Sarudzo Yakaitwa

 

Hapana imwe nzira yekuzvitsanangura kunze kwekuremerwa kunodzvinyirira. Ndakagara ipapo, ndakazembera pachigaro changu, ndichiedza kuteerera kuverengwa kweMisa paSvondo yeTsitsi Dzamwari. Zvaiita sekuti mashoko aya aibaya nzeve dzangu achidzika.

Ndakazokumbira kuna Jehovha ndichiti:Chii chinorema ichi, Jesu?” Uye ndakamunzwa achiti mumoyo mangu:

Mwoyo yavanhu ava yava mikukutu; nokuda kwokuwedzera kwezvakaipa, rudo rwavazhinji rwatonhora (cf. Mateu. 24:12). Masoko angu haachabaya mweya yavo. Ivo vanhu vane mitsipa mikukutu sepaMeribha neMasa (cf. Mapisarema. 95:8). Chizvarwa chino chaita sarudzo uye wave kuda kurarama kuburikidza nekukohwa kwesarudzo idzodzo… 

Ini nemudzimai wangu takanga takagara muvharanda - kwete nzvimbo yatinowanzoenda, asi nhasi zvaita sekunge Ishe vaida kuti ndione chimwe chinhu. Ndakazembera mberi ndakatarisa pasi. Cathedral yakanga isina chinhu pane iyi, Mutambo weTsitsi - isina chinhu kupfuura zvandainge ndamboiona. Yakanga iri chirevo chekutaura kumazwi Ake kuti, kunyangwe izvozvi - kunyangwe nenyika iri padhuze nekunetsana kwenyukireya, kuparara kwehupfumi, nzara yepasi rose, uye rimwe "denda" - mweya yakanga isingatsvage tsitsi dzake uye "gungwa renyasha" [1]Diary St. Faustina, n. 699 zvaAkanga achibayira pazuva iri.[2]ona Iyo Tariro Yekupedzisira Yekuponeswa 

Ndakarangarira zvakare mashoko Ake anobaya mwoyo kuna St. Faustina:

Ini handidi kuranga vanhu vari kurwadziwa, asi ini ndinoda kuiporesa, ndichiimanikidza kuMoyo Wangu Unonzwira tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango kana ivo pachavo vachindimanikidza kudaro. Ruoko rwangu rwusingadi kubata bakatwa reruramisiro. Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira Zuva reNgoni… Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekushanyirwa Kwangu… —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 126I, 1588

Nepo tsitsi dzaMwari dzisingapere, ndinoratidzika kwandiri kuti ari kutaura izvozvo “nguva yetsitsi” yava kupera. Rini? Tine nguva yakareba sei tichiziva kuti tave nenguva yekukwereta?

 

The Warning Phase

Zvirokwazvo, Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zano rake. (Amosi 3: 7)

Kana Mwari vachida kuyambira vanhu, Vanodaidza maporofita kana nharirire, kazhinji kuburikidza nekusangana kwakadzama kunovatora pfungwa. 

Mukusangana kwavo naMwari “mumwe nomumwe”, vaporofita vanowana chiedza nesimba rebasa ravo. Munamato wavo hausi kutiza kubva munyika ino isina kutendeka, asi kuterera Shoko raMwari. Dzimwe nguva munamato wavo igakava kana kunyunyuta, asi nguva dzose kureverera kunomirira uye kunogadzirira kupindira kweMuponesi Mwari, Ishe wenhoroondo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2584

Pane kukurumidza kunoitwa nemuprofita kana Mwari vamupa shoko rekutaura. Shoko kunokuchidzira mumweya make, zvinopisa mumwoyo make, uye kunyange kuva mutoro kusvikira zvarehwa.[3]cf. Jer 20:8-10 Pasina nyasha idzi, vaporofita vazhinji vangangove nekukahadzika, kuverengera, kana kuviga izwi rekuti "imwe nguva." 

Kukurumidzira kunonzwa muprofita hakurevi, zvisinei, nezve kukurumidza zvechiporofita; ingori chirevo chekuparadzira shoko kuMuviri waKristu uye kunyangwe nenyika yese. Iri izwi irori parinosvika pakuzadzikiswa chaiko, kana kuti richarerutswa, kumiswa kana kudzimwa, uye kuti makore mangani kana mazana emakore achazovapo mushure mekunge muporofita atanga kuritaura, rinozivikanwa kuna Mwari chete - kunze kwekunge azvizivisa (semuenzaniso. Gen. :7, Jona. 4:3). Uyezve, panofanira kuva nenguva yekuti shoko risvike kuvanhu.

Kunyora uku kwakatanga makore 18 apfuura. Kwakatora makore akawanda kuti shoko pano risvike pasi rose, uye kunyange ipapo, kune vakasarirawo zvavo. 

 

Chikamu Chekuzadzisa

Danho rokuzadzika rinowanzouya “sembavha usiku.”[4]1 Thess 5: 2 Pane yambiro shoma kana kuti hapana, nokuti nguva yokunyevera yapfuura— mutongo Mwari, anova rudo netsitsi pachake, anomirira nguva dzose kusvikira kururamisira kuchida kuti aite, kana kuti pave nekuoma kwemoyo kwakadaro, kurangwa chete kunosara sechimbo chetsitsi.

Nokuti Ishe anoranga uyo waanoda, uye anoranga mwanakomana mumwe nomumwe waanogamuchira. (VaHebheru 12: 6)

Kazhinji danho rekutanga rekurangwa uku munhu, nharaunda, kana kuti nyika inongokohwa zvinenge zvadyarwa. 

… Ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo chirango. Mune mutsa wake Mwari anotiyambira uye anotidana munzira chaiyo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. – Sr. Lucia, mumwe wevaoni veFatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982.

Handina mubvunzo kuti “Zvisimbiso” zvaZvakazarurwa hazvina kungoitwa nemunhu asi nemaune. Ichi ndicho chikonzero Amai Vedu Vakaropafadzwa vakayambira paFatima nezvemhedzisiro yekurega zvikanganiso zveFreemasonry, (kureva "zvikanganiso zveRussia") zvipararire pasirese. Ichi "chikara" chiri kubuda mugungwa chinoshandisa mazwi akatsetseka uye mazwi ekubata senge "kuvaka kumashure zvirinani" uye "Great Reset" kuvanza chinangwa chayo chekugadzira kurongeka kubva mumhirizhonga (ordo ab chaos) Izvi, mupfungwa yakati, “kuranga kwaMwari”—sezvo “mwanakomana anopambadza” aibvumirwa kukohwa zvaakadyara nokupanduka kwake. 

Mwari… ave kuda kuranga nyika nekuda kwemhosva dzayo, kuburikidza nehondo, nzara, uye kutambudzwa neChechi nekwaBaba Vatsvene. Kuti udzivise izvi, ndichauya kuzokumbira kugadzwa kweRussia kuMwoyo wangu Wakachena, uye Chirairo chekutsiva paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichatendeuka, uye pachava nerunyararo; kana zvisina kudaro, achaparadzira kukanganisa kwake pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vachauraiwa; Baba Vatsvene vachava nezvakawanda zvokutambura; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa.  -Mharidzo yaFatima, v Vatican.va

Handizivi hurongwa hwaIshe hweKukunda uku. Asi “izwi razvino” nhasi rakajeka kwazvo: vanhu vakaramba Kristu pamwechete, Chechi Yake, neEvangeri. Chii chasara pamberi Zuva reRuramisiro zvinoratidzika kwandiri sechiito chekupedzisira chetsitsi - a pasi rose Yambiro izvo zvichakurumidza kuunza kumba vanakomana nevanasikana vazhinji vanorashika… uye kupepeta masora kubva pagorosi. 
Ndisati ndasvika seMutongi akanaka, ndiri kutanga kuuya saMambo wengoni. Zuva reRuramisiro risati rasvika, pachave nekupihwa chiratidzo mumatenga erudzi urwu: Chiedza chose chiri kumatenga chichadzimwa, uye richava nerima guru pamusoro penyika yose. Ipapo chiratidzo chemuchinjiro chichaonekwa mudenga, uye kubva pakazaruka apo maoko nemakumbo eMuponesi zvakarovererwa pakabuda mwenje mikuru iyo ichavhenekera pasi kwenguva kwenguva. Izvi zvichaitika pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Jesu kuna St. Faustina, Dhayari reMweya Tsitsi, Dhayari, n. 83

Kurumidza Kuva Munzvimbo Yenyasha
Tasvika panguva yekuti tinofanira kunge takagadzirira kusangana naIshe chero nguva. Kakawanda mumeseji kumuoni wekuAmerica Jennifer, Jesu anodana vanhu kuti vagadzirire kumira pamberi pake “mukubwaira kweziso.”

Haiwa, vanhu vangu, nguva yokunyevera yakagara yataurwa yava pedyo nokubuda pachena. Ndakakutetererai nemoyo murefu, vanhu Vangu, asi vazhinji venyu munoramba muchizvipira kunzira dzenyika... Ino inguva apo vakatendeka Vangu vari kudanwa kumunamato wakadzama. Nokuti mukubwaira kweziso unogona kumira pamberi pangu... Usaite sebenzi rinomirira kuti nyika itange kuzununguka uye kudedera, nekuti ungabva waparara ... —Jesu anonzi kuna Jennifer; Mashoko Akabva Kuna Jesu, June 14, 2004

Jets dzine zvombo zvenyukireya vari kuparadzirwa pasi rose sezvo vatungamiriri vanotyisidzira kuparadzwa kwomumwe nomumwe. “Nyanzvi” vari kuyambira kuti denda 'rakapetwa ka100 kupfuura COVID' rave kutotenderera muUnited States. Nyanzvi yehutachiona hunozivikanwa pasi rose, Dr. Geert Vanden Bossche, akanyevera kuti tiri kupinda mu "hyper-acute dambudziko" pakati pehuwandu hwehutachiona uye tichakurumidza kuona "tsunami huru, huru" yehurwere nerufu pakati pavo.[5]cf. Kubvumbi 2, 2024; slaynews.com uye mazana emamiriyoni face nzara ne hyper-inflation uye dambudziko rekudya riri kuwedzera pasi rose. 
 
Pane imwe nguva, isu tichapfuura nemuDutu iri… uye rinoratidzika nekukurumidza kupfuura gare gare.
 
Paakabvunzwa nezveChakavanzika Chechitatu cheFatima, Pope John Paul II akaudza boka revapilgrim kuti:
Kana paine shoko rinotaurwa kuti nyanza dzichafashamira zvikamu zvose zvepasi; kuti, kubva pane imwe nguva kuenda pane imwe, mamirioni avanhu achaparara… hapasisina chikonzero chekuda kuburitsa iyi [yechitatu] meseji yakavanzika [yaFatima]… -kure ramangwana; miedzo inozoda kuti isu tigare takagadzirira kukanda mapfumo pasi kunyange nehupenyu hwedu, uye chipo chakakwana chekuzvida kuna Kristu uye naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinogoneka kuderedza kutambudzika uku, asi hazvichakoni kuamisa, nekuti ndiyo nzira chete iyo Chechi inogona kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani, zvamazvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Panguva ino, zvakare, hazvizove neimwe nzira. Tinofanira kuva vakasimba, tinofanira kuzvigadzirira, tinofanira kuzvipa kuna Kristu uye kuna Amai vake, uye tinofanira kuteerera, kunyatsoteerera munamato weRosary. —POPE JOHN PAUL II, bvunzurudzo nevaKaturike paFulda, Germany, Nov. 1980; "Mafashamo neMoto" naFr. Regis Scanlon, ewt.com
Ini ndinofunga zvandiri kutaura ndezvekuti pane zvishoma kana paine nguva yasara yekurerutsa kutambudzika uku. Pamwe chete, sarudzo yakaitwa yekubvisa Mwari munzvimbo yavose. Izvi zvinofanira kuonekwa kune vose. Zvakadaro, “tinoziva zvisakakwana uye tinoprofita zvisina kukwana . . . ( 1 VaK. 13:9, 12 ).
 
Kana zvose hazvina kurasika. Aya marwadzo haasi magumo asi kutanga kwekuzvarwa patsva kunouya, patsva Era rerunyararo
Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. -Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardina Mario Luigi Ciappi, Gumiguru 9th, 1994 (mufundisi webhaibheri kuna John Paul II, Pius XII, John XXIII, Paul VI, naJohn Paul I); Katekisheni yemhuri yekwaApostora
 
Zvakafanana Kuverenga
Kunzwisisa "zuva rekupedzisira": verenga Zuva reRuramisiro
 


Hurukuro yangu nemunyori ane mukurumbira Ted Flynn

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Diary St. Faustina, n. 699
2 ona Iyo Tariro Yekupedzisira Yekuponeswa
3 cf. Jer 20:8-10
4 1 Thess 5: 2
5 cf. Kubvumbi 2, 2024; slaynews.com
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.