvimbo, murume murombo akatanga kukanganisa kutenda, panguva ino mufundisi. Pauro aifanira kumururamisa vakatarisana kuAndiyoki. Akayambira Petro kuti aive…

… Kwete munzira chaiyo inowirirana nechokwadi chevhangeri. (VaG 2: 9)

“Kukatanura kwakadii!” Kevin akaputika, achiseka zvinonzwika. 

"Chaizvoizvo," akadaro Fr. Gabriel. “Imhaka yekuti Peter yakanga isiri kutaura kana kuita panzvimbo yeMufudzi Akanaka panguva iyoyo. Asi pane kushora simba raPeter, kumudana, uye kuzvuva mukurumbira wake mumatope muJerusalem Post, Paul akabvuma uye akaremekedza simba raPeter-ndokumuudza kuti aite maererano naro. ”

Kevin akagutsurira musoro uku Tom akatarisa zvakanakira mupristi. Bill akadhonza madenderedzwa nemunwe wake mune imwe tsvigiri yakanga yadeukira patafura.  

"Zvino, hechino chinhu," Fr. Gabriel akaenderera mberi, izwi rake richiwedzera. “Peter akaenderera mberi nekunyora tsamba kuenda kumachechi, mavara akanaka ayo nhasi ane Magwaro Matsvene asingakundike. Hongu, murume mumwe chete iyeye akaramba achigumburwa aigara achishandiswa naKristu-zvisinei. Ndizvozvo chete kutaura izvozvo Kristu anogona uye anototaura kuburikidza nemaVikisi Ake, kunyangwe mushure mekunge vakanganisa. Iri ibasa redu, seMuviri wese waKristu, kutora muenzaniso waPaul wekuremekedza pamwe nekururamisa mhuri pazvinenge zvichidikanwa. Ibasa redu kuteerera izwi raKristu maari, nemabhishopi edu ese, pese patinonzwa Ishe Vedu vachitaura kuburikidza navo. ”

"Uye sei, mudiwa Padre, tichaziva sei izwi raKristu kwete renyengeri?" Tom akabvunza. 

“Kana Pope achitaura mu izwi reTsika Tsvene. Upapa hausi papa mumwe, Tom. Ndinofunga aive Benedict akati….

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko Rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

Muchengeti uya akadzoka nezvikafu zvavo zvaibvira. Vakagara vakanyarara kwekanguva. Fr. Gabriel akasimudza banga rake ndokutanga kucheka nyama yake, uku Bill akatarisa achinyara mukapu yake yekofi. Tom akaunganidza pfungwa dzake zvishoma nezvishoma ndokuzopindura achiti:

“Saka, urikundiudza kuti ndinofanira kuteerera Bergoglio? Zvakanaka, ini handifanire kuteerera murume uyu. Ndine Katekisimu, uye inondiudza- ”

"Ehe, hongu, unodaro. ” Fr. kukanganiswa. “Asi Ndiri kwete kukuudza. Mutariri wedunhu rako ari kukuudza kuti:

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

“Ah, saka ndinofanira kuteerera Pope paanondiudza kuti zvitendero zvese zvakafanana. Hazvina musoro, ”Tom akapfira mate. 

"Ehe, kwete," akadaro Fr. Gabriel. “Sezvandataura — uye zviri muCatechism — Pope haatauri zvisingakundike nguva dzose — uye kuti Chiziviso chaisava gwaro risingakundike. Chokwadi, ndinoshuva kuti dai zvinhu zvisina kuvhiringidza. Handirambe kuti iri kukuvadza. Panguva imwecheteyo, Kristu ari kuzvibvumira. Uye sekutaura kwawakaita, une Katekisimo. Hapana muKaturike anofanira 'kuvhiringidzika', nekuti Kutenda kwedu kuripo mune nhema nezvichena. ”

Achitendeukira kuna Bill, akaenderera. “Ndakuudza, dai Jesu asina kufunga kuti aigona kuburitsa zvakanaka kubva mune izvi, aigona kudaidza Francis kumba nhasi kana kuzviratidza kwaari mune chipenga mangwana achinja zvese. Asi Haadaro. Saka… Jesu, ndinovimba nemi. ”

Akatendeukira kudhishi rake ndokutora zvishoma achiruma apo Bill achirumbidza waini kuti awedzere kofi. Tom, achiratidza kusagadzikana, akabhedhenura napukeni ndokuriisa pamakumbo ake. Kevin akatanga kudya kunge vasina kana kumbomupa kumeminari.

"Varume," Fr. akagomera, "tinofanirwa kuvimba neMweya Mutsvene kuti utibatsire kubudikidza nemuedzo uripo iye zvino. Jesu achiri kuvaka Chechi yake - kunyangwe isu tikamupa madhaka panzvimbo pezvidhinha. Asi kunyangwe dai taive nemusande akakwana paChigaro chaPetro, chiripo hapana zviri kuzomisa Dutu riri kupfuura pamusoro penyika. Kutongwa kwakatanga kwenguva refu pamberi paPapa Francis. ” Akatarisa kunze nepahwindo zvakare. "Tinofanira kutsanya nekunamata zvisina mukare akamboona, kwete kunaPope chete, asi nekucheneswa kweChechi."

Pakarepo, akaseka. "Mune dzimwe nzira, ndinofara kuti Francis ari kukonzera nyonganiso iyi."

Kevin akavhara muromo. “Sei, Fr. Gabe? ”

"Nekuti iri kutora vanapapa pasi kubva pachivako chisina hutano. Isu takave nevapapa vakadaro vezvidzidzo zvechitendero muzana rino rapfuura zvekuti isu tatanga kutarisa kwavari kuti vatiudze zvatingagone kuwana pakudya kwemangwanani. Izvo hazvina hutano. Chechi yakanganwa kuti papa anogona uye anoita vanokanganisa, kunyangwe kusvika pakukanganisa hama nehanzvadzi. Kupfuura izvozvo, ndinoona maKatorike vakagara pamaoko avo, vakamirira Pope kuti atungamire mhosva sekunge ndiye ane basa rekuparidza vavakidzani vavo. Panguva ino, Mukadzi Wedu ari kutarisa kune mumwe nemumwe wedu achiti, 'Wakamirira chii? Ivai vaapositori vangu verudo! ' Nenzira, masoseji acho akanaka. ”

"Ini ndinogona kubvumirana nazvo," akadaro Bill, akagadzirira kusiya gakava-razvino.

Tom akatora mweya wekuenderera nekukakavara, asi Fr. Gabrieri akangoerekana achinja nyaya. "Saka, Kevin, ndiudze, zviri kufamba sei uko kuSt.

"Zvinotyisa," akadaro. “Ndine chokwadi chekuti uku ndiko kushevedzwa kwangu. Zvino, Fr., ”akatsamwa," Ndinoda kudya chikafu chakakomborerwa kana ukandiudza nyasha. "

Fr. Gabriel akasekerera achiona kuti akanganwa. Uye neizvozvo, vese varume vana vakaita chiratidzo cheMuchinjikwa.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuti Papa Francis! Chikamu I

Kuti Papa Francis! Chikamu II

 

Akasiya ani kiyi dzeRopa iri?
Kuna Mupostori anobwinya Peter, uye kune vese vateveri vake
Ndivanaani varipo kana vachazovapo kusvikira Zuva Rekutongwa,
vese vane simba rakaenzana raive naPeter,
iyo isingaderedzi nechero kuremara kwavo.
—St. Catherine weSiena, kubva ku Bhuku reDzidziso

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Simba iri, zvisinei, (kunyangwe rakapihwa kumunhu uye richishandiswa nemunhu), harisi remunhu asi rinobva kuna Mwari, rakapihwa Peter neshoko roumwari rikasimbiswazve kwaari (Peter) nevateveri vake naiye Uyo Peter akareurura, Ishe achiti kunaPetro pachake, 'Chipi nechipi chauchasunga panyika, chichasungwawo kudenga'nezvimwewo, [Mt 16: 19]. Naizvozvo ani naani anoramba simba iri rakagadzwa naMwari, anoshora zvakatemwa naMwari [VaR. 13: 2], kunze kwekunge atanga saManicheus mavambo maviri, kunyepa nekutongwa nesu vanyengeri, nekuti sekutaura kwaMosesi, hazvisi mukutanga asi mu kutanga kuti Mwari akasika denga nenyika [Gen 1: 1]. ” —PAPA BONIFACE VIII, Unun Sanctum, Bull yaPapa Boniface VIII yakaburitswa munaNovember 18, 1302
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.