Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu I

KUZVININIPISA

 

Kekutanga kuburitswa Mbudzi 20, 2017…

Vhiki rino, ndiri kuita chimwe chinhu chakasiyana-chikamu chezvikamu zvishanu, zvichibva pane Vhangeri revhiki rino, kuti ungatanga sei zvakare mushure mekudonha. Isu tinogara mutsika umo isu takazadzwa nechivi nemuyedzo, uye iri kutora vazhinji vanobatwa; vazhinji vakaora mwoyo uye vaneta, vakadzvinyirirwa uye vanorasikirwa nokutenda kwavo. Izvo zvinodikanwa, saka, kudzidza hunyanzvi hwekutanga zvakare…

 

SEI isu tinonzwa kupwanya mhosva kana isu tichiita chimwe chinhu chakaipa? Uye nei izvi zvakajairika kune wese munhu munhu? Kunyangwe vacheche, kana vakaita chimwe chinhu chisina kunaka, kazhinji vanoita kunge "vanongoziva" izvo zvavanofanira kunge vasina.

Mhinduro ndeyekuti munhu wega wega akagadzirwa nemufananidzo waMwari, anova Rudo. Ndokunge, hunhu hwedu pachedu hwakagadzirwa kuda uye kudiwa, uye nekudaro, uyu "mutemo werudo" wakanyorwa pamoyo pedu chaipo. Pese patinoita chinhu chinopesana nerudo, moyo yedu inoputsika kune imwe nhanho kana imwe. Uye tinozvinzwa. Tinozviziva. Uye kana isu tisingazive maitiro ekuzvigadzirisa, cheni yakazara yemhedzisiro inogadziriswa iyo, kana ikasiiwa isina kugadziriswa, inogona kusiyana kubva mukungova nekusagadzikana uye usina rugare kune zvakakomba zvepfungwa nehutano mamiriro kana uranda kuzvido zvako.

Ehezve, pfungwa ye "zvivi", mhedzisiro yacho nekuzvitakura wega, chinhu icho chizvarwa ichi chakanyepedzera kuti hachipo, kana kuti vasingatendi kuti Mwari varamba sechivakwa chemagariro chakagadzirwa neChechi kudzora nekushandisa ruzhinji. Asi moyo yedu inotitaurira zvakasiyana… uye tinofuratira hana yedu tichiisa panjodzi yerufaro rwedu.

pinda Jesu Kristu.

Panguva yekudanwa kwekubata kwake, Mutumwa Gabrieri akati, "Usatya." [1]Ruka 1: 30 Pakaziviswa kuberekwa kwake, ngirozi yakati, “Usatya." [2]Ruka 2: 10 Panguva yekumisikidza basa Rake, Jesu akati, “Usatya." [3]Ruka 5: 10 Uye paakazivisa nezverufu Rwake rwave pedyo, Akatizve:Musarega mwoyo yenyu ichinetseka kana kutya. ” [4]John 14: 27 Kutya chii? Kutya Mwari — kutya Uyo watinozivawo, mukati kati memoyo yedu, kuri kutitarisa uye kune watinozvidavirira kwaari. Kubva pachivi chekutanga chaicho, Adhama naEvha vakawana chokwadi chitsva chavasati vambo ravira kare: kutya.

… Murume nemukadzi wake vakahwanda kuna Jehovha Mwari, pakati pemiti yemunda. Ishe Mwari vakabva vashevedza murume uye vakamubvunza kuti: Uri kupi? Akapindura akati, "Ndanzwa inzwi renyu mubindu; asi ndakatya, nekuti ndakange ndisina kupfeka, ndokuhwanda. (Mavambo 3: 8-11)

Saka, Jesu paakava murume uye akapinda nguva, Aive achireva achiti, “Buda shure kwemiti; buda mubako rekutya; buda uone kuti handina kuuya kuzokutonga, asi kukusunungura kubva pauri. ” Kupesana nemufananidzo wemurume wemazuvano wakadhirowa Mwari semunhu ane hasha asingashiviriri uyo akagadzirira kuparadza mutadzi, Jesu anoburitsa pachena kuti auya, kwete kuzongobvisa kutya kwedu, asi iko chaiko iko kutya ikoko: zvivi, nezvose mhedzisiro yacho.

Rudo rwauya kuzodzinga kutya.

Hakuna kutya murudo, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya nekuti kutya kune chekuita nechirango, uye nekudaro anotya haasati akwana murudo. (1 Johani 4:18)

Kana iwe uchiri kutya, uchiri kusagadzikana, uchiri nemhosva, zvinowanzoitika nekuda kwezvikonzero zviviri. Imwe ndeyekuti hausati wabvuma kuti iwe uri mutadzi zvechokwadi, uye nekudaro, rarama nemufananidzo wenhema uye chokwadi chakamonyaniswa. Chechipiri ndechekuti iwe uchakundwa nezvido zvako. Uye nekudaro, iwe unofanirwa kudzidza hunyanzvi hwekutanga zvakare… uye zvakare uye zvakare.

Nhanho yekutanga mukusunungurwa kubva mukutya ndeye kungobvuma iwo chaiwo mudzi wekutya kwako: kuti uri mutadzi zvechokwadi. Kana Jesu akati “Chokwadi chichakusunungura,” chokwadi chekutanga ichokwadi che zvauri, uye zvausiri. Kusvikira iwe wafamba muchiedza ichi, iwe uchagara unogara murima, inova ndiyo nzvimbo yekuberekera yekutya, kusuwa, kumanikidzwa uye neese maitiro.

Kana tikati, “Hatina zvivi,” tinozvinyengera, uye chokwadi hachizi matiri. Kana tikabvuma zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama uye achatiregerera zvivi zvedu otisuka kubva pane zvakaipa zvese. (1 Johani 1: 8-9)

MuEvhangeri yanhasi, tinonzwa bofu richichema.

“Jesu, Mwanakomana waDavidi, ndinzwirei ngoni!” Zvino avo vakange vari pamberi vakamutsiura vachiti vanyarare; asi iro rakanyanyisa kudanidzira, richiti: Mwanakomana waDavidhi, ndinzwirei tsitsi! (Ruka 18: 38-39)

Kune manzwi mazhinji, pamwe kunyangwe izvozvi, achikuudza kuti izvi zvakapusa, hazvina maturo, uye kutambisa nguva. Kuti Mwari haakunzwe iwe uye haateerere kune vatadzi senge iwe; kana pamwe kuti hausi kunyatsoipa munhu shure kwezvose. Asi avo vanoteerera mazwi akadaro mapofu, nekuti "Vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari." [5]Rom 3: 23 Kwete, isu tatoziva chokwadi - hatina kuzvibvuma pachedu.

Iyi ndiyo nguva, saka, patinofanirwa kuramba manzwi iwayo uye, nesimba redu rese uye neushingi, tichishevedzera kuti:

Jesu, Mwanakomana waDavidi, ndinzwireiwo ngoni!

Kana ukadaro, rusununguko rwako rwakatotanga…

 

Chibayiro chinogamuchirwa naMwari mweya wakaputsika;
mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, Haiwa Mwari, hamuzozvidzi.
(Pisarema 51: 17)

Zvichaenderera mberi…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Verenga zvimwe Zvikamu

 

Kana iwe uchida kutsigira zvinodiwa nemhuri yedu,
ingobaya bhatani pazasi uye sanganisira mazwi
"Zvemhuri" muchikamu chekutaura. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ruka 1: 30
2 Ruka 2: 10
3 Ruka 5: 10
4 John 14: 27
5 Rom 3: 23
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA, MASS KUVERENGA.