Nguva Inouya Yerugare

 

 

WHEN Ndakanyora Iko Kukura Kwakakura pamberi peKisimusi, ndakagumisa ndichiti

… Ishe vakatanga kundizarurira counter-plan:  Mukadzi Akapfeka Zuva (Zvak. 12). Ndakanga ndizere nemufaro nenguva yakazopedzwa kutaura Ishe, zvekuti zvirongwa zvemuvengi zvaiita senge zvisizvo pakuenzanisa. Manzwiro angu ekuora mwoyo uye pfungwa yekusava netariro yakanyangarika semhute mangwanani ezhizha.

Iwo “marongero” akarembera mumoyo mangu kweinopfuura mwedzi ikozvino sezvo ndakamirira nechido nguva yaIshe yekunyora zvinhu izvi. Nezuro, ndakataura nezvekusimudza chifukidziro, chaIshe vachitipa kunzwisiswa kutsva kwezviri kuuya. Izwi rekupedzisira harisi rima! Hakusi kusava netariro… nekuti sekungovheneka kuri kuita Zuva panguva ino, iri kumhanya yakanangana ne mambakwedza…  

 

Vachasunga vanhu vazhinji kwazvo, uye vachange vaine mhosva yekuuraya vamwe. Vachaedza kuuraya vapirisita vese nevese vezvinamato. Asi izvi hazvigare kwenguva refu. Vanhu vanozofungidzira kuti zvese zvarasika; asi Mwari akanaka achaponesa vese. Zvichava sechiratidzo chekutongwa kwekupedzisira… Chitendero chichawedzera zvakare zviri nani kupfuura nakare kose. —St. John Vianney, Hwamanda yechiKristu 

 

KUFADZWA, KUMUKA, KUKWIRA kudenga

Ishe vakatipa yambiro yekuti “titarise nekunamata” apo Chechi ichienda kuGetsemane. SaJesu Musoro wedu, Chechi, Muviri wake, unozopfuura nepashungu dzayo. Ndinotenda izvi nhema pamberi pedu chaipo. 

Paanobuda kubva panguva dzino, iye anozoona iyo "Kumuka. ” Asi ndiri kutaura kwete nezve "kubvutwa" kana nezvekudzoka kwaJesu munyama. Izvi zvichaitika, asi chete kana Kristu adzoka kupasi pa kuguma kwenguva kutonga "vapenyu nevakafa." Zuva iro, mumwe angati, ichave iri Ascension yeChechi.

Asi pakati peKushushikana kweChechi, uye nekukwira kwaro kwekupedzisira Kukwira kuenda Kudenga, pachave nenguva yekumuka, rugare-nguva inozivikanwa se “Nguva Yorugare.” Ndinovimba pano kuzokwanisa kujekesa pane izvo zvakadzika midzi muRugwaro, vanaFata veChechi, vazhinji vasande, vafemberi, uye vanobvumidzwa zvakavanzika.

 

KUTONGA KWECHIKURU 

Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga, akabata kiyi yegomba risina chigadziko neketani huru muruoko rwake. Akabata shato, iyo nyoka yakare, anova ndiye Dhiabhorosi naSatani, akamusunga kwamakore ane chiuru, akamukandira mugomba, akaipfiga, akaisimbisa pamusoro pake kuti arege kuzonyengerazve marudzi; kusvikira makore churu apera. Mushure maizvozvo anofanira kusunungurwa kwechinguva chidiki. Zvino ndakaona zvigaro zveushe, vakagara pamusoro pazvo avo vakatongwa; Uyezve ndakaona mweya yeavo vakagurwa misoro nekuda kweuchapupu hwaJesu uye neshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho uye vasina kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko avo. Vakararama, vakabata ushe pamwe naKristu makore churu.

Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. Akaropafadzwa uye mutsvene ndiye unogoverana mukumuka kwekutanga. Pamusoro pevakadaro rufu rwechipiri haruna simba, asi vachava vapristi vaMwari navaKristu, vachatonga pamwe naye makore churu. (Zvak. 20: 1-6)

Chii chinofanira kunzwisiswa pano hachisi a chaiyo chiuru chemakore. Asi, irondedzero yekufananidzira ye akawedzerwa nguva yerunyararo. Uye hazvisi zvekutonga kwaKristu pachaKe nepanyika. Uku kupanduka kwekutanga kwakashurikidzwa neMadzibaba Machechi akati se "millenarianism." Asi, kunenge kuri kutonga kwaKristu mumoyo yevakatendeka vake — kutonga kweChechi Yake uko kwaanozadzisa basa rake rakapetwa kaviri rekuparidza Vhangeri kusvika kumagumo epasi, uye kuzvigadzirira kudzoka kwaJesu pa kuguma kwenguva.

Sekungovhurwa kwemakuva mazhinji uye vakafa vakamutswa pakumuka kwaKristu (Mat 27: 51-53), sakawo vakafira kutenda "vachamutswa" kuti "vatonge naKristu" panguva iyi. Pamwe iyo Chechi yakasara-avo vakaiswa mucherechedzo nengirozi dzaMwari mukati medambudziko rapfuura - vanozovaona, kana zvisiri zvishoma, nenzira imwechete mweya yakamutswa panguva yaKristu yakaonekwa kune vazhinji muJerusarema. Muchokwadi, Fr. Joseph Iannuzzi, pamwe ari nyanzvi yepamusoro yetsika dzeChechi uye nzwisiso yebhaibheri pane Era anonyora,

Munguva yeRunyararo, Kristu haazodzoke kuzotonga pasi pano panyama, asi "achaonekwa" kune vazhinji. Sezvazviri muBhuku raMabasa uye muEvhangeri yaMateu, Kristu akaita "zviratidzo" kune vakasarudzwa vake veChechi ichangoberekwa achangomuka kubva kuvakafa, saka panguva yeRunyararo Kristu anozoonekwa kune vakasara vakapona nevana vavo. . Jesu anozoonekwa nevazhinji mumuviri wake wakamuka uye muEucharist… 

Mwari pamweya anorangarira kuupenyu avo vakafa munaKristu kuraira vakasara vakatendeka vakapona mudambudziko. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, mapeji 79, 112 

 

KUTONGA KWEMAJURE NERUGARE

Iyi nguva ndiyo yave kuzivikanwa mutsika dzechiKatorike kwete chete se "Nguva yeRunyararo," asi se "Kukunda kweMoyo Wakachena waMaria," "Kutonga kweMweya Mutsvene waJesu," iyo "Eucharistic Reign yaKristu , "Iyo" nguva yerunyararo "yakavimbiswa kuFatima, uye" Pentekosti nyowani. " Zvinoita sekunge zvese izvi pfungwa dzakasiyana uye manamato ari kutanga kushanduka kuita chinhu chimwe chete. nguva yerunyararo nekutonga.

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. —Papa Leo XIII, Kutsveneswa kuMweya Mutsvene, May 1899

Panguva ino, Evhangeri ichasvika kumigumo yenyika. Nepo tekinoroji nebasa reumishinari raita zvakawanda kuunza mazwi eEvhangeri kumarudzi, zviri pachena kuti kutonga kwaKristu hakusati kwakasimbiswa zvizere uye nepasirese. Rugwaro runotaura nezvenguva apo pasi rose richave kuziva simba reIshe:

Saizvozvo kutonga kwenyu kuchazikamwa panyika, Nesimba renyu rinoponesa pakati pendudzi dzose. (Pisarema 67: 3)

Inotaura nezvenguva apo uipi hunobviswa.

Kwasara chinguva chiduku, uye vakaipa vachapfuura havo. Tarisa panzvimbo yake, haapo. Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika; Vanofara murugare. (Pisarema 37)

Vakaropafadzwa vanyoro, nokuti vachagara nhaka yenyika. (Mat. 5: 5)

Jesu anonongedzera kunguva yakadaro inoitika pakupera kwezera (kwete kupera kwenguva). Zvaizoitika pashure matambudziko iwayo akanyorwa muna Mateo 24: 4-13, asi pamberi pehondo yekupedzisira nezvakaipa.

… Evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese souchapupu kumarudzi ose; ipapo kuguma kuchasvika. (vs 14)

Ichaunza kubatana kwemachechi; ichaona kutendeuka kwevanhu vechiJuda; uye kusatenda kuti Mwari ariko nenzira dzese kunopera kusvikira Satani asunungurwa kwenguva pfupi Kristu asati adzoka kuzoisa vavengi vake vese pasi petsoka dzaKe. 

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Mwari Mwari ... munguva pfupi ngavazadzise chiporofita chake chekushandura ichi chinonakidza chenguva yemberi chiitiko chazvino ... Ibasa raMwari kuunza iyi nguva inofadza uye nekuizivisa kune vese ... Kana ichinge yasvika, ichaitika kune uve awa yakatarwa, imwe hombe ine migumisiro kwete chete mukudzoserwa kweHumambo hwaKristu, asi nekuda kwekugadziriswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa Pius XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake"

 

RAMANGWANA

Satani haana pekupedzisira paari kutaura. Nguva dzakanangana neChechi nepasi rose dzichava dzakaoma. Inguva yekuchenurwa. Asi Mwari vari mukutonga zvachose: hapana chinoitika - kunyangwe chakaipa - icho chaVatenderi kuti vaunze chakanaka chikuru. Uye kunaka kukuru kuri kuunzwa naMwari iNguva yeRunyararo… nguva ichagadzirira Mwenga kuti agamuchire Mambo wake.

 
 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 
 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.