Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu II

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 21st, 2017
Chipiri cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Mharidzo yeMhandara Yakaropafadzwa Maria

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUREVURA

 

THE hunyanzvi hwekutanga zvakare hunogara mukurangarira, kutenda, uye kuvimba kuti ndiye Mwari chaiye ari kutanga mavambo matsva. Kuti kana iwe uri kunyange kunzwa kusuwa zvivi zvako kana kufunga yekutendeuka, kuti ichi chatova chiratidzo chenyasha dzake uye rudo ruri kushanda muhupenyu hwako. 

Isu tinomuda nekuti iye wakatanga kutida. (1 Johani 4:19)

Asi iyi zvakare poindi yekurwiswa naSatani anonzi naSt "Mupomeri wehama."[1]Rev 12: 10 Nekuti dhiabhurosi anonyatsoziva kuti iko kunangana kwaunonzwa iko pachako kuchiedza mumweya wako, uye nokudaro, anouya kuzoibvisa kuitira kuti iwe ukanganwe, kupokana, uye kuramba zvachose pfungwa yekuti Mwari vachatanga zvakare newe. Uye saka, chakakosha chikamu cheunyanzvi ichi kuziva kuti, kana iwe ukatadza, kunogara kuchitevera kurwa nevaya vatumwa ngirozi dzakadzidza hunhu hwevanhu kwezviuru zvemakore. Zviri muzviitiko izvi zvaunofanira…

… Bata kutenda senhovo, kudzima miseve inopfuta yewakaipa. (VaEfeso 6:16)

Sezvakataurwa mukati Chikamu I, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuchema "Jesu, mwanakomana waDavidi, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi." Zvakafanana naZakeo uyo, muEvhangeri yanhasi, anokwira mumuti kuti aone Jesu. Zvinotora simba kukwira muti iwoyo kakawanda, kunyanya nechiito chetsika chakadzika midzi. Asi hunyanzvi hwekutanga zvakare hunotungamira mu kuzvininipisa kuti, kunyangwe zvidiki sei, zvidiki sei, tinosiririsa sei, tichagara tichikwira mumuti kuti tiwane Jesu.

Ishe havanyadzise avo vanozviisa panjodzi iyi; pese patinotora nhanho takananga kuna Jesu, tinosvika pakuziva kuti atovepo, akatimirira nemaoko maviri. Ino ndiyo nguva yekuti kuna Jesu: “Ishe, ndarega ndichinyengerwa; ndakadzivisa rudo rwako munzira churu, asi ndiri pano zvakare, kuti ndivandudze sungano yangu newe. Ndinokuda. Ndiponesei zvakare, Ishe, nditorei zvakare mukumbundikira kwenyu ”. -POPE Francis, Evangelii Gaudiumkwete. 3

Chokwadi, Jesu anokumbira kudya naye Zakeo asati iye areurura zvivi zvake! Saizvozvowo mumufananidzo wemwanakomana anopambadza, baba vanomhanyira kumwanakomana wavo nekumutsvoda nekumumbundira pamberi mukomana anoreurura mhosva yake. Zvakareruka, unodiwa.

Usatya Muponesi wako, iwe mweya unotadza. Ini ndinotanga kufamba kuuya kwauri, nekuti ndinoziva kuti ndiwe wega haugone kuzvisimudzira kwandiri. Mwana, usatiza baba vako; iva anodisa kutaura pachena naMwari wako wetsitsi uyo anoda kutaura mazwi ekuregerera uye kuwedzera nyasha dzake pauri. Unodikanwa sei mweya wako kwandiri! Ndanyora zita rako paruoko rwangu; wakanyorwa kunge ronda rakadzika muMoyo Wangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1485

Asi ikozvino, zvinhu zviviri zvinofanira kuitika. Kutanga, saZakeo nemwanakomana anopambadza, tinofanirwa kureurura zvivi zvedu. Saka maKatorike mazhinji anotya kureurura sezvaari muhofisi yemachiremba wemazino. Asi isu tinofanirwa kurega kunetseka nezve izvo mufundisi anofunga nezvedu (zvinova chete kuzvikudza) uye kuzvinetsa isu nekudzoserwa kuna Mwari. Nekuti zviripo, mukureurura, kuti chikuru chezvishamiso zvinoshandiswa.

Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mukuona kwevanhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

“… Avo vanoenda kuKupupura kazhinji, uye vachizviita nechishuwo chekufambira mberi” vanozoona nhanho dzavanoita muhupenyu hwavo hwemweya. "Kunenge kuri kunyepedzera kutsvaga hutsvene, sekudaidzwa kwawakagashira kubva kuna Mwari, usina kudya kakawanda sakaramende iyi yekutendeuka nekuyananisa." —PAPA JOHN PAUL II, musangano weVapositori mujeri, March 27, 2004; XNUMX

Pio akakurudzira kureurura mazuva masere ega ega! Ehe, hunyanzvi hwekutanga zvakare fanira sanganisira kugashirwa kazhinji kweSakaramende rino, kamwe chete pamwedzi. Vazhinji vanhu vanosuka mota dzavo kakawanda kupfuura izvo mweya yavo ichiramba yakasviba uye yakakuvadzwa!  

Chinhu chechipiri ndechekuti iwe unofanirwa kuregererawo ivo vakakuvadza, uye kugadzirisa muripo pazvinenge zvakakodzera. Munyaya yaZakeo, iyi ndiyo mhiko yekuripa iyo inosunungura mafashama eNyasha dzaMwari, kwete pamusoro pake chete, asi neveimba yake yese. 

“Tarisai, hafu yezvinhu zvangu, Ishe, ndichapa kuvarombo, uye kana ndakabiridzira chero chinhu kune ani zvake Ndichairipa kana. ” Zvino Jesu akati kwaari, "Nhasi ruponeso rwasvika mumba muno… Nokuti Mwanakomana wemunhu auya kuzotsvaka nekuponesa zvakarasika." (Evhangeri yanhasi)


Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri mune izvozvo
tichiri vatadzi
Kristu akatifira.
(VaRoma 5: 8)

Zvichaenderera mberi…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Verenga zvimwe Zvikamu

 

Kana iwe uchida kutsigira mhuri yedu,
ingobaya bhatani pazasi uye sanganisira mazwi
"Zvemhuri" muchikamu chekutaura. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rev 12: 10
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA, MASS KUVERENGA.