Chikepe Chidema

 

IT kwaive kurota kwemweya waantikristu. Yakauya kwandiri pakutanga kwehushumiri hwangu mu1994.

Ndakanga ndiri munzvimbo yekudzoka nevamwe vaKristu apo kamwe kamwe boka revechidiki rakapinda. Vakanga vava nemakore makumi maviri, varume nevakadzi, vese vaiyevedza. Zvaive pachena kwandiri kuti ivo chinyararire vaitora imba ino yekudzokera. Ndinoyeuka ndichifanirwa kuisa faira pamberi pavo kuburikidza nekicheni. Vakanga vachinyemwerera, asi maziso avo aitonhora. Paive nechakaipa chakavanzika pasi pezviso zvavo zvakanaka, zvinobatika kupfuura zvinoonekwa.

Chinhu chinotevera chandinorangarira (zvinoita kunge chikamu chepakati cheroto chingave chakabviswa, kana nenyasha dzaMwari handikwanise kuzvirangarira), ndakazviwana ndichibuda muchitokisi chega. Ndakaendeswa kuchipatara chekirabhoritari-kunge chena kamuri yakavhenekerwa nemwenje we fluorescent. Ikoko, ndakawana mudzimai wangu nevana vadhakwa, vakaonda uye vakashungurudzwa.

Ndakamuka. Uye pandakadaro, ndakanzwa — uye handizive kuti ndinoziva sei — ndakanzwa mweya wa “Anopesana naKristu” mumba mangu. Huipi hwaive hwakakura, hunotyisa, huchiita "muviri", zvekuti ndakatanga kuchema, "Ishe, hazvigone. Hazvigone kudaro! Kwete Ishe… ” Handisati ndamboona chakaipa chakadai. Uye yaive pfungwa chaiyo yekuti huipi uhwu hwaivepo, kana kuuya pasi…

Mudzimai wangu akamuka, uye achinzwa kutambudzika kwangu, akatuka mweya, rugare ndokutanga kudzoka.

Izvo zvinongova mukutarisa kumashure kuti zvinorehwa zvezvinhu zvakasiyana zveichi chiroto chechiporofita chiri kujekeswa nezuva. 

Zviso zvinokwezva zviratidzo zve tsika dzinoenderana, yakafukidzwa nenzira dzakadai se "kushivirira", "kuenzana kwevakadzi" uye "kodzero." Pamusoro, zviso izvi zvinoita kunge zvine musoro, zvine ruramisiro, uye zvinokwezva... asi muchokwadi, vanokanganisa mutemo wehunhu uye wepanyama. Pamusoro, vanoita kunge vane tsitsi uye vasingafarire, asi pasi, ivo havashiviriri uye vanokanganisa. Pamusoro vanotaura nezve kubatana nerunyararo, asi muchokwadi, mazwi avo nezviito zvinokurudzira kusaenzana uye kupesana. Ivo, mune rimwe shoko, zviso zve kusateerera mutemo. Chokwadi chekuti vari kutora "nzvimbo yekudzokera shure" mucherechedzo we "chitendero" chitsva chiri kusimuka chinodzinga Kutenda kwechokwadi nekunyaradza avo vanopokana nehurongwa hwavo (hunoratidzwa nekuvharirwa vega). 

The New Age kwayedza ichave yakaunganidzwa nevanhu vakakwana, uye venynynous venyama avo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani.  - ‚Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 4, Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Izvo zvekuti taifanirwa kufaira kupfuura vechidiki ava kuburikidza ne "kicheni" zvinoratidza izvo ivo yakanga yawana masimba pamusoro pezvinhu zvakakosha zvehupenyu. "Kubata zvinodhaka" uye mwenje wekugadzira pamwe zvinoratidza izvo nguva yekumuka kweiyi nguva yeudzvanyiriri. Chokwadi, tiri kupupura Iyo Yakanyanya Muchetura zvepasi pano zvisina mukare akamboona uye zvichioneka - uye zviri kuitika panguva imwechete iyo mabhanduru emagetsi ari kubviswa kumwenje yeLED (iyo pachezvayo inokanganisika mukukanganisa kwayo pahutano). 

 

VAPAPA VATATU: ALARAMU IYE

Makore mashoma asati aenda pamudyandigere, Benedict XVI akayambira kuti…

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. -Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Zviri zvikuru…

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sechakasarudzika, uye hunosiya senzira yekuzvidzora uye zvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Izwi rekuti "hudzvanyiriri" nderechokwadi pano nekuti, nepo tichiratidzika sevanhu vakasununguka uye vane moyo murefu, isu tiri kuita zveutsinye. St. John Paul II akatanga kuridza mhere-mhere kune avo vane pfungwa avo vari kutanga kumanikidza maonero avo mumweya yemarudzi.

Uyu ndiwo mhedzisiro yakaipa yehukama hunotonga husingapikiswa: "kodzero" inorega kuva yakadaro, nekuti haisisina kusimba pachiremera chemunhu, asi inoitwa pasi pechido chechikamu chakasimba. Nenzira iyi democracy, inopesana nemitemo yayo, inonyatso famba ichienda kune imwe nzira yehutongi. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu",n. 18, 20

Senge ari kutirovera padhuze nenguva yedu kune izvo zviitiko zvinoshamisa muRugwaro zvinotsanangura kupera kwenguva uye kutonga kwakareba kwaSatani, John Paul II akafananidza nguva dzedu akananga ZVAKAZARURWA:

Iyi kurwira inofanana neapocalyptic kurwisa kunotsanangurwa mukati (Zva 11:19 - 12: 1-6). Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere… Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari munyasha dzeavo vane simba reku "gadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe… "Dhiragoni" (Zvak. 12: 3), "mutongi wenyika ino" (Johani 12:31) and "baba venhema" (Joh 8:44), asingaregi kuyedza kudzura kubva mumoyo yevanhu pfungwa yekutenda nekuremekedza chipo chepakutanga chinoshamisa uye chakakosha chaMwari: hupenyu hwevanhu pachahwo. Nhasi kurwa uku kwanyanya kunanga. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Papa Benedict akadhirowawo mutsetse wakananga kubva kuna Zvakazarurwa 12 kusvika kunguva yedu:

Iyi kurwa kwatinozviwana [tichipesana]… masimba anoparadza nyika, anotaurwa nezvayo muchitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi ari kutiza, kuti ndimutsvaire ... ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: idzi ndidzo dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Achiri kadhinari, Benedict akaona kuti sei zvigadzirwa yakagadzira nzira yehudzvanyiriri uye zvinogona kunyatsorondedzerwa se Kukuru Kukurira zvevanhu.

Saka ndezvekuti zera redu raona kuzvarwa kwehurongwa hwehudzvanyiriri nemhando dzeudzvanyiriri izvo zvaisazogoneka munguva isati yasvika tekinoroji kuenda kumberi… Nhasi kutonga kunogona kupinda mukati-kati mehupenyu hwevanhu… Iwo Mirayiridzo pane Rusununguko rwechiKristu uye Rusununguko, n. 14; v Vatican.va

Chokwadi, hakusi kungobviswa kweChechi chete kuri kuramba kuchinetsa, asi "iro ramangwana renyika riri panjodzi," [1]cf. Pamusoro paEvha akati. Papa Francis vanotsanangura chikonzero nei:

Francis weAssisi anotiudza isu tinofanirwa kushandira kuvaka runyararo, asi hapana rugare pasina chokwadi! Ikoko hakugone kuve nerunyararo rwechokwadi kana munhu wese ari maitiro ake, kana munhu wese achigona kugara achingobvunza ega kodzero dzake, pasina nguva imwechete achitarisira zvakanaka zvevamwe, zvevanhu vese, pahunhu hwehunhu hunobatanidza munhu wese pane izvi pasi. -POPA FRANCIS, Kero kuVatican vamiriri vezvikwata, Kurume 22nd, 2013; CNS

Nyika yedu yave kuita seyemuchadenga isina kubviswa mari kubva pasatellite, ichitsauka isina gwara kupinda murima. Ikoko hakusisina chero kuremekedzwa kwetsika mhedzisiro. Hupenyu hwevanhu hwave, sekutaura kwaFrancis, "kuraswa." Izvo
izvo zvakanaka zvave zvisizvo, uye neimwe nzira-uye zvose vari kumanikidzwa kugamuchira idzi tsananguro nyowani dzekuroora, dzebonde, dzekuti ndiani akakodzera kurarama uye asiriye, uye homogenization yetsika. 

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, asi ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Nekudaro, kune rugare rudiki pasi redu nekuti takaramba chokwadi padanho rakakura. Chokwadi, Pope Francis vakaita chirevo chinoshamisa chekuti tatopinda muHondo Yenyika yechitatu.

Hunhu hunoda kuchema… Kunyange nanhasi, mushure mekukundikana kwechipiri kweimwe hondo yenyika, pamwe munhu anogona kutaura nezvehondo yechitatu, imwe yakarwa chidimbu, nemhosva, kuuraya, kuparadza. —PAPA FRANCIS, kurangarirwa kwezana ramakore reWWI; Slovenia, Itari; Svondo 13, 2014, bbc.com

Ichi ndosaka ndichiti zvisimbiso zveZvakazarurwa hazvisi zvechokwadi kuranga kwaMwari, asi munhu ari kukohwa gohwo rakazara rekumukira kwake. [2]cf. Iwairo reBakatwa Naizvozvo, nyika inokwira nenzira dzakanyanyisa uye dzine mhirizhonga sezvo zvimiro zvese zvekupokana, kuzvifunga uye kuzvichengetedza kuri kuratidza muvanhu. Zvinotomboita kufungidzira chero chimwe chizvarwa chakakodzera rondedzero yaSt. Paul yevanhu mu "nguva yekupedzisira" kupfuura yedu:

… Mumazuva ekupedzisira kuchauya nguva dzekutambudzika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanotuka, vasingateereri vabereki vavo, vasingaongi, vasina hutsvene, vasina hunhu, vasingafariri, vanochera vamwe, vakaipa, vane hasha, vanovenga zvakanaka, vanonyengera, vasina hanya, vanozvimba kuzvikudza, vanoda zvemafaro pane kuda Mwari. (2 Timoti 3: 1-4)

Zvese izvi kugadzirira nyika kungave yerumutsiriro rwakakura uye kudzokera kuna Mwari… kana kunyengera kukuru kuti vabvume "mhinduro" yaSatani kumatambudziko evanhu. Sezvo isu tisingazvione iye zvino nyika ichitendeukira kuna Kristu kuzoporesa kusuwa kwedu, uyezve, iri kumuramba muChechi Yake, zvinoita kunge zvekupedzisira.

Ruvengo rwehama runopa nzvimbo inotevera kwaAntikristu; nekuti dhiabhorosi unofanogadzirira kupesana pakati pevanhu, kuti iye unouya agogamuchirwa navo. —St. Cyril weJerusalem, Chiremba weChechi, (c. 315-386), Catechetical Mharidzo, Kudzidza XV, n.9

Uye "mwanakomana wekuparadzwa" achauya achiunza…

… A chitendero hunyengeri hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwekunamata ndiko kwaAntikristu ... -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Ehe, ndiwo mutoro weizvi Chikepe Dema zvave, kusvikira zvino, tichifamba nechikepe zvisina ruzha, chinyararire pedyo neBarque yaPeter.
Chitendero chayo chikuru, chakazvarwa pamureza wayo mutema, ndiro izwi rekuti "Kushivirira." Mukupesana, Bhawa raPeter rinoita ruzha rukuru, ruzha rwemufaro, sezvo ichirovera nemasaisai mafungu anogara achimurwisa. Rakanyorwa pamureza wake muchena uye wakabvaruka izwi rinoti "Chokwadi." Kuzadza maseiri ake imhepo yeMweya, ichimutakura kupfuura kuyera kusingakwanisike… asi iyo Ngarava Nhema inofambiswa nemhepo inopisa yaSatani - nhema dzasatani dzinouya kunge mhepo inofefetera (nzira yese kubva kuChiedza), asi kutakura simba ye chamupupuri…

Nekudaro, heino zano re "kuguma-mutambo" pakati pezvikepe zviviri izvi zviri kufamba zvakafanana.

• Ishe vanotarisira boka rimwe chete, mufudzi mumwe chete; Satani anoronga vanhu vakafanana, uye vanoita hunhu.

• Ishe vari kuzounza kubatana mukusiyana kwevanhu; Satani anoda kuparadza zvakasiyana siyana kuti aumbe kufanana.

Ishe varikuronga "nguva yerunyararo"; Satani arikuronga "zera reAcarius".

Ishe vachazadzisa izvi kuburikidza nekunatsa hana dzevanhu Vavo; Satani anovimbisa kuendesa vanhu ku "kwakakwirira kana kwakachinja mamiriro ekuziva."

Ishe vachanamatwa kubva kumahombekombe egungwa kuenda kunzvimbo dzegungwa munguva itsva; Satani achamanikidza nyika kuti dzinamate chikara munyika itsva.

Ehe, ini ndinoti Satani ari "kuronga", asi chete insofar sekubvumirwa kwaanoitwa naMwari.

Kunyangwe madhimoni anoongororwa nengirozi dzakanaka kuti varege kukuvadza zvakanyanya sezvavaigona. Nenzira imwecheteyo, Anopesana naKristu haazokuvadze zvakanyanya sezvaaishuvira. —St. Thomas Aquinas, Summa Dzidziso, Chikamu I, Q.113, Art. 4

 

KUNYENGETEDZA KUKURU

Mabhuratha nemasisita, Satani ave nezviuru zvemakore zvekudzidza hunhu hwevanhu. Ichi ndicho chikonzero Kristu akafanotaura zviri nyore uye akafanotaura kuti nguva idzi dzaizotaridzika sei, izvozvi makore 2000 apfuura. Icho Chinyengeri Chikuru chave chiri mukugadzirwa kubvira Bindu reEdeni. Ndiwo muyedzo usingaperi wekuti munhu ave mwari wake.

Ndinotenda Robert Hugh Benson akazvinyora makore anopfuura zana apfuura mu Ishe weNyika. Akaona hunyengeri huchiuya hwaive hwakatsetseka, hunokwezva, zvekuti kunyangwe vamwe vevasanangurwa vaizonyengerwa. Ko iyo nyika, kudzedzereka kubva kuhondo yenyukireya, njodzi dzinongoitika dzega, kudonha kwehupfumi, uye mhirizhonga yakavhurika zvinoramba munhu anoita kunge abudirira kuzviisa kumagumo? Zvinogona kudaro, sekufungidzira kwaBenson…

… Kuyananiswa kwenyika pane chimwe chisiri icho cheChokwadi Chamwari… pakave nekuvapo kwehumwe hwakasiyana nechinhu chipi zvacho chinozivikanwa munhoroondo. Uku kwaive kwakanyanya kuuraya kubva pachokwadi chekuti ine zvinhu zvakawanda kwazvo zvezvinhu zvisingarambike. Hondo, sezviri pachena, yakanga yatsakatika, uye chisiri chiKristu chakange chazviita; mubatanidzwa waionekwa wave nani pane kusabatana, uye chidzidzo chakange chadzidzwa kunze kweChechi… Ushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, neruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

Izvi zvingasave sei "zvakanaka"? Mhinduro yakapihwa naPapa Francis: hapana rugare pasina chokwadi! Ndokunge, richava runyararo runyararo rusingagare, rwakavakirwa pane inochinja jecha rehunhu relativism. Nekuti inogara yakavanzwa mumbeu yenhema inzira yerufu.

Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapunyuki. (1 VaTesaronika 5: 3)

Muverengi wechiFrench akataura nezve chiitiko chevatungamiriri venyika vanobatana maoko mukubatana kurwisa hugandanga muParis.

Kuti chinhu chakakosha zvikuru chiri kuitika pano chinoonekwa kubva pachokwadi chekuti misoro mizhinji yenyika iri kusangana kuParis kufora vachidzivirira… hazvo, chii chaizvo? Hunhu husina fungidziro uye husina kutsarukirwa hwevanhu kusvika pandinoona (izvo zvakapofumadza nemaune nezvematope umo kusazvipira kwakaunza nzanga yekuMadokero) zvichibva pakutaura zvisina tsarukano kwe'zvinhu zvinoera zveRepublic '- nzira yeChiedza. —Muverengi muParis

Ehe, ngatirege kukanganwa kuti vazhinji veaya vatungamiriri vari kutaura kwete kumhirizhonga yechiIslam vanhu vamwe chete varikutaura ehe kubvisa nhumbu, euthanasia, kubatsira kuzviuraya, dzidzo yepabonde yakajeka, dzimwe nzira dzekuroora, miganhu yakavhurika (zvisingaite), uye "hondo chete" nekuda kwe "zvido zvenyika" (kureva. oiri). Kwete kuti chiitiko cheveruzhinji cheushingi ichi hachina kukodzera. Asi patinomirirana pasina kumira pane chero chinhu, isu takatanga zvakajeka kukwira Chikepe Dema.

[Iyo] Nhambo Itsva inogoverana nenhamba ye epasi rese masimba ane masimba chinangwa chekutora kana kudarika mamwe marudzidziso kuitira kuti vagadzire nzvimbo ye chinamato chenyika yose iyo inogona kubatanidza vanhu. Chinoenderana zvakanyanya neichi chiitiko chakabatanidzwa pane chikamu chemasangano mazhinji kugadzira a Maitiro Epasi Pose. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.5 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Nguva dzose yakavanzwa mumbeu yenhema ndiyo tsanga yerufu.

Sei usinganzwisisi zvandiri kutaura? Nekuti haugoni kunzwa izwi rangu. Iwe uri wababa vako dhiabhori uye iwe unoda kuita zvido zvababa vako. Akanga ari mhondi kubva pakutanga uye haamiri muchokwadi, nekuti maari hamuna chokwadi. (Johani 8: 43-44)

Kuyananiswa chete uye kuwirirana naMwari ndiko kunozopedza saga refu yehondo uye nhamo izvo munhu ari kuzvikonzera iye, uye zvichakonzera madhigirii akakurisa mumakore anotevera, kudzamara Mwari vamanikidzwa kupindira nenzira inokatyamadza kutyora Satani, uye pakupedzisira vese vanoramba vachimushandira. Uye isu hatigone-isu haufanire kanganwa-kuti Denga rakabatikana zvizere mune iyi Yekupedzisira Kurwisana. Hatifanire kutya, asi panguva imwe chete, takangwarira kunyengera kwakasimba kuri kutsvaira nepasi rino panguva ino. Tsitsi Dzamwari dzine zvakawanda zvakashamisa zvichauya. tarisiro ndiyo nzvimbo yevakasara vashoma.

Rudzi rwevanhu haruzove nerunyararo kudzamara rwuchishanduka nekuvimba netsitsi dzangu.
-Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kunaSt Faustina, Diary, n. 300

 

Kutanga kuburitswa muna Ndira 14, 2015. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chikepe Chidema - Chikamu II

Tsunami Yemweya

 

 

 

 

Maka ari kuuya kuVermont
Chikumi 22nd yemhuri Retreat

ona pano mamwe mashoko.

Maka achange achiridza kurira kwakanaka
McGillivray ruoko-rwakagadzirwa acoustic gitare.


ona
wemakeyoufirst.com

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Pamusoro paEvha
2 cf. Iwairo reBakatwa
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.