Kuuya kweVapoteri uye Kugara

 

THE Zera reMaministri riri kupera… Asi chimwe chinhu chakanakisa chiri kuzomuka. Chichava mavambo matsva, Chechi yakadzorerwa munguva itsva. Muchokwadi, aive Pope Benedict XVI uyo akataura nezvechinhu ichi chaicho achiri achiri kadhinaini:

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve. Zvisinei, kubva muedzo uyu neChechi kuti kubuda kuti vachange vanosimbiswa nedanho anoitwa izvozvo nazvo, neDare vakamutsidzira vanokwanisa kutarira mariri ... Kereke achange dziwande ipfupi. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mwari neNyika, 2001; Kubvunzana naPeter Seewald

Akanga achitaura, pamwe, Papa Paul VI, uyo akabvuma kushamisika kuti, nekuda kwekuramba kutenda kuri kukura muChechi, panogona kuzosara vakasara chete yevakatendeka:

Kune kusagadzikana kukuru, panguva ino, munyika uye muChechi, uye chiri kutaurwa nezvacho kutenda… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yenguva dzekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda… Chinondirovesa, pandinofunga nezvenyika yeKatorike, ndechekuti mukati meCatholic, panoratidzika dzimwe nguva -pa nzira yekufunga isiri yeKaturike, uye zvinogona kuitika kuti mangwana iyi pfungwa isiri yeKaturike mukati meKaturike, ichaita mangwana uve wakasimba. Asi haizombomiririra pfungwa yeChechi. Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Ndiyo dziviriro youmwari weboka diki iri munguva dzinouya rine chekuita nekunyorwa kwazvino…

 

BOKA RAKANATISWA

Chechi inofanira tevera Jesu kupinda kwake Passion. Ndiko kuburikidza neMuchinjikwa kuti anonatswa. Kunze kwekuti tsanga yegorosi yawira pasi ikafa, haigoni kubereka michero, Akati. [1]cf. Johani 12:24 Kunyangwe hazvo Chechi ichisangana nekurovererwa pamuchinjikwa nguva dzese, miniti yega yega yezuva rimwe nerimwe munhengo dzayo yega, nguva inofanira kusvika apo, pamwe chete, achatarisana ne "kusangana kwekupedzisira":

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Kunatswa kwemakambani uku kunosanganisira, sezvakwakaita kuna Jesu, a Kutambudzwa kukuru yatove pano uye iri kuuya. [2]ona Kutambudzwa Kwava Pedyo uye Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani Asi Ishe havazotisiyi. Vose avo vanoramba vakatendeka kwaari vachachengetedzwa muRupoteri rweTsitsi Dzake. Asi pachavewo nevamwe - vasina kudaidzwa kuti vafire—chisimba refuges: nzvimbo dzenzvimbo uko Mwari achadzivirira vanhu vake, kuti Kereke irege kudzimwa zvachose. [3]Kunyangwe Chechi ichinyangarika kubva kumatunhu mazhinji, haizombonyangarika zvachose, sekutaura kwakaita Paul VI, uye sekuvimbisa kwakaita Kristu: cf. Mat 16:18. Ziva kuti, kereke nomwe dzakataurwa muzvitsauko 2-3 zvaZvakazarurwa, hadzisisiri dzechiKristu, asi idunhu reIslam.

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvak. 3:10)

 

MHURI DZEPARURE

Mushure mekujekesa, nyika ichange ichizununguka kubva kuzadzikiswa kwe Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga... chamupupuri icho mhepo dzekuchinja [4]ona The Mhepo dzeShanduko izvo zvatove kutanga kuridza uye izvo zvichaunza chamupupuri chemhirizhonga zhinji uye nyonganiso:

Kana vachidyara mhepo, vachakohwa chamupupuri… (Hos 8: 7)

MunaGunyana wa2006, ndakanyora nezve “izwi” iro Ishe harisati ramborega kudzokorora mumoyo mangu, kuti pachave nekuvaponhapwa”Pasi rese:

New Orleans yaive microcosm yezvichauya… iwe zvino wave mukudzikama pamberi pedutu.

Pakarova Hurricane Katrina, vagari vazhinji vakazviwana vatapwa. Izvo zvaive zvisina basa kana iwe uri mupfumi kana murombo, chena kana mutema, vafundisi kana vanhuwo zvavo [5]cf. Isaya 24:2 —Kana iwe uri munzira yacho, waifanira kufamba ikozvino. Kune "kuzungunuka" kwepasirese kuri kuuya, uye kuchazogadzira mune mamwe matunhu nhapwa. - Kubva Hwamanda dzeYambiro - Chikamu IV

Iyi "mhepo" ichaunzawo iyo huru nguva yengoni-Iro Ziso reDutu- apo mweya inozozviona nenzira iyo Mwari anovaona nayo munguva pfupi. Nekudaro, zvinhu zviviri zvichabuda kubva ku Kujekesa: vanhu vazhinji vari kutsvaga Mwari-uye vazhinji vachiramba vachitsvaga chikafu nepokugara.

Panguva iyoyo panguva ya2006, ndakaungana neboka diki remamishinari mukamuri repamusoro rechechi diki mumakomo eWestern Canada. Ikoko, pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, takazvitsaurira kuMoyo Mutsvene waJesu. Mukunyarara kune simba kwenguva iyoyo, ndakagashira zvisingawanzo, zvinoyerera, uye zvakapusa zvemukati "chiono" chandinoda kugovana pano zvakare kuti unzwisise uye unamate:

Ndakaona kuti, pakati pekupunzika chaiko kwenzanga nekuda kwezviitiko zvine njodzi, "mutungamiri wenyika" aizoisa mhinduro isina mutsindo kunyonganiso dzeupfumi. Iyi mhinduro ingaite senge inorapa panguva imwechete matambudziko ehupfumi, pamwe neakadzika magariro munzanga, ndiko kuti, kudikanwa kwe vemunharaunda. [Ndakabva ndangoona kuti tekinoroji uye kumhanya kwehupenyu kwakagadzira nharaunda yekuzvimiririra uye kusurukirwa—ivhu rakakwana nokuti itsva pfungwa yenharaunda ichatanga kubuda.] Mukukosha, ndakaona izvo zvingave "zvinowirirana nharaunda" kunharaunda dzechiKristu. Nharaunda dzevaKristu dzaitove dzakatosimbiswa kuburikidza "nekuvhenekerwa" kana "kunyeverwa" kana pamwe nekukurumidza (vaizosimbiswa nenyasha dzinoshamisa dzeMweya Mutsvene, uye kuchengetedzwa pasi pejasi raAmai Vakaropafadzwa.]

Iyo "nharaunda dzakafanana," kune rimwe divi, yaizoratidza hwakawanda hwehunhu hwevaKristu nharaunda - kugovana zvakafanira zviwanikwa, chimiro chemweya uye munamato, kufanana-kufunga, uye kudyidzana kwevanhu zvinogoneka (kana kumanikidzwa kuve) nekunatsa kwakapfuura, izvo zvaigona kumanikidza vanhu kuti vauye pamwechete. Musiyano ungave uyu: nharaunda dzakafanana dzaizove dzakavakirwa pachimiro chitsva chechitendero, chakavakirwa pamakwara ehunhu hwetsika uye hwakagadziriswa neNew Age nehunyanzvi hweGnostic. Uye, nharaunda idzi dzaizovewo nechikafu uye nzira dzekurarama zvakanaka.

Kuyedzwa kwevaKristu kuyambuka kuchave kwakakura kwazvo, zvekuti tichaona mhuri dzichipatsanuka, vanababa vachipandukira vanakomana, vanasikana vachipesana naamai, mhuri dzichipesana nemhuri. (cf. Mako. 13:12). Vazhinji vachatsauswa nekuti nzanga nyowani dzinenge dziine pfungwa zhinji dzenharaunda yevaKristu (cf. Mabasa. 2: 44-45), uye zvakadaro, zvichave zvisina chinhu, zvisina humwari zvivakwa, zvinopenya muchiedza chenhema, dzakabatanidzwa pamwechete nekutya kupfuura nerudo, uye dzakasimbiswa nekuwana nyore kune zvinodikanwa zvehupenyu. Vanhu vachanyengerwa neakanaka-asi vachimedzwa nenhema. [Aya ndiwo maitiro aSatani, kuratidza magariro echokwadi evaKristu, uye nenzira iyi, kugadzira kereke inopesana nekereke].

Sezvo nzara nekukara zvinowedzera, vanhu vanozotarisana nesarudzo: vanogona kuramba vachirarama vasina kuchengeteka (kutaura nevanhu) vachivimba naIshe chete, kana vanogona kusarudza kudya zvakanaka munharaunda inogamuchirwa uye inoita seyakachengeteka. [Pamwe mumwe “maka”Inozodiwa kuve yenharaunda idzi - fungidziro iri pachena asi inofungidzirwa (cf. Zva. 13: 16-17)].

Avo vanoramba nharaunda dzakafanana vachatorwa sevasina kudzingwa chete, asi zvipingaidzo kune izvo vazhinji vachanyengerwa kutenda "kuvhenekerwa" kwehupenyu hwevanhu - mhinduro kumunhu dambudziko uye akarasika. [Uye pano zvakare, ugandanga ndechimwe chinhu chakakosha chehurongwa hwazvino hwomuvengi. Nharaunda nyowani idzi dzinozorodza magandanga kuburikidza neichi chitendero chenyika nyowani nokudaro vachiunza "rugare nekuchengeteka" kwenhema, uye nekudaro, evaChristu vanozoita "magandanga matsva" nekuti vanopokana "nerunyararo" rwakatangwa nemutungamiriri wenyika.]

Kunyangwe hazvo vanhu vachinge vanzwa izvozvi chizaruro muMagwaro maererano nenjodzi dzechitendero chiri kuuya chenyika (cf. Zva. 13: 13-15), hunyengeri huchave hunogutsa zvekuti vazhinji vachatenda Katurike kuve icho "chakaipa" chinamato chenyika pachinzvimbo. Kuuraya maKristu vanozove inoruramisa "chiito chekuzvidzivirira" muzita re "runyararo nekuchengeteka".

Kuvhiringidzika kuchave kuripo; zvese zvichaedzwa; asi vakasara vakatendeka ndivo vachakunda. - Kubva Hwamanda dzeYambiro - Chikamu V

Sezvo "chiono" ichocho, Ishe vanoita kunge vakasimbisa zvinhu zvakawanda, senge zvakataurwa naPapa Benedict padivi rerima rehunyanzvi [6]“Hatigone kuramba kuti shanduko dzinokurumidza kuitika munyika medu dzinopawo zviratidzo zvinovhiringidza zvekukamukana nekudzokera mukuzvimirira. Kuwedzera kwekushandiswa kwekutaurirana kwemagetsi mune dzimwe nguva kunokonzeresa kwakazviparadzanisa nevamwe ... Zvakare zviri kunetsa zvikuru kupararira kwerudzidziso rwekunyika uko kunozvidza kana kutoramba chokwadi chisinga tsanangurike. ” —PAPA BENEDICT XVI, kutaura kuchechi yeSt. Joseph, Kubvumbi 8, 2008, Yorkville, New York; Catholic News Agency; onawo Kubvisa Kwakakura; maona Ch. 6 pane "Kubudirira kweVanhu neTekinoroji", Encyclical Tsamba: Caritas en Veritate uye tsika dzakabatana; [7]ona Chokwadi chii? kuburitswa kweVictoria gwaro nezvezera idzva uye chitendero chenyika chiri kuuya; [8]ona Manyepo Anouya uye kudonha kwehupfumi kwakatanga muna 2008. [9]ona Kuburitswa Kukuru Munguva pfupi yapfuura, Baba Vatsvene vakafananidza kupunzika kwehupenyu hwedu nehumambo hweRoma, uye vakati, 'pasina nhungamiro yerudo muchokwadi', nyika inoisa pangozi 'kuita nhapwa nekumanikidzwa' ne'uto repasi rose. ' [10]ona PaEvha

Chaizvoizvo, iyo nguva yemarefuges angave ari panguva yehuwandu kusateerera mutemo. Kana pasisina mhedzisiro yetsika, iyo inoita kunge yatove nyaya, hatisati tatopinda munguva iyoyo yekusateerera mutemo? [11]ona Kurota kweasinaMutemo

Tichifunga nezve mamiriro ezvinhu akakomba kudaro, isu tinoda zvino kupfuura nakare kose kuva neushingi hwekutarisa chokwadi muziso uye kudaidza zvinhu nemazita avo chaiwo, tisingabvumidzwe nekukanganiswa kana muyedzo wekuzvinyengera Panyaya iyi, kuzvidzwa kweMuporofita kwakanyatsojeka: "Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka kuti zvakaipa, vanoisa rima panzvimbo yechiedza uye chiedza panzvimbo yerima" (Is 5:20). —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", N. 58

Baba veChechi vekutanga, Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD), vakafanoona zvakanyatsojeka kuti nguva inotevera ichave yakaita sei… apo vakatendeka vaizotizira kunzvimbo dzinoyera:

Iyi ichava nguva yekuti kururama kuchadzingwa, nekusine mhosva kuvengwa; mairi vakaipa vachapamba vakanaka pane vavengi. hapana mutemo, kana kurongeka, kana kurwa kwemauto kuchachengetedzwa… zvinhu zvese zvichanyadziswa uye zvakasanganiswa pamwechete kutongwa, uye nemirairo yechisikwa. Saizvozvo nyika ichaitwa dongo, sekunge neumwe anopamba. Kana izvi zvikaitika, ipapo vakarurama nevatendi vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune wakaipa, ndokutizira mariri solopes. -Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Mushure mekujekeswa kwehana, kuchave nemisasa miviri: avo vanogamuchira nyasha dzekutendeuka, nokudaro vachipinda nemusuwo weTsitsi… uye avo vanoomesa moyo yavo muzvivi zvavo, uye nekudaro, vakafanirwa kupfuura nemusuwo weRuramisiro. [12]Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… —Diary yaSt. Maria Faustina Kowalska, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, n. 1146 Wekupedzisira achaumba musasa wevakaipa uyo, kwe "mwedzi makumi mana nemiviri", anozobvumidzwa "kurwa nevatsvene nekuvakunda" (Rev 13: 7). Ndokunge, tambudza, asi usaparadze. [13]kuti uwane imwe tsananguro, ona Refu Yechokwadi, Tariro Yechokwadi

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse pakati pevaviri iri kudhonzwa. Inguva yakadii kurwa isu hatizive; kuti minondo ichafanirwa kudimburwa hatizivi here; kana ropa richizoda kudeurwa hatizive; kuti ichave kurwa kwehondo isu hatizive. Asi mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. —Bishop Fulton John Sheen, DD (1895-1979)

 

IZVO ZVINOPOTESA ZVIRI KUPI…?

"Ndichasvika sei ikoko?"

"Ndichaziva sei kwekuenda?"

"Ndichaziva riini kutiza…?"

Iyi mibvunzo vanhu vandibvunza pane imwe nguva. Mhinduro yangu ndeiyi…

Muna Mapisarema 119 inoti,

Shoko renyu irambi retsoka dzangu, nechiedza panzira yangu. (Pisarema 119: 105)

Kuda kwaIshe muhupenyu hwedu kwakafanana nerambi rinoisa mwenje tsoka shoma kumberi — kwete mwenje wedenga repamusoro unoita kuti munhu aone kure kure. Sei, kupi, uye apo majana mumugwagwa izvo pamwe iwe kana ini tisingakwanise kuona kumberi panguva ino. Asi kana iwe uri kutevera kuda kwaMwari kwehupenyu hwako, nguva nenguva, munzira yemutoro wenguva, [14]ona Basa reChinguva chinhu chimwe ndechechokwadi: iyo nzira ichakutungamira kune iyo nzira. Chiedza chehungwaru chinokuratidza kuti sei, kupi, uye nguva yekuenda. Iwe haugone kupotsa mukana kana iwe uri munzira chaiyo!

Chinokosha ndechekuti iyo rambi remoyo wako rine Shoko, anova Jesu. Kuti Ari kugara nekugara mukati mako; kuti moyo wako uzere namafuta okutenda; kuti uri kuteerera kuzwi raKe uye nekuteerera. Ipapo unenge uine mwenje unodikanwa wenguva iri kusvika apo Zuva reChokwadi richava chose chakavanzika, [15]Papa Benedict XVI nguva pfupi yadarika akataura kuti tiri kurarama mu "kuora kwechikonzero"; cf. PaEvha uye chete mwenje uchave iwo murazvo unopfuta we njere zviri mumoyo mako. [16]ona Kenduru Inopfungaira uye Ekupedzisira Eclipses Mweya wakadai unenge wakagadzirira apo, mukati merima riri kuuya, iyo pakati peusiku hwaAntikristu kurova, uye Tenzi anosvika kuzoratidza nzira inotungamira, pakupedzisira, kuMutambo weMuchato weHumambo.

Mapenzi, paakatora marambi avo, haana kuuya nemafuta, asi vakachenjera vakauya nemafuta emafuta nemarambi avo. Zvino chikomba chakanonoka kusvika, vakabatwa nehope ndokuvata. Pakati peusiku, kwakadanidzirwa, 'Heuno chikomba! Budai mumuchingamidze! ' Zvino vasikana avo vese vakamuka vakagadzira marambi avo. Mapenzi akati kune vakachenjera, 'Tipeiwo mamwe emafuta enyu, nekuti marambi edu ari kudzima.' Asi vakachenjera vakapindura vachiti, 'Kwete, nekuti haangakwani isu nemi. Asi endai kune vatengesi munozvitengera ... '(Mat. 25: 1-9)

Vakachenjera vanozowana hutiziro munaShe, nepo mapenzi achitsvaga mwenje wenhema wenzanga dzakafanana. Kune ava vasina hanya netsitsi dzaMwari kuburikidza ne Kujekesa uye zviuru nezviuru zvezvimwe zviratidzo zverudo rwake nekuvapo muhupenyu hwavo, Mwari acha (neshungu huru) ivo ngavatendere nzira yavo yavakasarudza: kuzadza marambi avo venhema mafuta… [17]ona Kubatana Kwenhema uye Part II

… Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera, kuti vagotenda nhema, kuti avo vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 11-12)

 

MUMUGWARO

Ndichazvitaura zvakare, iyo nzvimbo yakachengeteka zvikuru kuva mukuda kwaMwari. Saka kana Mwari vachikuda iwe mudhorobha reManhattan kana masabhabhu eBaghdad, saka ndiyo nzvimbo yakachengeteka kuve. Asi panogona kuuya nguva mune izvi Dutu Guru kana Mwari vachikudana kuti usiye zvese uye "Go. ” Ichave iri yako mutariri ngirozi inomutsa iwe? Zvichava nyore kunzwisisa? Kana ivo Vakakomborerwa Amai kana musande vachataura kune moyo wako?

Vakati vanyeverwa naMwari muchiroto, kuti varege kudzokera kuna Herodhe, vakabva vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Vakati vaenda, tarira, mutumwa waIshe wakaonekwa kuna Josefa muchiroto, ndokuti: Simuka, tora mwana namai vake, utizire kuEgipita, ugareko, kusvikira ndakuudza. Herodhi ari kutsvaga mwana kuti amuparadze. ” Ipapo Josefa akamuka, akatora mwana namai vake usiku, akaenda Egipita. (Mat. 2: 12-14)


Zorora pane Ndege kuenda kuIjipiti, Luc Olivier Merson, French, 1846-1920

… Mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru, kuitira kuti akwanise kubhururuka kuenda kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, makore maviri, nehafu yegore. (Zvak. 12:14)

Mambo vakatuma nhume… kurambidza zvipiriso zvinopiswa, zvibairo, nezvinonwiwa munzvimbo tsvene, kumhura masabata nemabiko, kusvibisa nzvimbo tsvene nevashumiri vanoyera, kuvaka maaritari echihedheni netemberi nematemberi… Ani naani airamba kuita maererano kuraira kwamambo kunofanirwa kuurayiwa… Vazhinji vevanhu, avo vakasiya mutemo, vakazvibatanidza nekuita zvakaipa munyika. VaIsraeri vakaendeswa kunzvimbo yakavanda, kwese kwaiwanikwa nzvimbo dzekupotera. (1 Macc 1: 44-53)

Takura mureza weZioni, tsvaga utiziro pasina kunonoka! Zvakaipa ndinounza kubva kuchamhembe, nekuparadza kukuru. (Jeremiah 4: 6)

Saka, hongu, pachave nechaiko refu refuges kuvanhu vaMwari. Zvimwe zvacho zviri kutogadzirirwa…

Kumukira nekuparadzanisa kunofanira kuuya… Chibayiro chinomira uye… Mwanakomana weMunhu haatombowana kutenda pasi pano… Ndima idzi dzese dzinonzwisiswa nezve kutambudzika kuchakonzerwa naAntikristu mukereke… Asi Chechi… haikundikane, uye Kudyiswa nekuchengetwa pakati pemagwenga uye nekugara kwazviri kwaachazobva, sekutaura kunoita Rugwaro, (Apoc. Ch. 12). —St. Francis de Kutengesa

 

ZVINOPOTESA CHOKWADI…

Asi, idzi inzvimbo dzenhambo, idzo mukati uye dzadzo, hadzigoni kuponesa mweya. Nzvimbo chete yekupotera ndeyechokwadi Moyo waJesus. Chii Amai Vakaropafadzwa varikuita nhasi vari kutungamira mweya kuiyi Yakachengeteka Harbour yeNgoni nekukwevera ivo muYe Chaiyo Isingaenzaniswi Mwoyo, nekuvafambisa zvakanaka kuMwanakomana wavo.

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Kuvonekwa kwechipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Mweya yakadai iyo yauya kuzozvikumikidza kuna Amai Vedu nekuzvirasira kuna Mwari mumazuva edu ano, ndiyo inotakura mwenje iwoyo, iwo mwenje uyo unounza tariro kunyika mu nharaunda nyowani yechiedza… refuges refuges iyo kunyange nazvino ine mavambo ayo, uye icharamba ichipinda muNguva yeRunyararo kuvaka nyowani budiriro yerudo…

Iyi nharaunda chiratidzo chehunyanzvi mukati meChechi, chishandiso chekuumba uye evhangeri, uye a pokutangira kwakasimba kune nzanga nyowani yakavakirwa pa 'budiriro yerudo'… Saka zvinokonzeresa tariro huru yehupenyu hweChechi. —JOHANI PAURO II, Basa reMununuri, N. 51

Zviite iwe vavaki venharaunda umo, mushure memuenzaniso wenzanga yekutanga, Shoko rinogara nekuita - JOHN PAULl II, Kutaura kuFocolare Movement, Roma, Chivabvu 3, 1986

Namata Mapisarema 91, iwo munamato mukuru wekunze uye kwemweya utiziro:

PSALM 91

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 12:24
2 ona Kutambudzwa Kwava Pedyo uye Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani
3 Kunyangwe Chechi ichinyangarika kubva kumatunhu mazhinji, haizombonyangarika zvachose, sekutaura kwakaita Paul VI, uye sekuvimbisa kwakaita Kristu: cf. Mat 16:18. Ziva kuti, kereke nomwe dzakataurwa muzvitsauko 2-3 zvaZvakazarurwa, hadzisisiri dzechiKristu, asi idunhu reIslam.
4 ona The Mhepo dzeShanduko
5 cf. Isaya 24:2
6 “Hatigone kuramba kuti shanduko dzinokurumidza kuitika munyika medu dzinopawo zviratidzo zvinovhiringidza zvekukamukana nekudzokera mukuzvimirira. Kuwedzera kwekushandiswa kwekutaurirana kwemagetsi mune dzimwe nguva kunokonzeresa kwakazviparadzanisa nevamwe ... Zvakare zviri kunetsa zvikuru kupararira kwerudzidziso rwekunyika uko kunozvidza kana kutoramba chokwadi chisinga tsanangurike. ” —PAPA BENEDICT XVI, kutaura kuchechi yeSt. Joseph, Kubvumbi 8, 2008, Yorkville, New York; Catholic News Agency; onawo Kubvisa Kwakakura; maona Ch. 6 pane "Kubudirira kweVanhu neTekinoroji", Encyclical Tsamba: Caritas en Veritate
7 ona Chokwadi chii?
8 ona Manyepo Anouya
9 ona Kuburitswa Kukuru
10 ona PaEvha
11 ona Kurota kweasinaMutemo
12 Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… —Diary yaSt. Maria Faustina Kowalska, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, n. 1146
13 kuti uwane imwe tsananguro, ona Refu Yechokwadi, Tariro Yechokwadi
14 ona Basa reChinguva
15 Papa Benedict XVI nguva pfupi yadarika akataura kuti tiri kurarama mu "kuora kwechikonzero"; cf. PaEvha
16 ona Kenduru Inopfungaira uye Ekupedzisira Eclipses
17 ona Kubatana Kwenhema uye Part II
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , .