Munyori weHupenyu neRufu

Muzukuru wedu wechinomwe: Maximilian Michael Williams

 

NDINOVIMBA hazvina basa kana ndikatora kanguva kadiki kuti ndigovere zvinhu zvishoma zvangu. Ranga riri svondo remanzwiro rakatitora kubva pamuromo wekufara kusvika kumucheto kwegomba rakadzika-dzika...

Ndakakuzivisai kakawanda mwanasikana wangu, Tianna Williams, ane mifananidzo inoera iri kuzivikanwa zvirinani muNorth America (yake yazvino ndiMushumiri waMwari Thea Bowman, anoonekwa pazasi).

Mushure memwanasikana wake, Clara, vatadza kuita mumwe mwana kwemakore mashanu apfuura. Zvakanga zvakaoma kuona Tianna achipinda mukamuri maiva nehanzvadzi dzake kana vazukuru vake vakanga vachimbundirana nemhuri dzavo dzakanga dzabva zera uye dzaikura, uye kuziva nhamo yaakanga akatakura. Saakadaro, takamupa maRosary asingaverengeki, tichinyengetera kuti Mwari akomborere dumbu rake nomumwe mwana. 

Zvino, gore rakapera, akabva abata pamuviri. Kwemwedzi mipfumbamwe takabata mweya wedu kusvika, svondo rapfuura, Maximilian Michael azvarwa. Tese tave kugezeswa nemisodzi yekufara kuti chokwadi chiri chishamiso uye chinoita semhinduro kumunamato. 

Asi nezuro manheru misodzi iyoyo yakatonhora patakanzwa kuti Tianna akanga ava kubuda ropa pakarepo. Mashoko acho akanga ari mashoma; pakaita kumhanya kuchipatara… uye chinhu chinotevera chatakanzwa ndechekuti akanga achitorwa neamburenzi yendege kuguta. Yedu “Kudya kwaValentine” kwedu kwakangoerekana kwave kusinganakidze sezvo maronda ekare aivhurwazve — Ndaive nemakore gumi nemapfumbamwe pandakaona vabereki vangu vachifa nemunin’ina wangu.

Nokuti ndinoziva kwazvo kuti Mwari ndiye muvambi woupenyu norufu; kuti Anoshanda nenzira dzatisinganzwisisi; kuti anopa mumwe chishamiso uye kuno mumwe anoti chinyararire “kwete”; kuti kunyangwe hupenyu hutsvene uye minamato yakazara nekutenda haisi vimbiso yekuti zvese zvichafamba nenzira yemunhu - kana zvirinani, nenzira yatinoda kuti zviitike. Sezvataityaira tichienda kumba usiku hwose, ndakanyura muchokwadi chokuti taigona kurasikirwa zvikuru nouyu musikana anokosha. 

Pashure pemaawa okumirira, takaziva kuti Tianna akazobuda pakuvhiyiwa. Anga achibuda ropa muchibereko chake uye ari kuongororwa. Kutaura idi, “akanga ane mayuniti 5 eropa, mayuniti 2 eplasma, madosi mana echimwe chinhu chinobatsira pakugwamba, uye mayuniti 4 eringer’s yakadzivirirwa. Yakanyanya kutsiva huwandu hweropa rake ”, murume wake Michael akanyora nguva pfupi yapfuura. 

Zvose izvi chiyeuchidzo chinokurumidza chokuti upenyu hunokurumidza kupfuura. Chokwadi takaita souswa hunomera mangwanani uye hunomera usiku. Hupenyu huno sei, kubva paKuwa kwe Adhamu, haachisiri kwekuenda asi nzira yezvairehwa kubva pakutanga: kudyidzana neUtatu Hutsvene muchisikwa chakakwaniswa. Sezvatinoona kutambura kwakawanda pasi rose, kugomera kwechisikwa ichi kunogona kunzwika kwose kwose sezvo chiedza chaKristu chinodzima uye rima rekuedza kwakaipa kudzima chiedza cheChokwadi (kamwezve). Ichi ndicho chikonzero nei tichichidaidza kuti "chakavanzika chekusarurama": chakavanzika chechokwadi kuti kutambura, pakupedzisira, kuchazadzisa zvinangwa zvaMwari. Asi chakavanzika ichocho chinogara chichipa nzira kune Chakavanzika chekugona kwese kwaMwari, chokwadi chekukunda kwake, uye chivimbiso chekuti. “Zvinhu zvose zvinoshanda zvakanaka kune avo vanomuda.” [1]cf. VaR. 8: 28 

Ndapota, kana muchidaro, mungaite kamunamato kadiki kekuti mwanasikana wangu apore? Panguva imwecheteyo, ngatinamatei pamwechete kuti kutambudzika kwese kuri munyika yedu yakaputsika neimwe nzira kudzose chizvarwa ichi kuna Baba, sevanakomana nevanasikana vanorashika…


Naizvozvi, inguva yegore yandinofanira kuvhara tsamba iyi neimwe chikumbiro cherutsigiro rwenyu rwemari yehushumiri uhu (hupenyu hunofanira kuenderera mberi). Unotoziva kuti ndinovenga sei izvi… ndinoshuva sei kuti dai ndaiva muzvinabhizimisi akazvimiririra akapfuma aisazofanira kupfuudza ngowani. Zvisinei, iyi shumiro ine zviuru zvemadhora mumari yemwedzi uye, zvinosuruvarisa, mari haisati yakura pamiti (pasinei nekuedza kwangu kukuru pano papurazi duku). Uyezve, munguva ino ye hyperinflation, shumiro yakaita seyangu ndiyo yekutanga kuona. Zvakadaro, 

… Ishe vakaraira kuti avo vanoparidza vhangeri, vanofanira kurarama nevhangeri. (1 VaKorinde 9:14)

Uye ndizvo zvazviri. Asi izwi iri rinoshanda zvakare: “Wakagamuchira pasina muripo; unofanira kupa pasina mutengo. (Mat 10:8) Sezvandambotaura kare, pane kunyora uye kutengesa mabhuku - ayo anogona kuve akawanda - zvinyorwa pano hazvina muripo, pamwe nemavhidhiyo atinoburitsa. Iri rinoramba riri hushumiri hwenguva yakazara kwandiri - kubva kumaawa emunamato, kutsvaga nekunyora, kugadzira mavhidhiyo, kuenderana nemweya mizhinji kuburikidza neemail uye social media. Pazasi pekunyora uku pane a dhoneta bhatani. Kana hushumiri uhwu huri nyasha kwamuri, kana ruri rubatsiro, uye if hausi mutoro kwauri, ndapota funga kundibatsira kuti ndienderere mberi nebasa iri rekubatsira vamwe vakaita sewe sechikamu chekupa kwako zvipo zvemwaka uno weLenten uri kuuya. Ndinodawo kukutendai panguva ino nerutsigiro rwenyu munguva yakapfuura, kudururwa kwerudo, kurudziro, uye njere. Muchokwadi, vamwe vevapi vahombe kushumiro iyi Kudonha kwapfuura vaive vaprista, zvitende kana usazvitenda. Handikwanisi kukuudza kuti zvinorevei kwandiri kuva neminamato yavo nekubatana kwemweya, pamwe neiyo yevazhinji vevafundisi vanochengeta hushumiri uhu huri kumusoro nemunamato yavo yekufungisisa nekureverera.

Ini ndinongokumbira rutsigiro, kazhinji, kaviri pagore, saka ndizvo zvazviri. Pakupedzisira, ndinokumbira zvikuru kuti mureverere. Mwedzi mishoma yapfuura yakaunza kumwe kurwa kwakanyanya kwemweya muhupenyu hwangu (uye ndinofungidzira kuti vazhinji venyu muri kuzvipfuurawo). Asi Jesu akatendeka. Haana kumbondisiya, kunyange zvazvo ndakasiya Wake pane dzimwe nguva kuburikidza “nemhaka yangu, mhosva yangu huru kwazvo.” Ndapota nyengetererai kuti nditsungirire kusvikira pakuguma, uye kana ndamhanya nhangemutange yakanaka, iniwo ndiponeswe.

 

Ndichadzokera sei kuna Jehovha
nokuda kwezvose zvakanaka zvaakandiitira?
Ndichasimudza mukombe woruponeso;
uye ndichadana zita raJehovha.
 Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha
pamberi pavanhu vake vose.
(Nhasi Mapisarema)

 

 

Ndatenda zvikuru nekundibatsira kubatsira mweya ...

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 8: 28
Posted in HOME, NEWS.