Iyo Zera reMaministri Iri Kupera

posttsunamiAP Photo

 

THE zviitiko zviri kuitika kutenderera pasirese zvinowanzo kumisa fungidziro uye kunyange kutya pakati pevamwe maKristu izvo ino ndiyo nguva kunotenga zvekushandisa ndokunanga kumakomo. Pasina kupokana, tambo yenjodzi dzinongoitika dzega kutenderera pasirese, dambudziko rekudya riri kuuya nekusanaya kwemvura uye kupunzika kwenzvimbo dzenyuchi, uye kudonha kuri kuuya kwedhora hakugone kubatsira asi kupa kumbomira kune iyo inoshanda pfungwa. Asi hama nehanzvadzi muna Kristu, Mwari vari kuita chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Ari kugadzirira nyika a tsunami Tsitsi. Anofanira kuzunza zvivakwa zvekare kusvika panheyo nekusimudza zvitsva. Anofanira kubvisa izvo zvenyama uye kutipinza musimba rake. Uye Anofanira kuisa mukati memweya yedu moyo mutsva, hombodo itsva yewaini, yakagadzirirwa kugashira Waini Nyowani yaachadurura.

Nemamwe mashoko,

Nguva yeVashumiri iri kupera.

 

ZERA ROKUSHUMIRA RIRI KUGUMIRA

Apo Ishe pavakataura izwi iri mumoyo mangu makore akati wandei apfuura, director wangu wezvemweya akandikumbira kunamata zvakanyanya nezvazvo ndisati ndanyora chero chinhu. Kwemwedzi mitanhatu, ndakafungisisa uyu mutsara wakajeka ndisati ndagovera iwo mazwi pano. [1]ona Pentekosti inouya; Kuburitswa Kukuru; uye KuBastion - Chikamu II Izvo zviri kupera hazvisi ushumiri asi mazhinji e rinoreva uye nzira uye zvivako iyo Church yanhasi yajaira.

Chechi yakatyoka mukati mayo. Minisita, kazhinji, haichashande sechikamu chese, chikamu cheMuviri mukuru, asi kazhinji sechitsuwa kwavari. Dzimwe nguva izvi imhaka yekuti havana sarudzo, zvimwe nekuti vanoshaya anotsigira echechi, kana nekuti pane mweya mudiki wemakwikwi mukati meMutumbi, kana nekuti razvino pacharo rakatungamira mukuzviparadzanisa kukuru uye kuzvimiririra mukati meMuviri waKristu. Zvimwe zvikonzero zvinosanganisira kushomeka kwerutsigiro kubva kunharaunda yeparishi kana Mutumbi mukuru kuti basa reumishinari riitwe. Uye kazhinji, vatungamiriri vehushumiri ivo pachavo vane hurombo pakunamata nekunamata-hupenyu. Vanogona zvakare kuramba hushamwari nezvipo zveMweya, nokudaro vachirasikirwa nehunyanzvi, kana vakavharirwa kuzere kwechokwadi - rudzi rwe "a la carte" chiKaturike chisiri mukudyidzana neMagisterium - nokudaro vachirasikirwa nesimba kutakurwa musimba rechokwadi.

Hatigone kurerutsa dambudziko rakakonzera, kwete mukati meChechi chete, asi nepasirese rose avo- kunyangwe vachizviziva kana kwete - vanotungamirwa kune imwe nhanho kana imwe nezwi reChechi, chiedza chechokwadi.Ndokureva kuti, mune izvo kusvika kune iyo Chechi yakapera, rima rinowira pamusoro penyika.

Uye saka Mwari arikuita chimwe chinhu chitsva, uye ndingashinga nditaure, chimwe chinhu chisati chamboitika kubva pakazvarwa Kereke makore 2000 apfuura. Ari kumuzunza kunheyo dzekuzvarwa kwenguva itsva… (cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga)

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Mario Luigi Kadhinari Ciappi, dzidziso youpapa yaPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II; Gumiguru 9, 1994; akapa zvakare chitambi chake chekutendera mune imwe tsamba yakazivikanwa zviri pamutemo iyo Mhuri Katekisimu "sechokwadi sosi yedzidziso yechokwadi yeKaturike" (Gunyana 9, 1993); Katekisimu Yemhuri yeApostora, p. 35

 

MASVINGO ANOFANIRA KUDA PASI

Kereke yakatapukirwa nechirwere chinotyisa chakapararira kumatunhu mazhinji epasi, kubva kuAustralia kuenda kuAmerica, Europe kusvika kuCanada.

Munonzwisisa, Vehama Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii—kuramba kutenda kubva kuna Mwari… —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Jesu Pachezvake akataura kuti matavi ekuramba kutenda aya achatemwa ..

… Baba vangu murimi. Anobvisa davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki michero, uye munhu wose anoritema anorichekerera kuitira kuti rigozobereka michero yakawanda. (Johani 15: 1-2)

Uye kuchekerera uku kwaizouya pamwe chete kumuviri waKristu pane imwe nguva mune ramangwana, kunge a Dutu Guru:

… Munhu wese anoteerera mashoko angu aya asi akasaaita achafanana nebenzi rakavaka imba yaro pajecha. Mvura yakanaya, mafashama akauya, uye mhepo yakavhuvhuta ndokurova imba. Uye yakakoromoka uye yakaparadzwa zvachose. (Mat. 7: 26-27)

Iri Dutu rekukoromora madziro enhema uye chokwadi "chakacheneswa" chakamiswa chinyararire, kunyanya pamusoro pemazana mana emakore apfuura kubva kumukira kweFrance: [2]ona Yenyika Dzepasi Pose!, Kunzwisisa Kwekupedzisira Kurwisana uye Kurarama Bhuku raZvakazarurwa

Mwanakomana womunhu, porofita pamusoro pavaporofita vaIsiraeri, porofita! Iti kune avo vanoporofita kufunga kwavo… vakatsausa vanhu vangu, vachiti, "Rugare!" pakange pasina runyararo… muhasha dzangu ndakasunungura madutu; nekuda kwekutsamwa kwangu kuchava nemvura zhinji, uye matombo echimvuramabwe achawa nekutsamwa kunoparadza. Ndichaputsa chidziro chawakachenesa uye ndichachiwisira pasi, ndichifukura nheyo dzayo. (Ezekieri 13: 1-14)

 

KUSVIRA

Kunyangwe mukati meavo vakaramba vakatendeka kuna Kristu neChechi Yake, kwave nekutsamira kukuru kune "masisitimu eBhabhironi," [3]Papa Benedict anodudzira "Bhabhironi" se "mucherechedzo wemaguta epasi rose asinganamate"; maona PaEvha zvingave zvakagadzirirwa kana kwete. Vafundisi vanowanzo nyarara kana kuvharika panyaya dzetsika kuti vachengetedze yavo chinzvimbo chemutero… Kana pamwe zvavo "zita rakanaka." [4]ona Kuverenga Mutengo uye Vanhu Vangu Vari Kuparara Asi sekunge mutungamiri wenyika VaObama vanga votyisidzira kubvisa mari kuPublic Education pamwe chete nezvipatara zvisingagamuchire chitendero chitsva, [5]cf. LifeSiteNews.com iwe unofunga chii chinotevera? Chinzvimbo chemutero weChechi, hongu.

Pamusoro pezvo, vazhinji vashumiri vanorema nhasi vanoyera hushumiri hwavo, kutanga nezinga rekugona uye kuita, pane kuteerera nekupa rubatsiro. Zvirokwazvo, kune izvo zvinoshanda kufunga. asi kana tikazovimba nenyika nezvivakwa zvayo sechinhu chakakosha pekutanga pane kuvimba nehungwaru, nhungamiro, nesimba reMweya Mutsvene, ipapo hushumiri hwedu hunova panjodzi yekuva husina simba, uye “mabasa”. Inova mashandiro evashoma pane iyo isingagumi.

Chimbofunga nezvaSt.Paul nemamishini ake ayo, apo dzimwe nguva aibhadharwa nemari nebasa rake, sekugadzira matende, [6]cf. Mabasa 18:3 hazvina kuvakirwa pane zviwanikwa zvake kana kushayikwa kwayo. Pauro akaenda kwaakafirwa neMweya, kunyangwe izvi zvaizomusiya atyoka, achitambudzwa, akaputsikirwa nechikepe, kana kusiiwa… Zvichida ndicho chaiva chinangwa chikuru cheupenyu hwaPaul: kunyora mutsamba kutenda kukuru nekusiiwa kwaidiwa kwete kwekutanga chete, asi Chechi yemberi zvakare - kutenda kwaive "kupusa":

Tiri mapenzi nekuda kwaKristu… Kusvika panguva ino tine nzara uye tine nyota, hatina kupfeka zvakanaka uye tinorapwa zvakaomarara, tinofamba-famba tichishaya pekugara uye tinoshanda, tichishanda nemaoko edu. Patinosekwa, tinoropafadza; kana tichitambudzwa, tinotsungirira; patinocherwa, tinopindura zvinyoro nyoro. Isu takaita semarara epasi, tsvina yevose, kusvika panguva ino chaiyo. Ndiri kukunyorerai izvi kwete kuti ndikunyadzisei, asi kuti ndikurairei sevana vangu vandinoda… ivai vatevedzeri vangu. (1 VaK. 4: 10-16)

Uye nekudaro, kubvisa kunofanira kuuya, [7]ona Akashama Baglady nekuti takawa parudo rwedu rwekutanga. [8]cf. Zva 2: 5 uye Kutanga Rudo Kwakarasika kuzvipira kwakazara uye kwakazara kuna Mwari; moyo wakagadzirira kumuda nekumushandira iye nemuvakidzani wedu nekusiya zvisina tsarukano nekusavimbika kutsvene:

Musatore chinhu cherwendo, kana mudonzvo, kana saga, kana chikafu, kana mari, uye musarega munhu achitora nguo yechipiri… Zvino vakafamba, vakapota nemisha vachiparidza evhangeri, nekuporesa hosha pese pese. (Ruka 9: 3-6)

Izvi zvine mutsindo, uye irwo rudzi rweChechi ichavakwa naJesu zvakare — seChechi yakazvarwa paPentekosti (verenga vane simba Chiporofita paRoma). Tichabvisirwa izvo zvinhu izvo zvatashanduka kuita zvidhori - zvese kubva kune edu anodikanwa "mutero mutero", kune edu "madigiri edzidziso," kune izvo zvemukati zvidhori izvo zvinoita kuti tirambe takakotamira pamberi pemhuru dzendarama dzekutya, kushaya hanya, uye kushaya simba.

Ngaabvise hupombwe hwake pamberi pake, nehupombwe hwake pakati pemazamu ake, kana zvikasadaro ndichamukurura asina kupfeka, ndichimusiya sezuva rekuzvarwa kwake. Ndichagumisa mufaro wake wose, mitambo yake, mwedzi wake mutsva, masabata ake, nemitambo yake yose… ndichamukwezva; Ndichamutungamirira kuenda kurenje uye ndichataura kwaari. (Hos 2: 4-5. 13. 16)

Kupfuurirazve, Magwaro, Madzibaba eChechi, nezvakazarurwa zvisingaverengeke zvechiporofita zvinotaura nezvekunatswa kwepasi, iyo kuparadzwa yeBhabhironi. Iyi ndima inoreva zvakadii kunguva dzedu, kunyanya America, inova mukwikwidzi akasimba we Chakavanzika Bhabhironi: [9]onawo Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Rawa, rawa Bhabhironi, guta guru! Yava nzvimbo inogara madhimoni, nzvimbo inogara mweya yetsvina, nzvimbo inogara shiri dzose dzakasviba uye dzinovengwa; Nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe, uye madzimambo enyika akaita upombwe naye, nevatengesi venyika vakafuma neupombwe hwaro. (Zva 18: 2-3)

Chii chichasimuka kubva mumadota chichava Kristu 'basa, ake chivakwa. Nechekare, zera remasangano riri kupera zvekuti izvo zviri kuvakwa nemaoko evanhu chete - kunyangwe nemaoko matsvene - zvava kushaya basa kana Ishe asiri mariri

Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vanoashandira pasina. (Pisarema 172: 1)

 

IYO ITSVA WINESKIN

Kunatsa kuri kuitwa neMweya Mutsvene, uye kwauchazoita mumazuva ano, hakuzoite senge kwekare kwakavakirwa nyasha pamusoro penyasha mukati memazana emakore. Zvirokwazvo, patrimony yechokwadi sekuchengetedzwa nekuchengetwa mudhipatimendi rekutenda, uye iyo Sacramental uye ecclesiastical hurongwa haugume; asi iyo dehwe rewaini inofanirwa kukandwa kure nekuda kweiyo itsva era iri kuuya:

Hapana munhu anobvarura chimedu kubva pajasi idzva kuti ashambise chembere. Zvikasadaro, iye achabvarura iyo nyowani uye chimedu kubva mairi hachifanane nejasi rekare. Saizvozvowo, hapana anodira waini itsva muhombodo tsaru dzewaini. Zvikasadaro, waini itsva ichatsemura hombodo iyo ikateuka uye hombodo dzikaparara. Asi waini itsva inofanira kudirwa muhombodo itsva. (Ruka 5: 36-38)

The Waini Itsva Mweya Mutsvene unodururwa pavanhu se "Pentekosti itsva". Ichave yakadzama kwazvo, vanodaro Madzibaba eChechi, zvekuti icha "gadziridza kumeso kwepasi." [10]ona Kusikwa Kuzvarwa patsva Iyo New Wineskin, pamwe, ichave nharaunda nyowani yevatendi vanogara uye vanoda muKuda kwaMwari kwaMwari zvekuti Shoko raKe “riitwe panyika sezvazviri kudenga.” Kuti kumuka kweChechi uku kuuye, nhengo dzoga dzoga dzinofanira kupa “fiat” yavo kuna Mwari, nokudaro vachibvumira Mweya kuti ugadzire mwoyo mutsva - “hombodo itsva” —mukati mawo. Mwoyo yavo inofanirwa kuve, mumwe anogona kutaura, girazi mufananidzo weiyo Isingaenzaniswi Mwoyo waMaria.

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye ikamupa naMwari Wekumusorosoro, ichavanda pachavo zvakadzama mukati memweya wake, vachiva makopi mapenyu ake, vachida nekukudza Jesu. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku  

Hongu, zera remasangano riri kupera kuitira kuti a hushumiri hutsva kubva paMoyo waMwari zvinotumbuka…

 

URI KUGADZIRIRAI?

Uye saka, kana vatendi nhasi vakadyiwa nekuunganidza zvinhu uye kuwana pekuhwanda murenje, ndinofunga vapotsa zvachose zviri kuitwa naMwari. Hongu, nzvimbo chaidzo dzekupotera dzichauya - ini ndanyora nezvadzo mu Kuuya kweVapoteri uye Kugara. Asi kunyangwe chinangwa chavo hachizove nzvimbo dzekuzvichengetedza dzerudzi rwakati, asi zvivimbiso zveMweya Mutsvene uko, kunyangwe pakati penyonganiso, simba uye hupenyu hweChechi zvinoyerera. Chii chakanyanya kukosha ndechekuti isu tigadzirire kugadzira mwoyo yedu utiziro. Kuti mukati merima uye nyonganiso, mweya yakarasika inokwanisa kuwana pekupotera dzako mwoyo… iyo Mwoyo waKristu. Uye hapana kugadzirira kuri nani kuve neMoyo waKristu pane kuita Zvinatse uye uzvipe kuna Maria, [11]ona Chokwadi Tales of Our Lady Mumimba yaiye moyo waJesu wakaumbwa-nyama kubva munyama yake, ropa kubva muropa rake.

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnozoberekwazve nayo mumweya… Vagadziri vaviri vanofanirwa kuita basa riri iro rakaitwa neunyanzvi hwaMwari uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. -Archbishop Luis M. Martinez, Mutsvenesi

"Inguva yekuti vasara vake vatarise zvinopfuura zvinovanetsa zvepanyika."Imi vekutenda kushoma! ”), uye kutarisana nebasa idzva, chinhu chitsva Mwari chaari kugadzirira kuti chibude kubva muiri renje rekuchenesa.

Rangarira kwete zviitiko zvekare, zvinhu zvekare kare usafunge; tarira, ndiri kuita chinhu chitsva! Zvino chobuda, hamuchioni here? Ndinoita nzira mugwenga, musango, nzizi. (Isaya 43: 18-19)

 

Kutanga kuburitswa Kurume 17, 2011. 

 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.