Iyo Anti-Ngoni

 

Mumwe mukadzi akabvunza nhasi kana ndanyora chero chinhu kujekesa nyonganiso pamusoro pechiratidzo chaPapa cheSynodal, Amoris Laetitia. Akati,

Ndinoda Chechi uye ndinogara ndichironga kuva muKaturike. Asi, ini ndakavhiringidzika nezvaPope Francis 'Ekupedzisira Kurudziro. Ndinoziva dzidziso dzechokwadi nezvewanano. Zvinosuruvarisa ini ndiri muKaturike akarambana. Murume wangu akatanga imwe mhuri achiri kundiroora. Zvichiri kurwadza zvakanyanya. Sezvo Chechi isingakwanise kushandura dzidziso dzayo, nei izvi zvisina kujekeswa kana kutaurwa?

Akarurama: dzidziso dzekuroora dzakajeka uye dzisingachinjiki. Iko kunyongana kuripo chiratidziro chinosuwisa chekutadza kweChechi mukati memitezo yayo yega. Marwadzo emukadzi uyu ndeake bakatwa rinocheka nekwose. Nekuti akachekwa pamoyo nekusatendeka kwemurume wake uyezve, panguva imwe chete, akachekwa nemabhishopi aya ave kupa zano kuti murume wake agone kugamuchira maSakaramende, kunyangwe paanenge ari muhupombwe chaihwo. 

Izvi zvinotevera zvakaburitswa musi waKurume 4, 2017 zvine chekuita nekudzokororwazve kwewanano nemasakaramende nemisangano yemabhishopi, uye ne "anti-ngoni" dziri kubuda munguva yedu…

 

THE awa ye "hondo huru" iyo Mukadzi Wedu uye vanapapa zvakafanana vange vachinyevera nezvayo kuzvizvarwa zvakawanda-iri kuuya Dutu Huru rakanga rave pedyo uye richiswedera zvishoma nezvishoma-yava pano. Ihondo pamusoro chokwadi. Nekuti kana chokwadi chikatisunungura, ipapo nhema dzinoisa varanda - unova ndiwo "mutambo wekupedzisira" weiyo "chikara" munaZvakazarurwa. Asi nei ikozvino iri "pano"?

Nekuti nyonganyonga yose, unzenza, nekushushikana kuri munyika - kubva kuhondo nekuparadza marudzi kusvika kukara ne Hupfu Hukuru... anga achingova "zviratidzo" zvekudonha kwakawanda kwekutenda muchokwadi cheShoko raMwari. Asi kana kudonha uku kukatanga kuitika mukati meChechi pachayo, zvino tinoziva kuti “kurwisana kwekupedzisira pakati peChechi ne anti-chechi, hweEvhangeri neanopesana neevhangeri, pakati paKristu naantikristu ” [1]Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mudhikoni Keith Fournier, aipinda kongiresi, akataura mazwi ari pamusoro; cf. Catholic Online is kurumidza. Nekuti St. Paul aive pachena kuti, pamberi pe "zuva raIshe" iro rinounza kukunda kwaKristu muChechi Yake uye neNguva yeRunyararo, [2]cf. Faustina, uye Zuva raIshe Chechi pachayo inofanira kutambura "kutsauka" kukuru, kuwira kunotyisa kwevakatendeka kubva chokwadi. Zvino, kana kushivirira kwaIshe kunoratidzika kunge kusingagumi kwakanonoka kwenguva yakareba sezvinobvira kunatswa kwenyika, Anotendera "kunyengera kwakasimba"…

… Kune avo vari kuparara nekuti havana kugashira rudo rwechokwadi kuti vagoponeswa. Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira kunyengera kwakasimba kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakabvuma kuita zvakaipa varangwe. (2 VaTesaronika 2: 10-12)

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekumukira [kutsauka] uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: Uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. ” —Mk. Charles Pope, "Ndiwo Mabhandi Ekunze Ekutongwa Kunouya?", Mbudzi 11, 2014; blog

Uku "kunyengera kwakasimba" kuri kutora mafomu mazhinji ayo, mukukosha kwavo, anoita kunge "akarurama", "akarurama", uye "ane tsitsi," asi ari eudhiyabhorosi nekuti vanoramba hunhu uye chokwadi pamusoro pemunhu: [3]cf. Kurongeka kwezvematongerwo enyika uye Kuramba Kwakakura

• Chokwadi chemuzvarirwo chekuti tese tiri vatadzi uye kuti, kuti tigamuchire hupenyu husingaperi, tinofanira kutendeuka kubva kuzvivi uye titende muEvhangeri yaJesu Kristu.

• Hunhu hwemuviri wedu, mweya, nemweya zvakagadzirwa nemufananidzo waMwari, nekudaro, zvinofanirwa kutonga hunhu hwese nemabatiro ezvematongerwo enyika, ehupfumi, mishonga, dzidzo nesainzi.

Paaive achiri kadhinari, Pope Benedict akayambira pamusoro peizvi…

… Kuparara kwemufananidzo wemunhu, nemhedzisiro yakaipa kwazvo. —May, 14, 2005, Roma; Cardinal Ratzinger, mune hurukuro yekuzivikanwa kweEuropean.

… Uye ndokuenderera mberi nekuridza hwamanda mushure mesarudzo yake:

Rima rakafukidza Mwari uye rinodzikatidza tsika ndiyo tyisidziro chaiyo kuhupenyu hwedu uye kupasi rose. Kana Mwari netsika dzetsika, mutsauko pakati pezvakanaka nezvakaipa, zvikaramba zviri murima, saka mamwe "mwenje" anoisa zvishuwo zvehunyanzvi mukati medu kusvika, haangove kufambira mberi chete, asi zvakare njodzi dzinoisa isu nepasi panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Easter Vigil Homily, Kubvumbi 7, 2012

Uku kunyengera kwakasimba, a Tsunami Yemweya iri kutsvaira nenyika uye zvino Chechi, zvinogona kunzi "nhema" kana "kupokana-netsitsi", kwete nekuti tsitsi dzakarasika, asi iyo zvingaitwa. Uye nokudaro, kubvisa nhumbu "kune tsitsi" kumubereki asina kugadzirira; euthanasia "inonzwira tsitsi" kune vanorwara nevanotambura; mafungiro echikadzi "anonzwira tsitsi" kune avo vakavhiringidzika mune zvepabonde; mbereko "inonzwira tsitsi" kune avo vari munyika dzine hurombo; uye kudzikisa huwandu hwevanhu "kune tsitsi" kune inorwara uye "yakazara vanhu" pasi. Uye kune izvi isu zvino tawedzera iyo chikuru, korona yekona yekunyengera kwakasimba uku, uye ipfungwa yekuti "zvine tsitsi" "kugamuchira" mutadzi usina kuvadaidza kuti vatendeuke.

MuEvhangeri yanhasi (zvinyorwa zvetemberi pano), Jesu anobvunzwa kuti sei achidya "nevateresi nevatadzi." Anopindura:

Avo vakagwinya havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda. Handina kuuya kuzodana vakarurama kuti vatendeuke asi kuti vatadzi.

Kana zvisiri pachena muchinyorwa chino kuti Jesu “anogamuchira” vatadzi pamberi pake chaizvo kuti avaunze kutendeuka, ipapo chinyorwa ichi ndechekuti:

Vateresi nevatadzi vakauya vese kuzomunzwa, asi vaFarisi nevanyori vakatanga kunyunyuta, vachiti: Uyu unogamuchira vatadzi, achidya navo. Saka akataura kwavari mufananidzo uyu. “Ndiani pakati penyu angati ane makwai zana uye kana akarasikirwa nerimwe chete pawo angarega makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje achitsvaka rarasika kusvikira ariwana? Uye kana ariwana, anoritakura pamapfudzi ake nomufaro mukuru uye, achisvika kumba, anodana shamwari dzake navavakidzani agoti kwavari, 'Farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakarasika.' Ndinokuudzai kuti, saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe chete anopfidza kupfuura vanhu vakarurama makumi mapfumbamwe navapfumbamwe vasingadi kutendeuka. ” (Ruka 15: 4-7)

Kufara Kudenga hakusi nekuti Jesu akagamuchira vatadzi, asi nekuti mutadzi mumwe akatendeuka; nekuti mutadzi umwe wakati: Nhasi handichazoiti zvandakaita zuro.

Ndinofarira rufu rwowakaipa here? Handifari here pavanotendeuka panzira yavo yakaipa kuti vararame? (Ez 18:23)

Zvatakanzwa mumufananidzo iwoyo, tinozozviona zvichiitika mukutendeuka kwaZakeo. Jesu akagamuchira muteresi uyu pamberi pake, asi ndizvo kwete kusvikira atendeuka kubva pachivi chake, uye ipapo chete, apo Jesu anozivisa kuti akaponeswa:

"Tarisai, hafu yezvinhu zvangu, Ishe, ndichapa kuvarombo, uye kana ndakabiridzira chero chinhu kune ani zvake ndichairipa kana." Uye Jesu akati kwaari, "Nhasi ruponeso rwasvika mumba muno ... (Luk 19: 8-9)

Asi ikozvino tinoona ichibuda a novel shanduro yeichi chokwadi cheEvhangeri:

Kana, semhedzisiro yeiyo nzwisiso, yakaitwa ne'kuzvininipisa, kungwara uye rudo kuKereke nedzidziso yayo, mukutsvaga kwechokwadi kuda kwaMwari uye chishuwo chekuita mhinduro kwayo zvizere ', akaparadzaniswa kana akarambana munhu arikugara muhukama hutsva anokwanisa, aine hana yakadzidziswa uye yakavhenekerwa, kubvuma uye kutenda kuti iye ave nerunyararo naMwari, haakwanise kudzivirirwa kutora masakaramende eReconciliation neEucharist. -Mabhishopi eMalta, Nzira dzeKushandiswa kweChitsauko VIII che Amoris Laetitia; ms.maltadiocese.org

… Uko “mutariri” wedzidziso muChechi yeKaturike, Mutungamiriri weUngano yeDzidziso yekutenda, akati:

...hazvina kunaka kuti mabhishopi mazhinji ari kuturikira Amoris Laetitia maererano nenzira yavo yekunzwisisa dzidziso dzaPope. Izvi hazvi chengetedze kumutsara wedzidziso yeKaturike ... Aya ndiwo masisitimu: Izwi raMwari rakajeka uye Chechi haibvume kudzidziswa kwekuroora. —Cardinal Müller, Katurike Herald, Kukadzi 1, 2017; Chirevo chenyika yeKaturikeKukadzi 1, 2017

Uku kukwidziridzwa kuri pachena kwe "hana" sedare repamusorosoro mutsika uye "rinopa sarudzo dzakasimba uye dzisingakanganisi pamusoro pezvakanaka nezvakaipa"[4]Veritatis Kubwinyakwete. 32 iri kugadzira, muchokwadi, a kurongeka kutsva vakarambana kubva kuchokwadi chinangwa. Mupimo mukuru weruponeso rwemunhu manzwiro ekuva nerugare naMwari. St. John Paul II akajekesa zvakadaro, kuti "Hana haisi mukana wakazvimiririra uye wakasarudzika wekusarudza zvakanaka nezvakaipa." [5]Dominum et Vivificantemkwete. 443 

Kunzwisisa kwakadaro hakutomboreva kurerutsa uye kunyepera chiyero chechakanaka nechakaipa kuti chizochinjanisa kune mamwe mamiriro. Zviri pamunhu kuti mutadzi abvume kushaya simba kwake uye nekukumbira tsitsi dzake kukundikana; chii isingagamuchirike hunhu hweuyo anoita kushomeka kwake muyero wechokwadi pamusoro pezvakanaka, kuti agone kunzwa kuzviruramisa, pasina kana chikonzero chekuwana mukana kuna Mwari nengoni dzake. Mafungire erudzi urwu anoshatisa hunhu hwenzanga sevanhu vese, nekuti inokurudzira kusahadzika nezve chinangwa chemutemo wetsika nekurambwa kwehunhu hwezvirambidzo zvine chekuita nezviito zvevanhu, uye zvinopera nekukanganisa kutonga kwese pamusoro values. -Veritatis Kubwinya, n. 104; v Vatican.va

Muchiitiko ichi, Sakaramende rekuyananisa rinonyanya kushandurwa. Ipapo mazita ari muBhuku reHupenyu haasanganiswi yeavo vakaramba vakatendeka kumirairo yaMwari kusvika kumagumo, kana yeavo vakasarudza kuurairwa pane kutadzira Wokumusoro-soro, asi yeavo vakatendeka zvinoenderana nezvavo. yakanaka. Pfungwa iyi, zvisinei, inorwisa-tsitsi iyo isingoregi kukosha kwekushandurwa kweruponeso, asi ichivanza kana kushatisa Mashoko Akanaka ekuti mweya wese unopfidza unoitwa "chisikwa chitsva" munaKristu: "yekare yapfuura, tarisa , zvitsva zvauya. ” [6]2 VaK. 5:17

Chingave chikanganiso chakakomba kupedzisa… kuti dzidziso yeChechi ingori "yakanaka" inofanirwa kugadziriswa, kuenzanisirwa, kupedzisa kune zvinonzi zvinogona kuita semunhu, maererano "Kuenzanisa kwezvinhu zviri kutaurwa". Asi chii chiri "mukana wekongiri wemunhu"? Uye tiri kutaura nezvemurume upi? Yemunhu anotongwa neruchiva kana yemunhu akaregererwa naKristu? Izvi ndizvo zviri panjodzi: chokwadi cheruregerero rwaKristu. Kristu akatiregerera! Izvi zvinoreva kuti akatipa mukana wekuziva chokwadi chese chedu; akatisunungura kubva kuna kutonga kwekufungisisa. Uye kana munhu akadzikinurwa achingotadza, izvi hazvikonzerwe nekusakwana kwechiito chorudzikinuro chaKristu, asi kumunhu kusada kuzviwanira nyasha dzinoyerera kubva pachiito ichocho. Murairo waMwari zvirokwazvo unoenderana nekugona kwemunhu; asi kune kugona kwemurume akapiwa Mweya Mutsvene; yemurume uyo, kunyangwe akawira muchivi, anogona kugara achiwana kuregererwa uye kunakidzwa nekuvapo kweMweya Mutsvene. -POPE JOHN PAUL II, Veritatis Kubwinya, n. 103; v Vatican.va

Uyu ndiwo meseji inoshamisa ye chokwadi Tsitsi Dzamwari! Kuti kunyangwe iye mutadzi mukuru anogona kuwana ruregerero uye kunakidzwa nekuvapo reMweya Mutsvene nekutsvaga kutsime reTsitsi, Sakaramende rekuyananisa. Runyararo naMwari hakusi kufungidzira kwekuzviisa pasi, asi ndezvechokwadi chete apo, kuburikidza nekureurura zvivi zvako, munhu anoita rugare naMwari nokuna Kristu Jesu uyo akaita "rugare neropa repamuchinjikwa" (Col 1: 20).

Nekudaro, Jesu haana kuudza mhombwe kuti, “Enda zvino, urambe uchiita upombwe if une rugare newe uye naMwari. ” Asi, “enda uno usatadzazve. " [7]cf. Johani 8:11; Johani 5:14 

Uye ita izvi nekuti unoziva iyo nguva; iawa ikozvino yekuti iwe umuke pahope. Nekuti ruponeso rwedu rwava pedyo zvino kupfuura nguva yatakatanga kutenda; usiku hwaenda, kwaedza. Ngatirasei zvino mabasa erima topfeka nhumbi dzechiedza; ngatizvibatei zvakanaka sapamazuva, kwete pamitambo yakanyanyisa, kana kudhakwa, kana upombwe, kana ufeve, kana gakava kana godo. Asi pfeka Ishe Jesu Kristu, uye usaite gadziriro yezvido zvenyama. (VaR. 13: 9-14)

Uye kana akadaro, kana asina "kupihwa zvekuchiva kwenyama," ipapo Denga rese rakafara pamusoro pake.

Nekuti imi, Ishe, makanaka uye munokangamwira, mune tsitsi zhinji kuna vose vanodana kwamuri. (Nhasi Mapisarema)

Asi kana asina kudaro, zvinosuwisa achifunga kuti Jesu paakati "Neniwo handikupi mhosva" aireva kuti Haana kumupa mhosva zviito, ipapo pamusoro pemukadzi uyu - nevose avo vaizomutungamira uye nepfungwa dzakatsauka kudaro… Denga rese rinochema.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Verenga zvinotevera kune izvi zvinyorwa: Tsitsi dzechokwadi

Tsunami Yemweya

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

Kune Vaya Vanofa Muupenyu…

Awa Yokusateerera Mutemo

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

Iyo Huru Mushonga

Iyo Yakasviba Ngarava - Chikamu I uye Part II

Kubatana Kwenhema - Chikamu I uye Part II

Boporodzi revaporofita venhema - Chikamu I uye Part II

Zvimwe pane Vaporofita venhema

 

 

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mudhikoni Keith Fournier, aipinda kongiresi, akataura mazwi ari pamusoro; cf. Catholic Online
2 cf. Faustina, uye Zuva raIshe
3 cf. Kurongeka kwezvematongerwo enyika uye Kuramba Kwakakura
4 Veritatis Kubwinyakwete. 32
5 Dominum et Vivificantemkwete. 443
6 2 VaK. 5:17
7 cf. Johani 8:11; Johani 5:14
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU.