Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu IV

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 23rd, 2017
China cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Columban

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kuteerera

 

JESU akatarisa pasi paJerusarema uye akachema paakachema achiti:

Dai nhasi uno waingoziva zvinoita rugare, asi ikozvino zvakavanzwa pameso ako. (Evhangeri yanhasi)

Nhasi, Jesu anotarisa pasi, uye maKristu mazhinji kunyanya, uyezve anoshevedzera achiti: Dai iwe waiziva chete chii chinoita rugare! Kukurukurirana kwehunyanzvi hwekutanga zvakare kwaisazopera pasina kubvunza, "apo ndotanga sei futi? ” Mhinduro kune izvo, uye kune "izvo zvinoita kuti pave nerunyararo", zvakafanana uye zvakafanana: iyo kuda kwaMwari

Sezvandataura mukati Chikamu I, nekuti Mwari rudo, uye munhu wese akasikwa nemufananidzo wake, takaitwa kuda uye kudiwa: "mutemo werudo" wakanyorwa pamoyo pedu. Pese patinotsauka pamutemo uyu, tinotsauka kubva kunobva rugare rwechokwadi nemufaro. Kutenda ngakuve kuna Mwari, kuburikidza naJesu Kristu, isu tinogona kutanga zvakare. 

Nenyoro isingamboshungurudza, asi inogara ichikwanisa kudzoreredza mufaro wedu, anoita kuti tikwanise kusimudza misoro yedu uye kutanga patsva.-POPE Francis, Evangelii Gaudiumkwete. 3

Asi tanga patsva kupi? Chokwadi, tinofanirwa kusimudza misoro yedu kubva pachedu, kure nenzira dzeruparadziko, tovaisa munzira kwayo - kuda kwaMwari. Nekuti Jesu akati:

Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu… ndakuudzai izvi kuti mufaro wangu uve mamuri uye kuti mufaro wenyu uzadziswe. Uyu ndiwo murairo wangu: dananai semadiro andinoita imi…. Nekuti murairo wose unozadziswa neshoko rimwe, rinoti: Ude wokwako sezvaunozvida iwe. (Johane 15: 10-12; VaGaratiya 5:14)

Funga nezvepasi uye matenderedzo aro kutenderera zuva rinogadzira mwaka, izvo zvinopa hupenyu nekusimba kupasi. Dai nyika ikatsauka kunyangwe zvishoma munzira yayo, yaizomisa nhevedzano yezvakaipa izvo zvaizopedzisira zvaguma nerufu. Saizvozvowo, anodaro St. Paul, "Mubairo wechivi rufu, asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu." [1]Rom 6: 23 

Hazvina kukwana kungoti ndine urombo. SaZakeo, isu tinofanirwa kuita sarudzo dzakasimba uye shanduko - dzimwe nguva dzinotyisa uye dzakaomarara - kuti tigadzirise "nzira" yehupenyu hwedu kuitira kuti, zvakare, titenderedze Mwanakomana waMwari. [2]cf. Mat. 5:30 Neiyi nzira chete ndipo patinozoziva "Chii chinoita kuti pave nerugare." Unyanzvi hwekutanga zvakare haugone kukanganiswa neyakavanzika hunyanzvi hwekudzokera kunzira dzedu dzekare-kunze kwekunge isu tiri kuda kubviswazve rugare. 

Ivai vaiti veshoko kwete vanzwi chete, muchizvinyengera. Nekuti kana ani nani ari munzwi weshoko, asiri muiti waro, wakafanana nemunhu unotarira chiso chake muchionioni. Iye anozviona iye, obva aenda uye nekukurumidza anokanganwa zvaakange akafanana. Asi uyo anotarisisa mumutemo wakakwana werusununguko uye anotsungirira, uye asiri munzwi anokanganwa asi muiti anozviita, akadaro achakomborerwa pane zvaanoita. (Jakobho 1: 22-25)

Yese mirairo yaMwari-mararamiro atinofanira kuita, kuda, uye kuzvibata- anotsanangurwa zvakaisvonaka mu Katekisimo yeChechi yeKaturike, ino ipfupiso yedzidziso dzaKristu sezvaakaitika makore anodarika zviuru zviviri. Zvakawanda sekutenderera kwenyika "kwakagadzika" kutenderedza Zuva, saizvozvowo, "chokwadi chinotisunungura" hachichinje chero (sekuwanda kwakaita vezvematongerwo enyika nevatongi vedu kuti titende neimwe nzira). Iyo “Mutemo wakakwana worusununguko” zvinongounza mufaro nerunyararo kana tichiuterera - kana isu zvakare kuva varanda zvakare kusimba rezvivi, muhoro urwo rufu:

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Uye saka, hunyanzvi hwekutanga zvakare haungove mukuvimba nerudo rwaMwari netsitsi dzisingaperi, asi kuvimbawo kuti kune dzimwe nzira dzatisingakwanise kudzika, zvisinei kuti manzwiro edu kana nyama yedu iri kuti kudii, kupopota, kana kuraira pfungwa dzedu. 

Nekuti makadanirwa rusununguko, hama. Asi regai kushandisa rusununguko urwu semukana wenyama. asi shandiranai nerudo. (VaG 5:13)

Chii chinonzi kuda? Chechi, saamai vakanaka, inotidzidzisa muzvizvarwa zvese kuti rudo runosanganisira chii, rwakavakirwa pachiremera chemunhu, chakagadzirwa nemufananidzo waMwari. Kana iwe uchida kufara, kuva nerunyararo, kufara ... kusununguka… chiteererai Mai ava. 

Musazvifananidza nezera rino, asi shandurwai nekuvandudzwa kwepfungwa dzenyu… Pfekai Ishe Jesu Kristu, uye murege kuraramira kuchiva kwenyama. (VaRoma 12: 2; 13:14)

Unyanzvi hwekutanga zvakare, ipapo, hausi kungobata zvakare ruoko rune tsitsi rwaBaba, asi zvakare kubata ruoko rwaAmai vedu, Chechi, nekuvarega vatifambe munzira yakamanikana yeKuda kwaMwari kunotungamira upenyu husingaperi. 

 

Ini nevanakomana vangu nehama yangu 
achachengeta sungano yamadzibaba edu.
Mwari ngavatadzire kuti isu tisiye mutemo nemirairo.
Hatichateerera mashoko amambo
kana kubva pachinamato chedu nepadiki padiki. 
(Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

 

Kutenda kwakaropafadzwa kuvaverengi vangu vekuAmerica!

 

Kana iwe uchida kutsigira zvinodiwa nemhuri yedu,
ingobaya bhatani pazasi uye sanganisira mazwi
"Zvemhuri" muchikamu chekutaura. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rom 6: 23
2 cf. Mat. 5:30
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA, MASS KUVERENGA.