Kuvhurwa KweZvisimbiso

 

Ichi chinyorwa chave chiri kumberi kwepfungwa dzangu kubva pazuva rachakanyorwa (uye chakanyorwa mukutya uye kudedera!) Pamwe ipfupiso yekuti tiri kupi, uye nekwatiri kuda kuenda. Zvisimbiso zveZvakazarurwa zvinofananidzwa ne "marwadzo ekubereka" akataurwa nezvawo naJesu. Ivo mucherechedzo wehukama hwe "Zuva raShe ”, wekudzorera uye mubairo pachiyero chenyika. Izvi zvakatanga kuburitswa munaGunyana 14, 2007. Ndiyo pokutangira yeiyo Kutongwa Kwemakore manomwe nhevedzano yakanyorwa pakutanga kwegore rino…

 

FASI YOKUDZIDZWA KWOMuchinjikwa MUTSVENE /
NGUVA YEDU YEDU YEMAHARA YEMAHARA

 

PANO ishoko rakauya kwandiri, rine simba simba:

Zvisimbiso zvave kuda kutyorwa.

Ndokunge, iyo zvisimbiso zveBhuku raZvakazarurwa.

 

ZVINOTANGA

Sezvo Ndakanyora 7-7-7, Ini ndinonzwa kuti pane kukosha kukuru kune iyo motu proprio (wega kufamba) kwaPapa Benedict iyo inobvumidza iyo yechiLatin tsika yeMisa kutaurwa kutenderera pasirese pasina mvumo yakasarudzika inodiwa. Izvo zvinozotanga kushanda nhasi. Mukudaro, Baba Vatsvene vakaporesa ronda iro iro "sosi nemusangano" weChitendero cheChikristu, iyo Eucharist Tsvene, yakabatanidzwazve neimwe nzira kuDivital Liturgy yeDenga. Izvi zvine cosmic ramifications.

Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu kuitwe pasi pano sezvazviri Kudenga.

Nekuti uko mumatunhu mazhinji nyonganiso yakatonga maTabhera abviswa munzvimbo tsvene, vakapfugama vabviswa pakunamata, Liturgy yakaedzwa, uye kuzvipira ku "Vanhu vaMwari" kutsiva kunamatwa kweHupo hwaJesu Chaicho, hwaPapa Benedict Summorum Pontificum inotanga kudzoreredza Kristu pakati penzvimbo yedu, kwete munhu.

Kutevera tsamba kumakereke manomwe muAsia kuvadaidza kuti vatendeuke, St. John anopiwa chiratidzo cheDivital Liturgy iri kuitika Kudenga. Kune kusuwa pakutanga nekuti Johane haaone chero munhu anogona kuunza kupedzisa chirongwa chaMwari cheruponeso, ndiko kuti, chero munhu anogona kuvhura mupumburu nezvisimbiso zvinomwe. Ko Johane aipupura imwe nguva muChechi apo Jesu anga asiri pakati peMaturogiki edu sezvaAifanira kunge ari, kungave kuburikidza nekushungurudzwa kana kushaya rutendo ??

Ndakadonhedza misodzi yakawanda nekuti hapana akawanikwa akafanira kuvhura mupumburu kana kuutarisa… Ipapo ini ndakaona pakati pechigaro cheushe nezvisikwa zvipenyu zvina nevakuru. Gwayana raiita kunge rakaurawa… Akauya ndokugamuchira bhuku rakapetwa kubva kuruoko rwerudyi rweiye akagara pachigaro cheushe. (Zvak. 5: 4, 6)

Mupumburu une kutonga kwaMwari. Uye iye oga akarurama zvechokwadi zvekuvhura mupumburu i "Gwayana raiita kunge rakaurawa," ndokuti, Jesu Kristu akaroverwa nekumuka: Yukaristiya Tsvene. Kana Jesu apinda muIri Divine Liturgy, kunamata kunotanga muDenga.

Uye Gwayana rakagadzirirwa kuvhura zvisimbiso…

 

MAZUVA OKUTENGA

Ndakaramba ndichinzwa mumoyo mangu "zvisimbiso zvitanhatu." Asi muBhuku raZvakazarurwa, pane manomwe.

Pandakafungisisa izvi, ndakanzwa Ishe vachitaura kuti Chisimbiso chekutanga chave nacho kare kutyorwa:

Ipapo ndakatarisa Gwayana richizarura chisimbiso chekutanga pazvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichidanidzira nenzwi guru. inzwi sekutinhira, "Huya pamberi." (Zva 6: 1)

A inzwi sekutinhira...

Ipapo temberi yaMwari kudenga yakavhurwa, uye areka yesungano yake yakaonekwa mutemberi. Kwakava nokupenya kwemheni, kutinhira, uye kutinhira kukuru, kudengenyeka kwenyika, uye chimvuramabwe chine simba.

Kuonekwa kwaMaria, Areka yeSungano Itsva, kunowirirana, ndinotenda, nebasa rekutinhira rechisimbiso chekutanga:

Ndikatarisa, ndikaona bhiza jena, uye mutasvi waro aive neuta. Akapihwa korona, uye akatasva bhiza achikunda kuti awedzere kukunda kwake. (6: 2)

[Mutasvi] ndiJesu Kristu. Muevhangeri akafuridzirwa [St. John] haana kungoona kuparara kunounzwa nezvivi, hondo, nzara uye kufa; iye akaonawo, pakutanga, kukunda kwaKristu.—POPE PIUS XII, Kero, November 15, 1946; mashoko omuzasi a The Navarre Bible, “Zvakazarurwa", Peji 70

Maria ndiye mudziyo mukuru waKristu munguva yedu yekuunza Kukunda kweMoyo wake Mutsvene. Akave achioneka nenzira dzisina kumboitika muchizvarwa chino kugadzirira nzira yeMwanakomana wake, Jesu, kuti apinde mumoyo yedu nenzira yakadzama. Chokwadi, zvipenga zvaMaria zvakagadzira nzira yekutendeuka kwemazana ezviuru emweya. Vakasimudzira rudo rutsva kuna Jesu muEucharist. Vakagadzira zviuru zvevaapositori vanoshingaira, mweya yakatsaurirwa uye yakatsaurirwa kuna Jesu Kristu, Ishe neMuponesi, Mambo anokunda, akatasva bhiza jena rerucheno, uye achitibaya nemiseve yerudo Rwake netsitsi.

Asi ndinotenda kuti Chisimbiso chekutanga chinogona kusaburitswa zvizere; kuti Mutasvi webhiza jena ano achazviratidza kuNyika nerudzi rwe "yambiro" umo hana yemunhu wese icharatidzwa. Uku kuchave kukunda kwehukuru hwenyika.

Muverengi akanyora nezvechiitiko chinotevera:

Ndakanga ndiri mukukudza mushure meMisa musi weChina, Chikumi 28, uye apo pandakanga ndakapfugama ndichinamata, zvakanaka, ndakateerera zvakanyanya ndinofungidzira-kamwe kamwe bhiza jena rine simba, rakanaka kwazvo randati ndamboona kana kufungidzira, mwenje muchena, wakaonekwa pamberi pangu (wakatarisana neni musoro). Maziso angu akavharwa saka ndinofungidzira kuti kwaive kunyepa kana chimwe chinhu…? Yakanga ichingova nguva pfupi uye yakadzima uyezve nguva pfupi yapfuura yakatsiviwa ne a munondo...  

 

CHISIMBISO CHECHIPIRI: HORI DZVUKU NEMUNONDE

Zvakazarurwa 6 inotaura nezve munondo unouya - ndokuti, hondo:

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira, chichiti: Uya pano pamberi. Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zva 6: 3-4)

Hapana mubvunzo kuti Denga ratiyambira nezve iyi "bhiza dzvuku" uye "munondo" kuburikidza nemaapuro emazuva ano akadai saLa Salette naFatima. Munguva pfupi yapfuura, Papa Benedict (Kadhinari Ratzinger) akaita kucherechedza mukufungisisa kwake pane zvakaratidzwa nevaoni veFatima:

Ngirozi ine munondo unopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari inorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa kuita madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwakachena: munhu hi, uye nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Mukufamba kwegore rino rapfuura, Ishe, kuburikidza nenhevedzano yemazwi emukati neyambiro, vakandinongedzera kudhiragoni tsvuku Communism. Dhiragoni haina kufa, uye yawana imwe nzira yekudya pasi: kuburikidza kudisa zvinhu (kana mhedzisiro yacho).

Isu tinoona iri simba, simba redragoni… nenzira nyowani dzakasiyana. Icho chiripo muchimiro chemafungiro ekuda zvinhu anotiudza kuti hazvina musoro kufunga nezvaMwari; kupusa kuchengeta mirairo yaMwari: iwo akasara kubva panguva yakapfuura. Hupenyu hunongofanirwa kurarama nekuda kwayo. Tora zvese zvatinogona kuwana mune ino pfupi nguva yehupenyu. Consumerism, udyire, uye varaidzo zvega zvakakosha. —PAPA BENEDICT XVI, Homily, Nyamavhuvhu 15, 2007, Mutambo weKukwidzwa Kwemhandara Maria Akaropafadzwa

Chokwadi, aive Lenin weRussia akamboti,

Iwo maCapitalist vachatitengesera tambo yatinovasungirira nayo.

Ndiyo mari ye "maCapitalists" ayo akatopa simba redragoni zvakare mukati ChiKomonisiti China. Dai dhiragoni iri raizongo shandura mhasuru dzaro, masherufu ezvitoro zvemuNorth America angadai akadururwa. Kutenga kwezvinhu zvese "Made in China”Ane kudyiwa kumadokero.

Uye iro banga rinosunga.

Ini ndakanyora pano nguva yadarika yehope yakaitika zvekare yandakaona…

… Nyeredzi mudenga dzinotanga kutenderera muchimiro chedenderedzwa. Ipapo nyeredzi dzakatanga kudonha… dzichichinja kamwe kamwe kuita ndege dzemauto. -See Zviratidzo uye Zviroto

Rimwe zuva gore rakapera, ndakabvunza Ishe kuti hope idzi dzairevei, ndikanzwa mumoyo mangu.Tarisa mureza weChina.”Saka ndakaitarisa padandemutande… ndikaona iri mureza nyeredzi mudenderedzwa.

Yechinyorwa ndiko kukurumidza kuvaka-up kwe mauto eChina uye Russia, pamwe ne zvichangoburwa zvechiuto zveRussia nekusimbiswa kwehukama neVenezuela neIran (asi zvinonyanya kukosha kukura kunoshamisa kweChechi yepasi muChina!)

Zviri pamutemo zvakare kubvunza mubvunzo kana, neimwe nzira, Chisimbiso cheChipiri chakatanga kuputswa nekuparadzwa kweWorld Trade Center uye ne "pre-emptive war" kuIraq - zviitiko zvakakonzera ku "hondo ye kutya ”nechisimba chiri kuwedzera munyika zhinji uye chingaguma nehondo nyowani yenyika itsva…?

 

ZVISIMBISO ZVEKUPEDZISIRA

Zvisimbiso zvishanu zvinotevera zvinotanga kufukunurwa zvakanyanya se “mumashure memhedzisiro” yehondo yepasirese kana nyonganiso yepasi rose—uye mukana we Nyika Itsva Yakatongwa:

  • Kushomeka kwechikafu kunoitika (Chisimbiso Chechitatu).
  • Matambudziko, nzara, nenyonganyonga zvakapararira nekuda kwekuparara kwehupenyu (Chisimbiso chechina)
  • Kutambudzwa kweChechi (Chisimbiso cheChishanu), pamwe muchimiro chekutanga chekubvisa kodzero yekuparidza tsika dzechiKristu nemutero wekuregererwa mutero, nekuiswa mutirongo kune avo vanoramba kuteerera.
  • Kudengenyeka kwenyika kukuru kungave kwakakonzerwa nekukanganisa kwepasi ... pamwe Kuvhenekera kwepasirese pachahwo (Chisimbiso chechitanhatu)
  • Kunyarara kunotevera, pamwe kumbomira kutendeuka, pamberi penhamo dzekupedzisira (Chisimbiso cheChinomwe chinotungamira kuhwamanda nomwe) 

Chisimbiso cheChinomwe chakakosha. Ini ndinotenda icharatidza kuguma kwe Nguva Yenyasha (mune zvese nzira dzese dzinopera dzakatambanudzirwa kune vasingatendi mune ino nguva yekugadzirira; tarisai, ndinoti Nguva yeNyasha, kwete hazvo Nguva yeNgoni.) Hongu, kunyangwe Zvisimbiso pazvinovhurwa, Mwari anenge achitambanudzira mweya, achivakwevera kumoyo wake unetsitsi kunyangwe ivo vachifema mweya wavo wekupedzisira mukutendeuka. Mwari anoda nechishuwo chinopisa kuti chimwe nechimwe chezvisikwa Zvake chigare naye muParadhiso. Uye kurangwa kweZvisimbiso kuchave sekusimba kweruoko rwaBaba, vachishandisa kuraira senzira yekupedzisira yekudaidza vanakomana vakarasika vepasi rose kwaari.

Chisimbiso cheChinomwe chinomiririra nguva iyo Mwari paanoraira vatumwa Vake kuti "vaise mucherechedzo pahuma dzevaranda vaMwari" pasati pava nekunatsa kukuru kwenyika. Ipapo kuchauya kurira kwehwamanda nomwe, uye yekupedzisira Mazuva eRuramisiro pamberi paJehovha Era rerunyararo ichatanga. Vane nhamo avo vanoramba kuvhura moyo yavo panguva iyoyo.  

Ini handidi kuranga vanhu vari kurwadza, asi ini ndinoda kuiporesa, ndichiimanikidza kuMoyo wangu unetsitsi. Ini ndinoshandisa chirango kana ivo pachavo vachindimanikidza kudaro. Ruoko rwangu rwusingadi kubata bakatwa reruramisiro. Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. (Dhayari raSt. Faustina, 1588)

Izvo zvakakosha kuti tirangarire kuti hatifanire kunge tichiverenga zvisimbiso sezviitiko zvine mutsetse, kana sezviitiko zvakaganhurirwa kune imwe nguva munhoroondo kana nharaunda imwechete. Zvirokwazvo, isu tave kutoona kuputika kwekutambudzwa zvine chisimba kunoitirwa maKristu munzvimbo dzakaita seIraq neIndia pakati pevamwe. Ini ndinotenda, zvakadaro, kuti tichaona zvimwe yokupedzisira kutyorwa kwezvisimbiso izvi, kana zvisiri a kuguma kwavari, pamwe nekukurumidza… Uye ndizvo chaizvo zvandiri kunzwa kuti Ishe vari kutigadzirira: kupera kwenguva, uye kutanga kweitsva Era rerunyararo refu yakaporofitwa muTestamente Yekare neTestamente Itsva uye yakataurwa nezvayo naVababa veChechi vekutanga. 

 

SHOKO RETARIRO 

Zvakajeka Baba Vatsvene vanoona kuti tiri kurarama munguva dzinoshamisa. Asi isu hatifanire kurasikirwa nemaonero: idzi haisi nguva dzekukundwa, asi mazuva ekukunda! Ngoni dzichikunda zvakaipa.

Isu tinoona zvechokwadi kuti nhasi futi dhiragoni inoda kudya Mwari akazviita Mwana. Usatya izvi zvinoita kunge zvisina kusimba Mwari; kurwa kwakatokundwa. Nhasi uno zvakare, uyu Mwari asina kusimba ane simba: Iye isimba rechokwadi.  —PAPA BENEDICT XVI, Homily, Nyamavhuvhu 15, 2007, Mutambo weKukwidzwa Kwemhandara Maria Akaropafadzwa

Asi kana zviratidzo izvi zvatanga kuitika, mira wakasimudza misoro yako nekuti rudzikinuro rwako rwave pedyo. (Ruka 21:28)

 

REFERENCE:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.