Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

chitubu-chinotumbuka_Fotor_Fotor

 

MWARI anoshuvira kuita chimwe chinhu muvanhu chaasina kumboita kare, kunze kwevanhu vashoma, uye ndiko kuti ape chipo chake zvakazara kuMwenga Wake, kuti atange kurarama nekufamba uye kuve naye mumamiriro matsva .

Anoshuvira kupa Chechi "hutsvene hwehutsvene."

 

Hutsvene hutsva uye hwamwari

Mukutaura kushoma kunozivikanwa kuna Madzibaba Rogationist, Papa John Paul II akataura kuti, kuburikidza nemuvambi wavo Akaropafadzwa Annibale Maria di Francia (zvino ave Annibale kana kuti St. Hannibal)…

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Iwo matatu hwaro hwenheyo hweSt. Hannibal, kana matatu mabhuwo iwe aunogona kutaura, anogona kutumbuka mune ino nyowani nguva yechirimo ndeaya:

I. Kuisa Yukaristiya Yakakomborerwa pakati pehupenyu hwega uye hwemunharaunda, kuti udzidze kubva pairi nzira yekunamata uye kuda zvinoenderana neMoyo waKristu.

II. Kuvapo semuviri mukubatana, mukubatana kwemoyo zvinoita kuti munamato ugamuchirwe kuna Mwari.

III. Kushamwaridzana kwepedyo nekutambura kweMoyo Unoyera Zvikuru waJesu. [1]cf. PAPA JOHN PAUR II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 4, www.haav.va

Zvinotsanangurwa naSt John Paul pamusoro apa zvese chirongwa nokuti uye chirongwa of iyo nguva yerunyararo iri kuuya mushure mekucheneswa kwenyika iyo iyo Eucharist, Kubatana, uye Kutambura kweChechi zvichashanda kuzadzikisa izvo mumwe Mwenga waKristu, asina gwapa uye asina gwapa, akagadzirira mutambo wekusingaperi weMuchato weGwayana. SaJohani Mutsvene paakanzwa uye akaona muchiratidzo:

Ngatifarei tifarisise uye timupe mbiri. Nokuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga wake akazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zvak. 19: 7-8)

Ndokunge, akabvumidzwa hutsvene "hutsva nehuMwari".

 

CHIPO

Vanoverengeka vezvakavanzika vakataura nezve ino nyowani nguva iri kuuya, asi vachishandisa akasiyana mazwi kuitsanangura. 'Aya anosanganisira "Kuberekwazve Kunoshamisa" kwaVanoremekedzwa Conchita de Armida naArhcbishop Luis Martinez, "Kugara Mutsva" kwaElizabeth Wakakomborerwa weUtatu, "Kufungidzirwa Kwemweya Murudo" yaSt. Maxamilian Kolbe, "Kutsiviwa kwaMwari" Akakomborerwa Dina Belanger ', [2]cf. Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11; inowanikwa pano iyo "Murazvo weRudo" waElizabeth Kindelmann (kanenge sekutanga kwayo), uye "Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari" kweMuranda waMwari Luisa Piccarreta.

Hutsvene uhu "hutsva uye hwoumwari" hunonyanya kuve mamiriro ekuva in Kuda kwaMwari kwaive kwaAdamu naEvha kusati kwawa, uye kwakawanikwazve mu "Evha mutsva", Maria, uyezve kwaive kugara kwaKristu, "Adhamu mutsva." [3]cf. 1 VaK. 15:45 Mhandara Yakaropafadzwa Maria, sezvandakanyora kare, ndiye anokosha kunzwisisa hunhu hweChechi sezvaari, uye zvichave. [4]cf. Kiyi kuMukadziIzvi zvichaita sei? 

Jesu akatsanangurira Anoremekedzwa Conchita:

Izvi zvinopfuura kuroora pamweya. Iyo inyasha yekundizvara Ini, yekurarama nekukura mumweya wako, kusatomboisiya, kuti ive yako uye kuve neyako sewe mune imwechete uye imwechete fuma. Ndini ndinotaurirana nemweya wako mukumanikidza izvo zvisingakwanisike kunzwisiswa: inyasha dzenyasha… Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza huMwari. anonyangarika… - yakataurwa mu Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Famba neni, Jesu

Zvekare, mushoko, kurarama in Kuda kwaMwari. Izvi zvinorevei? Mabhuratha nemasisita, zvakachengeterwa nguva dzino, asi ndinotenda kazhinji nguva dzinouya, kuburitsa dzidziso yakazara nehupamhi hweizvo Mwari ari uye ave kuzoita. Uye isu tangotanga chete. Sekutaura kwakaita Jesu kuna Luisa:

Iyo nguva iyo zvinyorwa izvi zvichaziviswa ine hukama uye zvinoenderana nemafungire emweya ayo anoshuvira kugamuchira chakakura chakadai, pamwe nekuedza kweavo vanofanirwa kuzvishandira pakuva vatakuri vehwamanda nekuzvipira chibairo chekuzivisa munguva itsva yerunyararo… —Jesu kuna Luisa, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, Mufundisi Joseph Iannuzzi

St.Louis de Montfort pamwe anotora zvakanakisa kugomera kuri kusimuka kubva mumuviri waKristu kune uyu mwari mutsva chipo as zvakaipa zvinoramba zvichizvipedza zvoga:

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? -Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Panzvimbo pekuyedza kufumura pano izvo zvakatora Luisa mavhoriyamu makumi matatu kuti anyorwe- iro basa rinoramba rakanyatsogadziriswa uye risina kududzirwa (uye riri, muchokwadi, riri pasi pekumiswa kuti ribudiswe, chengetera mabasa mashoma ataurwa pazasi), ini ndinongowedzera rimwe chete zvimwe zvinoratidza yenyasha dziri kuuya idzi ndisati ndadzokera kune rangu basa "rekuzivisa munguva itsva yerunyararo." [5]“Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Shamwari diki diki shamwari, Ishe vari kukumbira kuti muve vaporofita venguva itsva iyi… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Mukunyora kwake kunoshamisa kweDoctoral Dissertation, iyo inotakura zvisimbiso zvePontifical Gregorian University yekubvumidzwa pamwe nemvumo yechechi yakapihwa mvumo neHoly See, mudzidzi wezvechitendero Mufundisi Joseph Iannuzzi anotipa zvishoma zvekuona nezve iyi nyasha ye "Pentekosti nyowani" iri kuuya iyo Mapapa ezana ramakore apfuura ave kunamatira.

Muzvinyorwa zvake zvese Luisa anounza chipo cheKurarama muKuda kwaMwari sekugara kutsva uye kwehumweya mumweya, kwaanoti ndiko "Hupenyu chaihwo" hwaKristu. Hupenyu Hwechokwadi hwaKristu hunosanganisira kunyanya mweya kuramba uchipinda muhupenyu hwaJesu muEucharist. Nepo Mwari achigona kuve aripo zvakanyanya mumunhu asina hupenyu, Luisa anosimbisa kuti zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvechinhu chine hupenyu, kureva, mweya wemunhu. -Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, naMufundisi Joseph Iannuzzi, n. 4.1.21, peji. 119

Iko kushandurwa kuita '"mupenyu Mugadziri" uyo anonyatso kuratidza mamiriro emukati aJesu', [6]Ibid. n. 4.1.22, peji. 123 tichiri kuramba tiri chisikwa chine kodzero yakakwana yekuzvisarudzira asi takabatana zvachose kuhupenyu hwemukati hweUtatu Hutsvene, zvichauya sechipo chitsva, nyasha nyowani, hutsvene hutsva huchaita, sekureva kwaLuisa, vatsvene ve zvakapfuura zvinoita kunge asi mumvuri pakuenzanisa. Mumashoko eiye mukuru weMarian saint:

Kusvikira kumagumo epasi… Mwari Samasimba naAmai Vake Vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vamwe vatsvene zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi.. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuna Maria, Chisungo chechi47

Asi unogona kunge uri kuti pari zvino, “Chii…? Hutsvene hukuru kupfuura Catherina weSienna, kupfuura Johane weMuchinjikwa, kupfuura St Francis weAssisi ?? ” Mhinduro yekuti nei iri muchirahwe chemazera…

 

CHIVHAMO CHEMAZUVA

Kwekanguva kapfuura, pfungwa yakauya kwandiri kuti ndinyore nezve iyo Iyo Inouya Nguva YeRudo uye iyo Mazera mana eNyasha. Nguva nhatu dzekutanga ndidzo dzechiito cheUtatu Hutsvene mukati menguva. St. John Paul II mukutaura kwake kuvaRogationists akataura nezve "kukokwa kuhutsvene munzira yemazano evhangeri." [7]Ibid., N. 3 Mumwe anogona zvakare kutaura nezvenguva nhatu dzeKutenda, Tariro, uye Rudo [8]cf. Iyo Inouya Nguva YeRudo inova ndiyo nzira inoenda ku "utsvene hwenzvimbo tsvene." Sezvazvinoreva muCatechism:

Zvisikwa zvine kunaka kwazvo uye kukwana kwakakodzera, asi hazvina kubuda zvakazara kubva mumaoko eMusiki. Zvese zvakasikwa "muchimiro chekufamba" (mu statu viae) pakukwana kwekupedzisira kuchiri kuwanikwa, uko kwakatemerwa naMwari. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 302

The Zera raBaba, inova “nguva yekutenda”, yakatanga mushure mekudonha kwaAdamu naEvha apo Mwari vakapinda muzvibvumirano nevanhu. Zera reMwanakomana, kana "zera reTariro", rakatanga neiyo Sungano Itsva muna earth_mambakwedza_Fotor
Kristu. Uye Nguva yeMweya Mutsvene ndizvo izvo zvatiri kupinda apo patino “yambuka chikumbaridzo chetariro” kupinda mu “zera rerudo.”

Yasvika nguva yekukwidziridza Mweya Mutsvene munyika… Ndinoshuvira kuti uyu wekupedzisira agadzwe nenzira yakasarudzika kuMweya Mutsvene uyu ... Ino nguva yake, ndiyo nguva yake, iko kukunda kwerudo muChechi yangu. , mune zvakasikwa zvese. —Jesu kuna Anokudzwa María Concepción Cabrera de Armida; Fr. Marie-Michel Philipon, Conchita: AAmai Dhayari Yemweya, p. 195-196

Uku kukunda kweMukadzi wedu neChechi hakusi mufaro weDenga, iwo mamiriro akasarudzika ekuzara zvakakwana mumuviri, mweya, nemweya. Saka, "nguva yerunyararo" kana "chiuru chemakore chechitatu" chechiKristu, anodaro John Paul II, hausi mukana "wekupinda mutsva chiuru chemakore"...

… Nemuedzo wekufanotaura shanduko dzakakura mariri muhupenyu hwenzanga hwakazara uye newemunhu wese. Hupenyu hwevanhu huchaenderera mberi, vanhu vacharamba vachidzidza nezvekubudirira uye kukundikana, nguva dzekubwinya uye nhanho dzekuora, uye Kristu Ishe wedu anogara, kusvika kumagumo enguva, ave iye ega tsime reruponeso. —POPE JOHN PAUL II, National Conference of Bishops, Ndira 29th, 1996; www.haav.va

Zvakadaro, chikamu chekupedzisira chekukura kweChechi mukukwana chichavawo chisingaenzaniswi munhoroondo, nekuti Rugwaro pacharo runopupura kuti Jesu ari kuzvigadzirira iye Mwenga anozoitwa mutsvene.

Akatisarudza maari, nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina gwapa pamberi pake… kuti agomisikidza kereke iri mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa. . (VaEf. 1: 4, 5: 27)

Naizvozvo, Jesu, Mupirisita wedu Mukuru, akanamata chaizvo nekuda kwehutsvene uhu, hwaizozadziswa zvakanyanya mukati kubatana :

… Kuti vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri… kuti vagounzwa kukwana semunhu mumwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sekuda kwamakandiita ini. (Johani 17: 21-23)

Muzana ramakore rechipiri re“Epistle of Barnabas” yevaapostora, Baba veChechi vanotaura nezveuhu hutsvene hunouya pashure kuonekwa kwaAntikristu uye kuti zviitike panguva ye“zororo” reChechi:

... kana Mwanakomana wake, achiuya [zvakare], achaparadza nguva yewakaipa, nekutonga vasingadi Mwari, uye achishandura zuva, nemwedzi, nenyeredzi; zuva rechinomwe. Uyezve, anoti, unofanira kuiita tsvene namaoko akachena uye nomwoyo wakachena. Naizvozvo, kana munhu achigona kutsvenesa zuva iro Mwari akariita dzvene, kunze kwokunge akachena mumwoyo muzvinhu zvose, isu takanyengerwa. Tarirai zvino, kuzorora kwakafanirwa kunoitsvenesa, kana isu tomene tagamuchira chivimbiso, kusarurama kusisipo, uye zvinhu zvose zvaitwa zvitsva naIshe, tichagona kuita kururama. Ipapo tichakwanisa kuriita dzvene, isu tazvinatsa isu pachedu pakutanga… apo, kuzorora kuzvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), Ch. 15, rakanyorwa naBaba veApostora vomuzana remakore rechipiri

Mune zvinyorwa zvake, Ishe vanotaura naLuisa nezveaya mazera matatu munguva, yaanodaidza kuti "Fiat yeChisiko", "Fiat yeRudzikinuro", uye "Fiat roKutsveneswa ”izvo zvinoumba nzira imwechete inoenda kunzvimbo Tsvene tsvene.

Vese vatatu pamwechete vachabatana uye voita kutsveneswa kwemunhu. Fiat yechitatu [Yekutsvenesa] ichapa nyasha dzakawanda kumunhu sekumudzosera pachimiro chake chepakutanga. Uye chete ipapo, pandinoona munhu sekumusika kwandakaita, ndipo pachave nebasa Rangu ... —Jesu kuna Luisa, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, naMufundisi Joseph Iannuzzi, n. 4.1, peji. 72

Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Izvi zvinogoneka kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene:

Mushure mokunge Kristu apedza basa rake pasi pano, zvakaramba zvichidikanwa kuti isu tigovane muhuMwari hunhu hweShoko. Isu taifanira kusiya hupenyu hwedu pachedu uye tichishandurwa zvekuti taizotanga kurarama hupenyu hutsva hwese hunofadza Mwari. Ichi chaive chimwe chinhu chataigona kuita chete nekugovana muMweya Mutsvene. -Saint Cyril weAlexandria

Ikoku kusaruramisira here, zvino, kuti avo vanogara munguva yekupedzisira yemunhu vave vatsvene kwazvo? Mhinduro iri mushoko rekuti “chipo.” Sekunyora kwakaita Pauro.

Nekuti Mwari ndiye uyo, nechinangwa chake chakanaka, anoshanda mamuri zvese chishuwo nekushanda. (VaF. 2:13)

Chipo chekurarama muChido cheMweya icho Mwari chaanoshuvira kupa Chechi Yake munguva dzino dzekupedzisira chichauya chaizvo naiye chido nekubatana kwemuviri waKristu unofemerwa naMwari pachaKe — senguva dzose. Nekudaro, iri ndiro basa rakakura raAmai vaMwari panguva ino: kutiunganira isu mukamuri repamusoro reMoyo Wake Wakachena kugadzirira Chechi kuti igamuchire "Murazvo weRudo" uyo ndiJesu Kristu Pachezvake, [9]cf. Iwo Murazvo weRudoe, peji. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput maererano naElizabeth Kindelmann. Izvi ndizvo chaizvo zvakanyorwa naLuisa paakatsanangura chipo ichi kuti chiuye se "Hupenyu Chaicho" hwaKristu uye nei tichigonawo kutaura izvi sekutanga kwe "zuva raIshe", [10]cf. Mamwe Mazuva maviri kana "kuuya kwepakati" kwaKristu, [11]cf. Kukunda - Zvikamu I, II, uye III; "Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… ” â€”St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169 kana kuti "kumuka kweNyeredzi Yemangwanani" [12]cf. Nyeredzi Inomuka yeMangwanani iro rinozivisa uye riri iro kutanga yekudzoka kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya pakupera kwenguva, [13]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! patichamuona takatarisana. Iko zvakare kuzadzikiswa kwaBaba Vedu - "Umambo hwenyu ngahuuye ” - apo Mwari pavanenge vachizadzisa hurongwa hwavo hwehuMwari mukati meruponeso nhoroondo:

… Humambo hwaMwari hunoreva Kristu amene, uyo watinoshuvira zuva nezuva kuuya, uye nekuuya kwake tinoda kuratidzwa nekukurumidza kwatiri. Nekuti sezvo iye akamuka isu, sezvo isu tinosimuka maari, saka iye anogona kunzwisiswazve seushe hwaMwari, nekuti maari tinotonga. -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 2816

It is an mukati kuuya kwaKristu mukati meMwenga wake. 

Chechi, iyo inosanganisira vakasanangurwa, yakakodzera kusheedzera mambakwedza kana mambakwedza ... Ichave izere zuva rake kana iye achipenyera nehungwaru rwakakwana rwemwenje wemukati. —St. Gregory the Great, Papa; Yokunamata pakati Hours, Vol III, peji. 308  

Izvi, zvakare, zvakasimbiswa mudzidziso yemashura yeChechi:

Izvo hazvingaenderane nechokwadi kuti unzwisise mazwi, "Kuda kwako ngakuitwe pasi sezvakunoitwa kudenga," zvinoreva kuti: “MuChechi saIshe wedu Jesu Kristu amene”; kana kuti “mune Mwenga wakakwenenzverwa, sezvakaita muMuroori uyo akaita kuda kwaBaba.” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2827

Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakava vapenyu uye vakatonga naKristu kwechiuru chemakore. (Zvak. 20: 4)

 

HUKURU PASI ST. FRANCIS?

Zvichida tinogona kunzwisisa kuti nei hutsvene hwevatsvene venguva inotevera hunodarika uhwo hwezvizvarwa zvakapfuura nekudzokera kuchikumbaridzo chezera rechipiri renyasha, "Fiat of Redemption." Jesu akati.

Ameni, ndinoti kwamuri, pakati pevakazvarwa nevakadzi hakuna kumbove mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi; asi muduku muushe hwekumatenga mukuru kwaari. (Mat. 11:11)

Iwe unoona, Abhurahamu, Mosesi, Johane Mubapatidzi, nezvimwewo vaive varume vakuru vane kutenda kwavo kwakakumikidzwa kwavari. Asi, Jesu anoburitsa pfungwa yachokuti Fiat yeRudzikinuro yakapa chizvarwa chinotevera chimwe chinhu chikuru, uye icho chipo cheUtatu hunogara. Nguva yekutenda yakapa nzira kuTariro mhenyu uye mutsva mukana wehutsvene uye kudyidzana naMwari. Neichi chikonzero, kunyange mudiki muhumambo vane chimwe chinhu chakakura kupfuura madzibaba avo. Anonyora St. Paul:

Mwari akafanoona chimwe chinhu chiri nani kwatiri, kuitira kuti kunze kwedu ivo varege kuitwa vakakwana. (VaH 11:40)

asi nesu, vachaziva kukwana nekukudzwa kwese nekutenda kwavo muna Mwari kwakakodzera (uye kuti izvo zvinotaridzika nekusingaperi zvinozikanwa chete kuna Mwari. Abhurahama anogona kusvika padanho repamusoro rekukudzwa kupfuura vatsvene vakagoneswa. Ndiani anoziva?)

Luisa paakabvunza Ishe mubvunzo iwoyu chaiwo wekuti zvinogoneka sei kuti pakange pasina musande aigara achiita kuda kwaMwari kutsvene uye aigara 'muKuda Kwako', Jesu akapindura achiti:

Ehezve kwave kune vatsvene vakagara vachiita Kuda Kwangu, asi vakatora kubva kuKuda Kwangu chete sekuziva kwavo.

Jesu anobva aenzanisa Kuda Kwake kwaMwari ne "imba yepamusoro" ne uyo Iye, semuchinda waro, akazivisa, zvishoma nezvishoma, zera nezera, kubwinya kwaro:

Kune rimwe boka revanhu aratidza nzira yekuenda kumuzinda wake; kuboka rechipiri akanongedzera musuwo; kune wechitatu aratidza masitepisi; kusvikira kuimba yechina dzimba dzokutanga; uye kuboka rekupedzisira akavhura makamuri ese… —Jesu kuna Luisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922, Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 23-24

Izvi zvinoreva kuti Abhurahama, Mosesi, David, Johane Mubhapatidzi, St. Paul, St. Francis, St. Aquinas, St. Augustine, St. Therese, St. Faustina, St. John Paul II… Kereke nzira yakadzika uye yakadzika muchakavanzika chaMwari chekuti TESE tichagovana munzvimbo yekudenga mukuzara kwayo, semuviri mumwe, tembere imwe muna Kristu.

… Muri vagari venyika pamwe chete nevatsvene uye mitezo yeimba yaMwari, yakavakirwa panheyo dzevaapositori nevaporofita, naJesu Kristu pachake sedombo remusoro wekona. Kubudikidza naye chimiro chose chakabatanidzwa pamwe chete uye chinokura kuva temberi inoera munaIshe; maari nemiwo makavakwa pamwe kuti muve ugaro hwaMwari muMweya. (VaEfeso 2: 19-22)

Uye zvino, panguva ino munhoroondo yeruponeso, "Mwari akafanoona chimwe chinhu chiri nani kwatiri", kutiunzira zvakavanzika zvakadzama zveKuda kwaMwari. semuviri. [14]cf. Johani 17:23 uye Kuuya Wave Wekubatana Uye iyo Kubatana kwakakwana, uko kunobva iyo Eucharist Tsvene, kuchauya kuburikidza nePassion yeChechi, ye…

Nzira yekukwana inopfuura nenzira yeMuchinjikwa. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2015

Iwo matatu buds aSt Hannibal [15]nb. St. Hannibal aive director wezvemweya weLuisa Piccarreta - Yukaristiya, Kubatana, uye Muchinjikwa - zvinounza Humambo hwaMwari pasi pano:

Humambo hwaMwari hwave huchiuya kubva Chirairo Chekupedzisira uye, muEucharist, chiri pakati pedu. Humambo huchauya mukubwinya kana Kristu achipa kuna Baba vake. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2816

Humambo hwangu pasi pano Hupenyu Hwangu mumweya wemunhu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1784

Uye kubatana, sezvazvaive pakati paAdamu naEvha, ndiyo mugumo wekurarama mukuda kwaMwari, iyo utsvene hwenzvimbo tsvene, kunova ndiko Kuda kwaMwari pasi pano sezvazviri kudenga. Uye kutonga uku kwaKristu nevatsvene vake kuchagadzirira Chechi kuti ipinde munguva yekupedzisira nekusingaperi pakupera kwenguva. 

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: "Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga" (Mat. 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Jesu pachake ndiye watinoti 'denga.' —PAPA BENEDICT XVI, ambotaurwa Magnificat, p. 116, Chivabvu 2013

… Kudenga ndiMwari. —PAPA BENEDICT XVI, Pamutambo weKufungidzira kwaMaria, Homily, Nyamavhuvhu 15, 2008; Castel Gondolfo, Itari; Catholic News Service, www.pachena.cXNUMXm

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, maari iye achauya kwatiri? Uye uyu munamato, kunyange usati wakanangana nekuguma kwenyika, zvakadaro munamato chaiwo wekuuya kwake; rine hupamhi hwakazara hwemunyengetero uyo iye pachake akatidzidzisa: "Umambo hwenyu ngahuuye!" Uyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki Dzvene: Kubva paMusuwo weJerusarema kuenda Kumutsiro, p. 292, Ignatius Dhinda 

______________________ 

 

ZVAKAENDERERA

Kuziva kwangu, kune mashoma chete mabasa pazvinyorwa zvaLuisa zvine kugamuchirwa kwechechi nepo mavhoriyamu ake achigadziriswa nekushandurwa. Aya mabasa akanaka kwazvo kubatsira muverengi kunzwisisa dzidziso yezvouMwari ye "chipo cheKurarama Mukuda kwaMwari":

  • Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari naMufundisi Joseph Iannuzzi, PH. B., STB, M. Div., STL, STD, St. Andrew Zvigadzirwa, www.SaintAndrew.com; inowanikwawo pa www.ltdw.org
  • Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini; ona zvinyorwa pa www.semusic.co

Bhuku idzva richangobva kubuda naDaniel S. O'Connor iro rinoburitsa pane zvinyorwa zvinobvumidzwa zve Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari. Icho chirevo chakanakisa kune zvekunamata uye zvinyorwa zvaLuisa Piccarreta izvo zvinobatsira kupindura mibvunzo yakawanda yakakosha pane iri kuuya "nguva yerunyararo" apo "chipo" ichi chichava chakazara muKereke:

  • Korona uye Kupedzisa kweHuchena HesenaDaniel S. O'Connor; inowanikwa pano.
  • Maawa ePassion aIshe Wedu Jesu Kristuyakanyorwa naLuisa Piccarreta uye yakarongedzwa nemutungamiriri wake wezvemweya, St. Hannibal. 
  • Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari zvakare inotakura kubvumidzwa kweImprimatur uye Nihil obstat

Zvichida mubvunzo wakakosha ndewekuti tinogadzirira sei kutambira chipo ichi? Anthony Mullen, Mutungamiri weNyika weUnited States of America weInternational Movement yeMurazvo weRudo rweMweya Wakachena waMaria, akanyora pfupiso yakanaka kwazvo yekuti chipo ichi chinobatana sei muPentekosti Itsva chakanamatwa naPapa wezana ramakore rapfuura. , uye zvakanyanya kukosha, izvo izvo Amai Vakaropafadzwa vakatibvunza isu chaizvo kuti tigadzirire. Ini ndakatumira kunyora kwake pano: Nhanho dzeMweya Dzakanaka

 

RELATED ZVINYORWA NAMAKI:

 

Thanks nerutsigiro rwako
yeiri basa renguva yakazara!

Kuti unyore, tinya pano.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. PAPA JOHN PAUR II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 4, www.haav.va
2 cf. Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11; inowanikwa pano
3 cf. 1 VaK. 15:45
4 cf. Kiyi kuMukadzi
5 “Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Shamwari diki diki shamwari, Ishe vari kukumbira kuti muve vaporofita venguva itsva iyi… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008
6 Ibid. n. 4.1.22, peji. 123
7 Ibid., N. 3
8 cf. Iyo Inouya Nguva YeRudo
9 cf. Iwo Murazvo weRudoe, peji. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput
10 cf. Mamwe Mazuva maviri
11 cf. Kukunda - Zvikamu I, II, uye III; "Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… ” â€”St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169
12 cf. Nyeredzi Inomuka yeMangwanani
13 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
14 cf. Johani 17:23 uye Kuuya Wave Wekubatana
15 nb. St. Hannibal aive director wezvemweya weLuisa Piccarreta
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , .