Kuuya Kweutongi hweChechi


Muti weMasitadhi

 

 

IN Zvakaipa, Zvakare, Zvine Zita, Ini ndakanyora kuti chinangwa chaSatani kuputsira budiriro mumaoko ake, muchimiro nehurongwa hunonzi "chikara" Izvi ndizvo zvakatsanangurwa naSt. John Muevhangeri muchiratidzo chaakatambira uko kunokonzerwa nechikara ichi "zvose, zvese zvidiki nevakuru, vese vapfumi nevarombo, vese vakasununguka nevaranda ”kumanikidzwa kuita iyo nzira yavanotadza kutenga kana kutengesa chero chinhu vasina" mucherechedzo "(Zva 13: 16-17). Muporofita Danieri akaonawo chiratidzo chechikara chakafanana neraSt John's (Dan 7: -8) ndokududzira hope dzaMambo Nebhukadhinezari umo chikara ichi chakaonekwa semufananidzo wakaumbwa nezvinhu zvakasiyana, zvinomiririra madzimambo akasiyana anoumba mubatanidzwa. Mamiriro ezvinhu ezvese izvi zviroto uye zviratidzo, nepo zviine zviyero zvekuzadzikiswa munguva yemuporofita, zviri zveremangwana.

Nzwisisa, iwe Mwanakomana wemunhu, kuti chiratidzo ichi ndechenguva yekupedzisira. (Dhan.8: 17)

Nguva apo, mushure mokunge chikara chaparadzwa, Mwari vachamisa Humambo hwavo hwepamweya kusvikira kumigumo yenyika.

Pawakatarisa chifananidzo, dombo rakatemwa kubva mugomo pasina ruoko rwakaiswa pariri, rakarova tsoka dzaro dzesimbi nematiles, rikadzityora… Munguva yeupenyu yemadzimambo iwayo Mwari wokudenga achamutsa umambo husingazomboparadzwi kana kuendeswa kune vamwe vanhu; asi ihwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi. Ndozvinoreva dombo rawakaona rakacherwa kubva mugomo pasina ruoko rwakaiswa pariri, iro rakapwanya tiles, iron, bronze, sirivheri nendarama. (Dhan.2: 34, 44-45)

Vese Danieri naSt. John vanotsanangura zvakajeka kuzivikanwa kwechikara ichi semubatanidzwa wemadzimambo gumi, ayo anozopatsanurwa panomuka mumwe mambo maari. Vanababa veChechi vanoverengeka vakanzwisisa uyu mambo ega kuti ndiye Anopesana naKristu anobuda muhumambo hweRoma hwakagadziridzwa.

"Chikara", kureva humambo hweRoma. -Ane simba John Henry Newman, Advent Mharidzo paAntikristu, Mharidzo III, Chitendero chaAntikristu

Asi zvakare, chikara ichi chakundwa…

… Simba rake richabviswa… (Dhani.

… Uye zvakapihwa kuvatsvene vaMwari:

Ipapo humambo nehumambo neumambo hwehumambo hwese pasi pematenga zvichapihwa vanhu vatsvene veWekumusoro-soro, vane humambo husingaperi: masimba ese achamushandira nekumuteerera… Ndakaonawo mweya yeavo vaive vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. (Dhan 7:27; Zva 20: 4)

Nekudaro, kana isu tikanzwisisa Madzibaba Ekutanga eChechi nenzira kwayo, chiratidzo chevaporofita ava hachirevi nezveHumambo husingaperi kumagumo enyika, asi kune kutonga mukati menguva uye nhoroondo, Humambo hunotonga pasi rose mumoyo mevanhu:

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; saka zvichave mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Madzibaba eChechi, Nhaka yechiKristu

 

UMAMBO HWEKUVARA

Kubudikidza nekumuka kwaKristu uye Kukwira Kudenga, Humambo Hwake hwakagadzwa:

Kugara kuruoko rwerudyi rwaBaba kunoreva kugadzwa kwehumambo hwaMesia, kuzadzikiswa kwechiono chemuporofita Dhanieri pamusoro peMwanakomana wemunhu: ; hushe hwake ushe husingaperi, husingazopfuuri, uye ushe hwake haungazoparadzwi ”(cf. Dany. 7:14). Mushure mechiitiko ichi vaapositori vakava zvapupu zve "humambo [uhwo] husingazogumi". -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 664

Uye zvakadaro, Kristu akatidzidzisa kuti tinamate, “Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe nepanyika sezvazviri kudenga… ”Ndiko kuti, humambo hwakagadzwa, asi husati hwasimbiswa zvizere pasi rose. Jesu anotsanangura izvi nemifananidzo yaanofananidza humambo nembeu yakasimwa muvhu, isingameri pakarepo:

… Kutanga banga, kwouya hura, kwozotevera tsanga dzakakora muhura. (Mako 4:28)

Uye zvekare,

Tichafananidza nei umambo hwaMwari, kana mufananidzo upi watingaushandira? Hwakafanana nembeu yemasitadhi iyo inoti kana yadyarwa muvhu, ndiyo diki pane mbeu dzose dzepanyika. Asi kana yadyarwa, inotumbuka yova hombe kwazvo pazvirimwa uye yoita matavi makuru, kuitira kuti shiri dzedenga dzigare mumumvuri wadzo. (Mako 4: 30-32)

 

MUSORO AND MUVIRI

Danieri 7: 14 inoti kwakauya imwe "kunge Mwanakomana wemunhu… Akapihwa umambo. ” Izvi zvakazadzikiswa muna Kristu. Asi ipapo, mukuita senge kupokana, Danieri 7:27 inoti kutonga uku kwakapihwa "vanhu vatsvene" kana "vasande."

Chiremera chevanhu vese chinodzoserwa kuburikidza nemwanakomana uyu wekukunda kwevanhu pamusoro pemhuka. Iyi nhamba, sezvatichazoona gare gare, inomirira "vanhu vevatsvene veWekumusoro-soro" (7: 27), kureva Israeri akatendeka. -Iyo Navarre Bhaibheri Zvinyorwa uye Mhinduro, Vaporofita Vakuru, mashoko omuzasi p. 843

Uku hakusi kupokana pazvishoma. Kristu anotonga Kudenga, asi tiri muviri wake. Izvo izvo Baba zvavanopa pamusoro weMusoro, Anopawo zvakare paMuviri. Musoro neMuviri zvinoumba "mwanakomana wemunhu" wese. Sezvo isu tichipedzisa izvo zvinoshaikwa mumatambudziko aKristu (Col 1: 24), saka futi, isu tinogoverana mukukunda kwaKristu. Iye achave mutongi wedu, uye zvakadaro, isuwo tichazotonga pamwe naye (Zva 3:21). Nekudaro, Muviri waKristu unogoverana mukumiswa kweHumambo hwaMwari kusvika kumagumo epasi.

Vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese, souchapupu kumarudzi ose. ipapo kuguma kuchasvika. (Mat. 24:14)

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Sezvo Primas, Advice, kwete. 12, Zvita 11, 1925

 

UMAMBO HWENGUVA

Jesu akayeuchidza vaApostora Vake kuti Humambo Hwake hwakanga husiri hwenyika ino (Johane 18:36). Saka tinonzwisisa sei kutonga kuri kuuya kweChechi mukati menguva ye “chiuru chemakore”, kana Era rerunyararo sekudanwa kwazvinowanzoitwa? Icho chiri zvokunamata kutonga mairi zvose marudzi achateerera Evhangeri.

Avo avo pasimba reiyi ndima [Zva 20: 1-6], vakafungidzira kuti kumuka kwekutanga kune ramangwana uye mumuviri, vakaendeswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore ane chiuru, sekunge chiri chinhu chakakodzera kuti vatsvene vafarire zororo reSabata panguva iyoyo. nguva, zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-remazuva muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Catholic University yeAmerica Press

Inguva yemweya umo Kuda kwaMwari kwaMwari kuchabata "pasi sezvazviri Kudenga."

Pano zvakafanotaurwa kuti humambo hwake hahuna miganho, uye huchafumiswa nerunyararo nerunyararo: "mumazuva ake kururamisira kuchakura, uye rugare rwakawanda .... Uye achatonga kubva kugungwa kusvika kugungwa, uye kubva kurwizi kusvika magumo enyika ”… Kana vanhu vachinge vaziva, vari vega uye muhupenyu hweveruzhinji, kuti Kristu ndiMambo, nzanga pakupedzisira inogamuchira maropafadzo makuru erusununguko chairwo, kurairirwa kwakarongeka, runyararo nekubatana… nekuti nekupararira uye hukuru hwepasi rose hwehumambo hwaKristu vanhu vachawedzera kuziva kubatana kunovasunga pamwechete, uye nekudaro kukakavara kuzhinji kunodzivirirwa zvachose kana kuti kushatirwa kwavo kunodzikiswa. —Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 8, 19; Zvita 11, 1925

… Ipapo kwenguva refu zvakaipa zvakawanda zvichaporeswa; ipapo mutemo uchawanazve simba rahwo rekare; runyararo nemaropafadzo aro ose ngarudzorerwe. Varume vachatema minondo yavo nekuisa maoko pasi apo vese pavanobvuma uye nekuteerera zvakasununguka masimba aKristu, uye rurimi rwoga rureurura kuti Ishe Jesu Kristu vari mukubwinya kwaMwari Baba. —PAPA LEO XIII, Annum Sanctum, Chivabvu 25, 1899

Pius XI na Leo XIII, vachitaura muzita revakavatangira vese kubva kunaPeter, vanopa chiono chakafanotaurwa kwenguva refu muMagwaro Matsvene, chakavimbiswa naKristu, uye chakadzokororwa pakati paMadzibaba eChechi: kuti Kereke yakanatswa rimwe zuva ichanakidzwa nekutonga kwechinguva. yerunyararo nekubatana pasi rese mu…

...kukura kwenzvimbo dzisati dzaiswa pasi pejoko rinotapira uye rinoponesa raMambo wedu. —Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 3; Zvita 11, 1925

Kunyangwe huchave "humambo husingazomboparadzwa kana kuendeswa kune vamwe vanhu," zvakare hausi "wenyika ino" - kwete umambo hwezvematongerwo enyika. Uye sezvo kuri kutonga mukati memiganhu yenguva, uye rusununguko rwevanhu kusarudza zvakaipa ruchasara, inguva iyo simba rayo, asi kwete kukosha kwayo, richizopera.

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika… (Rev 20-7-8)

Iyi yekupedzisira mhirizhonga ichaitika chete pashure iyo Era yakashandira chinangwa chayo chikuru: kuunza Vhangeri kumagumo epasi. Ipapo, uye chete ipapo, humambo husingaperi uye husingagumi hwaMwari hunotonga muDenga Nyowani neNyika Itsva.

Hushe hunozozadzikiswa, saka, kwete nekukunda kweChechi kuburikidza nekukwira kunofambira mberi, asi chete nekukunda kwaMwari pamusoro pekuburitswa kwekupedzisira kwehuipi, zvinozoita kuti Mwenga wake aburuke kudenga. Kukunda kwaMwari pamusoro pekumukira kwehuipi kunotora chimiro cheKutongwa Kwekupedzisira mushure mekumusoro kwekupedzisira kwenyika ino inopfuura. --CCC, 677

 
 
DZIMWEWO KUVERENGA:

 

  • Nezve kuongororwa kweNguva yeRunyararo iyo inopfupikisa zvinyorwa zvese zvaMako mune imwechete sosi, neanotsigira mazwi kubva kuCatechism, Mapapa, uye Madzibaba eChechi, ona bhuku raMark. Kurwisana Kwekupedzisira.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.