Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu chechitatu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 22nd, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nematatu muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Cecilia, Martyr

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUVIMBA

 

THE chekutanga chivi chaAdamu naEvha kwaive kusadya "muchero wakarambidzwa." Asi, kwaive kuti ivo vakaputsa kuvimba pamwe neMusiki- vimba kuti Ane zvido zvavo, mufaro wavo, neramangwana ravo mumaoko Ake. Kuvimba kwakaputsika uku, kusvika panguva ino chaiyo, Ronda Kukuru mumoyo weumwe neumwe wedu. Ironda muhunhu hwedu hwakagara nhaka iro rinotitungamira kusava nechokwadi nokunaka kwaMwari, kukanganwira Kwake, hutongi, magadzirirwo, uye pamusoro pezvose, rudo Rwake. Kana iwe uchida kuziva kuti chakakomba sei, kuti chironda chiripo chiripo sei kune hunhu hwevanhu, wobva watarisa paMuchinjikwa. Ikoko iwe unoona izvo zvaidikanwa kutanga kupora kweiyi ronda: kuti Mwari pachake aifanira kufa kuti agadzirise zvakaparadzwa nemunhu iye amene.[1]cf. Nei Kutenda?

Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparara asi ave nehupenyu husingaperi. (Johani 3:16)

Iwe unoona, zvese ndezve kuvimba. “Kutenda” muna Mwari zvakare zvinoreva kuvimba neShoko ravo.

Avo vakagwinya havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda. Handina kuuya kuzodana vakarurama kuti vatendeuke asi kuti vatadzi. (Ruka 5: 31-32)

Saka unokodzera here? Ehe saizvozvo. Asi vazhinji vedu tinobvumira Ronda Guru kuraira neimwe nzira. Zakeokusangana naJesu akazivisa chokwadi:   

Mutadzi uyo anonzwa mukati make kubviswa zvachose kwezvose zvitsvene, zvakachena, uye zvakakomba nekuda kwechivi, mutadzi uyo mumaziso ake ari murima rakazara, akabviswa kubva mutariro yeruponeso, kubva pachiedza chehupenyu, uye kubva kubatana kwevatsvene, ndiye shamwari iyo Jesu yaakakoka kuzodya, iye akanzi abude kubva kuseri kwemazhanje, uyo akanzi ave mudikani kumuchato wake uye mugari wenhaka kuna Mwari ... Ani naani ari murombo, ane nzara, mutadzi, kudonha kana kusaziva ndiye muenzi waKristu. —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo, p.93

Unyanzvi hwekutanga zvakare hunyanzvi hwekuvandudza iyo chisingaputsike kuvimba muMusiki - yatinoti "kutenda. " 

MuEvhangeri yanhasi, Tenzi anoenda kunozviwanira humambo. Chokwadi, Jesu akakwira kuna Baba Kudenga kuti amise Humambo hwake nekutonga matiri. "Mari yegoridhe" iyo yakatisiyirwa naKristu iri mu "sakaramende yeruponeso",[2]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 780inova Chechi nezvose zvainazvo kuitira kutidzorera kwaari: Dzidziso, masimba, uye maSakaramende. Zvakare, Jesu akatipa mari yendarama yenyasha, Mweya Mutsvene, kureverera kweVatendi, uye naAmai vake kuti vatibatsire. Hapana zvikonzero - Mambo vatisiya “Zvikomborero zvose zvokudenga” [3]Eph 1: 2 kuitira kuti atidzorere kwaari. Kana "mari yegoridhe" iri zvipo zvake zvetsitsi, saka "kutenda" ndiko kwatinodzoka neiyi investimenti kuburikidza kuvimba uye kuteerera.  

Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org 

Asi panodzoka Tenzi, anowana mumwe wevaranda vake achigwinha kutya uye nehusimbe, tsitsi uye kuzvida.

Changamire, heino mari yenyu yegoridhe; Ndakaichengeta ndakachengetera muhengechefu, nekuti ndaikutya, nekuti uri murume anonetsa ...

Vhiki rino, ndaive neemail yekuchinjana nemurume akarega kuenda kumaSakaramende nekuda kwehupombwe hwake. Akanyora kuti:

Ndichiri kurwira nesimba rekuchena nemweya wangu. Ini handigoni kuita sekuzvirova. Ndinoda Mwari neChechi yedu zvakanyanya. Ini ndoda kuve murume ari nani zvakanyanya, asi zvisinei nezvandinoziva kuti ndinofanira kuita uye kudzidza kubva kune vamwe vakaita sewe, ini ndakangonamira mune izvi zvakaipa. Ndinoibvumira kuti inditadzise kuita kutenda kwangu zvakare, izvo zvinokuvadza zvakanyanya, asi ndizvo zvazviri. Dzimwe nguva ndinowana kukurudzirwa uye ndofunga ino ndiyo nguva yandinonyatso shanduka asi maiwe ndinodzokera zvakare zvakare.

Heuno murume akarasa rutendo rwekuti Mwari vanogona kumukanganwira imwe nguva zvakare. Chaizvoizvo, iko kukuvadzwa kwakakuvara ndiko kunomutadzisa iye kubva kureurura; kuzvidzora kunomubvisa pamushonga weChidyo; uye kuzvimiririra kunomutadzisa kuona chokwadi. 

Mutadzi anofunga kuti chitadzo chinomutadzisa kutsvaga Mwari, asi ndezve izvo izvo kuti Kristu aburuka kuzobvunza munhu! —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo, p. 95

Rega nditaure izvi zvakare: Mwari haaneti kutiregerera; ndisu avo vanoneta kutsvaga tsitsi dzake. Kristu, uyo akatiudza kuti tiregererane “makumi manomwe akapetwa kanomwe” (Mt 18:22) akatipa muenzaniso wake: akatikanganwira makumi manomwe akapetwa kanomwe. -POPE Francis, Evangelii Gaudiumkwete. 3

Kana iwe uchifanira kuenda kunoreurura vhiki rega rega, mazuva ese, wozoenda! Iyi haisi mvumo yekutadza, asi kubvuma kuti iwe wakaputsika. Poshi ane kutora matanho ekongiri ekuti usazombotadza zvakare, hongu, asi kana iwe uchifunga kuti unogona kuzvisunungura pasina rubatsiro rweRusununguko, ipapo unonyengerwa. Haufe wakambowana chiremerera chako chechokwadi kunze kwekunge warega Mwari vachikuda iwe - sezvauri - kuti uve izvo zvaunofanira kuva. Inotanga nekudzidza hunyanzvi hwekuve ne Kutenda kusingakundike muna Jesu, iri kuvimba kuti munhu anogona kutanga zvakare… uye zvakare uye zvakare.

My mwana, zvivi zvako zvese hazvina kukuvadza Moyo Wangu zvinorwadza sekushaya kwako kuvimba kwazvino kunoita kuti mushure mekuedza kwakawanda kwerudo Rwangu netsitsi, unofanira kuramba uchipokana nokunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486

Usatora urwu rudo nengoni sekurerutsa, hama dzinodiwa nehanzvadzi! Chivi chako hachisi chigumbuso kuna Mwari, asi kushayikwa kwekutenda ndiko. Jesu akabhadhara mutengo wezvivi zvako, uye akagadzirira, nguva dzose, kuti aregerere zvakare. Muchokwadi, kubudikidza neMweya Mutsvene, Iye anotokupa iwe chipo chekutenda.[4]cf. VaEf 2:8 Asi kana ukazviramba, kana ukasazviteerera, kana ukachiviga pasi pezvikonzero zvine chiuru… zvino, Iye akakuda kusvika parufu, achati kana uchinge wasangana naye takatarisana.

Ndichakupa mhosva namashoko ako pachako ... (Evhangeri yanhasi)

 

Ndinokukurudzira kuti utenge kubva kwandiri goridhe rakanatswa nemoto
kuitira kuti iwe upfeke, uye nenguo chena dzokupfeka
kuti kusapfeka kwako kunonyadzisa kurege kuratidzwa,
uye utenge mafuta ekuzodza pameso ako kuti uone.
Avo vandinoda, ndinovatsiura uye ndinovaranga.
Shingairira, saka, utendeuke.
(Zvakazarurwa 3: 18-19)

 

Zvichaenderera mberi…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Verenga zvimwe Zvikamu

 

Ropafadzai uye ndinokutendai nemipiro yenyu
kuhushumiri uhu hwenguva yakazara. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Nei Kutenda?
2 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 780
3 Eph 1: 2
4 cf. VaEf 2:8
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA, MASS KUVERENGA.