Kumuka Kumutswa

jesu-kumuka-kweupenyu2

 

Mubvunzo kubva kumuverengi:

MunaZvakazarurwa 20, inoti vakagurwa musoro, nezvimwewo vachadzoka kuhupenyu vagotonga naKristu. Unofunga kuti zvinorevei? Kana kuti ingaratidzika sei? Ini ndinotenda zvinogona kunge zviri chaizvo asi wakazvibvunza kana iwe uine ruzivo rwakawanda…

 

THE kunatswa kwenyika kubva pane zvakaipa zvichaitawo, sekureva kweMadzibaba Ekutanga eChechi, kuunza Era rerunyararo apo Satani achasungwa necheni kwe “chiuru chemakore.” Izvi zvinowirirana zvakare ne Kumuka kwevatsvene uye vakauraiwa, sekureva kweMuapositori Johane:

Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. (Zvak. 20: 4-5)

Achitaura tsika yakanyorwa uye inotaurwa yeChechi, St. Justin Martyr akanyora kuti:

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Chii chaizvo chiri ichi "kumuka kwenyama" kunoitika pamberi “kumuka kusingaperi”?

 

KUFADZWA KWEKEREKE

Imwe yemisimboti yezvinyorwa izvi apostolate ndeyekuti Mutumbi waKristu unoita kunge uri kupinda mune yawo wega chido, richitevera tsoka dzoMusoro waro, Jesu Kristu. Kana zvirizvo, saka Mutumbi waKristu vachatorawo chikamu Mukumuka.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa.   -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 672, 677

Panogona kuuya nguva apo musoro unoonekwa weChechi, Baba Vatsvene, vachizorohwa uye makwai achapararira (ona Kupararira Kukuru). Izvi zvinoita kuti kereke itambure zvakanyanya sezvairi zvakarongedzwa, zvikwapurwa, uye kusekwa pamberi penyika. Izvi zvichazoguma nekurovererwa kwake apo mimwe mweya ichaurairwa nekuda kweEvhangeri, nepo mimwe icharamba yakavanda kusvika mushure me kunatswa netsitsi wenyika kubva pane zvakaipa nekusava neuMwari. zvose zviri zviviri vakasara uye vakafira kutenda vachavanzwa munzvimbo dzakachengeteka dzeMweya Wakachena waMaria - ndiko kuti, ruponeso rwavo runochengetedzwa mukati meAreka, yakafukidzwa sezvazvaive, neChigaro cheTsitsi, Moyo Mutsvene waJesu.

Saka kunyangwe kuwiriraniswa kwematombo kuchiita kunge kuchaparadzwa nekupatsanurwa uye, sekutsanangurwa kwazvinoitwa mupisarema ramakumi maviri nerimwe, mapfupa ese anoenda kunoumba muviri waKristu anofanirwa kunge akapararira nekurwiswa kwakaipa mukutambudzwa kana nguva dze dambudziko, kana neavo avo mumazuva ekutambudzwa vanokanganisa kubatana kwetembere, zvisinei, iyo tembere ichavakwazve uye mutumbi uchamuka zvakare pazuva rechitatu, mushure mezuva rezvakaipa iro rinotyisidzira iro uye nezuva rekuguma rinotevera. —St. Origen, Commentary pamusoro paJohani, Chiitiko chemaawa, Vol IV, p. 202

 

KUMUKA KWOKUTANGA

Avo vakafa muna Kristu panguva ino yekutambudzika uchaona izvo Johane anodana "kumuka kwekutanga." Avo avo,

… Vakanga vagurwa musoro nekuda kwekupupurira kwavo Jesu uye neshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. (Zvak. 20: 4)

Iyi zvirokwazvo tariro yakakurisa (uye zvinoshamisa kuti isu tiri kungoerekana tichirarama munguva apo maKristu ari kugurwa musoro zvakare)! Kunyangwe tisingakwanise kuziva zvechokwadi mamiriro ekumuka uku, Kumuka kwaKristo pachake kunogona kutipa imwe njere.

Uyu muviri wechokwadi, chaiye [waJesu akamutswa] ane zvimiro zvitsva zvemuviri une mbiri: hauna kuganhurirwa nenzvimbo nenguva asi unokwanisa kuvepo sei uye nguva yaanoda; nekuti hunhu hwaKristu haugoni kuvharirwa pasi chete uye kubva zvino hwava hwehutongi hwaBaba chete.  - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 645

Zvinogoneka kuti vafira vakafa vakamutswa vachatora chikamu mukutonga Humambo hwenyika ye vakasara vakasara Chechi nekuti vatsvene vakamutswa havazo “ganhurirwa panyika” kana kugara varipo, sekuonekwa kwaKristu dzimwe nguva mukati memazuva makumi mana asati Akwira kudenga.

Kumuka kwaKristu kwaive kusiri kudzokera kuhupenyu hwepanyika, sezvazvaive zvakaita nekumutswa kubva kuvakafa kwaakange aita pasati pasita: Mwanasikana waJairosi, jaya reNaim, Razaro. Izvi zviito zvaive zviitiko zvinoshamisa, asi vanhu vakamutswa nenzira inoshamisa vakadzoka nesimba raJesu kuhupenyu hwakajairika hwepanyika. Pane imwe nguva chaiyo vaizofa zvakare. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 645

Sezvo vatsvene vakamutswa vachinge vaona kumuka kwekutanga, vanogona kunge vari mumamiriro akaita saMhandara Maria Akakomborerwa, anokwanisa kuoneka pasi pano, achinakidzwawo nekuratidzwa kunoshamisa kweDenga. Chinangwa chenyasha idzi kupihwa vafiri chingave chakapetwa kaviri: kuvakudza se "vapirisita vaMwari navaKristu" (Rev 20: 6), uye kubatsira gadzirira vakasara Chechi yeNguva nyowani, vakasungwa vachiri kunguva uye nzvimbo, yeiyo Kudzoka kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya:

Nechikonzero ichi zvakare Jesu akamutswa anowana rusununguko rwechangamire rwekuonekwa sezvaanoda: muchimiro chemubindu kana mune mamwe maitiro anozivikanwa nevadzidzi vake, chaizvo kumutsa kutenda kwavo. — CCC, kwete. 645

Kumuka kwekutanga kuchaenderanawo ne “Pentekosti itsva,” a azere kudururwa kweMweya Mutsvene kwakatanga pakutanga muchikamu, kuburikidza ne "kujekesa kwehana" kana "yambiro" (ona Pentekosti inouya uye Iro Ziso reDutu).

Pakumuka kwaJesu muviri wake uzere nesimba reMweya Mutsvene: anogovana hupenyu hwoumwari munzvimbo yake inekubwinya, kuti St. Paul ataure kuti Kristu ndiye "munhu wekudenga." — CCC, kwete. 645

 

YENYAMA?

Zvese izvi zvataurwa, Chechi yakabvisa kutonga kwaKristu munyama panyika panguva yeRunyararo. Izvi zvinozivikanwa zvakare sekupokana kwe chiuru chemakore (ona Millenarianism -Zvairi uye zvisiri). Zvisinei, chimiro che "kumuka kwekutanga" chakanyanya kujeka. Sezvo "kumuka kwaKristu kwaive kusiri kudzokera kuhupenyu hwepanyika," kana nevatsvene vakamutswa havazodzoke ku "kutonga on pasi. ” Asi mubvunzo unosarawo wekuti rumuko rwekutanga ndirwo rwemweya here kana kwete chete. Panyaya iyi, hapana dzidziso yakawanda, kunyangwe St. Justin Martyr, achidonongodza muapostora Johane, achitaura nezve "kumuka kwenyama." Pane here muenzaniso weizvi?

Kutanga neMagwaro, isu do ona a mumuviri kumuka kwevatsvene pamberi kupera kwenguva:

Nyika yakazununguka, mabwe akatsemuka, makuva akazaruka, nemitumbi yevatsvene vazhinji vakange vavete yakamutswa. Vakati vabuda mumakuva avo, mushure mokumuka kwaJesu vakapinda muguta dzvene uye vakaonekwa navazhinji. (Mat 27: 51-53)

Zvakadaro, St. Augustine (mumashoko anovhiringidza kumwe kutaura kwaakataura) anoti kumuka kwekutanga ndiko zvokunamata chete:

Naizvozvo, kana chiuru chemakore ichi chichienderera mberi, mweya yavo ichatonga pamwe naYe, kunyangwe zvisati zvaitika pamwe nemiviri yavo. -Guta raMwari, Bhuku XX, Ch. 9

Chirevo chake chinokumbirawo mubvunzo: chii chakasiyana ikozvino nerumuko rwekutanga panguva yaKristu pakamutswa vatsvene? Kana vatsvene vakamutswa panguva iyoyo, wadii kumutswa mune ramangwana nyika isati yaguma?

Zvino, Katekisimu inodzidzisa kuti Kristu achatimutsa…

When? Sezvineiwo "nezuva rekupedzisira," "pakupera kwenyika." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1001

"Zvirokwazvo"-Kuguma kwenguva kuchaunza kumutswa kwe zvose vakafa. Asi zvekare, "zuva rekupedzisira" harifanirwe kunge richidudzirwa sezuva rimwe chete rezuva, semumaawa makumi maviri nemana. Asi "zuva" rinova a nguva iyo inotanga murima, kwobva kwayedza, masikati, husiku, uyezve, chiedza chisingaperi (ona Mamwe Mazuva maviriVakadaro Baba veChechi Lactantius,

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Madzibaba echechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye vamwe Baba vakanyora,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. -Tsamba yaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Mukati menguva iyi, St. John anoita kunge anoratidza kuti kune kumuka kwekutanga kunoguma mukumuka kwechipiri kwevakafa kweKutongwa Kwekupedzisira "kumagumo enyika." Zvirokwazvo, ndiko kutongwa "kwekupedzisira" uye nekudaro kumutswa "kwekupedzisira".

Isaya, uyo akaporofita nguva yeruramisiro nerunyararo pasi pano apo "ingwe ichavata pasi nembudzi" (Is 11: 6) akataura zvakare nezverumuko zvinoita kunge rwakatangira nguva iyo Chechi, "Israeri mutsva," ichafukidza nyika yese. Izvi zvinowirirana naZvakazarurwa 20 apo Satani, dhiragoni, akasungwa nengetani, mushure mezvo kunotevera nguva pfupi yerunyararo pasi pano asati asunungurwa kuti arwisane neChechi kekupedzisira. Zvese izvi zvinoitika "pazuva iro," ndiko kuti, pamusoro penguva yakati:

Semukadzi ave kuda kusununguka achirwadziwa nekuchema mumarwadzo ake, ndizvo zvataivewo pamberi penyu, Ishe. Isu takave nepamuviri uye takarwadziswa nekurwadziwa kubereka mhepo ... vakafa vako vachararama, zvitunha zvavo zvichamuka; muka uye uimbe, iwe wakarara muguruva… Pazuva iro, Jehovha ucharanga nebakatwa rake rine hasha, guru uye rakasimba, Revhiatani nyoka inotiza, Revhiatani nyoka yakagogodza; uye achauraya dhiragoni iri mugungwa. Pazuva iro—Munda wemizambiringa unofadza, imba nezvazvo! ...Mumazuva anouya Jakobho achatora midzi, Israeri achamera nokutumbuka, achifukidza pasi rose nezvibereko…. Anofanira kuyanana neni; achaita rugare neni! …Pazuva iro, Jehovha uchapura zviyo zviri pakati peYufuratesi neRwizi rweEgipita, muchaunganidzwa muchitevedzana, imwi vana vaIsiraeri. Pazuva iro, Hwamanda huru icharidza, uye avo vakarasika munyika yeAsiria uye vakadzingwa munyika yeEjipita Vachauya kuzonamata Jehovha pagomo dzvene, muJerusarema. (Is 26:17-19; 27:1-2, 5-6, 12-13)

Isaya anonongedzera kuchokwadi chekuti "rukato neminzwa" zvinogona kuramba zvichimuka pakati pemunda wemizambiringa wakacheneswa uyu:

Ini Jehovha ndini muchengeti wawo; ndinoidiridza nguva dzose; kuti chero ani akakuvadza, usiku nemasikati ndinochengetedza. Handina kutsamwa, asi dai ndaizowana rukato neminzwa, muhondo ndaifanira kufora ndichivarwisa; Ndinofanira kuzvipisa zvese. (Is 27: 3-4; cf. Joh. 15: 2).

Zvekare, ichi echos Zvakazarurwa 20 apo, mushure me "kumuka kwekutanga," Satani akasunungurwa uye anounganidza Gogi naMagogi, rudzi rwe "Anopesana naKristu wekupedzisira" [1]Tichakwanisa kunyatsodudzira mazwi, “Mupirisita waMwari naKristu vachatonga naYe makore churu; kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo rake. nekuti izvi zvinoratidza kuti hushe hwevatsvene nehusungwa hwadhiyabhorosi zvichaguma panguva imwe chete… saka pakupedzisira vanozobuda vasiri vaKristu, asi kwaAntikristu wekupedzisira uyu… —St. Augustine,Iwo Anti-Nicene Madzibaba, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19 Kufora uchipesana ne "musasa wevatsvene" - kurwisa kwekupedzisira kunounza kudzoka kwaJesu mukubwinya, kumuka kwevakafa, uye neKutongwa Kwekupedzisira [2]cf. Zvak. 20: 8-14 uko avo vakaramba Vhangeri vanokandwa mumoto usingaperi.

Izvi zvese kureva kuti Magwaro netsika zvinopupurira mukana wekuti kumuka kwekutanga "kwekupedzisira" uye "kwekupedzisira" kudarika kududzira kwavo kwekufananidzira kuti ndima iyi inongoreva kutendeuka kwemweya (kureva. Mweya unonyura murufu uye unomuka kuupenyu hutsva. muSakaramende reRubhabhatidzo).

Chisungo chakakosha ndecheimwe chikamu chepakati icho vatsvene vakamuka vachiri pasi uye vasati vapinda chikamu chavo chekupedzisira, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakavanzika zvemazuva ekupedzisira izvo zvichazoratidzwa.. —Cardinal Jean Daniélou (1905-1974), Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso Pamberi peDare reNicea, 1964, p. 377

 

KUGADZIRIRA MUROORA

Nei zvakadaro? Sei Kristu asingazodzoke mukubwinya kuzopwanya "chikara" uye kuunza iyo isingagumi Matenga Matsva neNyika Itsva? Sei "kumuka kwekutanga" uye "chiuru chemakore" nguva yerunyararo, zvakanzi naMadzibaba "zororo resabata" reChechi? [3]cf. Nei Kune Nguva Yorugare? Mhinduro iri mune Kusimbiswa kweUchenjeri:

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Uye zvakadaro, isu tinofanira kuziva kuti zano rakavanzika raMwari reruponeso harizonzwisiswe zvizere kusvika kumagumo enguva.

Isu tinotenda zvakasimba kuti Mwari ndivo tenzi venyika uye nenhoroondo yayo. Asi nzira dzekupa kwake kazhinji hadzizivikanwe kwatiri. Pakupedzisira chete, kana ruzivo rwedu rwakamira, patinoona Mwari “takatarisana”, ndipo patinozoziva zvizere nzira idzo - kunyangwe nemitambo yezvakaipa nezvivi - Mwari akatungamira zvisikwa zvake kuzororo reSabata chairo iyo yaakasika denga nenyika. -CCC kwete. 314

Chikamu chechakavanzika ichi chiri mukubatana pakati pemusoro nemuviri. Muviri waKristu haugone kubatanidzwa zvizere kumusoro kusvika waita Yakanatswa. Marwadzo ekupedzisira ekuberekwa e "nguva dzekupedzisira" anoita izvo chaizvo. Mwana paanopfuura nepanzira yekuberekwa yaamai vake, kubatira kwechibereko kunobatsira "kunatsa" mwana zvinwiwa zvemapapu ake uye canal yemhepo. Saizvozvowo, kutambudzwa kwaAntikristu kunoshandira kuchenesa muviri waKristu kubva ku "zvinwiwa zvenyama," mavanga enyika ino. Izvi ndizvo chaizvo zvinotaurwa naDanieri paanotaura nezvehasha dze "runyanga rudiki" runokwira kuvatsvene vaMwari:

Nokunyengera kwake achaita kuti vamwe vakanga vasina kutendeka pasungano vatsauke. asi avo vanoramba vakatendeka kuna Mwari wavo vachatora matanho akasimba. Varume vakachenjera kurudzi vacharaira vazhinji; kunyangwe kwechinguva vanozove vanobatwa nemunondo, nemirazvo yemoto, kutapwa, uye kupamba ... Kwevanhu vakachenjera, vamwe vachawa, kuitira kuti vamwe vese vaedzwe, vanatswe, uye vanatswe, kusvika panguva yekupedzisira iyo ichiri kudomwa kuuya. (Dhan 11: 32-35)

Ndivaya vakafira kutenda avo vese St. John naDanieri vanotaura nezvavo chaizvo sevaya vanowana kumuka kwekutanga:

Vazhinji vevakarara muguruva renyika vachamuka; vamwe vachararama nekusingaperi, vamwe chichava chinhu chinotyisa nekusingaperi. Asi vakachenjera vachapenya zvakajeka sekunaka kwedenga, Uye avo vanotungamira vazhinji kururamisiro vachave senyeredzi nokusingaperi… Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa misoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye neizwi ra Mwari. , uye vakanga vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. (Dhan 12: 2-3; Zva 20: 4)

“Vatsvene vakamuka” ava vanogona kuoneka kune vakapona vanopinda munguva yekuraira, kugadzirira, nekutungamira Kereke kuti igove Mwenga asina gwapa akagadzirira kutambira Chikomba…

… Kuti aise pamberi pake kereke mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Rugwaro uye Patristic zvirevo zvinowedzera zvinoratidza kuti vakaurairwa kutenda vachadaro kwete dzokera kuzobata ushe pasi pano munyama, asi "ichaonekwa" munguva yese yekuraira kusarudzika kweIsrael, zvakangofanana nezviratidzo nezviratidzo zvevatsvene vekare. —Fr. Joseph Iannuzzi, Kubwinya kweKusika, Kukunda kwekuda kwaMwari pasi pano uye nguva yerunyararo muzvinyorwa zveMadzibaba eChechi, Vanachiremba neMystiki, p. 69 

Ichave nguva yehutsvene husingaenzaniswi uye kubatana kweChechi Anopokana naKristu uye Chechi Inokunda. Mutumbi uchapfuura pamwechete mu "husiku husiku hwemweya" kunatswa kwakadzama, kuitira kuti ufungisise Kristu munguva itsva mu "hutsva hutsva nehuMwari" (ona Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari) Izvi ndizvo chaizvo zvakaratidzwa Isaya.

Ishe vachakupa chingwa chaunoda uye nemvura yaunonzwa nyota. Mudzidzisi wako haachavandi, asi nemeso ako uchaona Mudzidzisi wako, uku uri kumashure, izwi rinonzwika munzeve dzako: “Iyi ndiyo nzira; fambai nayo, ”apo waizotendeukira kurudyi kana kuti kuruboshwe. 你 you your your your idols idols idols silver and and;;;;;;;;;;;;;;;;; you; uchavarasha kunge mamvemve ane tsvina anoti kwandiri, Waenda! … Pamusoro pegomo rimwe nerimwe rakakwirira nechikomo chakareba pachava nenzizi dzemvura dzinoyerera. Pazuva rekuurawa kukuru, kana shongwe dzawa, mwenje wemwedzi unenge wakaita sezuva uye chiedza chezuva chichava chikuru kakapetwa kanomwe (sechiedza chemazuva manomwe). Pazuva iro Jehovha achasunga maronda evanhu vake, acharapa mavanga akasiiwa nemavanga ake. (Is 20-26)

 

IZWI RAITSVENE TSIKA

Ini ndinotenda hazvisi masanga kuti zvakavanzika izvi zvave zvakavanzika kwenguva iri pasi pechifukidzo, asi ndinotenda chifukidziro ichi chiri kusimudza kuitira kuti, sezvo Chechi yave kuona kuchenurwa kuri pamberi payo, icherechedzewo tariro isinga tsanangurike yakamumirira kupfuura ano mazuva erima nekusuwa. Sezvakaudzwa muporofita Danieri maererano nezve "nguva yekupedzisira" zvakazarurwa zvaakapihwa ...

… Mazwi acho anofanira kuchengetwa akavanzika uye akanamwa kusvika panguva yekupedzisira. Vazhinji vachanatswa, nokucheneswa, uye nokuedzwa, asi vakaipa vacharatidza kuti vakaipa; Vakaipa havana njere, asi vane njere vachanzwisisa. (Danieri 12: 9-10)

Ini ndinoti "zvakavanzwa," nekuti izwi reChechi yekutanga mune idzi nyaya haribvumirane, kunyangwe izwi iro rakavharirwa mumazana emakore apfuura nehurukuro isina kukwana uye dzimwe nguva isiriyo yezvidzidzo zvouMwari yenyaya iyi yakabatana nekunzwisiswa zvisirizvo kwechokwadi mafomu. wepa millenarianist dzidziso (ona Maitiro Erai Akarasika). [4]cf. Millenarianism -Zvairi uye zvisiri

Mukuvhara, ndicharega Madzibaba eKereke nemaDhokotera vazvitaurire pachavo nezveKumuka Kuuya kuri kuuya:

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; pamusoro peizvo zvichaita mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rejerusarema rakavakwa naMwari ... Isu tinoti guta iri rakapihwa naMwari kuti rigashire vatsvene pakumutswa kwavo, uye nekuvazorodza nehuwandu hwezvikomborero zvese zvekunamata. , semubhadharo kune uyo watakashora kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), The Divine Institutes, Vol 7.

Avo avo pasimba reiyi ndima [Zva 20: 1-6], vanofungidzira kuti rumuko rwekutanga nderamangwana uye nemuviri, vakafambiswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore ane chiuru, sekunge chiri chinhu chakakodzera kuti vatsvene vanofanira kunakidzwa nerudzi rwekuzorora kweSabata panguva iyoyo. , zororo dzvene mushure mekushanda kwemakore zviuru zvitanhatu kubva pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-remakore muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye izvi mafungiro aisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari…  —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7 (Yunivhesiti yeKaturike yeAmerica Press)

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

 

Kutanga kuburitswa Zvita 3rd, 2010. 

 

RELATED KUVERENGA PANGUVA YERUGARE:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Tichakwanisa kunyatsodudzira mazwi, “Mupirisita waMwari naKristu vachatonga naYe makore churu; kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo rake. nekuti izvi zvinoratidza kuti hushe hwevatsvene nehusungwa hwadhiyabhorosi zvichaguma panguva imwe chete… saka pakupedzisira vanozobuda vasiri vaKristu, asi kwaAntikristu wekupedzisira uyu… —St. Augustine,Iwo Anti-Nicene Madzibaba, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19
2 cf. Zvak. 20: 8-14
3 cf. Nei Kune Nguva Yorugare?
4 cf. Millenarianism -Zvairi uye zvisiri
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.