Manyepo Anouya

The Masiki, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kutanga kuburitswa, Kubvumbi, 8th 2010.

 

THE yambiro mumoyo mangu inoramba ichikura nezve hunyengeri huri kuuya, uhwo hungangove huya hunotsanangurwa muna 2 VaTesaronika 2: 11-13. Izvo zvinotevera mushure meiyo inonzi "kuvhenekera" kana "yambiro" haisi nguva pfupi chete asi ine simba rekuparidza evhangeri, asi rima kupikisa-evhangeri izvo zvichave, munzira dzakawanda, kuva zvakangofanana. Chikamu chekugadzirira iko kunyengedza kuziva kare kuti kuri kuuya:

Zvirokwazvo Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge; Chokwadi, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1-4)

Satani haazive chete zviri kuuya, asi anga achizvirongera kwenguva yakareba. Inofumurwa mu mutauro kushandiswa…

Ndiri kukutumai samakwai pakati pamapere. saka chenjerai senyoka mururame senjiva. (Mat. 10:16)

Uyezve, kunyengedza uku kuchave kusuwa kunobuda zvakare kubva mukati Chechi, kunyanya kana vamwe vafundisi vasiya boka nenzira imwe kana imwe:

Ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achauya pakati penyu, uye haangaregi boka… Mushandi, asiri mufudzi uye makwai asiri ake, anoona bumhi richiuya, ndokusiya makwai, ndokutiza; uye mhumhi inoibata ichivaparadzira. (Mabasa 20:29; Johane 10:12))

Ndakave nemumwe muono wekutambudzika kukuru… Zvinoita kwandiri sekunge mvumo yaikumbirwa kuvafundisi vaisakwanisa kupihwa. Ndakaona vapristi vakuru vakawanda, kunyanya mumwe chete, aichema zvinorwadza. Vadiki vashoma vaichemawo… Zvakaita sekunge vanhu vari kutsemuka kuita mapoka maviri.  —Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich; meseji kubva Kubvumbi 12, 1820

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse pakati pevaviri iri kudhonzwa. Inguva yakadii kurwa isu hatizive; kuti minondo ichafanirwa kudimburwa hatizivi here; kana ropa richizoda kudeurwa hatizive; kuti ichave kurwa kwehondo isu hatizive. Asi mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. -Bishop Fulton John Sheen, DD (1895-1979), sosi isingazivikanwe

Tinofanira kurangarira izvo nguva dzose, kunyanya sezvo mazuva edu achingoramba achisviba. Mumwe munhu akanyora munguva pfupi yapfuura: "Kufungisisa kwako kwekunamatira kunokurudzira, kunyange kusanetseka." Chibereko chakatemerwa ndechekutizungunusa kubva mukusagutsikana uye maitiro ehupenyu hwedu uye nekuteerera kunguva dzatiri kurarama uye kuzviitiko zvinoonekwa kurumidza. Asi, ndinonamata pamusoro pezvose, kuti iwe uverenge zvakanyorwa muchirevo chakazara chekutarisira kwaMwari nekutitarisira: kuti Anotida zvakanyanya, Ari kutigadzirira, uye achitipa nzira yekukwevera kupotera nekuchengeteka Moyo Wake Unoyera. Nenzira iyi, tinogona kuve vatumwa ve zvechokwadi tariro.

 

ZVIKURU ZVINOKUDZIDZA ZVINO

Mashoko matatu akauya kwandiri:

Kurumidza kwazvo izvozvi.

Zviitiko kutenderera pasirese zviri kuitika nekukurumidza kwazvo izvozvi. Ndakaona matatu "maodhi" achipunzika mumwe pamusoro peumwe semadominoes:

Hupfumi, tevere hwemagariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika.

Panzvimbo yavo kuchamuka a Nyika Itsva Order. Kure nedzidziso yekurangana, ichokwadi chiri kuitika pamberi pedu-icho icho iyo Vatican anga achinyevera nezve kwenguva yakati.

 

Izwi reVATICAN

Pane ruzivo rwakawanda rwunobhururuka, zvimwe zvacho ichokwadi, zvimwe zvacho zvakawedzeredzwa, zvimwe zvacho zvisiri zvechokwadi. Zvekare zvakare, isu tinofanirwa kunyaradza moyo yedu kuburikidza nemunamato, kutarisa maziso edu kuna Jesu, uye kumuteerera achitaura nesu, kunyanya kubva padombo, inova Chechi Yake.

Vatican yakaburitsa gwaro rakakosha rakadaidzwa Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu. Ndiro basa rekutanga kutibatsira kuti tione musiyano pakati pekunamata neChizvarwa Chitsva. Asi inoshandawo seyambiro yechiporofita… yambiro yandinonzwa kuti Ishe vari kundikumbira kuti ndidzokere pano:

Iko kunouya kwemweya wekunyepedzera mushure meChiedza.

Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera kuitira kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakabvuma kuita zvakaipa varangwe. (2 VaTesaronika 2: 11-13)

Nzwisisa… Ishe vanoshuva zvose kuponeswa. Jesu haana kupedzwa nehasha, asi nemoto wetsitsi dzake iyo yaanoshuvira kushandisa pane anonyanya kunetsa vatadzi. Asi avo vanoramba mukova waMercy izvo Kuvhenekera kana "yambiro" zvichazova, anofanira kubva apfuura nepamusuwo weRutongi rwake.

Ndisati ndauya seMutongi Akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo weTsitsi… ndinotanga ndavhura zvakazara musuwo wetsitsi dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wetsitsi dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu. -Diary yaSt Faustina, n. 83, 1146

Sekudzidzisa kwakaita Ishe wedu, haana kuuya kuzopa mhosva pasi, asi kuzotipa hupenyu husingaperi. Avo vanoramba kutenda vatotongwa uye “kutsamwa kwaMwari anoramba ari ”pavari (Johani 3:36).

 

MASKI ANOPIKANA KRISTU

Ipo Mwari vari kutigadzirira iyo Chiedza, isu tinofanirwa kuziva kuti iri kutarisirwawo nemasimba erima. Iyi inguva yekugadzirira mazana emakore yakatangira mune yayo yefilosofi / yezvematongerwo enyika mu "Enlightenment" nguva yakaburitswa muzana ramakore rechi16. Inogona kupfupikiswa nemazwi maviri: iyo "Nhambo Itsva".

Zvichida wakacherekedza kufanana kwakaita mutauro weNhambo Itsva kune uyo wechiporofita chechiKristu uye chishamiso mukureva nguva dzinouya. Tinotaura nezve "nguva yerunyararo" iri kuuya. Idzi nyowani nyowani dzinotaura nezve iri kuuya "zera raAcarius". Isu tinotaura nezve Mutasvi webhiza jena; ivo vanotaura nezvaPerseus akatasva bhiza jena, Pegasus. Isu tinovavarira hana yakanatswa; vanovavarira "kumusoro kana kuchinjika mamiriro ekuziva." MaKristu anoshevedzwa kuti "vazvarwe patsva" apo vanhu vatsva vane chinangwa cheku "kumiswazve". Tinotaura nezvenguva yekubatana muna Kristu, ivo vachitaura nezvenguva ye "humwe" hwenyika dzese. Muchokwadi, munamato waJesu waive wekuti, kubudikidza nekubatana, isu taizosvika pakukwana seuchapupu kunyika:

… Kuti vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri… kuti vagounzwa kukwana semunhu mumwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sekuda kwamakandiita ini. (Johani 17: 21-23)

Satani akavimbisa "kukwana" kwenhema zvakare, kunyanya kune avo vari kuyedza kuunza ino "nguva nyowani" kuburikidza ne "zivo yakavanzwa" yakavanzika nzanga:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' paive netsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Hupfumi, magariro, uye hurongwa hwezvematongerwo enyika sekuziva kwedu hwuchapunzika. Panzvimbo payo pachamuka "hurongwa hutsva" hwakavakirwa pane "hutsva hutsva hwemweya" (uhwo chaihwo hwakadzika midzi mu "zvakavanzika" zvekare zvekare - huzivi hwakakanganisa uye chihedheni.) Kubva mukufungidzira kweVatican nezveNew Age:

Iko kuwirirana uye kunzwisisana kunodiwa kuhutongi hwekutarisira kuri kuwedzera kunzwisiswa kuva a hurumende yepasi rose, nehurongwa hwetsika wepasi rose. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.3.1, Pontifical Councils for Culture uye Inter-Religious Dialogue (zvangu zvakavanzika)

Sezvo Ndakanyora Kubvisa Kwakakura, iyi "hurumende yepasi rose" ichapindura kwete chete kuchema kwevanhu kurongeka pakati pemhirizhonga, asiwo kune avo kuchema pamweya. Chinangwa chekupedzisira cheshato, uye chiputi chake Anopesana naKristu, ndiko kutungamira vanhu kuti vamunamate (Zva 13: 4, 8):

[iyo] Nhambo Itsva inogoverana nenhamba ye epasi rese masimba ane masimba, chinangwa chekutora kana kudarika mamwe marudzidziso kuitira kuti vagadzire nzvimbo ye chinamato chenyika yose iyo inogona kubatanidza vanhu. Chinoenderana zvakanyanya neichi chiitiko chakabatanidzwa pane chikamu chemasangano mazhinji kugadzira a Maitiro Epasi Pose. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.5 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Iyi "Global Ethic" ichaedza kuyananisa zvimiro zvetsika, zvematongerwo enyika, uye zvehupfumi kuita hwaro humwe ne "chinamato chepasi rose" senheyo yayo. Mwoyo wekunamata uku "Iye mukuru" -ini, ini pachangu, uye ini. Saka nekudaro, hapana chairo kubatana mukudyidzana asi a Kubatana Kwenhema yakavakirwa pane utatu hwenhema: Anoshivirira, Humane, uye Akaenzana. Isu tiri vese vamwari vari kuyedza kusvika kune "ruzivo rwepasirese", kuwirirana nemumwe, Amai Pasi, uye "kudengenyeka" kana "simba" rechisiko. Tichasvika pachokwadi ichi chinopfuura ne "paradigm shift" uye "shanduko yekuziva." Sezvo pasina Mwari chaiye, hakuna Mutongi, uye nekudaro, hapana chitadzo.

Achitaura ku "vechidiki venyika", Pope John Paul vakayambira nezve humhu hwekunamata uhu hunotungamira kwete kurusununguko, asi hutapwa - kusungwa kwaAntikristu uye dhiragoni pachayo:

Hapana chikonzero chekutya kudaidza mumiriri wekutanga wezita rake: Wakaipa. Zano raakashandisa nekuenderera mberi achishandisa ndere izvo zvekusazviburitsa pachena, kuti uipi hwakaisirwa naiye kubva pakutanga ugamuchire kuvandudzwa kubva kumunhu pachake, kubva kumasystem uye kubva kuhukama pakati pevanhu, kubva kumakirasi nemarudzi - kuti zvakare uwedzere kuva chivi "chehurongwa", isingazivikanwe zvakanyanya sechivi "chako". Mune mamwe mazwi, kuitira kuti munhu agone kunzwa neimwe nzira "asunungurwa" kubva kuchivi asi panguva imwechete achinyudzwa zvakadzika mazviri. —PAPA JOHN PAUL II, Tsamba yeApostora, Dilecti Amici, KuVechidiki veNyika, n. 15

Zviri pachena, ipapo, kuti chiKristu nemitemo yetsika dzisingaputsike zvinomira sechipingamupinyi chinotyisa pakunamata uku.

The New Age kwayedza ichave yakaunganidzwa nevanhu vakakwana, uye venynynous venyama avo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani.  - ‚Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 4, Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Izwi androgynous zvinoreva kuva we "bonde risingagumi", kureva kuti, vanhu vanoita bonde, vanoita bonde, kana ngochani - kana kumbogamuchira "dzimwe nzira" idzi. Nekudaro, tinoona simba raSatani mune yazvino maitiro ekuchinja nekushandura rusarura nemitemo yekuroora mumamiriro akapamhama eNew World Order… nguva nyowani, inopesana nechiKristu. 

 

MHEMA, ZVIRATIDZO, uye ZVINOSHAMISA

Ini ndinotenda vaporofita venhema vachamuka, kana asiriye "Muporofita Wenhema" iye (Rev 13: 11; 20: 10), uyo acharamba hunhu hweChiedza, achiti haisi "yekupedzisira kudaidzwa" kwezera rino. kutendeuka nokutenda muna Jesu Kristu. Asi, ichatsanangurwa kure nematauriro ekunyengerera sekumutswa kwepasi rose kwa "Kristu mukati" uye shanduko yenyika kupinda muAge yaAcarius.

Nguva Itsva inoti, “Tiri vamwari, uye tinoona simba risingaperi riri matiri nekubvisa zvidimbu zvekuvimbika. Tkana izvi zvichikwanisa kuzivikanwa, zvinonyanya kuzadzikiswa... Mwari anofanirwa kuverengerwa mukati: kubva kuna Mwari wemasimbaose "kunze uko" kuna Mwari simba, simba rekusika mukati mepakati chaipo pevanhu vese: Mwari seMweya ". -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 3.5 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Saka unoona, Chiedza chinozotsanangurwa sechiitiko che "cosmic chiitiko" kubvisa izvo zvisiri zvechokwadi zvatiri kurarama. Vaporofita venhema vanozopa vazhinji kuti ichi chaive chisiri chiito chaMwari, asi "kuziva kwepasirese" kumutswa, shanduko yepasi rose paradigm inogadzira mukana wevanhu vese kuti vakwanise kugona kwavo kuve mwari.

“Kristu” zita rekuremekedza rinoshandiswa kune mumwe munhu akasvika pahunhu hwekuziva apo paanozviona iye saMwari uye nokudaro anogona kuzviti iye “Tenzi wepasi rose”. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.3.4.2 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Vaporofita venhema vanogona kuratidza paranormal masimba ekutsigira izvi zvirevo, sekukwanisa kufambisa zvinhu, kuita kuti zvipoko zvioneke, uye kuve neruzivo rwakavanzika rwehupenyu hwevanhu. Asi hazvizove hunyanzvi hwevanhu, asi, kuratidzwa kwedhimoni. Asivo, izvi zvinozoonekwa neavo vanozadzwa neMweya waJesu uye nekuchengetedzwa nenyasha Dzake. 

Vese vachakurudzirwa uye nekunyengetedzwa kuti vagamuchire iyi Nguva Nyowani mumutauro unowirirana nerudo nekunaka. Zvichida ichi chichava kunyengera kukuru pane zvese: izvo zvinotaurisa zvekutsvaga chokwadi kuburikidza nekunyarara, kufungisisa, nharaunda, zvakatipoteredza uye "pfungwa". Izvo zvichave zvisingadzivisike kune vazhinji nekuda kwechikamu kune a kushaya kwekumanikidzwa. MaKristu anozotenderwa pekutanga kufuratira chitendero chehurumende, asi pakupedzisira pasina mabhenefiti ehurumende (ona Hwamanda dzeYambiro - Chikamu V). "Izvi zvingave zvakaipa sei?”Vazhinji vanoomerera, vachiregeredza vaporofita vaMwari, uye vachitsvaga kuchengetedzeka kweNew Order. Chokwadi, chivimbiso cherunyararo kupedza mhirizhonga nemhirizhonga izvo zvichange zvatoputika pamberi peChiedza zvichatambirwa nevose. Asi chichava kuchengetedzeka kwenhema, rugare rwekunyepedzera…

Vakapodza ronda revanhu vangu zvishoma vachiti, Runyararo, rugare, apo pasisina rugare… Ndakagadza nharirire pamusoro pako, vachiti, Teererai kurira kwehwamanda!

Ndokunge, Mwari anoyambira kuburikidza ne Nguva yeZvapupu zviviri (uye zvino!) kuti ichi chinyengeri cheNhambo Itsva hakusi kutendeuka kwechokwadi, asi kunamata kwenhema.

Asi ivo vakati, Hatidi kuteerera. Saka inzwai, imi marudzi, uye muzive, imi ungano, zvichaitika kwavari. Inzwa iwe nyika, tarira, ndinounza zvakaipa pamusoro pavanhu ava, icho chibereko chemifungo yavo, nekuti havana kuteerera mashoko angu; kana uri mutemo wangu, vakauramba. (Jeremiya 6:14, 17-19)

The Zuva raIshe achange asvika. Iko Kunatswa Kukuru inopinda chikamu chakaomesesa, kutanga neimba yaMwari. 

 

SIMBA RAKAFANANA NAMWARI 

Manyepo aya achaperekedzwa nezvimwe zviratidzo zvenhema uye “zvishamiso zvinonyepa” (2 VaTesaronika 2: 9) kuitira kuti vanyengere kunyange vakasarudzwa. Chaicho chaicho chinoshamisa chakadai semapango eMarian uye kuporesa panyama kunogona kuteedzerwa nemanyepo, kudyara kusahadzika pakati peavo vakatenda muzviratidzo zvechokwadi.

Vaporofita venhema vanozopawo tsananguro yavo vega nenjodzi dzinongoitika dzega nematambudziko ezvakatipoteredza, vototaridza “masimba” avo pamusoro pezvisikwa. Semuenzaniso, matekinoroji aripo ekushandura mamiriro ekunze uye kunyangwe kugadzira kudengenyeka kwenyika, sekureva kweUS Defense department. China neRussia zvave kuzivikanwa kuti zvinowanzo shandura mamiriro ekunze…

Parutivi pemutungamiri mutsva paive nemudzidzisi wake uye iye zvino mutungamiriri, Vladimir Putin, akamira pasi pekupenya kwezuva… Ndege gumi nemaviri eemauto [aivepo] kuti ave nechokwadi chedenga rakajeka pamusoro peMoscow nekushandisa tekinoroji yekudyara gore. --Yahoo News, Chivabvu 9, 2008

Ziva kuti panguva Nguva yeZvapupu zviviri, Vatumwa vaMwari vechiporofita vachange vaine…

… Simba rekuvhara denga kuti pasanaya mvura panguva yekuporofita kwavo. Ivo zvakare vane simba rekushandura mvura kuita ropa uye kutambudza pasi nechero dambudziko chero nguva sezvavanoda. (Zvak. 11: 6)

Zvinoitwa naMwari zvisingaite, vaporofita venhema vanozodaro kutevedzera tekinoroji kana dhimoni kuitira kunyengedza mafungiro edu uye kunzwisisa kwedu. Rangarira kuti zviratidzo nezvishamiso zvaMosesi zvakaitwa sei nen'anga dzaFarao… 

 

UNOTANGA KUNYENGETEDZA? 

Zvino ndinzwe kunze kwechinguva. Ini handina chokwadi chekuti tinogona kufuratira kuratidzwa kuri kuwedzera kwe "UFO's" uye nehunyengeri hunogona kuperekedza izvi. Pane chivimbo mukati meNhambo Itsva kuti ngano dzavamwari nedzinza revanhu dzaive "dzakasikwa" kubva kuvatorwa…. vatorwa vanozodzoka pane imwe nguva kuti vatipinze mune zera rerunyararo nekubatana. Mumwe muongorori anofungidzira kuti kune zvitanhatu "kuona" kumwe kunhu pasi awa imwe neimwe. Ini ndinobvumirana nevamwe vazhinji maKristu kuti izvi ndizvo unyengeri, asi pamatanho akasiyana akasiyana. Chekutanga, kune avo "vakatorwa", kazhinji zvinosiiwa "zvakasara" zvezvakabuda shure izvo zvakafanana zvikuru nekubatwa nedhimoni, kusanganisira dzimwe nguva. munhuwi wesarufa

Nepo paine zvinoita kunge pane dhimoni chinhu kune UFO kubiwa, kune zvakare humbowo hwekuti hurumende vane hunyanzvi hwemberi kupfuura hunofungwa nevazhinji. Iko kugona kuburitsa "anti-giravhiti" mhedzisiro kwakaratidzirwa, asi hakuna kumbobvumidzwa kuwanda munzvimbo dzakazvimiririra: zvinogona kunge zviri izvo kuti maUFO, ari, haatungamirirwe nevarume vadiki vegirini vanobva kuMars, asi chigadzirwa che yepamberi pasi tekinoroji. Izvi ndizvo chaizvo mhedziso yevamwe vakabatanidzwa muzvikamu zvakakwirira zveNhambo Itsva, asi vakatendeukira kuchiKristu. Ndiwo zvakare mhedzisiro yemamwe masayendisiti ane hungwaru nevanogadzira zvinhu munguva yedu avo vakanyaradzwa kana kubviswa kana zvavakawana nekugadzira "zvanyanyisa." "Kurongeka kweUFO kurongeka" kunogoneka here? Hongu, zvinogoneka… asi kwete kubva kuvatorwa, asi, vanhu vane simba vanoshandisa zvishandiso zvine simba zvekushandisa.

Kune avo vanobatanidzwa mukusatanism nemashiripiti, itsika yemashiripiti kuzivisa avo vavanoitirwa, kazhinji mumeseji dzakafukidzwa, nezvezvavachave vachivaitira. Kune avo vane simba nemari, zvinowanzoitwa kuburikidza nemidhiya nenzira dzisiri dzekupokana. Ko kuwanda kwemafirimu eHollywood eUFO uko "vatorwa" vanopinda kana kurwisa kana kuchengetedza pasi yanga iri nzira isinganzwisisike yekuratidzira meseji kune veruzhinji pasi pechirevo chevaraidzo?

Makore akati wandei apfuura, ndanga ndichirota ndichidzokororazve umo nyeredzi dzaizotanga kutenderera… uye nekuzoshanduka kuita nendege dzisinganzwisisike, nendege dzedonhwe. Imwe nguva mushure, munguva pfupi, ndakapihwa kuti ndinzwisise kuti chii chiroto ichi, uye chakandityisa (moreso nekuti ndaifunga kuti kwaive kupenga!) Asi ikozvino zvandasvika pakunzwisisa kuti matekinoroji akadaro aripo uye akapupurirwa vanhu vanovimbika (avo vakati maUFO avakaona aive asiri vatorwa, asi zvirokwazvo akagadzirwa nevanhu), zvine musoro mumufananidzo muhombe. Asi zvichiri kuvhiringidza kupihwa mamiriro ekuti isu tinoramba tichiona munhau kuti veruzhinji vagamuchire masosi aya anobhururuka sevashanyi vanobva muchadenga. Unogona kufungidzira kuvhunduka…? [Cherekedza: akange ari makore akati wandei mushure mekunyora iyo ndima pandakaona yekutanga "drones" ichizadza matenga, ayo airatidzika kunge mamwe eaya ekurota kwangu.]

Tichifunga nezvekupararira kwekufarira kwepasirese nemaUFO, uku kunyengera kwatinofanira kugara tichifunga, nekuti kunogona kuita chinzvimbo chakakosha mukunyengera kukuru kunozotsausa vanhu. Kana iwe ukaona maUFO achionekwa pamusoro pemaguta ako rimwe zuva, rangarira zvakanyorwa pano.

 

CHINONYANYA

Hapana mubvunzo kuti kunyadziswa kwepabonde muChechi kuri kuita uye kuchave nekukanganisa kukuru pakuvimbika kwake (verenga The Scandal). Tichifunga mamiriro ezvinhu ezvese zvataurwa pano, tingatadza sei kuona kuti uku zvakare kugadzirira kweKunyengera Kukuru? Iko kuoneka kuparara kweChechi, uye nekudaro kuchinjika kwezwi re tarisiro, inogadzira mamiriro etariro nyowani, asi tariro yenhema?

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva: Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 23-25

Kuenderera mberi kwekunyadzisa hakusi kwekuchenesa kweChechi chete, asi kugadzirira kwe Kutambudzwa, izvo pakupedzisira, zvinosiya Chechi iri diki, asi ichivandudzwa. Inogona zvakare kunge iri kurima ivhu rechitendero chenhema uye inopesana neChechi.

Kana paine kuzotambudzwa, pamwe zvichave zvakadaro; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimirira kwedu nesimba redu, ipapo iye [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. Ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kupunzika, uye Antikristu anoonekwa semutambudzi, uye nyika dzine utsinye dzakapoterera. -Ane simba John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

 

KUDZIVIRIRA KWAMWARI 

Avo vanga vachipindura kunyasha dzaMwari panguva ino variko havafanirwe kutya. Nekuti sevaporofita venhema vanogadzirira nzira Mesiya wenhema - Chikara kana Anopesana naKristu - saizvozvo mweya waMwari uchaburukira pane vakasara avo vanogadzirira nzira yekuuya kwaJesu muMweya Wake kuzorarama nekutonga matiri uye kuburikidza Holy Eucharist munguva yechokwadi yerunyararo nehutsvene.

Asi kutanga kunofanira kuuya Kutongwa Kwemakore Manomwe.

Vanamesia venhema nevaporofita venhema vachamuka uye vachaita zviratidzo nezvishamiso kuitira kuti vatsause, dai zvaigoneka, vakasarudzwa. Ngwarira! Ini ndazvitaura zvese kwauri zvisati zvaitika. (Mako 13: 22-23)

Vamwe vanogona kuyedzwa kufunga kuti “…kunonzi kufamba kwezera idzva kwaingova kungoita, kuti kufamba kwezera idzva kwakafa. Ipapo ndinotumira imhaka yekuti varidzi vakuru venguva nyowani vakadzika midzi mutsika yedu yakakurumbira, zvekuti hapasisina kudiwa kwesangano, wega wega. ” -Mateo Arnold, aimbova mutsva uye mutendeuki wechiKaturike

Uropi hwepasirese hunoda masangano ekuti utonge nawo, nemamwe mazwi, hurumende yenyika. "Kugadzirisa matambudziko wanhasi zviroto zveNhambo Itsva zvevanhu vezvemweya sezvakaita Plato's Republic, inotungamirwa nemasangano akavanzika ..." -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.3.4.3 , Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

 

RELATED:

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , .