Iko Kutendeuka uye Kukomborera


Kuvira kwezuva muziso remupupuri

 


ZVINOKOSHA
makore apfuura, ndakanzwa Ishe vachiti kune kwaive ne Dutu Guru ichiuya panyika, kunge chamupupuri. Asi iri Dutu raisazove rimwe rehunhu hwaamai, asi rimwe rakagadzirwa na murume iye pachake: dutu rezvehupfumi, rezvemagariro, uye rezvematongerwo enyika iro raizoshandura chiso chenyika Ndakanzwa Ishe vachindibvunza kuti ndinyore nezveDutu iri, kugadzirira mweya yezviri kuuya - kwete chete iyo Convergence yezviitiko, asi ikozvino, kuuya Kukomborera. Uku kunyora, kuitira kuti kusarebesa, kuchaita zvinyorwa zvemuzasi zvakakosha zvandakatowedzera kumwe kunhu…

 

KUSANGANA

Iyo yepedyo inofamba ichienda kune ziso rechamupupuri, ndipo panowedzera simba mhepo. Ndakanzwa Ishe vachitaura kuti, apo pataisvika pa “ziso remhepo,” taizoona zviitiko zvine hukasha zvichiwedzera zvakasiyana, imwe pamusoro peimwe. Zviitiko zvorudzii? Iyo zvisimbiso zvaZvakazarurwa. [1]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution Sezvo isu tichitarisa zviri kuitika mazuva ese munyika nhasi, hatisi kunyatsoona mamiriro ezvinhu ezviitiko izvi kuti zviitike izvozvi, ndoda kuwedzera? Chimbofunga izvi:

Chisimbiso chechipiri: chiitiko kana nhevedzano yezviitiko izvo, sekureva kwaSt. John, Bvisa rugare panyika, kuti vanhu vauraye. ” [2]cf. Zvak. 6:4 Tichitarisa makakatanwa pakati peChina neJapan, Russia neWest, Israel neIran, North Korea neSouth… chero chimwe cheizvi, kana mubatanidzwa wavo vese, vanogona kusimuka World World III. Sekuyambira kwakaita vanapapa kare, iri ndiro zano reiyo Illuminati nemasangano akavanzika anotsvaga "kubatana" pasi rose. [3]cf. Iyo Hukuru Shanduko! Chirevo chavo: "Raira kunze kwenyonganiso".

Chisimbiso chechitatu: "Mugove wegorosi unobhadhara mubhadharo wezuva…" [4]cf. Zvak. 6: ^ Zvakareruka, ichi chisimbiso chinotaura nezve hyper-inflation. Nyanzvi dzezvehupfumi pamwe nehunyanzvi hwezvemisika vari kubuda rimwe nerimwe izvozvi, vachitaura zvakaipisisa mazwi, nezve tsaona iri kuuya munguva pfupi iri kutevera iyo ichave 'inotyisa', zvichikonzera mhirizhonga muvanhu. [5]cf. 2014, uye Chikara Chinokwira

Chisimbiso chechina: shanduko yepasirese yakamisikidzwa nehondo, kudonha kwehupfumi, uye nyonganiso zvinotungamira kurufu rwakakura ne “Bakatwa, nzara, uye denda.” [6]cf. Zvak. 6: 8; cf. Ngoni Mumisangano Vanopfuura hutachiona humwe, ingave Ebola, Avian Flu, iyo Denda Dema, kana "superbugs" iri kubuda mukupera kweiyi anti-biotic nguva, vakagadzirira kupararira pasi rese. Denda repasi rose ratarisirwa kwenguva yakati zvino. Inowanzo pakati penjodzi apo hutachiona hunopararira nekukurumidza.

Chisimbiso Chishanu: St. John anoona chiratidzo chevakafira vanochemera kururamisira. Sezvakaitika mukuchinja kwekare, senge French Revolution kana Communist Communist - ese ari maviri akagadzirwa nemasangano epachivande - ChiKristu chinova chinhu chakakosha, uye hachizove zvakare. Kuzvidza kuri kukura kweChechi yeKaturike nhasi kunonzwisisika, uye atove - kuburikidza neIslamic Jihad - ari kurarama kufira kutendeka uku Middle East ichidururwa nevaKristu vayo. 

Chisimbiso chechitanhatu: Sezvo zviitiko izvi zviri pamusoro zvinoshanduka zvese kamwechete, zvichikonzera kusimudzira kukuru pasi rose, Chisimbiso chechitanhatu chinotyorwa - kudengenyeka kwenyika, Kubvunda kukuru [7]cf. Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru inoitika sekudzorerwa kwedenga, uye kutonga kwaMwari kunoonekwa mukati memweya wese. Iko "kujekesa kwehana", a yambiro, izvo zvinotisvitsa ku ziso remhepo. [8]cf. Iro Ziso reDutu Sezvo isu tichitarisa kuwanda kukuru kwekudengenyeka kwenyika kukuru kuri kuitika pasi rese izvozvi, uye zvimwe munzvimbo dzisingatarisirwe, ndinotenda kuti ndizvo harbinger kwekuuya kuzunza kwehana, kunozovhura moyo kuKomborero kunouya… Chisimbiso cheChinomwe, "ziso remhepo."

… Kwakave nerunyararo kudenga kwehafu yenguva. (Zva 8: 1)

 

USATYA!

Mabhuratha nemasisita, ndinoona kuti zvese zvataurwa pamusoro izvi zvinotyisa kune vamwe. Zvinogona, kutaura zvazviri, kusatendeseka kana isu tisinga verengi zvinhu izvi zuva nezuva mumusoro wenhau. [9]cf. Nyevero muMhepo uye Huchenjeri, uye Kutendeuka kweKusarudza Uye nekudaro, vazhinji vari kutya-uye kutya kupera mitezo. [10]cf. Mweya Wakafa Mitezo Jesu anodaro kwete unoda kuti titye! Dzokororazve muEvhangeri, tinoudzwa kuti "usatya". [11]semuenzaniso. Mat. 10:28; 10:31; Mk. 5:36; 6:50; Joh 14:27 Iyo miedzo iri kuuya, kunyanya kuChechi, inoda nyasha huru kuitira kuti iye atevere Ishe wake kuburikidza naye wega Passion, kuitira kuti iye kwete ityai. Ndidzo nyasha dzakafanana dzakapihwa Jesu Mubindu reGetsemane:

Mutumwa akabva kudenga akazviratidza kwaari uye akamusimbisa. (Ruka 22:43)

Kune chete kuzodza kumwe kwakasimba zvakakwana kusangana nerufu uye iko kuzodza kweMweya Mutsvene, rudo rwaMwari. — BENEDICT XVI, Magnificat, Vhiki Dzvene 2014, p. 49

Neiko "mutumwa" uku "kuzodzwa kweMweya Mutsvene" kuchauya? Ichauya by nzira dzekureverera zvine simba kweMweya Wakachena waMaria, Wake Akanaka-Anodiwa. Sekuporofita kwakaita Akaropafadzwa John Paul II,

Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 22

… Yakabatana neMukadzi anopwanya musoro wenyoka. [12]cf. Genesi 3:15 Ndiye iye akaonekwa mune dzino "nguva dzekupedzisira" uye akaunganazve, sezvakange zvakaita, mu "imba yepamusoro" nevana vake sezvatinomirira zvakare Pentekosti itsva. Nekuti sekutaura kwaPaul VI, iyi ndiyo chete tariro yenyika yasara.

Kwete kuti Pentekosti yakambomira kuve yechokwadi panguva yese yenhoroondo yeChechi, asi zvakakura kwazvo izvo zvido uye njodzi dzezera razvino, rakakura kwazvo mukana wevanhu wakakweverwa kune kugara pamwe kwenyika uye vasina simba kuzviita, zvekuti hakuna ruponeso rwayo kunze kwekudururwa kutsva kwechipo chaMwari. —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Chivabvu 9, 1975, Chikamu. VII; www.haav.va

… Ngatiregererei kuna Mwari inyasha yePentecosti nyowani… Dai ndimi dzemoto, kusanganisa rudo runopfuta rwaMwari nemuvakidzani nekushingairira kupararira kwoHumambo hwa Kristu, huburuke pane vese varipo! —BENEDICT XVI, Homily, New York City, Kubvumbi 19, 2008

 

CHIKOMBORERO

Vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachinamatira kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene pamusoro pevanhu, [13]cf. Hunhu VI uye Mwari vakapindura munamato iwoyo mumatanho kuburikidza akasiyana mafambiro: Communione e Liberazione, Focolare, iyo Charismatic Renewal, World Youth Mazuva, iyo nyowani yekukumbira ruregerero nekufamba kwekatekisisi, uyezve, maMaria maapuro (kunyange isu tichinzwisisa, seMediatrix wenyasha, [14]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 969 Amai Vakaropafadzwa vane ruoko mune ese mafambiro aya). Idzi dzese nyasha dzakagadzirira Chechi iyo awa yehuchapupu hwake hukuru. Asi ndinotenda kuti chiripo rimwezve danho, uye Mukadzi Wedu ikozvino ari kutikumbira kuti tigadzirire iyo.

Hwaro hweiyi nhanho inotevera hwakagadzwa kuFatima apo Mukadzi Wedu akati kuna Sr. Lucia:

Wangu Mwoyo Wakachena ichava nzvimbo yako yekutizira uye nzira iyo inokuendesa kuna Mwari. —June 13, 1917, www.ewtn.com

Elizabeth Kindelmann (c. 1913-1985) weBudapest, Hungary akatanga kugamuchira mameseji kubva kuna Jesu naMaria muna 1961. MunaJune 2009, Cardinal Peter Erdo, Archbishop weBudapest uye Mutungamiriri weDare reEpiscopal Misangano yeEurope, akapa Imprimatur kupa mvumo kuburitswa kwemeseji dzakapihwa pamusoro pemakore makumi maviri. Elizabeth akanzwawo Kudenga achinyevera nezveDutu riri kuuya-uye t0 kushamisika kwangu, kumwe kunge dutu:

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa - aiwa, kwete dutu, asi dutu rinoparadza zvese! Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa. Ndichagara ndiri padivi pako mudutu iro rava kutanga. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! Uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo uchimera sechiedza chemheni chinovhenekera Denga nepasi, uye iyo yandinotungidza kunyange mweya yerima neisina simba. -Message kubva kuMhandara Yakaropafadzwa Maria kuna Elizabeth Kindelmann

Iyo inyasha inomutsa mweya nekuizunza kubva murima ravo.

Uyu Murazvo uzere nemaropafadzo anotubuka kubva muImwoyo Wangu Wakachena, uye iwo wandiri kukupa, unofanirwa kuenda kubva pamoyo kuenda pamoyo. Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. Wese munhu ari kuwana iyi meseji anofanira kuigamuchira sekukoka uye hapana munhu anofanira kugumbuka kana kuifuratira… —Ibid .; maona www.nemutem.com.br

Iko kukoka kudana ku Kugadzirira, rinova rimwe remazwi ekutanga andakanzwa Ishe vachindibvunza kunyora. [15]cf. Gadzirira! Mune meseji kuna Barbara Rose Centilli, ane meseji inofungidzirwa iri kuongororwa nediocese, St. Raphael anonzi akati kwaari:

Zuva raIshe rinoswedera. Zvese zvinofanirwa kugadzirirwa. Gadzirira iwe mumuviri, pfungwa, uye mweya. Zvinatsei. --Ibid., Kukadzi 16, 1998; (ona kunyora kwangu pane rinouya "Zuva raIshe": Mamwe Mazuva maviri

Vadiwa, ikozvino tiri vana vaMwari; zvatichazove zvichigere kuziviswa. Isu tinoziva kuti kana zvichizoratidzwa isu tichava saiye, nekuti tichamuona sezvaari. Uye umwe neumwe une tariro iyi maari, unozvichenesa sezvaakachena iye. (1 Johani 3: 2-3)

Zvichenesei? Panyaya iyi, zvinofungidzirwa kuti zvipuka zveMedjugorje zvinotora kukosha kukuru. [16]cf. PaMedjugorje Kubva 1981, Mukadzi wedu ndiye akati aionekwa mudunhu reBalkan pasi pezita rekuti "Mambokadzi werunyararo." Iyo saiti yekuonekwa yave iri sosi yemakumi ezviuru ekushandurwa, mazana ezvinyorwa zvekuporeswa, uye huwandu hwesheedzero kuhupirisita. Komisheni yaRuini, yakadomwa neVictoria kuti ifunde nezvemashiripiti eMedjugorje, yatonga zvakaomarara kuti mashura manomwe ekutanga aive "emweya", sekureva Vatican InsiderKwemakore, meseji yaMai Vedu yanga iri chirevo cheSt. Ralphael pamusoro: gadzirira muviri wako, pfungwa, nemweya kuburikidza nekunamata, kutsanya, kufungisisa Shoko raMwari, Kureurura kazhinji, uye kutora chinzvimbo chechokwadi muMisa. Vamwe vanhu vane nguva yakaoma tichitenda kuti Mukadzi Wedu anogona kunge achiuya pasi kuzodzokorora iwoyu meseji kuChechi kweanopfuura makore makumi matatu. Asi zvadaro, vangani vanhu vari kuita izvi? Vanhu vangani vakagadzirirwa? Vangani vakapindura? 

Saka anotaura zvakanyanya, uyu "Mhandara weBalkan"? Ndiwo maonero esardonic evamwe vasina chokwadi. Ivo vane maziso asi havaoni, uye nenzeve asi havanzwe? Zviripachena izwi riri mumamessage eMedjugorje ndere remukadzi uye akasimba mukadzi asingatenderi vana vake, asi achivadzidzisa, achivakurudzira nekuvasundidzira kuti vatore mutoro mukuru wezveramangwana repasi redu: 'Chikamu chikuru chezvichaitika chinoenderana neminamato yako '… Tinofanira kubvumira Mwari nguva yese yaanoda kutora yekushandurwa kwenguva yese nenzvimbo pamberi peChiso Chitsvene cheUyo aripo, aive, uye achadzoka zvakare. -Bhishopi Gilbert Aubry weSt. Denis, Reunion Island; Pamberi ku “Medjugorje: Ma90's — Kukunda Kwemwoyo” naSr Emmanuel

Izvo zvava kuda "kuitika" zvava kuswedera. Mumwedzi miviri yapfuura (2014), Mukadzi Wedu akataura kanomwe mumwedzi wake uye meseji gore rekugadzirira "kuropafadzwa." Musi waMarch 2, 2014, Mukadzi Wedu anonzi akadaro kuburikidza nemuoni, Mirjana:

… Namata nekuzvininipisa kuzvipira, kuteerera uye kuvimba kwakazara muna Baba Vekudenga. Vimba sekuvimba kwandakaita pandakaudzwa kuti ndichaunza kuropafadzwa kwevimbiso. Dai kubva mumoyo mako, kubva pamiromo yako, zvigare zvichibuda 'Kuda kwako ngakuitwe!' Naizvozvo, vimba uye unamate kuti ndikwanise kukureverera pamberi paIshe, kuti vakupe Ropafadzo Yekudenga uye nekukuzadza neMweya Mutsvene. -www.kuparts.com

Izvi zvinomutsa chiono chaAkaropafadzwa Anne Catherine Emmerich (c. 1774-1824) maakaona, kubva kuna Mary's Immaculate Moyo, nyasha dzinoyerera kuenda kuChechi yakaunganidza mweya kuna Kristu. Mumwe anoshamisika kana ichi chisiri chinhu chakadai se "chiratidzo" chakataurwa naMukadzi Wedu kuti chinosiyiwa kunzvimbo dzinoverengeka dzekuoneka pasirese ...

Ndakaona moyo unopenya wakatsvuka uri mumhepo. Kubva kune rimwe divi kuyerera rukova rwechiedza chena kuenda paronda reRutivi Rutsvene, uye kubva kune rumwe rwenzira rwechipiri rwakawira pamusoro peChechi munzvimbo zhinji; mwaranzi yaro yakwezva mweya mizhinji iyo, neMoyo uye nemwenje wechiedza, wakapinda kudivi raJesu. Ndakaudzwa kuti uyu ndiwo Moyo waMaria. —Akakomborerwa Catherine Emmerich, Hupenyu hwaJesu Kristu uye Zvakazarurwa zveBhaibheri, Vol 1, mapeji 567-568.

Musi waKurume 18th gore rino, Mukadzi Wedu weMedjugorje akaenderera mberi nedingindira iri naMirjana, achizarura kuti nyasha dziri kuuya dzakapetwa kaviri muchimiro:

Kuburikidza nerudo rwako kuMwanakomana wangu uye nemunamato wako, ndinoshuvira kuti mwenje waMwari uvhenekere iwe uye tsitsi dzaMwari kuti dzizadze iwe. Nenzira iyi, ini ndinoshuvira rima, uye mumvuri werufu uyo ​​unoda kukomberedza nekukutsausa iwe, kuti udzingwe uende. Ndinoshuvira kuti iwe unzwe rufaro rwe chikomborero chevimbiso yaMwari. —Ibid.

Pano, Mukadzi Wedu ari kuratidza kuti Mwari ari kuzodurura nyasha dzinozopedzisira dzapedza kutya uye "mumvuri werufu". Mukadzi wedu, uyo anozivikanwa sa "mambakwedza" uye ari girazi uye "mufananidzo weChechi iri kuuya," ari kuratidzira pano mazwi echiporofita aPius XII:

Asi kunyangwe husiku huno munyika hunoratidza zviratidzo zvakajeka zvechaedza zvichauya, zvezuva idzva rinogamuchira kutsvoda kweye nyowani uye inopenya. zuva… Kumutswa patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. -Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Chechi inofanirwa kuramba ichipfuura nekuPassion, mupata wemumvuri werufu, asi haizotya chakaipa nekuti ichaziva Ishe- naMukadzi Wedu - vari padivi pake. Izvi ndizvo chaizvo zvakaita Jesu aiziva pamberi pekushuva kwake:

Nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake akatsungirira pamuchinjikwa. (VaH 12: 2)

Mukadzi Wedu akataura chinhu chimwe chete kuburikidza naElizabeth Kindelmann, kuti iri kuuya Flame rerudo richadzinga zvakaipa uye simbisa mweya.

Kurumidza, iyo nguva yave pedyo apo Rimi Rangu rerudo richapenya uye Satani achapofomadzwa. Nekudaro, ini ndoda kuti iwe uwane izvi kuitira kuti uwedzere kuvimba kwako mandiri. Kubva pane izvi unozopihwa simba nesimba rakakura uye ushingi… Murazvo uchatekeshera nenyika dzakatsaurwa kwandiri uyezve kuzotenderera nyika. -Diary, kubva kuflameoflove.org

Zvakare, kubvumirana kweshoko iri nemamwe mameseji eMarian kuri kurova:

Rudo rwaMwari rwunozotanga kuyerera kuburikidza newe kupinda munyika, rugare rwunotanga kutonga mumoyo mako uye maropafadzo aMwari anozadza iwe. -Mai vedu veMedjugorje kuMarija, Kurume 25, 2014

Pamwoyo pemeseji idzi Mukadzi Wedu ari kugadzirira Mauto kuenda murima renguva yedu uye mweya yakasununguka yaKristu. Icho chiri itsva okuzodza:

Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu; nekuti Jehovha akandizodza, Akandituma kuti ndiunze mashoko akanaka kune vanotambudzika, kuti ndisunge vane mwoyo yakaputsika, kuti ndizivise rusununguko kunhapwa… (cf. Isaya. 61: 1)

Iri zvinoshamisa nyasha kuna an zvinoshamisa nguva. Amai vedu varikugadzirira vana vavo Ropafadzo rinozadza nyika.

'Hova dzemvura mhenyu dzichaerera dzichibva mukati make.' [Jesu] akataura izvi achitaura nezveMweya… (Johane 7: 38-39)

… Vana vangu vandinoda, nemoyo yakavhurika uye izere nerudo, shevedzerai zita raBaba Vekudenga kuti Vakujekererei neMweya Mutsvene. Kuburikidza neMweya Mutsvene unozove chitubu cherudo rwaMwari. Vose avo vasingazive Mwanakomana wangu, vese vane nyota yerudo nerunyararo rweMwanakomana wangu, vachanwa kubva mutsime rino.-Mai vedu veMedjugorje kuMirjana, Kubvumbi 2, 2014

Mumashoko kunaErizabheti, Jesu anoti:

Ini ndinogona kufananidza iyi mafashama emvura (yenyasha) nePentekosti yekutanga. Ichanyudza pasi nesimba reMweya Mutsvene. Vanhu vese vachatarisa panguva yechishamiso chikuru ichi. Pano panouya kuyerera kwerwizi rweRudo rweRudo rwaMai Vangu Vatsvene. Nyika yakasviba nechekare nekushaikwa kwekutenda ichaita kudedera kunotyisa uye vanhu vanobva vatenda! Aya majolks anozomutsa nyika nyowani nesimba rekutenda. Kuvimba, kunosimbiswa nerutendo, kuchadzika midzi mumweya uye chiso chenyika chobva chavandudzwa. Nekuti kuyerera kwakadaro kwenyasha hakuna kumbobvira kwapihwa kubvira Izwi rave nyama. Uku kumutsiridzwa kwepasi, kuyedzwa nekutambura, kuchaitika kuburikidza nesimba uye nechisimba simba reMhandara Yakaropafadzwa! - Jesu kuna Elizabeth Kindelmann, Ibid.

Pakutanga kuverenga, zvinoita sekunge iwo Murazvo weRudo urikuzodururwa (uye watotanga mune mamwe) unozongo shandura nyika zvese kamwechete. Asi kungofanana nemutumwa ari muGetsemane asina kubvisa Kushuva kwaKristu, iwo Murazvo weRudo haubvise Kushuva kweChechi, asi kumutungamira kuenda Kurumuko.

Panyaya iyi, mazwi akataurwa naBarbara Rose, anonzi anobva kuna Mwari Baba, anorovera matauriro uye chiyero cheizvo zviri kuuya:

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi izvi kuwedzera kwesimba kunenge kusinganzwisisike, uye kuchirwadza kune vamwe. Izvi zvinokonzeresa musiyano uripo pakati perima nechiedza kuti uwedzere kukura. —Kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53

Izvi zvinosimbiswa mumameseji, anonzi zvakare akabva kuna "Baba Vekudenga", akaendeswa muna 1993 kune murume wechidiki weAustralia anonzi Matthew Kelly, uyo akaudzwa nezvekuvhenekera kunouya kwehana kana "mini-kutonga".

Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara. Avo vanotendeuka vachazopihwa nyota isinga peri yechiedza ichi ... Vose avo vanondida vachabatana kuti vabatsire kugadzira chitsitsinho chinopwanya Satani. —Kubva Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97

Venezuela chishamiso, Muranda waMwari Maria Esperanza (1928-2004), akagadzirawo nyasha iyi iri kuuya sekusefa:

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37 (Vhoriyamu 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

 

NZIRA DZOKUGADZIRIRA

Muchidimbu, chiri kuuya iropafadzo rinozoguma nekudururwa kweMweya Mutsvene nepasi rose nekuparadzwa kana "kusungwa" kwesimba raSatani uye kuunza "nguva nyowani yechirimo," [17]"Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Mary, iyo Nyeredzi Yemangwanani, atibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti nyika dzese nendimi vaone kubwinya kwavo. " - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va kuvandudzwa kwechiso chenyika uye kutonga kweKuda kwaMwari. Mushure mezvose, izvi ndizvo zvakarevererwa neChechi mune mumwe weminamato yake yepamutemo kwemakore:

Huya, Mweya Mutsvene, zadza moyo yevakatendeka vako
uye gadzirai mukati mawo moto werudo rwenyu.

V. Tumira mweya wako uye zvichazosikwa.
R. Uye uchavandudza chiso chenyika.

Kupfupisa mameseji ayo aanonzi akanzwa kubva kunaMai vedu pamusoro pemakore makumi emakore uye ayo akagashirawo Imprimatur, mushakabvu Fr. Stefano Gobbi akati zvinoenderana nezvose zvakavanzika pamusoro apa:

Hama vapristi, izvi [Kingdom of the Divine Will], zvisinei, hazvigoneke kana, mushure mekukunda kwaSatani, mushure mekubvisa chipingaidzo nekuti simba rake [raSatani] raparadzwa… izvi hazvigone kuitika, kunze kwekunge kudururwa kweMweya Mutsvene: Rechipiri Pentekosti. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

Hama nehanzvadzi, ndinoda kukubvunza: mushure mezvose zvawakaverenga, mushure mezvose zvawakafunga pamusoro apa mumweya we "kuyedza" chiporofita icho St Paul anotikurudzira kuti tiite, unoda here nyasha yeMurazvo weRudo? Kana mhinduro yako iri hungu—"Kuda kwako ngakuitwe! ”- ipapo usatambise nguva kubva panguva ino pakugadzirira uye kubvunza nezvazvo. Nekuti Jesu akati, "Zvino kana imi makaipa muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba vari kudenga vachapa zvikuru sei Mweya Mutsvene ivo vanomukumbira." [18]cf. Lk. 11:13 Jesu haadi kuti titye, asi shinga!

Hupenyu hwedu hwese huri kuzoshanduka munguva pfupi iri kutevera. Denga rinoziva izvi, uye raita zvese musimba raro kutigadzirira. Iwe wakandinzwa ndichitaura kwauri kazhinji kuti "nguva ipfupi" [19]cf. Saka Nguva Yakareba Yasara We vakanzwa Mukadzi Wedu achitaura izvi kakawanda. Uye zvakadaro, isu tinoedzwa kuti tirare [20]cf. Anodaidzira Isu Patinotsvedza nekuti rimwe gore rapfuura, rimwe makore gumi apfuura. Asi tarira! Dutu rasvika! Usanyengerwa naSatani. Kana masimba akazara emhepo yedutu aya akanzwika pasirese, vazhinji vachasuwa mazuva ano ekugadzirira. Asi Mwari anoda kuti tigadzirire nguva nyowani, zuva idzva, iro "Zuva raIshe." [21]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Chiratidzo chichauya, haufanirwe kunetseka nezvacho. Chinhu chega chandingade kukuudza iwe kutendeuka. Ita kuti izvo zvizivikanwe kuvana vangu vese nekukurumidza sezvazvinogona. Hapana kurwadziwa, hapana kutambura kwakanyanya kwandiri kuti ndikununure. Ndichanamata kuMwanakomana wangu kuti arege kuranga nyika; asi ndinoteterera nemi, tendeukai. Iwe haugone kufungidzira chii chichaitika kana izvo izvo Asingagumi Baba achatumira kupasi. Ndiko kusaka uchifanira kushandurwa! Regedza zvese. Ita kutendeuka. Taura rutendo rwangu kuvana vangu vese vakanamata nekutsanya. Ini ndinotakura zvese izvi kuMwanakomana wangu Wamwari kuti ndiwane kurerutswa kweruramisiro Yake pazvivi zvevanhu. —Mai vedu veMedjugorje, Chikumi 24, 1983; Mystic Post

Pamusoro, pane zvatovepo mumazwi aAmai Vedu nezve izvo zvatakadanirwa kuti tigadzirire Kuropafadzwa kuri kuuya. Asi muna Ndira (2014), ndakafemerwa nekuverengwa kweMisa zuva nezuva kuratidza gadziriro inoenderana nezvataurwa pamusoro. (ona Matombo mashanu eSmooth).

Zvirokwazvo, dai Mweya Mutsvene wauya pamusoro pedu izvozvi, kuburikidza nekureverera kune simba kweMweya Wakachena waMaria, kuti iwo Murazvo weRudo maari upenye mumoyo yedu mumoto woutsvene nesimba kuti Jesu Kristu adiwe uye inozivikanwa kumigumo yenyika… uye nyika yakavandudzwa Kubudikidza nekukunda kweMweya Musachena.

Tinokumbiririra kureverera kwaamai vake kuti Chechi ive musha wevanhu vazhinji, amai vevanhu vese, uye kuti nzira ivhurwe pakuzvarwa kwenyika itsva. Ndiye Kristu Akamuka uyo anotiudza, nesimba rinotizadza nekuvimba uye netariro isingazungunuke: “Tarisai, ndinoita zvinhu zvese zvitsva” (Zvak 21: 5). NaMaria isu tinofambira mberi tine chivimbo mukuzadzika kweichi vimbiso… -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 288

Kupihwa simba neMweya, uye nekutora pane chiono chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika umo chipo cheupenyu chehupenyu chinotambirwa, kuremekedzwa nekuchengetwa — kwete kurambwa, kutya nekutyisidzirwa, nekuparadzwa… Anodiwa. shamwari diki, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Pakutanga pakuonekwa kweMedjugorje, Mukadzi Wedu anonzi akapa uyu munamato weKutsvenesa kune vanoona ayo anonongedzera zvakananga "murazvo werudo".

O Mwoyo Wakachena waMaria,
kufashukira nokunaka,
tiratidze rudo Rwako kwatiri.
Dai murazvo wemoyo Wako,
O Maria, burukira pane vanhu vese.

Tinokudai saizvozvo.
Shingairira rudo rwechokwadi mumoyo yedu
kuti tigare tichienderera
chishuwo cheNyu.

O Maria, munyoro uye anozvininipisa pamoyo,
tirangarirei kana tiri muzvivi.
Munoziva kuti vanhu vese vanotadza.
Tipei isu kuburikidza ne
Mwoyo Wako Wakachena, kuva
aporeswa kubva pazvirwere zvese zvemweya

Mukudaro, isu tinobva tagona
kutarisa kunaka
Wemwoyo Wako Waamai,
uye nokudaro unoshandurwa
murazvo weMwoyo Wako. Ameni.

- Kubva Wemakornapp.com

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 15, 2014. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

  • Medjugorje inobva kuna Mwari here kana kuti dhiabhori? Verenga PaMedjugorje

 

Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution
2 cf. Zvak. 6:4
3 cf. Iyo Hukuru Shanduko!
4 cf. Zvak. 6: ^
5 cf. 2014, uye Chikara Chinokwira
6 cf. Zvak. 6: 8; cf. Ngoni Mumisangano
7 cf. Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru
8 cf. Iro Ziso reDutu
9 cf. Nyevero muMhepo uye Huchenjeri, uye Kutendeuka kweKusarudza
10 cf. Mweya Wakafa Mitezo
11 semuenzaniso. Mat. 10:28; 10:31; Mk. 5:36; 6:50; Joh 14:27
12 cf. Genesi 3:15
13 cf. Hunhu VI
14 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 969
15 cf. Gadzirira!
16 cf. PaMedjugorje
17 "Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Mary, iyo Nyeredzi Yemangwanani, atibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti nyika dzese nendimi vaone kubwinya kwavo. " - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va
18 cf. Lk. 11:13
19 cf. Saka Nguva Yakareba Yasara
20 cf. Anodaidzira Isu Patinotsvedza
21 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YENYASHA.