Pentekosti inouya


Coptic icon ye Pentekosti

 

Kutanga kuburitswa munaJune 6, 2007, zvemukati zvekunyora izvi zvinodzoka kwandiri nepfungwa nyowani yekukurumidza. Tiri kuswedera padhuze here nenguva ino kupfuura zvatinoona? (Ndakagadzirisa zvinyorwa izvi, ndichiisa zvataurwa munguva pfupi yapfuura kubva kunaPapa Benedict.)

 

IYO iko kufungisisa kwekunonoka kwakasuruvara uye kunotidaidza kutendeuka kwakadzika uye kuvimba muna Mwari, iwo haasi meseji yedambudziko. Ivo ndivo vazivisi vekuguma kwemwaka, "kudonha" kwevanhu, sekutaura, apo mhepo dzinonatsa dzeDenga dzichapeperetsa iwo akafa mashizha echivi nekumukira. Vanotaura nezvenguva yechando umo izvo zvinhu zvenyama zvisiri zvaMwari zvichaunzwa kurufu, uye izvo zvinhu zvakadzika maAri zvichatumbuka mu "mwaka mutsva" unokudzwa wemufaro nehupenyu! 

 

 

KUGUMA KWEMAZUVA

Nguva yevashumiri iri kupera…

Aya mazwi akapinda mumoyo mangu imwe nguva gore rapfuura, uye akakura musimba. Iyo pfungwa yekuti masisitimu epasi uye mhando dzemashumiro sekuziva kwedu kwavari yava kusvika kumagumo. Ministry, zvisinei, haigone. Asi, Mutumbi waKristu unozotanga kufamba zvechokwadi semuviri, uine kubatana kunoshamisa, simba, uye chiremera zvisingaenzaniswi kubva Pentekosti yekutanga.

Mwari arikugadzira hombodo itsva yewaini maari kuzodururira waini nyowani. 

Homwe itsva yewaini ichave kubatana kutsva mukati meMuviri waKristu unoratidzwa nekuzvininipisa, kudzikama, uye kuteerera kuda kwaMwari.

Kana isu tichifanira kuve masimba echokwadi ekubatana, ngativei vekutanga kutsvaga kuyananiswa kwemukati kuburikidza nekutendeuka. Ngatiregererei zvakaipa zvatakatambura uye nekuisa parutivi kutsamwa nekukakavara. Ngativei vekutanga kuratidza kuzvininipisa uye nekuchena kwemoyo kunodiwa kuti tisvike pakubwinya kwechokwadi chaMwari. Mukuvimbika kuchipo chekutenda chakapihwa kuvaApostora, ngativei vafakazi vanofara kwesimba rinoshandura reVhangeri! … Nenzira iyi, Chechi muAmerica ichaziva nguva itsva yechirimo muMweya… —PAPA BENEDICT XVI,  Nekumba, New York City, Kubvumbi 19, 2008

Neshoko rimwe, hombodo itsva dzewaini ndiyo Mwoyo waMaria achiumbwa muvaapositori vake. Kuzvitsaurira kuna, uye kuzvipira kwevana vake kuMoyo wake ndiyo nzira iyo iyo Mweya Mutsvene unoumba mwoyo wake mukati medu, uye kuburikidza naye, Jesu. Sezvakangoita makore 2000 apfuura Mweya Mutsvene wakafukidza Maria paakange ave kuda kubata pamuviri, saka futi parizvino, Mary ari kubatsira kugadzirira "hombodo itsva iyi" kuitira kuti Mweya waJesu uonekwe matiri. Chechi inozoti nezwi rimwe,

Handisisiri ini ndinorarama, asi Kristu anorarama mandiri. (VaG 2:20) 

 
DZIMWE DZIMWARI MARI

Hatingaone sei kuvapo kunoshamisa kwaMaria munguva dzedu sechiratidzo kwatiri? Akatiunganidzira mukamuri yepamusoro yemoyo wake. Uye sekungovapo kwake paPentekosti yekutanga, saizvozvowo kureverera kwake uye kuvepo kwake kuchabatsira kuunza "Pentekosti" nyowani.

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye yakapihwa naMwari Wekumusoro-soro, ichavanda pachavo zvakadzama mukati memweya wake, vachiva makopi mapenyu ake, vachida uye vachikudza Jesu.  —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku  

Pfungwa dzangu ndedzekuti Pentekosti nyowani ichatanga ne "yambiro" kana "kuvhenekera hana" inotaurwa nezvayo nevasinganzwisisike nevatsvene (ona Iro Ziso reDutu). Ichave nguva ine mbiri yekusimbisa, kupora, uye zvimwe zvishamiso. Vazhinji veavo vatanga tichiitira minamato uye kukumbira Tsitsi dzaMwari vachave nemukana wekutendeuka. Ehe, namata, tariro, uye namatira zvimwe zvakare! Uye gadzirira nekuramba uri munyasha (kwete mu chivi chinofa).

Avo vakaomesa moyo yavo uye vanoramba vakaomesa moyo, zvakadaro, vanozozviisa pasi Kutonga kwaMwari. Ndokunge, kuvhenekerwa kuchashandawo kune kupatsanura zvakare masora kubva pagorosi. Mushure menguva iyi yekuparidza evhangeri, Kristu asati atanga "Chiuru chemakore" nguva ye "zororo", panogona kusimuka "Chikara neMuporofita Wenhema" (Rev 13: 1-18) uyo achashanda "zviratidzo nezvishamiso" zvikuru kuti akanganise chokwadi uye chokwadi cheicho chaive "kuvhenekera", nekunyengera avo kudonha mumwaka uno we "kutsauka kukuru" uye ndiani ramba kutendeuka. Sekutaura kwaJesu, "uyo asingatendi atotongwa" (Johane 3:18).

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. (2 VaTesaronika 2:11 :)

 

MWOYO WOKUTAURA 

Ndinonamata izvozvi kuti tinzwisise kukurumidza kwemazuva edu. Ini ndinonamata tinonzwisisa kuti sei Maria achitikumbira kukumbirira mweya. Dai isu tikanzwisisa zvakadzama misodzi iyo inoyerera ichibva pameso ake mumifananidzo yake nemifananidzo pasi rose. Kune mweya mizhinji ichiri kuponeswa, uye anovimba nesu. Kuburikidza neminyengetero yedu nekutsanya, pamwe iyo mazuva ichatapudzwa patinonamata, "Humambo hwenyu ngahuuye."

Asi pane mufaro wakawanda muna Mai vanodiwa ava! Maria arikugadzirira isu kuuya kweHumambo hwaMwari, iwo Mweya Mutsvene, mukudururwa kutsva, uye nekupera kwemwaka uno wekudonha uye kusvika kwe Kukohwa Kukuru. Mwoyo wangu uzere nekutarisira kukuru uye mufaro! Ndiri kunzwa kare, senge kupisa kwekutanga kwemangwanani, nyasha uye simba nerudo rwaMwari zvinoyerera nemidziyo yevhu yedu. Zvichava se "Indian Zhizha" nguva yechando isati yasvika, uye iyo musuwo weAreka yakavharwa

Iko kutarisira kweiyo Kukunda kwaMaria… Kukunda kweKereke.

Kubwinya nerumbidzo kwamuri Ishe Jesu Kristu, Mambo wangu, Mwari Wangu, uye zvangu zvese !! Murumbidzei hama! Murumbidzei hanzvadzi! Rumbidzai Iye zvisikwa zvese! Aya ndiwo mazuva aEria!  

… Ngatiregererei kuna Mwari inyasha yePentecosti nyowani… Dai ndimi dzemoto, kusanganisa rudo runopfuta rwaMwari nemuvakidzani nekushingairira kupararira kwoHumambo hwa Kristu, huburuke pane vese varipo! —PAPA BENEDICT XVI,  Nekumba, New York City, Kubvumbi 19, 2008  

Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi wesimba nerudo uye kuzvidzora. (2 Tim 1: 7)

Vhura kuna Kristu, gamuchira Mweya, kuti pendekosti nyowani iitwe munharaunda dzese! Hunhu hutsva, hunofadza, huchasimuka kubva pakati pako; uchaona zvakare simba rinoponesa raIshe. —PAPA JOHN PAUL II, “Kutaura Kumabhishopi eLatin America,” L'Osservatore Romano (Chirungu mutauro shanduro), Gumiguru 21, 1992, peji 10, chikamu 30.


Huya, Mweya Mutsvene,
huya kuburikidza neChitendero chine simba che
Mwoyo Wakachena waMaria,
murume wako waunoda kwazvo.

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.