Kupunzika kweRuzhinji Hurukuro

yakawiraMufananidzo naMike Christy / Arizona, Daily Star, AP

 

IF "mudzvinyiriri”Irikusimudzwa panguva ino, zvekuti kusateerera mutemo iri kupararira munharaunda yese, hurumende, nematare, hazvishamise, saka, kuona izvo zvinosvika pakupunzika muhurukuro yevagari. Kune zviri kurwiswa panguva ino ndizvo chaizvo chiremera yemunhu, akaitwa nemufananidzo waMwari.

 

RUDO RAKAPA KURE

Muchizvarwa chimwe chete, "vakadzidza" vedu vakanyengetedza, izvo zvino chave ruzhinji, kuti hupenyu hwemunhu mudumbu hunogona kuraswa; kuti kuchembera, kushushikana, uye kurwara zvikonzero zvekugumisa hupenyu hwako; kuti bonde rako rekubereka harinei, uye kuti kuongorora kweyaimboonekwa sehunhu uye hunhu hwakashata iye zvino "kune hutano" uye "kwakanaka". Huwandu hwekuzviuraya huri kukwira uye hunofungidzirwa se "denda" munyika zhinji, uye hazvishamise: isu tiri chizvarwa chakadzidziswa kuti hakuna Mwari, kuti zvinhu zvese ndezvekushanduka-shanduka, kuti isu pachedu hatisi chete mativi asina chinangwa, asi vavengi vakaipisisa ve nyika. Uye pamwe kurwisa kukuru pachiremera chevanhu nekukosha idenda rekuona zvinonyadzisira iro, rinenge riri roga-ruoko, riri kuparadza kuzviremekedza uye kuremekedzana uye zvinoreva chokwadi runako muchikamu chikuru chevanhu. Patinozvivenga, tingade sei muvakidzani wedu? Kana iwo maonero ehutano hwako uye chirevo akamonyaniswa, tingaona sei vamwe neimwe nzira?

Nekudaro, nekurwiswa kwakadai kukosha kwehupenyu, zvebonde, uye zvemhuri-neshoko, izvo zvese zviripo kugona-ikozvino zvine musoro kuti nei St. Paul akanyora mazwi aya:

Nzwisisa izvi: kuchave nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari, sezvavanoita kunyepedzera zvechitendero asi vachiramba simba racho. (2 Tim 3: 2-5)

Kanganwa kudengenyeka kwenyika, matenda, nenzara — kwandiri, pamusoro apa, ndicho chimwe che “zviratidzo zvenguva” zvikuru. Chokwadi, kutaura nezve "nguva dzekupedzisira", Ishe Wedu Pachezvake akabatana kusateerera mutemo pamwe nekuderera kunopindirana mu civility:

… Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mat. 24:12)

Uye nekudaro, kunyangwe isu tisingade, pfungwa inomuka mupfungwa kuti ikozvino mazuva iwayo aswedera izvo zvakaporofitwa naIshe Wedu: “Uye nekuda kwekuti zvakaipa zvawanda, rudo rwevazhinji rwuchatonhora” (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17

Izvi zvese kureva kuti izvo zvatiri kutarisa nekunzwa mutsika dzedu, kungave kuri paterevhizheni, internet, kana nzira yakasununguka, ndeye ekisitenjeni uye nemhedzisiro mhedzisiro ye "tsika yekufa" iyo yakaiswa munzvimbo dzinenge dzese nzanga. Zvakare, kushungurudzwa kwatinoona mutsika dzevanhu zvakawana nenzira yakaipa mutsika dzechiKatorike futi, uko kusawirirana pamusoro pePapa, dzidziso, zvematongerwo enyika, kana kuongororwa kwetsika, kazhinji kuchipararira kuita hunhu. kusagadzikana weumwe. Kubva pakuona kumwe.

Vazhinji vehama dzangu dzisiri dzechiKristu uye dzisinganamati vakandiudza kuti isu 'maKaturike' tashandura Internet kuita gomba reruvengo, uturu uye vitriol, zvese muzita rekudzivirira kutenda! Hunhu hwekuurayirwa paInternet neavo vanozviti maCatholic neChikirisito vauita makuva ezvitunha zvakapararira kumativi ese. —Fr. Tom Rosica, PR Mubatsiri weVatican, Catholic News Service, Chivabvu 17, 2016; cf. nemisikXNUMXo.com

Izvi zvinogona kutaurwa kune avo vanorwisa vaKaturike vakatendeka. 

 

Kuva KRISTU MUNJODZI

Asi dai zvisiri isu! Dai tisiri isu! Ini ndinonyora izvi nemisodzi, nekuti ndinonzwa zvakare mazwi aJesu, akasvetwa neshungu kwazvo:

Kana Mwanakomana woMunhu achiuya, achawana kutenda panyika here? (Ruka 18: 8)

Ndokunge, Achawana here zvechokwadi kutenda, kunova rudo mukuita? Ehe, rudo nemashoko edu, rudo mune zvatinoita. Oo, kana ndikawana mweya wakadai, uri “Munyoro uye anozvininipisa mumwoyo,” [1]Matt 11: 29 Ndinoda kunamatira pamberi pavo, nekuti ipapo ini ndinoona Jesu ari pakati pedu.

Tevedzerai Iye. Tevedzera Jesu.

Vazhinji vanoshandisa chikonzero chekuti Jesu akaburitsa tyava mutembere, kana kushora vaFarisei se "marinda akashambidzwa-chena", sedziviriro yekurwisa kwavo chiremerera cheumwe. Asi vanokasira kukanganwa kuti Jesu akadzidzisa zvinyoro-nyoro varume ivavo mutembere aine makore gumi nemaviri chete. Akavaparidzira masikati neusiku muzvikomo nemumahombekombe eGarirea. Akapindura nokushivirira mibvunzo yavo, akapokana nemaonero avo, uye akavarumbidza pavakange vakarurama. Ipapo chete, mushure mezvose izvi, ndipo paakasimudza izwi rake paAkavaona vachiri kusvibisa Imba yaBaba Vake, kana kuchengeta vadiki vakasungwa pasi pejoko rekunamata. Nekuti rudo harungori chete rune tsitsi asi rwakango… asi rudo kazhinji runogara ruchizvishandisa pacharwo munyasha risati rasvika kururamisiro.

Kana zvese zvapera, pavakaramba kutendeuka nekuterera kuna Jesu uye vakatanga kumupomera mhosva dzenhema. Akavapa Mhinduro Yakanyarara.

“Hauna mhinduro here? Varume ava vanopupurei zvinopikisana newe? Asi Jesu wakanyarara, akasapindura chinhu. (Mako 14: 60-61)

Mabhuratha nemasisita, ndinotenda tiri kuswedera padyo nguva iyo Chechi pachayo painokwanisa kupa zvishoma kudarika Mhinduro Yakanyarara.

Ichangobva kutarisa Tarisa, iyo-mubairo-unokunda muvhi nezve kufukidzwa kwekunyorwa kwekushungurudzwa pabonde munzvimbo yeBoston archdiocese. Panopera bhaisikopo, akati wandei masikirini akaumburuka nekuratidzira maitiro etsika kushungurudzwa uku kumativi ose enyika. Ndiyo imwe yenjodzi dzinoshungurudza munhoroondo yeChechi.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva: Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 23-25

Asi izvi hazvireve kuti isu hatigone kuva zvapupu, varume nevakadzi vanopenya hupenyu hwemukati hwaKristu, uyo muviri wenyama mashoko ayo nyika isinganzwe. Mufananidzo wakakwana weiyi Muchinjikwa. Jesu akatora kuparidza Kwake kose, uko kwakaratidzwa-rudo rwaMwari, uye zvakava paMuchinjikwa. Muchinjikwa rudo rwakamira, mukuzara kwaro kuzere. Saizvozvo zvakare, kana isu tikapindura kune vamwe mukunyarara kushivirira, kunzwisisa, kuteerera, kuvapo, uye tsitsi; patinenge tiri vanyoro, vane tsitsi, uye vanyoro; patinotendeuka rimwe dama, namatira iwe
r vanotambudza, nekuropafadza avo vanotituka-isu tinotanga kuvazivisa simba reMuchinjikwa.

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka. -PAPA JOHN PAUL II, kubva munhetembo, "Stanislaw"

Zvino mukuru wezana wakange amire akatarisana naye paakaona kufema kwake akati: Zvirokwazvo, munhu uyu wanga ari Mwanakomana waMwari. (Mako 15:39)

Inodhonza yako "ropa" kana vamwe vachikutuka, kana iwe ukasanzwisiswa, pausina kutererwa kana kubatwa zvisina tsarukano. Asi munguva dzino, tinofanira kutarisa "vavengi" vedu nemeso epanyama uye kutarisisa kunodarika kwenguva kusvika kune yekusingaperi. Rudo ndiMwari. Mwari rudo. Uye kana iwe uchida, iwe uri "kubuda ropa" kuvapo kwaiye iye ari Rudo. Tinofanira kutanga kurarama nekuita sevarume nevakadzi vekutenda vanovimba nesimba reEvhangeri, iro simba rechokwadi, iro simba rerudo! Nekuti iwo munondo mupenyu weMweya, unogona kubaya moyo nemweya, pakati pebhomba nemongo. [2]cf. VaH 4:12

Mwedzi yakati wandei yapfuura, ndakanyora nezvazvo Iyo Counter-Shanduko kuti iwe neni tinofanirwa kutanga, mukati medu, uye nenyika yakatikomberedza. Inotanga nekudzoreredzwa kwe runako. Rega runako irworwo rutange nhasi, saka, neako mashoko.

Takurai joko rangu, uye mudzidze kubva kwandiri; nokuti ndiri munyoro uye ndinozvininipisa pamoyo… huchenjeri hunobva kumusoro kutanga hwakachena, uyezve hune rugare, hune moyo munyoro, hwakazara pakufunga, huzere netsitsi nezvibereko zvakanaka, pasina chokwadi kana kutsauka. vana vake. Nekuda kwakadai kwamuri, takanga takatsunga kugoverana nemi kwete evhangeri yaMwari chete, asi isu pacheduwo… kurarama nenzira yakafanira kudanwa kwamakagamuchira, nokuzvininipisa kose nounyoro, nomwoyo murefu, muchishivirira. mumwe kune mumwe kuburikidza nerudo, muchivavarira kuchengetedza kubatana kwemweya kuburikidza nechisungo cherunyararo… Gara wakagadzirira kutsanangurira chero munhu anokukumbira chikonzero chetariro yako, asi zviite nehunyoro nekuremekedza, uchichengeta hana yako yakachena … Vakaropafadzwa vanyoro, nokuti vachagara nhaka yenyika. (Mat 11:29; James 3:17; Mat 5: 5; 1 VaT. 2: 7-8; VaE. 4: 1-3; 1 Pet. 3: 15-16)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Mhinduro Yakanyarara

Kubvisa Anodzora

Iyo Counter-Shanduko

Mwoyo weNew Revolution

 

 

Maka nemhuri yake uye nehushumiri vanovimba zvizere
pamusoro peKutonga kwaMwari.
Kutenda nerutsigiro rwako neminamato!

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 11: 29
2 cf. VaH 4:12
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.