Kutanga kweEcumenism

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 24, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

   

 

ECUMENSM. Zvino pane izwi iro, zvinoshamisa, rinogona kutanga hondo.

Pakupera kwevhiki, avo vakanyorera kune yangu kuratidzwa kwevhiki nevhiki vakagamuchira Kuuya Wave Wekubatana. Inotaura nezvekubatana kuri kuuya kwakanamatira Jesu - kuti isu tichava "vamwe" - uye yakasimbiswa nevhidhiyo yaPapa Francis vachinamatira kubatana uku. Zvinofungidzirwa, izvi zvakagadzira nyonganiso pakati pevakawanda. "Uku ndiko kutanga kwechitendero chimwe chete chenyika yose!" iti vamwe; vamwe, "Izvi ndizvo zvandanga ndichinamatira, kwemakore!" Uyezve vamwe, "Handina chokwadi kana ichi chiri chinhu chakanaka kana chakaipa…" Pakarepo, ndinonzwa zvakare mubvunzo wakabvunzwa Jesu kuvaApostora: “Iwe unoti ndiri ani?"Asi panguva ino, ndinoinzwa ichidzokororwa kureva muviri wake, Chechi:"Unoti Kereke Yangu ndiani? ”

MuEvhangeri yanhasi, Vadzidzi nevanyori vaipokana Jesu paakadzika kubva paGomo reTabhori mushure meKushanduka. Zvichida kwaive kuwedzera kwe izvo zvaikurukurwa mavhesi mashoma kumberi muEvhangeri yaMako:

Eria achauya zvekutanga odzoreredza zvinhu zvese, zvakadaro zvakanyorwa sei pamusoro peMwanakomana weMunhu kuti anofanira kutambudzika zvakanyanya nekuzvidzwa? (Mako 9:12)

Iwe unoona, vanyori vaitarisira kuti Eria achauya kuzounza nguva yerunyararo nekutonga umo Mesiya wezvematongerwo enyika aizopidigura maRoma nekudzosa kutonga kwechiJuda. VaApostora, kune rumwe rutivi, vakanga vachangobva kuudzwa kuti Mesia anofanira "kutambura uye kufa." Uyezve paive ne “boka guru revanhu” rakavakomba avo, pavakaona Jesu, “vakakatyamara kwazvo” - kwavari, aingova muiti wezvishamiso. Kunyongana kwakanyanya pamusoro pebasa raKristu!

Jesu akati, “Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu”- kwete chete, Ndini nzira, kana kungoti, ndiri chokwadi — asi ese ari matatu. Saka tinofanirwa kuona izvi zvichiratidzwa mumuviri wake wakavanzika zvakare. Kutaura chokwadi, kune vamwe vanotaura kuti Chechi inongova "nzira" yaKristu, ndiko kuti, kururamisira kwevanhu uye kuda varombo — uye ndizvo chete zvinodiwa. Uyezve kune avo vanoti izvo zvese zvinodikanwa kuomerera zvakanyanya kudzidziso dzayo, ku "chokwadi." Uye zvakadaro vamwe vanoti Chechi iri nezvekusangana ne "hupenyu" hwaKristu mumasangano, kunamata, uye ruzivo rwemunamato. Dambudziko haririmo mune izvi zvakaratidzwa zvebasa reChechi, asi pane fungidziro inosanganisa imwe kana imwe.

Kuverengwa kwanhasi kunosimbisa izvozvo zvese zviratidzo zvitatu chikamu chechinangwa cheChechi nekuzivikanwa: Isu tese tinodaidzwa kuti tirarame kutenda kwedu kuburikidza nemabasa akanaka kuunza kururamisira nerunyararo mupasi redu - iyo "nzira":

Ndiani pakati penyu akachenjera uye anonzwisisa? Regai aratidze mabasa ake nehupenyu hwakanaka mukuzvininipisa kunouya kubva kuuchenjeri. (Kutanga kuverenga)

Hwaro hwemabasa edu akanaka ndiyo mirau nemirairo yaMwari inowanikwa muChechi Tsika - iyo "chokwadi":

Chirevo chaJehovha ndechazvokwadi, chinopa vasina mano njere. (Nhasi Mapisarema)

Uye simba rechokwadi rinoratidzwa kuburikidza nehumweya uye hwakavezwa kuburikidza nemunamato uye hukama hwepedyo naMwari- "hupenyu":

Zvese zvinogoneka kune uyo ane rutendo. (Evhangeri yanhasi)

Zvakajeka ipapo, handizvo here, uko hondo uye "godo uye kuzvikudza”Pakati pedu kunobva? Kushaikwa kwe kuzvininipisa, of kuteerera kumirairo, uye ye kutenda musimba raMwari. Zvese zvitatu zvakakosha.

Ndiwo mavambo echokwadi ecumenism.

 


Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.