Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

 

PAKUSANGANIRA RUFU
YEMUSHANDI WAMWARI LUISA PICCARRETA

 

ITA wakambozvibvunza kuti sei Mwari vachiramba vachitumira Mhandara Maria kuti aoneke munyika? Wadii muparidzi mukuru, Musande Pauro… kana muvhangeri mukuru, Mutsvene Johane… kana papa wekutanga, St Peter, “dombo”? Icho chikonzero ndechekuti Mukadzi Wedu akabatanidzwa zvisingaenzaniswi neChechi, vese saamai vake pamweya uye se "chiratidzo":

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. (Zva 12: 1-2)

Uyu Mukadzi auya kwatiri, munguva yedu, kutigadzirira nekutibatsira ku kubereka izvozvi zviri kuitika. Uye ndiani kana chii chinofanira kuzvarwa? Mune rimwe shoko, ndizvo Jesu, asi in isu, Chechi Yake- uye neimwe nzira itsva. Uye ndiko kuguma nekudururwa kwakakosha kweMweya Mutsvene. 

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Nekudaro, kuberekwa pamweya kweVanhu vaMwari vese kuitira kuti "Hupenyu chaihwo" hwaJesu ugare mavari. Rimwe zita reichi ndicho "chipo chekurarama muKuda kwaMwari" sezvazvinowanikwa mune zvakazarurwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

Muzvinyorwa zvake zvese Luisa anounza chipo cheKurarama muKuda kwaMwari sekugara kutsva uye kwehumweya mumweya, kwaanoti ndiko "Hupenyu chaihwo" hwaKristu. Hupenyu Hwechokwadi hwaKristu hunosanganisira kunyanya mweya kuramba uchipinda muhupenyu hwaJesu muEucharist. Nepo Mwari achigona kuve aripo zvakanyanya mumunhu asina hupenyu, Luisa anosimbisa kuti zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvechinhu chine hupenyu, kureva, mweya wemunhu. -Zvak. Joseph Iannuzzi, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta (Kindle Nzvimbo 2740-2744); (pamwe nekubvumidzwa kwekereke kubva kuPontifical Gregorian University yeRome)

Icho chiri, kutaura zvazviri, a kudzoreredza kuzere yerudzi rwemunhu mumufananidzo uye akafanana neMusiki — uyo aive Mhandara Maria kubudikidza neIye Akachena Pamuviri uye Kurarama Mukuda kwaMwari — kuburikidza nekuita muChechi izvo zvakaitwa naJesu muhupenyu hwake.

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

 

KUVAPO KWAMAI: CHIRATIDZO CHINONYANYA

Rimwe zuva, ini ndakagadzirisa muEvangelical webcast kuti ndinzwe maonero avo pane "nguva dzekupedzisira." Pane imwe nguva, mugamuchiri akataura kuti Jesu ari kuuya nekukurumidza kuzopedzisa nyika uye kuti kwaisazove nekufananidzira “makore churu” (kureva. Nguva yeRunyararo); kuti izvi zvese dzaingova ngano dzechiJudha uye ngano. Uye ndakafunga kwandiri kwete kwete chete kuti maitiro ake aive asiri emuBhaibheri sei asi, zvakanyanya, zvinosuwisa. Kuti mushure mekushanda kwemakore 2000, angave ari dhiabhori anokunda munyika, kwete Kristu (Zva 20: 2-3). Kwete kwete, vanyoro vangadaro kwete ugare nhaka yenyika (Mapisarema 37: 10-11; Mat 5: 5). Kuti Vhangeri raizoita kwete kuparidzirwa kumarudzi ose kuguma kusati kwaitika (Mat 24:14). Kuti nyika icha kwete zadzwa neruzivo rwaIshe (Isaya 11: 9). Kuti marudzi aizo kwete vachapfura minondo yavo vachiiita mapadza (Isaya 2: 4). Izvo zvisikwa zvaizoita kwete kusunungurwa uye ugovane murusununguko rune mbiri rwevana vaMwari (VaR. 8: 21). Kuti vatsvene vaizo kwete kutonga kwechinguva apo Satani akasungwa nengetani uye Anopesana naKristu (chikara) anobviswa (Rev 19:20, 20: 1-6). Uye nekudaro, kwete, Umambo hwaKristu hwaizodaro kwete tonga "pasi pano sezvazviri Kudenga" sekunamata kwatakaita kwemakumi maviri emakore (Mat 6:10). Zvinoenderana ne "eschatology yekusava netariro" kwemufundisi uyu, nyika icharamba ichingoipa kusvika Jesu achichema "sekuru!" ndokukanda tauro.

Oo, zvinosuruvarisa sei! O, zvakaipa sei! Kwete, shamwari dzangu, kurasikirwa kubva mumaonero echiPurotesitendi ndiko Iyo Marian Dimension yeDutuAmai Vakaropafadzwa ndiyo kiyi yekunzwisisa ramangwana reChechi nekuti iri mukati mavo rinofanofananidzira mugumo weMuviri waKristu,[1]cf. Fatima, uye iyo Apocalypse uye kuburikidza nehukama hwake, izvo zvinozadziswa. Mumashoko aPapa. St. John XXIII:

Isu tinonzwa kuti hatifanire kubvumirana nevaporofita avo vekutongwa avo vanogara vachitaura nezvenjodzi, sekunge kuguma kwenyika kwave pedyo. Munguva yedu, Kupiwa kwaMwari kuri kutitungamira kuhurongwa hutsva hwehukama hwevanhu uhwo, nekuedza kwevanhu uye kunyangwe kupfuura zvese zvinotarisirwa, zvinotungamirwa kuzadzikiso yezvigadziriso zvepamusoro uye zvisingatsanangurike zvaMwari, umo zvese, kunyangwe zvipingaidzo zvevanhu, zvinotungamira kune chikuru chakanakira Chechi. - Kero yekuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962 

“Kunaka kukuru” kweChechi ndiko kuzove fungidzira saImmaculata. Uye izvi zvinokwanisika chete kana Chechi, saMaria, isiri kungoita chete asi Kurarama mu Kuda kwaMwari sezvaakaita (ini ndinotsanangura mutsauko mu Kuda Mumwe uye Kuwana Kwechokwadi). Nekudaro, Mukadzi Wedu ave kuoneka pasi rese, achisheedza vana vake muImba yepamusoro yekumusoro yemhuri neyeboka cenacles kuitira kuti vagadzirire kudururwa kweChiedza cheMweya Mutsvene. Uku kuuya kwe "kujekesa kwehana" kana "Yambiro" kuchave nemaviri maitiro. Imwe ichave yekusunungura Vanhu vaMwari kubva mukati merima uye simba raSatani pamusoro pehupenyu hwavo - chiitiko chinofanirwa kunge chiri kufamba mukati mevakatendeka vakasara. Chechipiri ndechekuvazadza neyekutanga nyasha dzeHumambo hweKuda kwaMwari.

Chechi yeMireniyumu inofanirwa kuve nekuwedzera kuziva kwekuve Humambo hwaMwari mudanho rayo rekutanga. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988

 

KUDZIDZISA ... NOKUDZIDZA KWEUMAMBO

Kana chiedza chikauya, chinoparadzira rima. Izvo zvinonzi "kuvhenekerwa kwehana" kana yambiro ndezvekuti: kudzinga mweya kwechakaipa kuchiri mumoyo yevakatendeka uye nevamwe vanhu (kunyangwe vazhinji vasingagamuchire iyi nyasha).[2]"Kubva muNgoni dzangu dzisingaperi ndichapa mini-kutonga. Zvichava zvinorwadza, zvinorwadza kwazvo, asi zvipfupi. Uchaona zvitadzo zvako, uchaona kuti unondigumbura sei mazuva ese. Ndinoziva kuti iwe unofunga izvi zvinonzwika sechinhu chakanakisa, asi zvinosuwisa, kunyange izvi hazviunze nyika yese murudo Rwangu. Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara. Avo vanotendeuka vachazopihwa nyota isinga peri yechiedza ichi ... Vose avo vanondida vachabatana kuti vabatsire kugadzira chitsitsinho chinopwanya Satani. ” -Ishe wedu kuna Matthew Kelly, Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97 “Sei, nyangwe…,” mumwe mupristi akandibvunza, "Mwari vangape nyasha idzi kuchizvarwa chino chete?" Nekuti Chechi iri mumatanho ekupedzisira ekugadzirira kwake mutambo weMuchato weGwayana - uye inogona kungopinda ne "nguvo chena yakachena",[3]cf. Mat. 22:12 ndiko kuti, anofanirwa kufanana nechiratidzo: iwo Unemwoyo Musinga waMaria.

Ngatifarei tifarisise uye timupe mbiri. Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akabvumidzwa kupfeka jira rejira rakanaka, rakachena. (Zvak. 19; 7-8)

Asi izvi hazvifanire kunzwisiswa sekungochenesa kweChechi, sekunge iye pamwe chete achienda kuConferensi pazuva rimwe chetero. Asi, uku kuchena kwemukati, ichi "chitsva uye hutsvene hwamwari ”chichava mhedzisiro yekudzika kweHumambo hwaMwari huchave nec cosmic ramification. Chechi haizoitwa tsvene nekuti inogara muNguva yeRunyararo; pachave neNguva yeRunyararo chaizvo nekuti Chechi yaitwa tsvene.

… Mweya wePentekosti uchafashukira pasi nesimba rake uye chishamiso chikuru chichafarirwa nevanhu vese. Izvi ndizvo zvinoitwa nenyasha dzeMoto weRudo… anova Jesu Kristu pachake… chimwe chinhu chakadai hachisati chamboitika kubva pakazova Shoko nenyama. Hupofu hwaSatani zvinoreva kukunda kwepasi rose kweMoyo Wangu mutsvene, kusunungurwa kwemweya, nekuvhurwa kwenzira kuruponeso kusvika pakazara kwazvo. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Nyasha nyowani iyi, inonziwo "Murazvo weRudo", ichadzoreredza chiyero pamwe nekubatana kwakarasika mubindu reEdeni apo Adam naEvha vakarasikirwa nenyasha dzeKugara muKuda kwaMwari - iyo sosi yesimba raMwari yakatsigira zvisikwa zvese. muHupenyu hweMwari. 

… Chisikwa chine Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu nehunhu zvinoenderana, mukutaurirana, mukudyidzana. Zano iri, rakatsamwiswa nechivi, rakatorwa nenzira inoshamisa naKristu, Ari kurizadzisa zvisinganzwisisike asi zvine mutsindo muchokwadi chiripo, mukutarisira kuchizadzikisa…—POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

Asi sekutaura kwakaita Jesu kuna Elizabeth Kindelmann, Satani anofanira kutanga apofomadzwa.[4]Inzwa Sr. Emmanuel achitsanangura chiitiko mumazuva ekutanga eMedjugorje icho chaive chirevo cheYambiro. Tarisai pano. In Zuva Guru reChiedza, tinoona kuti "kuvhenekerwa kwehana" kusiri iko kuguma kwekutonga kwaSatani, asi kumwe kumwe kwesimba rake mumamirioni kana asiri mabhiriyoni emweya. Ndiyo Awa Prodigal apo vazhinji vachadzokera kumusha. Nekudaro, ichi Chiedza cheMweya Mutsvene cheMweya Mutsvene chinodzinga rima rakawanda; Murazvo weRudo unopofumadza Satani; ichava misa exorcism ye "dhiragoni" kusiyana nechinhu pasi rose chakaziva zvakadai kuti ichave yatove iyo kutanga kwekutonga kweHumambo hweKuda kwaMwari mumwoyo yevakawanda vevatsvene Vake. Kana "chisimbiso chechitanhatu" munaZvakazarurwa 6: 12-17 ichiita senge inotsanangura nzvimbo yepanyika panguva yeYambiro,[5]cf. Zuva Guru reChiedza Zvakazarurwa 12 inoita kunge icharatidza zvemweya.

Zvino kudenga kwakavapo hondo; Mikaeri nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni. Dhiragoni nengirozi dzayo vakarwa, asi havana kukunda uye pakanga pasisina nzvimbo yavo kudenga ...[6]Izwi rekuti “denga” rinenge risingareve Kudenga, uko kunogara Kristu nevatsvene vake. Dudziro yakakodzera kwazvo yechinyorwa chino haisi nhoroondo yekudonha uye kupandukira kwaSatani kwepakutanga, sezvo zviripachena zviri maererano nezera reavo "vanopupurira Jesu" (cf. Zva. 12:17]. Asi, "denga" pano rinoreva nzvimbo yemweya inoenderana nepasi, denga kana matenga (cf.Gen. 1: 1): "Nekuti kurwa kwedu hakuzi nenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, ne vatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri kumatenga. ” [VaE 6:12] Zvino rwauya ruponeso nesimba, uye umambo hwaMwari wedu nesimba reZodziwa wake. Nekuti anopomera hama dzedu anokandirwa kunze… Asi une nhamo iwe, pasi negungwa, nekuti Dhiabhorosi aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti uchine nguva pfupi… (Zva 12: 7-12)

Kunyangwe hazvo Satani achizotarisa izvo zvasara zvesimba rake mu "chikara" kana Anopesana naKristu mu "nguva pfupi" yaasara (kureva. "Mwedzi makumi mana nemiviri"),[7]cf. Zvak. 13: 5 St. John zvisinei anonzwa vakatendeka vachishevedzera kuti "umambo hwaMwari wedu" wauya. Zvingadaro sei? Nekuti iko kuratidzwa kwemukati kweHumambo hweKuda kwaMwari - zvirinani kune avo vaive vakafanirwa nazvo.[8]cf. Yedu Mukadzi Gadzirira - Chikamu II Sa sidenote, St. John anoratidza kuti mweya inogamuchira nyasha dzeYambiro inogona kuendeswa kunhare yeimwe mhando panguva yekutonga kwaAntikristu.[9]cf. Utiziro hweNguva Dzedu 

Mukadzi akapihwa mapapiro maviri egondo guru, kuti akwanise kubhururukira kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, makore maviri, nehafu yegore. (Zvakazarurwa 12: 14)

Vanoona zvemazuva ano vakanangana neiyi nhevedzano yezviitiko futi. Munzvimbo inotevera, mushakabvu Fr. Stefano Gobbi anopiwa zvakadzvanywa chiratidzo cheYambiro nezvibereko zvayo.

Mweya Mutsvene uchauya kuzosimbisa hutongi hwa Kristu hunobwinya uye huchave hutongi hwenyasha, hutsvene, hwerudo, hwekururamisira uye hwerunyararo. Nerudo rwake rweVamwari, anozovhura masuwo emoyo uye anovhenekera hana dzose. Wese munhu anozozviona iye mumoto unopfuta wechokwadi chamwari. Izvo zvichaita sekutonga mune zvishoma. Uye ipapo Jesu Kristu achaunza kutonga kwake kwakanaka munyika. —Edu Mukadzi kuti Fr. Stefano Gobbi , Chivabvu 22nd, 1988:

WeCanada anonzwisisika, Fr. Michel Rodrigue, anotsanangura zvaakaona muchiratidzo mushure meYambiro, achinongedzera kuchipiwa kweChipo Chekurarama muKuda kwaMwari mukati mevatendi:

Mushure menguva yakatenderwa naMwari yekuti vanhu vadzokere kuna Jesu, vanofanirwa kutora danho: kudzoka kwaari nekusununguka kwavo, kana kumuramba. Kana vamwe vakamuramba, unosimbiswa neMweya Mutsvene. Kana ngirozi ikakuratidza murazvo kuti utevere kunhare kwainoda kuti uve, unosimbiswa muMweya Mutsvene, uye manzwiro ako achadzimwa. Sei? Nekuti unonatswa kubva pamusuwo werima. Unenge uine simba raMweya Mutsvene. Moyo wako unenge uri maererano nekuda kwaBaba. Uchaziva kuda kwaBaba, uye uchaziva kuti ivo vakasarudza nzira isiri iyo. Iwe unozotevera nzira yako iri pasi pekutungamirwa kwaIshe uye mutumwa waIshe nekuti Ndiye nzira, hupenyu, uye chokwadi. Moyo wako unenge uchienderana neMweya Mutsvene, Uyo ari rudo rwaKristu, Pachezvake, naBaba, Pachezvake. Achakutyaira. Iye achakufambisa. Hauzotyi. Uchangovaona. Ndakazviona. Ndakapfuura nepakati… ndichitevera Kujekesa kwehana, chipo chakakura tichazopihwa isu tese. Ishe vanodzikamisa zvishuwo zvedu nekufadza zvishuwo zvedu. Anozotipodza kubva mukukanganisa kwepfungwa dzedu, saka mushure meiyi Pentekosti, tinonzwa kuti muviri wedu wese unoenderana Naye. Vakamira pakatarisana pese pese vanozove ngirozi tsvene yaIshe ichavharira chero munhu kuti asapinda asina chiratidzo chemuchinjikwa pahuma yake (Rev 7: 3). - "Nguva Yevapoteri", washingtoniowa.com

Jesu akatsanangurira Luisa kuti "kusarerekera" kwekuchiva chibereko cheKurarama Mukuda kwaMwari.

Ipapo kuda kwangu kunobva kwave hupenyu hwemweya uyu, nenzira yekuti chero chinhu chingamurasire iye pamwe nevamwe, anogutsikana nezvose. Chero chinhu chinoratidzika kunge chakamukodzera iye; kufa, hupenyu, muchinjikwa, hurombo, nezvimwe - anotarisa zvese izvi sezvinhu zvake, zvinoshandira kuchengetedza hupenyu hwake. Anosvika padanho rakadai, zvekuti kana kurangwa hakumutyisidzi zvekare, asi anogutsikana neKuda kwaMwari mune zvese ... —Bhuku reDenga, Vhoriyamu 9, Mbudzi 1, 1910

Mune rimwe shoko, Chiedza chinouya chichava, kana padiki padiki, iwo matanho ekupedzisira ekukunda kweMoyo Musingaonekwi apo Mukadzi Wedu achaunganidza huwandu hwakawanda hwemweya kuMwanakomana wake nyika isati yacheneswa. Mushure mezvose, akadaro Pope Benedict, achinamatira Kukunda kweMweya Uchenjeri…

… Zvinoreva zvakafanana nekunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari… -Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Uye izvo zvakafanana nekunamatira Mweya Mutsvene kuti uburuke uye ugopedzisa kubatana kwemunhu neKuda kwaMwari, kana nemamwe mazwi, "Hupenyu Chaiwo" hwaJesu mune vatsvene. 

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnoberekwazve nayo mumweya. Anogara ari chibereko chedenga nepasi. Vagadziri vaviri vanofanirwa kubvumirana mune iro basa rakaitwa panguva imwe chete naMwari rekugadzira uye chigadzirwa chepamusoro chevanhu: Mweya Mutsvene neMhandara Tsvene Maria… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. — Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6 

Vhura moyo yako uye rega Mweya Mutsvene upinde, uyo anozoshandura iwe nekukubatanidza mumoyo mumwe chete naJesu. -Mai vedu kuna Gisella Cardia, Kurume 3, 2021; washingtoniowa.com

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa umambo hwaJesu Mwanakomana wake pa MATONGO ehumambo hwakashata, rinova iri Bhabhironi guru repasi(Zvak. 18:20) —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa,n. 58-59

Midzimu yakatenderwa muHeede, Germany yakaitika muma30- 40's. Muna 1959, mushure mekuongororwa kwezvinofungidzirwa izvi, Vicariate wediocese yeOsnabrueck, mutsamba yakatenderedzwa kuvafundisi ve diocese, vakasimbisa huchokwadi hwemashiripiti uye nekwavo kunoshamisa.[10]cf. themiraclehunter.com Pakati pavo paive neiyi meseji: 

Sekupenya kwemwenje Umambo uhwu huchauya…. Zvakakurumidza kupfuura zvinoita vanhu. Ndichavapa iwo mwenje wakakosha. Kune vamwe ichi chiedza chichava chikomborero; kune vamwe, rima. Chiedza chinouya senyeredzi chakaratidza nzira kune varume vakangwara. Vanhu vanozoona rudo Rwangu uye nesimba Rangu. Ndichavaratidza kururamisira kwangu netsitsi dzangu. Vana vangu vandinodikanwa, iyo nguva inoswedera pedyo. Namata usingaregi! -Chishamiso chekuvhenekerwa kwehana dzese, Dr. Thomas W. Petrisko, peji. 29

 

UMAMBO HUSINGAPERI

Humambo uhwu hweKuda kwaMwari uko kuchazopihwa kune vekupedzisira mazuva vatsvene ndeye Nokusingaperi humambo, sekupupura kunoita muprofita Danieri:

Vachaiswa mumaoko ake [kwaAntikristu] kwenguva, kaviri, nehafu yenguva. Asi kana dare rakaungana, uye hutongi hwake hukatorwa kuti hubviswe nekuparadzwa zvachose, ipapo humambo nehumambo neumambo hwehumambo hwese pasi pematenga zvichapihwa kuvanhu vevatsvene veWekumusoro-soro, avo humambo huchave husingaperi hushe, uhwo masimba ese achashumira nekuteerera. (Danieri 7: 25-27)

Pamwe ndima iyi, muchidimbu, ndosaka kukanganisa kusingaperi pakati pevadzidzi vePurotesitendi neKaturike kwave kuri kutaura kuti "asina lawe", saka, anofanira kuuya kumagumo epasi (ona Anopesana naKristu Nguva yaRugare Isati Yasvika?). Asi Magwaro kana Vababa veKereke vekutanga havana kudzidzisa izvi Asi, St. John, achidzokorora Dhanieri, anopa miganhu kune "humambo" uhwu munguva uye nhoroondo:

Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema, iye wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa… Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe. avo vakaatasva vakapiwa mutongo. Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. Akaropafadzwa uye mutsvene ndiye unogoverana mukumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paizvozvi; ivo vachava vapristi vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe naye makore churu. (Zvak. 19:20, 20: 4-6)

Vaya "vakagurwa musoro" vanogona kunzwisiswa mune zvese chaizvo[11]cf. Kumuka Kumutswa uye mweya, asi pakupedzisira, zvinoreva kune avo vakafa kune kwavo kuda kwevanhu kweKuda kwaMwari. Papa Pius XII anozvitsanangura sekupera kwe chivi chinofa muChechi mukati memiganhu yenguva:

Kumuka patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, uko kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. - Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va 

Jesu anodzokorora kumuka uku mukuzarurirwa Kwake naLuisa:[12]“Kumuka kwevakafa kunotarisirwa kumagumo kwenguva kunotowana kutanga kwayo kwekutanga, kwakasimba mukumuka pamweya, chinangwa chikuru chebasa reruponeso. Inowanikwa muhupenyu hutsva hwakapihwa naKristu akamutswa sechibereko chebasa rake rerununuro. ” -PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Kubvumbi 22nd, 1998; v Vatican.va

Kana ini ndikauya pasi pano, kwaive kugonesa mumwe nemumwe mweya kuti uwane Rumuko Rwangu sewavo - kuvapa hupenyu uye kuvaita kuti vamutse muKumuka Kwangu Kwangu. Uye iwe unoshuva kuziva kana kumutswa chaiko kwemweya kunoitika? Kwete mukupera kwemazuva, asi ichiri kurarama pasi pano. Mumwe anogara muKuda Kwangu anomuka kuchiedza ndokuti: 'Husiku hwangu hwapfuura… Kuda kwangu hakusisiri kwangu, nekuti kwamuka muFiat yaMwari.' -Bhuku reDenga, Bhuku 36, Kubvumbi 20, 1938

Nekudaro, mweya iyi haizowana `` kufa kwechipiri '':

Mweya unogara muChido changu hausi kufa uye haugamuchire Kutongwa; hupenyu hwake ndehwekusingaperi. Zvese izvo rufu rwaifanira kuita, rudo rwakaita pamberi, uye Kuda kwangu kwakamugadzirisa zvizere mandiri, zvekuti handina chandinomutongera. -Bhuku reDenga, Vhoriyamu 11, Chikumi 9, 1912

 

MUTSVENE TSVENE

Zvekare, vanaFata veChechi vanoverengeka, vakavakirwa pauchapupu hwaSt. “Munhu asingateereri mutemo” kuvhura imwe “zororo resabata” yeChechi. 

… Mwanakomana wake achauya kuzoparadza nguva yeanotonga, uye agotonga vasina umwari, uye ashandure zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe ... mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; saka zvichave mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema…  —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), Iwo Divine Divine Institutes, Vol. 7.

Zvino maererano naJesu, tasvika zvino panguva iyo pasi rinofanira kucheneswa -kwasara nguva shoma, ” Mukadzi Wedu akadaro nguva pfupi yadarika.[13]cf. washingtoni

Makore zviuru zviviri zvega ndinovandudza nyika. Mumakore zviuru zviviri zvekutanga ndakaimutsiridza neMafashamo; mune zviuru zviviri zvechipiri ndakazvimutsiridza nekuuya kwangu pasi pano pandakaratidza Hunhu hwangu, kubva kwahwo, sekunge kubva muzvakawanda zvakaputsika, huMwari hwangu hwaipenya. Ivo vakanaka uye ivo Vasande chaivo vezviuru zviviri zvemakore anotevera vakararama kubva pamichero yeHunhu hwangu uye, mumadonhwe, vakafarira huMwari hwangu. Zvino tave kutenderedza chechipiri zviuru zviviri zvemakore, uye kuchave nekuvandudzwa kwechitatu. Ichi ndicho chikonzero chekunyongana kuzhinji: hachisi chinhu kunze kwekugadzirira kwechitatu kuvandudzwa. Kana mukuvandudzwa kwechipiri ini ndikaratidza zvakaitwa nevanhu vangu uye nekutambura, uye zvishoma pane izvo huMwari hwangu zvainge zvichishanda, ikozvino, mukuvandudzwa kwechitatu, mushure mekucheneswa kwepasi uye chikamu chikuru chezera razvino raparadzwa, ndichave kunyangwe ndigova nerupo nezvisikwa, uye ini ndichazadzisa kuvandudzwa nekuratidzira zvakaitwa neuMwari hwangu mukati mehunhu hwangu… —Jesu kuna Luisa Piccarreta, Bhuku reDenga, Vol. 12, Ndira 29, 1919 

Mukuvhara ipapo, ndaifanira kubvumirana neSt. Louis de Montfort kupesana neshamwari dzedu dzechiPurotesitendi. Izwi raMwari chido revererwa. Kristu chido kukunda. Zvisikwa chido sunungurwa. Uye Chechi chido ivai vatsvene vasina chavanopomerwa[14]cf. VaEf 5:27 - ese Kristu asati adzoka kumagumo enguva

Mirairo yako yehumwari yakaputswa, Vhangeri rako rakakandwa parutivi, nzizi dzezvakaipa dzakazadza pasi rese nekutakura kunyangwe varanda vako… Zvese zvinhu zvichasvika pamugumo wakafanana neSodhoma neGomora? Haumbofi wakaputsa kunyarara kwako? Ucharega izvi zvese nekusingaperi here? Ichokwadi here icho kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga? Ichokwadi here icho umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune imwe mweya, inodikanwa kwauri, chiratidzo cheiyo kuvandudzwa kweChechi munguva yemberi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda.  -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-58; Sophia Institute Press

Chakasara iwe neni, saka, ndechekuchigadzirira nemoyo yedu yese, uye kutora mweya mizhinji pamwe nesu nepatinogona…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Nei Maria?

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

Chipo

Fatima uye Apocalypse

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Maitiro Erai Akarasika

Maitiro Ekuziva Kana Kutongwa Kwave Pedyo

Zuva reRuramisiro

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Zvinyorwa zvaMark zvinogona kuwanikwa apa:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Fatima, uye iyo Apocalypse
2 "Kubva muNgoni dzangu dzisingaperi ndichapa mini-kutonga. Zvichava zvinorwadza, zvinorwadza kwazvo, asi zvipfupi. Uchaona zvitadzo zvako, uchaona kuti unondigumbura sei mazuva ese. Ndinoziva kuti iwe unofunga izvi zvinonzwika sechinhu chakanakisa, asi zvinosuwisa, kunyange izvi hazviunze nyika yese murudo Rwangu. Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara. Avo vanotendeuka vachazopihwa nyota isinga peri yechiedza ichi ... Vose avo vanondida vachabatana kuti vabatsire kugadzira chitsitsinho chinopwanya Satani. ” -Ishe wedu kuna Matthew Kelly, Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97
3 cf. Mat. 22:12
4 Inzwa Sr. Emmanuel achitsanangura chiitiko mumazuva ekutanga eMedjugorje icho chaive chirevo cheYambiro. Tarisai pano.
5 cf. Zuva Guru reChiedza
6 Izwi rekuti “denga” rinenge risingareve Kudenga, uko kunogara Kristu nevatsvene vake. Dudziro yakakodzera kwazvo yechinyorwa chino haisi nhoroondo yekudonha uye kupandukira kwaSatani kwepakutanga, sezvo zviripachena zviri maererano nezera reavo "vanopupurira Jesu" (cf. Zva. 12:17]. Asi, "denga" pano rinoreva nzvimbo yemweya inoenderana nepasi, denga kana matenga (cf.Gen. 1: 1): "Nekuti kurwa kwedu hakuzi nenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, ne vatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri kumatenga. ” [VaE 6:12]
7 cf. Zvak. 13: 5
8 cf. Yedu Mukadzi Gadzirira - Chikamu II
9 cf. Utiziro hweNguva Dzedu
10 cf. themiraclehunter.com
11 cf. Kumuka Kumutswa
12 “Kumuka kwevakafa kunotarisirwa kumagumo kwenguva kunotowana kutanga kwayo kwekutanga, kwakasimba mukumuka pamweya, chinangwa chikuru chebasa reruponeso. Inowanikwa muhupenyu hutsva hwakapihwa naKristu akamutswa sechibereko chebasa rake rerununuro. ” -PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Kubvumbi 22nd, 1998; v Vatican.va
13 cf. washingtoni
14 cf. VaEf 5:27
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged , , , , , , .