Nzvimbo Yekuputsa

 

Vaporofita vazhinji venhema vachamuka vatsause vazhinji;
uye nokuda kwokuwedzera kwezvakaipa.
rudo rwevazhinji rwuchatonhora.
(Mat. 24: 11-12)

 

I AKASVIKA pakaputsika svondo rapfuura. Kwese kwandakacheuka hapana chandakaona kunze kwevanhu vakagadzirira kuparadzana. Kukamukana kwepfungwa pakati pevanhu kwave kugomba. Ini ndinotya zvechokwadi kuti vamwe vangatadza kuyambuka sezvo vadzika midzi muparaganda yepasi rose (ona Iwo Masasa Maviri) Vamwe vanhu vasvika pachinhanho chinokatyamadza apo chero munhu anobvunza rondedzero yehurumende (kana iri “kudziya kwepasi rose", "denda”, zvichingodaro) zvinoonekwa sezvazviri wokuurayira Vamwe vese. Semuenzaniso, mumwe munhu akandipomera mhosva yerufu rwakaitika kuMaui nguva pfupi yadarika nekuti ndakapa imwe pfungwa pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze. Gore rakapera ndakanzi "mhondi" nokuda kwekunyevera pamusoro pezvino pasina mubvunzo nengozi of mRNA majekiseni kana kufumura sainzi yechokwadi pa masking. Zvese zvakanditungamira kuti ndifungisise aya mazwi anotyisa aKristu…

... nguva iri kuuya apo munhu wose anokuurayai achafunga kuti ari kunamata Mwari. ( Johani 16:1:2 )

Uye zvakadaro, ndinoziva kuti vazhinji vevanhu ava vakabatwa mumaune, nehurongwa, uye kwenguva refu "zvirongwa” kuburikidza nezvinobudisa nhau. Ivo vakaumbwa zvakatsiga kuti vatende kuti kunyange mibvunzo kuchengetedzwa kwemishonga mitsva kana dzidziso yekushanduka kwemamiriro ekunze chitadzo munharaunda. Yakava yechokwadi chitendero. Uye izvi zvatungamira nzanga dzedu dzakaungana kusvika padanho rekunyengedza zvine ngozi uko kudzora kwakazara iri kupinda mumaoko echitsama chaicho che vakapfuma “vanoda rubatsiro” uye mhuri dzebhengi pasi pechimiro che "nezveutano” uye “zvakajairika zvakanaka.” Ani nani anosimudza alarm ndiye of facto "mutsigiri wekurangana" - kunyangwe isu tikanongedza kuti hudzvanyiriri hwepasi rose huri kukura hunoonekwa mashoko avo

Humwe usiku, ndakakwezvwa kuona imwe firimu yaitaura nezvevanhu vokuHungary vakapona pakaurayiwa Hitler. Vanoverengeka vavo vakabvuma kuti vaisazodavira nyevero dzakawanda dzevavariro dzechokwadi dzaHitler, kunyange sezvo varwi veNazi vaifamba mumigwagwa yavo. Ndakanyora pamusoro peizvi mukati Yedu 1942. Zvakare, mazwi emuporofita wekuCanada Michael D. O'Brien ari kurira munzeve dzangu:

Zviri muchimiro chevaMesiya vanonamata kuti vatende kuti kana vanhu vasingadi kushandira pamwe, saka vanhu vanofanirwa kumanikidzwa kushandira pamwe - kuti zvifambire zvakanaka, hazvo… VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka rakabviswa kubva kuMusiki wake , nekusaziva ichaunza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Kubva pazuva rekutanga moto wemusango muAlberta muchirimo ichi chando chisati chanyunguduka kana kuti pakatombova nemabhanan’ana, ndakaziva kuti pane chakanga chisina kumira zvakanaka. Nepo vezvenhau vakazvidaidza kuti "kuchinja kwemamiriro ekunze," muchokwadi moto unopisa GirisiQuebecAlbertaNova ScotiaYellowknifeItari uye kumwewo kwakabatanidzwa muchikamu chikuru mukupisa uye kusatarisira zvakanaka. Mwoto wakaparadza Maui, dunhu rakaoma rekare, rinodzika kune zvinoita sezviri kusagona nemaune uye kusava nehanya noupenyu hwomunhu sezvo mibvunzo inopfuurira pamusoro pechimiro chechienzi chengwavaira.[1]cf. expose-news.com 

Iyo inoshamisa uye yakajairika mantra yeava vatungamiriri vepasirese, vachiimba mune imwe korasi, ndeyekuti isu tinofanirwa "kuvaka zvakare zvirinani" kuburikidza ne "Great Reset."[2]cf. Iyo huru reset Iwe haugone kuvaka kumashure, zvisinei, kunze kwekunge waputsa zvese kutanga.

Munoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheiri zano rakaipa kwazvo kutyaira vanhu kuti vapidigure hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neCommunism… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

… Hurongwa hwenyika hwazununguswa. (Pisarema 82: 5)

Saka chimwe chinhu mandiri chakatorwa svondo rapfuura. Ndakapinda mutarakita yangu ndokutyaira ndichipinda mumunda, misodzi ichiyerera padama rangu ndichideedzera nepamusoro pemapapu angu.

Ndazvinzwa, Mwari! Ndinonzwisisa kuti sei iwe “ndakazvidemba kuita vanhu panyika” uye sei wako “mwoyo wakarwadziwa” (Genesi 6:6). Ndinonzwisisa chikonzero nei uri kutiudza kuti Zuva reRuramisiro anofanira kuuya. Ndinonzwisisa chikonzero nei Mai vako vari vachichema pasi rose. Asi ini ndozivawo kuti unoda munhu wese kupfuura zvandaimboita nekuti ndiwe Tsitsi pachadzo. Ndinoziva kuti ndimi “anononoka kutsamwa uye akapfuma mumutsa nokutendeka” ( Eksodho 34:6 ) Asi Ishe Mwari tibatsirei! Jesu tibatsirei! Huyai Ishe Jesu!……..

Mangwanani akatevera, ndakaverenga Evhangeri yezuva iroro:

Haiwa, rudzi rusingatendi, rwakatsauka, ndichava nemi kusvikira rinhiko? Ndichakutsungirirai kusvikira rinhiko? ( Mateu 17:17 )

Ndave ndakanyura muichi chiapostora chekunyevera kweanenge makore 18 zvino. Kunze kwekuneta saJeremia,[3]Jeremia 20:8 : “Pose pandinotaura, ndinodanidzira, ndinoparidza chisimba nokutsamwa; shoko raJehovha rakaunza kwandiri kushorwa nokusekwa zuva rose.” Ndinoona zvese zvandakanyora ndichiteerera zvichizaruka pamberi pemeso angu - chinhu chose. Asi ndinozivawo kuti Mwari anodzivisa zvakaipa nguva nenguva uye kuti gore rimwe rinogona kukurumidza kupindira mune rinotevera, makore gumi mune rimwe. Asi pamwe kuputika kwezvakaipa mumwedzi ichangopfuura uye chii chiri kubuda sechinhu chakajeka hurongwa hwaantikristu, tiri—kana kuti kunyanya, Mwari—pa“kuparara”?

 

October Yambiro

Ini nemumwe wandaishanda naye Prof. Daniel O'Connor nguva pfupi yadarika takataura nezve "Gumiguru Convergence" yezvingangove zviitiko zvikuru, muchidimbu, zvichibva pavaoni vaviri vanotaura nezvaGumiguru anouya 2023 seakakosha (tarisa. Gumiguru Convergence) Zvekare, ese akajairwa caveats: kana paine yakatarwa nguva yakatarwa seizvi, munhu anofanira kuisa Chiporofita mumaoneroAsi ndakanzwa kubva kune dzimwe nharirire kuti, naivowo, vane pfungwa pamusoro peKuwa uku.

Uye ndakazogamuchira email kubva kumuverengi anga ataura naSondra Abrahams. Uyu ndiye mukadzi wandataura nezvake pano pamberi. Akafa muna 1970 patafura yekuvhiya uye akatorwa naIshe Wedu kuti aone Denga, Gehena, uye Purigatori asati amuka.[4]Tarisa kupupura kwake pano Akapihwawo zviono zveramangwana izvo zvinoenderana nekuparadza kukuru kunotsanangurwa naLuisa Piccarreta mumadhayari ake. Zvinonyanya kukosha, Sondra anoonawo ngirozi nemadhimoni uye, apo neapo, "minhenga yengirozi" michena inoratidzwa kunze kwemhepo yakatetepa. Zvinonzwika kupenga, handiti? Asi izvi zvakaitika pamberi pangu kamwe mumusangano wakavanzika, uye handina imwe nzira yekuzvitsanangura kunze kwekunge kuri kuratidzwa kubva Kudenga - kana rimwe divi (verenga Pamapapiro engirozi). 

Muverengi wangu akagovera hurukuro yake naSondra:

Akataura kuti audze vanhu kuti vanamate, kuve nemasakaramende ako ese, kusanganisira Mvura Tsvene neMunyu Wakaropafadzwa, uye kugadzirira hondo nerima zvinouya muna Gumiguru. Akataura kuti zvichave mhirizhonga uye yakaipa chaizvo. —tsamba, Nyamavhuvhu 9, 2023

Ndakazofunga kufonera Sondra. Ndakazoronga interview naye zuva iroro. Zvakanaka, isu takamhanyira mune zvese zvingaite tekinoroji glitch pamagumo ake uye angu. Pakupedzisira, takawana makamera edu kushanda uye takataura kweawa. Mushure mekunge adimbura runhare, ndakatarisa kurekodhwa, uye pakanga pasina audio. Enda mufananidzo. 

Ndinogona kuedza kubvunzurudza zvakare mune ramangwana, asi Sondra zvino ave mumakore ake makumi masere uye teknolojia haisi yake. Asi izvi ndizvo zvaakandiudza. Jesu akamuratidza izvozvo moto waibva kudenga uye zvakanyanya, moto waizobuda panyika. PaakaMukumbira kuti atsanangure izvi, Akati Aizozviita pane imwe nguva inotevera.[5]Chiitiko chekuputika kwemakomo? Chombo chitsva? Vamwe vanhu muMaui vakataura moto uchiita kunge uchibva pasi… Sondra akataurawo nezvehondo zvakare (muna Kukadzi 2022, Sondra akaudza munhu akanditumira email kuti vanhu vanofanira kunamata “nekuda kwehondo yenyukireya yepasi rose”) uye kuti pachave nezvinetso zvakakomba kuVatican. Akataurawo kuti aifunga kuti zvinhu izvi zvichaitika pashure pokunge afa asi Jesu akati, "Aiwa, uchararama kuti uvaone." 

Handisi munhu anofarira zvekufembera seizvi; vazhinji vanokundikana. Uye zvakadaro, pane chimwe chinhu pamusoro peiyi Gumiguru (yegore rekutanga kweFatima apparitions)?

 

Hope Dzinotyisa

Ndine zviroto zvishoma chete muhupenyu hwangu zvandinoti "huporofita". Ndagovera mamwe acho pano, kunyanya, chiroto changu chenguva yaAntikristu chakauya kwandiri pakutanga kwehushumiri hwangu, makore makumi matatu apfuura.[6]cf. Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu III Ndiri kuona hope idzi sezvazviri chaizvo pari zvino.

Ndakagoverawo hope dzinoshamisa kubva muna Kubvumbi 2020.[7]cf. Chigayo Ini handizive kana yakabatana kune chero chinhu chaunenge uchangobva kuverenga. Asi ndakaona kubva panyika chinhu chikuru, chitema uye chakaurungana chakaita sepuraneti ichiswedera muchadenga icho chakaerekana chatanga kutsemuka nekurova moto. Ndakabva ndatakurwa kunze kwemutenderedzwa wedu apo ndakaona mapuraneti ose achitenderera uye ndakatarisa sezvo ichi chinhu chimwe chetecho chikuru chomudenga chaiswedera, zvimedu zvacho zvichitsemuka uye matombo ematombo achiwira pasi sezvaaipfuura. Handisati ndamboona chinhu chinoshamisa zvakadaro, chinokatyamadza, uye chinoramba chakajeka kunyangwe iko zvino muziso repfungwa dzangu. 

Asi mazuva mashoma apfuura, ndakarota dzimwe hope dzakandisiya ndichifemereka. Ndakanga ndakamira mune imwe imba mutaundi uye ndaigona kuona kuti kunze kwakanga kune rima uye kuvhiringidzika. Ndakasvika pafafitera ndokuona bhora guru remoto raibvira, chimvuramabwe chaipenya mudenga chakananga kwataigara. Yaive kure, ichifamba zvishoma nezvishoma, asi yaionekwa nekuti yaive hombe. Ini nemhuri yangu takarara pasi tikatanga kunamata. Ndakatanga kukumbira Ishe kuti vandiregerere pazvivi zvangu zvose, ndichivakumbira kuti vandiregerere pane zvakaipa zvose muhupenyu hwangu apo ndaigadzirira kusangana naye chiso nechiso. Ndakasimudza musoro ndikaona mirazvo yemoto ichiswedera pedyo nefafitera redu. Ndakazvishingisa.

Uye ipapo, kamwe kamwe, hasha dzakapera. Ndakasimuka ndokutarisa panze. Nyika yakatsva asi musha wedu wakanga usina kubatwa. Ndakazadzwa nekushamisika ndokuti, “Musha uno utiziro! Utiziro uhu!” Ndakatarisa kuseri kwemba ndikaona dzimba dzakawanda dzaparara asi dzimwe dzisina. Ipapo vimbiso yakaitwa naJesu Luisa yakauya mundangariro dzeavo vanonamata Yake Maawa ePassion:

Ah, ndingachida sei kana mweya mumwe chete muguta rega rega waizoita Maawa eKushuva Kwangu! Ndaizonzwa Hupo Hwangu Pachangu muguta rega rega, uye Ruramisiro Yangu, yakashorwa zvakanyanya munguva idzi, yaizoiswa muchidimbu. —Jesu kuna Luisa, October 1914, Vhoriyamu 11

Ndakabva ndapepuka.

Ndakasara ndiine pfungwa huru Kuchengeta nekudzivirira kwaMwari izvo zvichapiwa kune vakatendeka avo, pasina iyo mukati nguva dzino, haangapukunyuki. Uye kune avo ndivo kudaidzwa kumusha, Mwari achapawo nyasha kune avo vanoisa ruvimbo rwavo maari. Pandakanga ndichinyora izvi, ndakasangana neshoko iro Jesu akapa kumuoni wekuAmerica, Jennifer. Ndakafunga nezvaMaui uye hope dzangu… 

Mwana wangu, Gadzirira! Gadzirira! Gadzirira! Chenjerera kumashoko Angu, nekuti nguva painotanga kupera, kurwiswa kuchaburitswa naSatani kuchange kwakakura zvisati zvamboitika. Zvirwere zvichabuda zvopedza vanhu Vangu, uye dzimba dzenyu dzichava utiziro kusvikira vatumwa Vangu vakutungamirirai kunzvimbo yenyu yokupotera. Mazuva emaguta matema ari kuuya. Iwe, Mwana Wangu, wakapihwa basa guru… nekuti zvingoro zvichauya: Dutu mushure medutu; hondo ichamuka, uye vazhinji vachamira pamberi pangu. Nyika ino ichapfugamiswa mukubwaira kweziso. Zvino enda nekuti ndini Jesu, uye uve nerunyararo, nekuti zvese zvichaitwa sekuda Kwangu. -February 23rd, 2007

 

Nzvimbo Yekuputsa

Rimwe zuva, Jesu akati kuna Luisa:

Mwanasikana wangu, ngatinamatei pamwe chete. Kune dzimwe nguva dzinosuruvarisa umo Kururama kwangu, kusakwanisa kuzvidzora nokuda kwezvakaipa zvezvisikwa, kwaizoda kufashamira nyika nehosha itsva; uye saka munamato muKuda Kwangu unodiwa, uyo, uchitambanudzira pamusoro pezvese, unozviisa sekudzivirira kwezvisikwa, uye nesimba rawo, unodzivirira Ruramisiro yangu kuswedera kune chisikwa kuti chimurove. —Chikunguru 1, 1942, Vhoriyamu 17

Pano, Ishe wedu ari kutiudza zvakajeka kuti kunamata "mukuda Kwangu" kunogona "kudzivirira" Ruramisiro kurova chisikwa (kune avo vatsva kune iri temu, ndinotsanangura pano: Kurarama Sei Mukuda kwaMwari.) Zviri pachena kuti haasi Mwari pachake asi Wake kururamisira iyo inosvika pakuparara. Zve…

Haanete kana kuneta, njere dzake hadzigoni kuongororwa. ( Isaya 40:28 )

Asi akatsamwa,[8]cf. Hasha dzaMwari zvinonzwisisika, kunyange kana “akanonoka” pazviri. Muna 1973, Sr. Agnes Katsuko Sasagawa yeAkita, Japan yakagamuchira mameseji anotevera kubva kuMhandara Yakaropafadzwa Mariya achinamata mukereke yevamongi:  

Kuti nyika izive hasha Dzavo, Baba Vekudenga vari kugadzirira kupa chirango chikuru kumarudzi ose. NeMwanakomana wangu ndakapindira kakawanda kuti ndinyaradze hasha dzaBaba. Ndakadzivirira kuuya kwenjodzi nekumupa kutambudzika kweMwanakomana ari pamuchinjikwa, Ropa Rake Rinokosha, uye nemweya inodiwa inomunyaradza achiumba boka remweya yakabatwa. Munamato, kutendeuka uye kuzvipira kweushingi zvinokwanisa kupfavisa hasha dzaBaba. —August 3, 1973,

Sekukuudza kwandakakuita, kana vanhu vakasatendeuka voita zvirinani ivo Baba vanopa chirango chinotyisa pavanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka. —Gumiguru 13, 1973 

Iyi meseji yekupedzisira ye "moto" ine chekuita nezvawaverenga pamusoro? Handizive; nekuda kwekuomarara kwayo, handifungi kuti — handisati. Uye moto kubva muchadenga here kana moto kubva chombo chomunhu? Chandinoziva ndechekuti Ishe Wedu naMai Vedu vakatiudza kakawanda kuti, kune rumwe rutivi, miedzo yakaoma yakatimirira; kune rumwe rutivi, avo vane kutenda havafaniri kutya. 

Muoni wekuItaly Angela nguva pfupi yadarika akaona chiono chenyika yakafukidzwa negore guru pfumbu; zviono zvehondo nechisimba zvaioneka; machechi nematabhenakeri zvakanga zvisina chinhu, zvichiita sokuti zvakanga zvabirwa. Asi Mukadzi wedu akati:

Vana vangu vanodiwa, namatai uye musarasikirwa nerugare rwenyu; musatya misungo yomuchinda wenyika ino. Nditeverei, vana vangu, nditeverei munzira yandanga ndichikunongedzerai kwenguva refu. Musatya, vana vanodiwa: Ndiri padivi penyu uye handifi ndakakusiyai. -Mukadzi wedu weZaro kuna Angela, Nyamavhuvhu 8, 2023

Vana vangu, kana ndikakuudzai izvi, ndezvekukugadzirirai, kwete kukuvhundutsai, kuti panguva yehondo muve makagadzirira neRosary Tsvene yakaputirwa muchibhakera chenyu, nokutenda kwakasimba. -Mukadzi wedu weZaro kuna Simona, August 8, 2023

 

Dutu Guru

Pane imwe pfungwa yekupedzisira yandinoda kugoverana newe pa "izwi razvino" iro Ishe vakandipa makore gumi nemasere apfuura:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Zvino mazuva akati kuti gare gare, sezvandakarava Chitsauko 6 chaZvakazarurwa, ndakanzwa zvakajeka mumwoyo mangu: Iri ndiro Dutu Guru. Izvozvo zvakatungamirira Nguva yacho mufananidzo watakatumira pairi Kuenda kuhumambo netsananguro. Mumakore akatevera, ndakaedza nepandinogona napo kuti ndisanyanyova chaiyeiye.

Asi nguva pfupi yadarika, sezvandinoona zvese zvisimbiso izvozvo zvemuna Zvakazarurwa Ch. 6 yoda kuputika pasi rose, handigoni kuita asi kunzwa kuti zvichida Dutu iri richaitika chaizvo sezvavakaona St. Chishongo kune Impact). 

Uyu Gumiguru ari kuuya here pamwe ndiyo nguva "yechokwadi" apo chisimbiso chechipiri chehondo chinotanga kutambudzika kukuru? Tichaona. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti tinofanira kunge tichiita ikozvino. Tinofanira kuva nechokwadi chekuti tatora kutendeuka zvakanyanya uye kuti tiri mu mamiriro enyasha. Uye tinofanira kuva chiedza chakajeka murima kune avo vakatipoteredza. Ndakanyora Ndingaitei? iyo inopa 5 nzira dzinoshanda dzekugadzira iyo "cohort wemweya yakaurawa” vanomira mukaha nokuda kwavose vakawa kana kuti vari vakarara

Ndichiri kuramba ndakangwarira aya mafungidziro aGumiguru, ndinotenda kuti vanhu vapererwa nenguva… 

Vimba. In. Jesu.

 

Rumbidzai Jehovha Mwari wenyu kusati kwasviba;
tsoka dzenyu dzisati dzagumburwa pamakomo ane rima;
chiedza pamberi pechiedza chinoshanduka rima;
kuchinja kuva makore matema.
Kana musingateereri izvi pakuzvikudza kwenyu.
Ndichachema misodzi pakavanda;
meso angu achayerera misodzi ndakatarira boka raJehovha;
vakaendeswa kuutapwa.
(Jer 13: 16-17) 


Cherechedza: mushure mekuverenga fungidziro iyi, vaverengi vakati wandei vakandiudza kuti nditarise kuverenga kwemazuva ese kweMisa kwaGumiguru 13, 2023 - zuva rekuyeukwa kweFatima apparitions yakanyevera nezve zvese pakutanga:

Zvisungei zviuno zvenyu, mucheme, imwi vapristi;
    ungudzai, imwi vashumiri veatari;
Uyai muvate usiku hwose makapfeka masaga;
    Imi vashumiri vaMwari wangu!
Imba yaMwari wako yava dongo
    yezvipiriso nezvinonwiwa.
zivisai kutsanya.
    danai ungano;
Unganidza vakuru.
    vose vanogara munyika,
mumba maJehovha Mwari wenyu,
    danai kuna Jehovha;

Maiwe, zuva!
    nekuti zuva raJehovha rava pedo;
    uye rinouya sokuparadza kunobva kuna Wamasimba Ose.

Ridzai hwamanda muZioni.
    ridzai mhere pagomo rangu dzvene.
Vose vagere panyika ngavadedere;
    nokuti zuva raJehovha rinouya;
Hongu, rava pedo, zuva rerima nerokusuwa;
    zuva ramakore nerokushungurudzika!
Semambakwedza ari kutambanudzira makomo;
    vanhu vazhinji uye vane simba!
Zvakafanana nazvo hazvina kumbovapo kubva kare;
    uye hazvizovi shure kwavo.
    kusvikira kumakore amarudzi ari kure.
(Joel 1:13-15; 2:1-2)

 
Zvakafanana Kuverenga

Kusungirirwa Neshinda

Thread of Mercy

Chiporofita ichocho paRoma: Nzira Dzangu Dzakaipa Here?

Zviporofita zviviri zvaFr. Michael Scanlan mu 1976 uye 1980

 

Tinoda rutsigiro rwenyu munguva dzino dzakaoma. 
Ndatenda.

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. expose-news.com
2 cf. Iyo huru reset
3 Jeremia 20:8 : “Pose pandinotaura, ndinodanidzira, ndinoparidza chisimba nokutsamwa; shoko raJehovha rakaunza kwandiri kushorwa nokusekwa zuva rose.”
4 Tarisa kupupura kwake pano
5 Chiitiko chekuputika kwemakomo? Chombo chitsva? Vamwe vanhu muMaui vakataura moto uchiita kunge uchibva pasi…
6 cf. Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu III
7 cf. Chigayo
8 cf. Hasha dzaMwari
Posted in HOME.