Mukristu Wechokwadi

 

Zvinowanzotaurwa mazuva ano kuti zana remakore razvino rine nyota yechokwadi.
Zvikuru sei maererano nepwere, zvinonzi
vane kutyisa kwezvakagadzirwa kana zvenhema
uye kuti vari kutsvaga chokwadi nekuvimbika kupfuura zvese.

Izvi “zviratidzo zvenguva” zvinofanira kutiwana takasvinura.
Pamwe tacitly kana zvinonzwika - asi nguva dzose zvine simba - tiri kubvunzwa:
Unonyatsotenda zvauri kuzivisa here?
Unorarama zvaunotenda here?
Unonyatso paridza zvaunorarama here?
Uchapupu hwehupenyu hwava kupfuura nakare kose mamiriro akakosha
nokuda kwekubudirira chaiko mukuparidza.
Chaizvoizvo nekuda kweizvi isu tiri, kune imwe nhanho,
mutoro wekufambira mberi kweVhangeri ratinoparidza.

—PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, N. 76

 

TODAY, kune kutsveta madhaka kuvakuru vakuru pamusoro pemamiriro eChechi. Kuve nechokwadi, vanotakura mutoro mukuru uye kuzvidavirira kumapoka avo, uye vazhinji vedu tinogumburwa nekunyarara kwavo kukuru, kana zvisiri. kubatana, pamberi peizvi chimurenga chepasi rose chisina Mwari pasi pemureza we"Kugadzirisazve ”. Asi aka hakasi kekutanga munhoroondo yeruponeso kuti boka rive rose akasiyiwa — panguva ino, kumapere e“kufambira mberi"Uye"zvematongerwo enyika kururamisa”. Mukati chaimo, zvisinei, apo Mwari anotarisa kuvatendi, kuti vasimudze mukati mavo vatsvene vanova senyeredzi dzinopenya murima guru. Apo vanhu vanoda kurova vafundisi mazuva ano, ndinopindura kuti, “Eya, Mwari ari kutarisa kwauri neni. Saka ngatisiyanei nazvo!”

 

Enda Nayo!

Hongu, isu tinofanirwa kuenda nayo, uye neizvi ndinoreva iva wechokwadi. Nhasi, kune kuvhiringidzika kukuru pamusoro pekuti izvi zvinotaridzika sei. Kune rimwe divi, vanofambira mberi vanotenda kuti maKristu nhasi anofanira "kushivirira" uye "kusanganisira", uye nekudaro, vanoenda nechero chinhu chipi nechipi chavanenge varongerwa, chingave chinopesana nemafungiro, sainzi yakanaka, kana chiKatorike. kudzidzisa. Chero bedzi nyika ichiombera uye vezvenhau vachitendera, ipapo zvese zvakanaka. Asi kunaka uye hunhu-chiratidzo zvinhu zviviri zvakasiyana.

Nekune rimwe divi, kune vanotenda kuti chinodiwa chaizvo kugadzirisa mamiriro ezvinhu ndiko kudzokera kutsika dzechinyakare (kureva chiLatin) Misa, njanji dzeChirairo, nezvimwe zvakadaro. Asi teerera, zvaive chaizvo apo takanga tine idzi tsika dzakanaka kwazvo dzakataurwa naSt. Piux X:

Ndiani angatadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi icho, chiri kukura zuva rega rega nekudya mukati mayo mukati, chiri kuchikwevera kuruparadziko? Munonzwisisa, Vanamwari Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii — kutsauka kubva kuna Mwari… —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical On the Restoration of All things in Christ, n. 3, Gumiguru 4, 1903

Dambudziko riri pamwoyo waro, ndinotenda, rinouya kuchapupu chega uye huchokwadi. Uchapupu kupasi rose hune simba guru, hunobudirira zvikuru, hunosandura zvikuru hausi hunyoro-chiratidzo kana hutsvene hwekunze. Asi, kutendeuka kwechokwadi kwemukati kunoratidzwa muhupenyu hunoenderana neEvangeri. Rega ndidzokorore kuti: mwoyo wakatendeuka, wakasiiwa kwazvo kuna Jehovha, unoshuva kuva akatendeka, zvokuti vanova, sokunge zvakadaro, Shoko benyu. Mweya yakadai “matsime anorarama” avo nokuvapo kwavo kumene kunoita kuti vamwe vade kunwa mumuenzaniso wavo, vanotora pauchenjeri hwavo nezivo, uye vanopedza nyota yavo yorudo nokutsvaka Manyuko amene emvura mhenyu iyi ari mavari. 

 

Chapupu Chako Chinokosha!

Nhasi, nyika inogona kunhuwa munyengeri kubva kure nekiromita, kunyanya pwere.[1]“Kunowanzotaurwa mazuva ano kuti zana remakore razvino rine nyota yechokwadi. Zvikurukuru maererano nevechiduku zvinonzi vanotya zvinhu zvokunyepedzera kana kuti zvenhema uye kuti kupfuura zvose vari kutsvaka chokwadi nokutendeseka.” [Evangelii Nuntiandi, n. 76] Nokudaro, St. Paul VI anoti:

Nyika inotarisira kubva kwatiri kureruka kwehupenyu, mweya wemunamato, kuteerera, kuzvininipisa, kusazvibata uye kuzvipira. —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, 22, 76

Nemamwe manzwi, sezvo tsime rine chivharo chekuisa mvura, saizvozvowo, muKristu anofanira kuita uchapupu hunooneka kubva pahunogona kuyerera mvura mhenyu yeMweya Mutsvene. 

Chiedza chako chinofanira kupenya pamberi pevamwe, kuti vaone mabasa ako akanaka uye vagokudza Baba vako vekudenga… Ratidza kutenda kwako kwandiri pasina mabasa, uye ini ndicharatidza kutenda kwangu kwauri kubva pamabasa angu. (Mat. 5:16; Jakobho 2:18)

Nyaya iri pano ndeyekutendeseka. Ndinogona kutungamira vana vangu kuMisa ndonamata Rosary navo… asi ndine chokwadi here nemararamiro angu, zvandinotaura, maitiro andinoita, mashandiro andinoita, kunakidzwa kwandinoita nevaraidzo, varaidzo, nezvimwewo? Ndinogona kuenda kumusangano wemunamato wepanzvimbo, kupa zvipo kushumiro, uye kujoina CWL kana Knights of Columbus… asi ini ndakaita sei kana ndiine vamwe vakadzi kana varume, shamwari kana mhuri?

Asi zvese izvi ndizvo chaizvo chiKristu 101! Ko St. Paul akamira pamusoro pedu nhasi, muna 2022, uye achidzokorora yambiro yake kuvaKorinde?

Ndakakupai mukaka, kwete zvokudya zvikukutu, nokuti makanga musingagoni kudya. Zvirokwazvo, naikozvino hamugoni, nokuti muchiri venyama. ( 1VaK 3:2-3 )

Tiri mumamiriro ezvinhu anotokurumidzira. Nokuti hurongwa hwaMwari hwava pedyo nokuzadzikiswa pamagumo enguva ino ndeichi: kuzvigadzirira Mwenga asina gwapa uye asina gwapa, Vanhu vari “vose vari mukati”, ndiko kuti, vanogara muKuda kwaMwari. Ndicho chirongwa - kunyangwe iwe neni tichave chikamu chayo kana kwete. 

Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit

Ndinofanira kuseka neimwe nzira pandinoona mamwe mabhishopu eGermany achiruka zvinhu zvounyanzvi kuti agadzirire kuchata nengochani. Kusimba kwese kwaJesu izvozvi ndekwekuti vanhu Vake vapinde muKuda Kwake Humwari nenzira itsva. Izvi zvinoreva kubudirira mukutendeka - kwete kunyora patsva Shoko raMwari! Ah, ngatinamatirei vafudzi varombo ava. 

 

Muchinjikwa, Muchinjikwa!

Hunhu hunogarisa hwechizvarwa chedu kuwana chero nzira inogoneka tiza kutambura. Zvingave kuburikidza neruzivo rwemichina, mishonga, kana kuuraya vana vedu vasati vazvarwa kana isu pachedu, idzi ndidzo nhema dzechigarire dzakagadzirwa naSatani nounyanzvi munguva yedu. Tinofanira kuva vakasununguka. Tinofanira kuvaraidzwa. Tinofanira kurapa. Tinofanira kukanganisa. Asi uku ndiko kupesana kwezvinodzidziswa naJesu: 

Kunze kwekunge tsanga yegorosi yawira pasi ikafa, inongoramba iri tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Johani 12:24)

Zvinoshamisa ndezvokuti, patinoramba zvishuwo zvedu zvakanyanyisa uye zvakabatanidzwa, tinowedzera kufara (nekuti takagadzirirwa Mwari, kwete ivo). Asi kupfuura izvozvo: patinoramba tichizviramba, patinonyanya kushandurwa kuva Jesu, mvura mhenyu inoyerera yakawanda isina mhinganidzo, patinowedzera kumira musimba remweya, patinowedzera kukura muUchenjeri, ndipo patinowedzera kukura. ichokwadi. Asi kana tichipedza mazuva edu tisina kuzvidzora, tinova, sezvakataura Jesu mundima Vhangeri nhasibofu richitungamirira bofu. 

Ungati sei kuhama yako, ‘Hama, rega ndibvise kabanzu kari muziso rako,’ iwe usingaoni kana danda riri muziso rako? ( Ruka 6:42 )

Tingatungamirira sei vamwe mukutendeuka nechokwadi kana isu pachedu tiri venyika uye tichirarama nhema? Tinopa sei Mvura Inorarama kune vamwe ivo vachinyatsoona kuti takavasvibisa nezvivi zvedu uye nekuzvibata kwedu? Chinodiwa nhasi varume nevakadzi vane mwoyo “wakatengeswa” nokuda kwaKristu:

Vakaropafadzwa varume vane simba renyu; Mwoyo yavo iri parwendo. (Nhasi Pisarema, Ps 84: 6)

Uye gadzirira kuponesa mweya. Anoti St. Paul mukuverenga kwekutanga nhasi: 

Kunyange zvazvo ndakasununguka pane vose, ndakazviita muranda kune vose kuti ndiwane vakawanda sezvandinogona. ndakava zvinhu zvose kuna vose, kuti ndiponese vamwe. (1 Cor 9: 19)

Nemamwe mashoko, St. Paul anongwarira kuti haapi chinonyadzisa kuna ani zvake. Tinoregeredza kungwarira kwedu kune shamwari dzedu here? Vana vedu? Vakaroorana vedu? Kana kuti tinongwarira kuva zvinhu zvose kuvanhu vose kuti tigoponesa vamwe vavo? 

Mukadzi wedu anga achichema kwatiri mumwedzi ichangopfuura mumameseji ake kuti hatisi kumutora zvakanyanya - uye isu tiri kupera nguva, nekukurumidza. O Mhamha, ndine mhosva semunhu wese. Asi nhasi ndinomutsidzira kuzvipira kwangu kuna Jesu, kuva mudzidzi wake, kuva mwana wako, kuva we hondo tsvene yaMwari. Asi iniwo ndinovuya paurombo hwangu hwose, setsime risina chinhu, kuti ndizadzwezve noMweya Mutsvene. Fiat! Ngazviitwe hazvo, Ishe, sezvamunofarira. Namata, Mai Vatsvene vaMwari, kuti Pendekosti itsva iitike mumwoyo mangu uye kuti vose ava vaverengi vanodikanwa kuti tive zvapupu zvechokwadi mumazuva ano okupedzisira. 

Asi fambai nenzira yakafanira Evhangeri yaKristu, kuti, kunyange ndikauya ndikakuonai, kana ndisipo, ndinzwe mashoko pamusoro penyu, kuti makamira nesimba pamweya mumwe, nemoyo umwe, muchirwira mweya umwe. kutenda kwevhangeri, musingatyityidzirwi nenzira ipi zvayo navapikisi venyu. Ichi ndicho chiratidzo kwavari chekuparadzwa, asi cheruponeso rwenyu. Uye izvi zvakaitwa naMwari. Nokuti imi makapiwa nokuda kwaKristu kuti musangotenda kwaari bedzi, asi kuti mutambudzike nokuda kwake. ( VaFiripi 1:27-30 )

Aya ndiwo maitirwo evose kuti muri vadzidzi vangu, kana mune rudo kune mumwe nemumwe. (Johani 13:35)

 

Zvakafanana Kuverenga

Awa yeVanhu

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Kunowanzotaurwa mazuva ano kuti zana remakore razvino rine nyota yechokwadi. Zvikurukuru maererano nevechiduku zvinonzi vanotya zvinhu zvokunyepedzera kana kuti zvenhema uye kuti kupfuura zvose vari kutsvaka chokwadi nokutendeseka.” [Evangelii Nuntiandi, n. 76]
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , , , , , , .