Kuuya Wave Wekubatana

 PAMUSORO PEMABVUNZO ECHIYA CHAI ST PETRO

 

FOR vhiki mbiri, ndakaziva Ishe vachindikurudzira kakawanda vachindinyora kunyora nezvazvo ecumenism, iyo yekuenda kune kubatana kwechiKristu. Pane imwe nguva, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndidzokere ndikaverenga iyo “Petals”, iwo mana mavambo ezvinyorwa zvakabudira zvimwe zvese pano. Imwe yacho ndeye kubatana: Makatorike, maPurotesitendi, uye Kuroora kuri kuuya.

Sezvandakatanga nezuro nemunamato, mazwi mashoma akauya kwandiri kuti, mushure mekuvagovana nemukuru wangu wezvemweya, ndinoda kugovana newe. Zvino, ndisati ndaita, ndinofanira kukuudza kuti ndinofunga kuti zvese zvandiri kuda kunyora zvinotora zvirevo zvitsva kana iwe uchiona vhidhiyo pazasi yakatumirwa Zenit Nhau Agency 's webhusaiti nezuro mangwanani. Handina kutarisa vhidhiyo kusvika pashure Ndakagamuchira mazwi anotevera mumunamato, saka kutaura zvishoma, ndakapeperetswa nemhepo yeMweya (mushure memakore masere ezvinyorwa izvi, handina kumbojaira!).

Vazhinji venyu munoziva zvinyorwa zvangu pano izvo zvinobata nedzidziso yebaba veChechi ye "Zuva raIshe" rinouya, [1]cf. Faustina, uye Zuva raIshe; Mamwe Mazuva maviri; Maitiro Era Aive Lost; uye Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! zuva rine chikumbaridzo chandinotenda isu tave kutanga kuyambuka. Mumunamato nezuro mangwanani, ndakanzwa Ishe vachiti tava kupinda panguva zvino apo Iye anodzosera moyo yevana kuna madzibaba avo—kuti maProtestant vachatanga kushandura moyo yavo yakanangana na "Madzibaba eChechi", kune avo vapostori midzi. Izvi, ehe, ndizvo zvakanyorwa nemuporofita Maraki:

Zvino ndiri kukutumirai muporofita Eria, zuva raJehovha risati rasvika, iro zuva guru rinotyisa. Iye uchadzorera moyo yemadzibaba kuvana vavo, nemoyo yevanakomana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nekuparadza zvachose. (Maraki 3: 23-24)

Asi iwe uchaona kuti madzibaba vanodaro wo dzosera moyo yavo kuvana vavo, ndiko kuti, Chechi ichatambanudzira vana vayo vakarasika uye hama dzakaparadzaniswa.

Ipapo ndakanzwa kuti Ishe vanoenderera mberi vachiti,

Kubva Kumabvazuva, kuchapararira semasaisai, Kufamba kwangu kwekubatana ... ndichavhura mikova isina achavharwa; Ndichaunza mukati memoyo yeavo vese vandiri kudaidza chapupu chakabatana cherudo… pasi pemufudzi mumwe, vanhu vamwechete- chapupu chekupedzisira pamberi pendudzi dzese.

Kune avo venyu vari kutevedzera zuva rangu reMisa rekufungisisa, kufungisisa kwezuro magumo, “…nguva yeuchapupu hukuru hweChechi yave pamusoro pedu.”Handifunge kuti ndakanyatsonzwisisa zvaireva ini mazwi iwayo kusvika mushure memunamato wezuro wezuro.

Funga nezvemashoko aJesu muEvhangeri yaJohani.

Ini handinamatire kwete chete [VaApostora], asiwo neavo vachatenda mandiri neshoko ravo, kuti vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave isu, kuti nyika itende kuti imi makandituma. (John 17: 21)

Munamato waJesu unosendamira pakutenda mukuuya kwake seMuponesi wenyika Kubatana kwevaKristu. St. Paul nenzira imwechete inotaura kuti iyo isinganzwisisike hurongwa hwehunyanzvi hwaMwari huri ku…

… Kushongedza vatsvene pabasa rehushumiri, pakuvaka muviri waKristu, kudzamara tese tasvika pakubatana kwekutenda nekuziva kweMwanakomana waMwari, kusvika pahunhu hwakakura, kusvika padanho rakazara raKristu. (VaEf. 4: 12-13)

Kubva paurongwa uhwu hwamwari kunoyerera eschatology yeMadzibaba eChechi anosanganisira Kushuva kweKereke, uye kuuya "Era rerunyararo”Izvo zvinotungamira mukubatana kwakazara kwemuviri waKristu. Ndinoshuvira kutaura pamusoro peizvi mune zvinyorwa zvangu zvinotevera kuti ndima idzi sei, Nguva dzeKupera, Mariology, iyo Kunakidza Kunovandudza, uye ecumenism inosunga mune izvi.

Nhasi, kupfuura nakare kose, tinoda vanhu vanorarama hupenyu hutsvene, varindi vanosheedzera kupasi nyowani yetariro, hukama nerunyararo. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Mharidzo kuGuanelli Youth Movement, Vatican, Kubvumbi 20, 2002

Kune masaisai ari kuuya, uye kudengenyeka kwenyika kwakaisunungura kwaive munamato waJesu kuti isu tigova "vamwe." Nokuti Iye akati, “Izvi ndizvo zvichaita kuti vanhu vese vazive kuti muri vadzidzi vangu, kana muine rudo pakati penyu.” [2]cf. Joh. 13:35

Uye evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese sa pupura kumarudzi ose, uye ipapo kuguma kuchasvika. (Mat. 24:14)

Jesu akatiudza kuti: “Vakakomborerwa vanoita rugare” (Mt 5: 9). Mukutora basa iri [ecumenism], zvakare pakati pedu, tinozadzisa chiporofita chekare: "Vachapfura minondo yavo vachiiita miromo yemagejo" (Is 2: 4). —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 244

Uye ngatinamatei kuna Ishe kuti Atibatanidze tose… Uye ichi chishamiso; chishamiso chekubatana chakatanga. —POPA FRANCIS, muvhidhiyo kuna Kenneth Copeland Ministries, Kukadzi 21, 2014; Zenit.org

 

 

 

Vhidhiyo inotevera ine meseji kuna Kenneth Copeland Ministries kubva kunaPapa Francis kuburikidza neshamwari yake yakareba, Anglican Episcopal Bishop, Tony Palmer. Ruzha rwekuzunguzira kwaMwari kunorovera mumweya yevana vake… Ndinokukurudzirai kuti muone vhidhiyo yese, iyo yanga ichifambisa vanhu vazhinji - vese maKaturike nemaPurotesitendi - kuchema.
Iyo yakazara 45 mineti vhezheni inogona kuonekwa pano kana muvhidhiyo pazasi. .

 

RELATED KUVERENGA:

 

Kugamuchira kufungisisa kwaMark kwezuva nezuva kweMisa, The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Tinoda rutsigiro rwako kuti uenderere mberi! Komborerwa!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.