Kurangwa Kunouya… Chikamu I

 

Nekuti inguva yekuti kutonga kutange paimba yaMwari;
kana zvichitanga nesu, zvichapera sei kune avo
vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari?
(1 Peter 4: 17)

 

WE vari, pasina mubvunzo, kutanga kurarama kuburikidza nezvimwe zvinoshamisa uye zvakakura nguva muhupenyu hweChechi yeKatorike. Zvakawanda zvezvandanga ndichiyambira nezvazvo kwemakore zviri kuuya kuzadzika pamberi pemeso edu chaiwo: hombe kuramba kutenda, mumwe kuuya kupatsanurana, uye zvechokwadi, zvibereko zve“zvisimbiso zvinomwe zvaZvakazarurwa”, nezvimwewo. Zvose zvinogona kupfupikiswa mumashoko e Catechism yeChechi yeKaturike:

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -CCC, n. 672, 677

Chii chingazunungusa kutenda kwevatendi vakawanda kupfuura kupupurira vafudzi vavo kuzotengesa makwai?

 

Kutsauka Kukuru

Mazwi aMukadzi Wedu weAkita arikuitika pamberi pedu:

Basa radhiabhorosi richapinda kunyangwe muChechi nenzira yekuti munhu achaona makadhinari achipikisa makadhinari, mabhishopu achipikisana nemabhishopu… 

Kune ichi chiono chenguva yemberi, Mukadzi Wedu anowedzera:

Pfungwa yekurasikirwa nemweya mizhinji ndiyo yakonzera kusuwa kwangu. Kana zvivi zvikawanda, nokuwanda; havachazokanganwirwizve. -Mai vedu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973

Zvitadzo zveChechi zvichawanda, zvakakomba muhunhu, zvekuti Ishe wegoho vachamanikidzwa kutanga pemipata kupepeta masora kubva muzviyo. Apo aichimbova mukuru wehofisi yepamusoro-soro yedzidziso yeVatican anovamba kunyevera nezve“kutorwa kweChechi yaJesu Kristu nenzira youtsinye,” ipapo unoziva kuti tayambuka Rubicon yakati. [1]Cardinal Gerhard Müller, Pasi Pose, Gumiguru 6, 2022

Cardinal Gerhard Müller arikureva Synod on Synodality, chirongwa chaPope Francis muna 2021 icho chinonzi chiri “chekuteerera” muKereke. Zvinosanganisira kuunganidza maonero evasiri Makatorike - uye kunyange vasiri vaKaturike - mudhiosisi yese pasi rose, pamberi peSinodhi yeMabhishopi muRoma unouya Gumiguru (2023). Asi kana une mutongi mukuru weSinodhi, Kadhinari Jean-Claude Hollerich, achitaura kuti dzidziso yeKaturike pamusoro pokutadza kwezviito zvoungochani ndeiyi “hazvisisirizvo” uye inoda “kudzokorora”, uku kuri kuumba kuti ive sinodhi kubatanidza chivi.[2]catholicnews.com Kadhinari Mario Grech, munyori mukuru weSinodhi yeMabhishopi, nguva pfupi yadarika akataura nezve “nyaya dzakaoma” dzakadai sevanhu vakarambana uye vakaroorazve vari kugamuchira Chirairo Chitsvene uye makomborero evachata. “Izvi hazvifaniri kungonzwisiswa maererano nedzidziso,” Grech akafunga kudaro, “asi maererano nokusangana kunopfuurira kwaMwari nevanhu. Chechi inofanira kutya chii kana mapoka maviri aya ari mukati mevatendi akapiwa mukana wekutaura pfungwa dzavo dzepedyo dzezvinhu zvemweya, izvo zvavanosangana nazvo.”[3]Svondo 27th, 2022; nemisikXNUMXo.com Paakabvunzwa naRaymond Arroyo weEWTN kuti apindure pane zvakataurwa naGrech, Cardinal Müller haana kutaura:

Heino hemeneutic yetsika dzechiPurotesitendi yekare neyechizvino-zvino, kuti chiitiko chemunhu chine nhanho yakafanana neyakazarurwa yechinangwa chaMwari, uye Mwari ndiye zvese kwauri izvo zvaunogona kuburitsa pfungwa dzako dzakafanira, uye kuita imwe populism muChechi. . Uye chokwadi munhu wese ari kunze kweChechi anoda kuparadza Chechi yeKatorike nemafundansi, vanofara zvikuru pamusoro pezviziviso izvi. Asi zviripachena kuti izvi zvinopesana zvachose nedzidziso yeCatholic… Ko zvinogoneka sei kuti Cardinal Grech ane njere kupfuura Jesu Kristu? -Pasi PoseGumiguru 6, 2022; cf. anosika.net

Pano zvakare, chiporofita chaSt. John Henry Newman chiri kuratidza zvinosuruvarisa kuva chokwadi paawa:

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ndino tenda kuti akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Itsika yake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari.  —St. John Henry Newman, Chidzidzo IV: Kutambudzwa kwaAntikristu; newmanreader.org

Uyezve, taizotadza sei kuverenga mashoko aya tichifunga nezvemakore matatu apfuura apo vakuru vakuru “vakazvikanda” papfungwa dzevakuru vakuru vezvoutano vasina kusarudzwa avo, nerutsigiro rwabhishopi, vakapfuurira kurayira zvinhu zvinoshamisa zvikuru uye zvisiri zvesayenzi zvaisanganisira. kunyarara kwekuimba munzvimbo dzakawanda, kuparadzaniswa kwe "vaxxed kubva kune vasina kuvharwa", uye kunyima Masakaramende kune vanofa? Kana iwe usingachacherechedzi Chechi yeKatorike mumazuva ano emumvuri, ndiani angakupa mhosva? 

Zvamazvirokwazvo, zvichida hatisati tamboona kupomera kwakasimba kudaro kwevakuru veChechi muzvakazarurwa zvepachivande semwedzi wapfuura. Kuna Valeria Copponi, Ishe wedu anonzi akati nguva pfupi yadarika:

Jesu wako anotambura kunyanya nekuda kweChechi Yangu, iyo isingacharemekedzi mirairo Yangu. Vana vadiki, ndinoshuva kuve neminamato kubva kwamuri yeChechi Yangu, iyo zvinosuruvarisa kuti haisisiri Katorike, kana Roman Apostolic. [mukuita kwayo]. Namata nekutsanya kuti Chechi Yangu idzoke sezvandinoda. Gara uchitsvaga Muviri Wangu kuti urambe uchiteerera kuChechi Yangu. —Gumiguru 5, 2022; Cherechedza: iri meseji zviri pachena kuti haisi chirevo chekusakanganiswa kweChechi - Imwe, Tsvene, Katorike, uye Apostora - iyo icharamba iripo kusvika pakupera kwenguva, asi mhosva ye "zvimiro zvese" zveChechi parizvino iri kusagadzikana, kupatsanurana, nekuvhiringidzika kwedzidziso. Nekudaro, Ishe wedu anoraira kuteerera kuChechi Yake mumutsara wekupedzisira, kunyanya kuenda kuChidyo Chitsvene.

Kuna Gisella Cardia, Mukadzi wedu anonzi akati munaGunyana 24:

Namatira vaprista: kunhuwa kweimba yaSatani kunosvika kuChechi yaPetro. -washingtoniowa.com

Uye mune meseji inoshamisa kuna Pedro Regis, anonakidzwa nerutsigiro rwabhishopi wake, Mukadzi wedu anoti:

Courage! Jesu wangu anofamba newe. Petro haasi Petro; Petro haangavi Petro. Iwe haugoni kunzwisisa zvino zvandiri kukutaurira, asi zvose zvicharatidzwa kwauri. Iva akatendeka kuna Jesu Wangu uye kune yechokwadi Magisterium yeChechi Yake. —June 29, 2022, washingtoniowa.com

Uku kubvumirana kwechiporofita kuri kubuda kunonongedzera kune imwe mhando yekukundikana kukuru mukunzwisisa panhongonya yeChechi. Kana iwe ukafunga nezve makore mapfumbamwe apfuura kukakavara kusanzwisisika; kuvhiringa mirairo yevafundisi pa kugova yeYukaristia Tsvene; kunyarara pamberi pe misangano inokatyamadza, filial corrections uye akati heterodox statements; kuonekwa kwe kunamata zvidhori muVatican Gardens; kuita sekuraswa kwevakatendeka underground Church muChina; kutsigirwa kwezvirongwa zveUN izvo zvakare kukurudzira kubvisa pamuviri uye pfungwa dzevakadzi; chibvumirano chakajeka che "global warming" yakagadzirwa nevanhu; iyo yakadzokororwa kusimudzirwa kwe "vaccine" inouraya (izvo zvino zvave zvichiratidzwa pasina kupokana kuti ndizvo kuremadza kana kuuraya mamiriyoni); kutendeuka yaBenedict Motu proprio izvo zvakabvumira nyore tsika yechiLatini; the mashoko akabatana pamusoro pechitendero kusava nehanya ikoko kwemuganhu… zvakaoma kufungidzira kuti Denga haringavi nerekutaura panguva ino.   

Pavabvunzwa kuti Synod on Synodality iri kuumbwa here kuva “kuedza kuparadza Chechi,” Cardinal Müller akataura zvakajeka:

Hungu, kana vakabudirira, ndiwo uchava mugumo weChechi yeKaturike. [Maitiro eSinodhi i] nzira yeMarxism yekusika chokwadi… Zvakafanana nedzidziso dzenhema dzechiArius, apo Arius aifunga maererano nepfungwa dzake izvo Mwari anogona kuita uye izvo zvisingagone kuitwa naMwari. Njere dzevanhu dzinoda kusarudza kuti chokwadi ndechipi uye chii chakaipa… Vanoda kushandisa zvisizvo nzira iyi yekusandura Chechi yeKatorike uye kwete neimwe nzira chete, asi mukuparadzwa kweKatorike. -Pasi PoseGumiguru 6, 2022; cf. anosika.net; Nb. Kadhinari Müller sezviri pachena anoziva nezvaMateo 16:18 : “Uye naizvozvo ndinoti kwauri, ndiwe Petro, uye paruware urwu ndichavaka Kereke yangu, uye masuo eguva haazoikundi.” Zvisinei, izvi hazvirevi kuti Chechi yeRoma, sezvatinoziva isu, haigoni kuparadzwa uye kungorarama sevasara. 

Hapana chimwe chezviri pamusoro chiri hyperbole kana uine mabhishopu edunhu reBelgium Flander achangobva kuzivisa mvumo yekuropafadza mibatanidzwa yengochani. [4]Svondo 20th, 2022; euronews.com Nemamwe manzwi, tabva kunzira yeSinodhi ye”kuteerera” kuenda kune imwe ye kuramba kutenda. 

Nokuti nguva ichasvika vanhu pavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi, vachitevera kuchiva kwavo nokuchiva kwavo, vachaunganidza vadzidzisi, vorega kuteerera zvokwadi, vachitsauswa kungano, vakasvibiswa pakunzwisisa kwavo, vakaparadzaniswa noupenyu hwaMwari nokuti nokusaziva kwavo, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo. ( 2 Tim. 4:3-4; VaEfeso 4:18 )

 

Kutongwa Kunouya

Mabhuratha nemasisita, zvamuchangobva kuverenga zvinoshamisa mukuti kupatsanurana kwedzidziso uku kuri kubva kunhengo dzepamusoro-soro dzeChechi—“Kadhinari anopikisa kadhinari.” Uyezve, vari kubheuka vachitariswa neMufudzi Mukuru weChechi, Pope Francis, avo vanoramba vakanyarara zvisinganzwisisike sezvo nhema dzawanda. Sei uku kuri kudaidza chirango chaMwari paKereke, kureva. kutonga? Nokuti iri pamusoro pemweya. Zviri pamusoro pemweya! Ndakanzwa kubva kuvaprista nevatendi vose vachitaura kuti, nokuda kwokusajeka kwedzidziso yaFrancis neboka rake rakagadzwa ramaKadhinari akasununguka, vamwe vaKaturike vakatanga kupembedza kana kupinda muchivi chinouraya vachiti “vane chikomborero chaPope.” Izvi ndakazvinzwa ini, sekubva kumuprista akati mukadzi airarama nehupombwe akakumbira Ekaristi, achitaura Amoris Laetitia. Mumwe murume akapinda muwanano yengochani achiti iyewo aive nerutsigiro rwaPope. 

Zvakaoma sei kunyora zvinhu izvi! Uye zvakadaro, hazvisi pasina muenzaniso. Petro paakatiza Jesu mubindu ndokumuramba pachena, vamwe vaApostora vakanzwa sei? Panofanira kunge paine kuvhiringidzika kunotyisa… a dhayabhori kusagadzikana apo vaApostora vakapararira vachisiya vamwe vadzidzi vaKristu vasina kambasi (asi verenga zvakaitwa naSt. pano). [5]cf. Iyo Anti-Ngoni Unogona kutaura kuti “zvakazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji.” Uye zvakadaro, hatigone kukanganwa chokwadi chakakosha: isu tina Mambo, uye zita rake haazi Francis, Benedict, John Paul, kana chero imwe: Ndiye Jesu Kristu. Zviri kwaAri uye Dzidziso dzake dzekusingaperi dzatinofanira kuteerera kwete chete asi kuzivisa kunyika!

Nokudaro, tiri kuitei tichikokera masinodhi kuti titeerere vanhu vachiudza Chechi kuti idzidzisei? Sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu kuna Pedro Regis:

Uri kunanga kumberi uko vazhinji vachafamba sebofu richitungamirira mapofu. Vazhinji vanoshingaira mukutenda vachasvibiswa uye vachapandukira chokwadi. —Gunyana 23rd, 2022; washingtoniowa.com

Asi, iboka ndiro rinofanira kuteerera kuVaapostora nevatsivi vavo, avo makore 2000 apfuura vakapiwa zvose zviri zviviri murayiro nedzidziso dzokuparadzira Shoko raMwari! 

Dzidziso yevaApostora chiratidzo nekuratidzwa kweZvakazarurwa zveShoko raMwari. Tinofanira kuteerera kuShoko raMwari, asi muchiremera cheBhaibheri Dzvene, cheApostolic Tradition, uye cheMagisterium, uye makurukota ose akamboti hazvibviri kutsiva Zvakazarurwa zvakapiwa kamwechete uye nokusingaperi muna Jesu Kristu. nechimwe chizaruro. —Cardinal Müller, Pasi PoseGumiguru 6, 2022; cf. anosika.net

 KuVaapostora ava, nevateveri vavo, Jesu akati:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

Imomo mune musimboti weSinodhiyadhi yechokwadi: kuteerera pamwe chete kuShoko raMwari. Asi zvino tiri kuona misangano yose yabhishopu ichitanga kubva paShoko rino, uye nokudaro, tasvika pakuguma kwezera rino, maererano nedzidziso dzose. zviratidzo, nyevero, uye uchapupu hwakatipoteredza. 

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?'… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yekuguma times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

VaIsraeri vekare pavakanga vasingateereri Mwari, kunyanya vachipa masuo kunamata zvidhori vaiva munzvimbo tsvene Kuisa Bazi Kumhino dzaMwariMwari ndipo pavakaisa vanhu vavo kuvavengi vavo kuti varangwe, uye pakupedzisira, akaponeswa kubva pakuipa kwavo. Nhasi, zvinoita sekunge tave pedyo nekurangwa kwakafanana paChechi, kutanga, uyezve nyika. 

Dambudziko remweya rinosanganisira nyika yese. Asi kwairi kunobva kuEurope. Vanhu vekuMadokero vane mhosva yekuramba Mwari… Kudonha kwemweya nekudaro kune hunhu hwekuMadokero.  
--Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

KuMadokero, chokwadika, uko chiKristu chakatumbuka zvamazvirokwazvo chisati chapararira kunyika yose. Mwanasikana mukuru weChechi, France, nanhasi inzvimbo isingadzimiki nepesvedzero yechiKristu. Asi yakaderedzwa kuva michinjikwa yakafukidzwa nemoss uye machechi asina chinhu. Dzinenge Nyika dzese dzekuMadokero zvino dzakasiya midzi yavo yeJudeo-Christian sevatungamiriri vasingadi Mwari kuenda kugadziriro yepasi rose yekutonga isina kupfupika neo-Communism: a musanganiswa wakamonyoroka we capitalism neMarxism iri kukurumidza kusimuka se“chikara” chisingamisiki.[6]cf. Chikara Chitsva Chichikwira Saizvozvo, kutongwa kweChechi neveMadokero kuri pamusoro pedu. 

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… “Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho.” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" —PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma

Kune ziso rakashama, chiridzwa chechirango ichi chinogona kunge chiri Vladimir Putin nevamwe vake (China, North Korea, Iran, nezvimwewo). Mune imwe hurukuro inokatyamadza, iyo inotsigira muzvikamu yambiro dzemapapa kwemakumi emakore akati wandei, Putin - zvisinei kuti munhu anofungei nezvake - anoisa pachena zvitadzo zveMadokero ... 

Zvichaenderera mberi…

 

Nhasi uno Kereke irikugara naKristu kubudikidza nehukasha hweKushushikana. Zvivi zvemitezo yake zvinodzoka kwaari sekurova kumeso… VaApostora pachavo vakatendeuka muswe mubindu reMiorivhi. Vakasiya Kristu munguva yake yakaoma… Hongu, kune vapirisita vasina kutendeka, mabhishopi, uye kunyange makadhinari avo vanokundikana kuchengeta hunhu. Asi zvakare, uye izvi zvakare zvakakomba kwazvo, vanotadza kubatisisa dzidziso yezvokwadi! Ivo vanovhiringidza maKristu akatendeka nemutauro wavo unovhiringidza uye wakajeka. Ivo vanoshatisa uye vanonyepedzera kuita Shoko raMwari, vachida kumonyanisa uye kukombama kuti vawane tendero yenyika. Ivo ndiJudhasi Iskarioti wenguva yedu.--Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

 

Zvakafanana Kuverenga

Kurangwa Kunouya… Chikamu II

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cardinal Gerhard Müller, Pasi Pose, Gumiguru 6, 2022
2 catholicnews.com
3 Svondo 27th, 2022; nemisikXNUMXo.com
4 Svondo 20th, 2022; euronews.com
5 cf. Iyo Anti-Ngoni
6 cf. Chikara Chitsva Chichikwira
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , .