Iyo Counter-Shanduko

St. Maximillian Kolbe

 

Ndakapedzisa Trajectory tichiti tiri kugadzirirwa evhangeri itsva. Izvi ndizvo zvatinofanira kufanogara takazvigarira nazvo-kwete kuvaka dzimba dzinovaka dzimba nekuchengetedza chikafu. Kune “kudzoreredzwa” kuri kuuya. Mai vedu vanotaura nezvazvo, pamwe nemapapa (ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga). Saka usagare pamarwadzo ekuzvara, asi kubereka kuri kuuya. Kunatswa kwenyika chingori chikamu chidiki cheiyo masterplan inoitika, kunyangwe ichizobuda muropa revatendi ...

 

IT ndiro awa yeCounter-Revolution kutanga. Iyo nguva iyo mumwe nemumwe wedu, zvinoenderana nenyasha, kutenda, uye zvipo zvakapihwa isu neMweya Mutsvene zviri kudaidzwa mukati merima rino murazvo werudo uye chiedza. Nekuti, sekutaura kwakaita Pope Benedict:

Hatigone kudzikama takadzikama zvakasara zvevanhu zvichidzokera zvakare muchihedheni. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

… Haufaniri kumira usina basa kana hupenyu hwemuvakidzani wako hwave panjodzi. (cf Revhitiko 19:16)

Inguva iyo yatinofanira kurova hushingi hwedu uye kuita chikamu chedu kuunza kudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu.

Chechi inogara ichishevedzwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakakwana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza… mazwi angu [ndiwo] munamato wekuti simba revakanaka riwane simba ravo. Saka iwe unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ivo chaivo zvakadaro. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Inguva iyo, kupfuura chero chinhu chipi zvacho, iyo runako yekutenda kwedu kunofanira kupenya zvakare…

 

RIMWE RAKASVIKA

Iri rima riripo rinogona kunyatsotsanangurwa se kushata. Icho chishuwo chakafukidza zvese kunge jasi rakasviba rakasviba, kubva pane hunyanzvi uye zvinyorwa, kumimhanzi nemitambo, kusvika matauriro atinoita mumwe neumwe kumaforamu, mumakakatanwa, paterevhizheni uye pasocial media. Art yave zvisinganzwisisike uye zvinoshamisa; mabhuku anotengwa zvakanyanya anokoshesa zvematsotsi uye zvemashiripiti; mafirimu anoiswa pane ruchiva, chisimba, uye apocalyptic rima; terevhizheni pane zvisina revo, isina kudzika "chaiyo" inoratidza; kutaurirana kwedu kwave kushaya tsika uye kunoderedza; uye mimhanzi yakakurumbira kazhinji ine hasha uye inorema, yemagetsi uye yakashata, inonamata nyama. Zvino kwazara kwese uku kushatisa zvekuti kunyangwe iyo Liturgy yakasvibiswa nekurasikirwa nepfungwa yekushamisika uye kudarika kwakambovharirwa muzviratidzo nezviratidzo nemumhanzi izvo munzvimbo zhinji zvakangoparadzwa. Chekupedzisira, ndiko kushata uko inotsvaga kunyangadza zvakasikwa pachayo - iyo yakasarudzika ruvara rwemiriwo nemichero, chimiro uye maficha emhuka, mashandiro ezvirimwa neivhu, uye hongu - kunyange kutemetedza mufananidzo waMwari watakasikwa, mukono uye mukadzi.[1]cf. Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko

 

RUNAKO netariro

Ndihwo huipi hwakapararira hwatinoshevedzwa kudzoreredza runako, uye nokudaro dzorera tarisiro. Papa Benedict akataura nezve "chisungo chakadzama pakati pekunaka netariro". [2]PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org Mukutaura kwechiporofita kune maartist, Paul VI akati:

Nyika ino yatiri kurarama inoda runako kuitira kuti isanyura mukuora mwoyo. Runako, senge chokwadi, rinounza mufaro pamoyo wemunhu, uye icho chibereko chakakosha chinopesana nekukura kwenguva, iyo inobatanidza zvizvarwa uye ichivagonesa kuve vamwe mukuyemura. —December 8, 1965; ZENIT.org

Muzivi weRussia Fyodor Dostoevsky akamboti, "runako rwunoponesa nyika."[3]kubva mubhuku Idiot Sei? Nekumutsa muvanhu zvekare kushuvira uye chishuwo chaIyeye Runako pacharo. Zvichida isu tinotenda kuti ichave yakanatsiridzwa kukumbira ruregerero, hurukuro dzechinyakare, uye hurukuro dzakashinga dzinozomisa kuparara kwetsika nerunyararo munguva yedu. Zvakakodzera sezvazviri, isu tinofanirwa kubvunza mubvunzo: ndiani kuteerera zvakare? Chiri kudiwa zvakare iko kudzoka kwe runako iyo inotaura pasina mazwi.[4]ona Mhinduro Yakanyarara

Shamwari yangu yakagovana kuti, mushure mekufa kwababa vake, hapana mazwi aigona kumunyaradza mukushushikana kwepfungwa kwakamudya. Asi rimwe zuva, akatenga maruva emaruva, akaaisa pamberi pake, ndokuona kunaka kwawo. Runako irworwo, akadaro, rwakatanga kumurapa.

Shamwari yangu, asiri muKaturike anoshanda, akapinda muName Dame muParis, France makore mashoma apfuura. Akataura kuti paakaona runako rweichi kereke, chaakakwanisa kufunga ndechekuti, "chinhu zvaiitika pano… ”Akasangana naMwari, kana zvirinani, kubviswa kwechiedza chaMwari kuburikidza nemwaranzi yerunako… kupenya kwetariro kuti kune chimwe chinhu, kana kuti, Mumwe munhu mukuru kutipfuura.

 

KUVA NOKUTANGA

Izvo zvinopihwa nenyika kwatiri nhasi kazhinji kunaka kwekunyepa. Isu tinobvunzwa mune yedu mhiko dzerubhabhatidzo, “Unoramba runako rwezvakaipa here?” Zvakaipa nhasi zvinoyevedza, asi hazviwanzo kunaka.

Kazhinji kazhinji, zvakadaro, runako urwo rwunokandirwa pamusoro pedu nderwekunyepedzera uye rwekunyepedzera, rwemberi uye rwunopofomadza, zvichisiya muoni achishamisika; pachinzvimbo chekumuburitsa maari uye nekumuvhurira mukana wekusununguka kwechokwadi sezvo ichimukwidza kudenga, inomusunga mukati make uyezve inomushandisa, ichimubvisa tariro uye mufaro…. Runako rwechokwadi, zvisinei, runovhura kushuvira kwemoyo wemunhu, chishuwo chakadzama chekuziva, kuda, kuenda kune chimwe, kusvika kune chinopfuura. Kana isu tikabvuma kuti runako rwunotibata padyo padyo, kuti rwunotikuvadza, kuti rwunovhura maziso edu, ipapo tinozoonazve mufaro wekuona, wekugona kubata zvakadzama zvinoreva hupenyu hwedu. -PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org

Maronda erunako. Izvi zvinorevei? Patinosangana nerunako rwechokwadi, zvinogara zviri chinhu chaMwari. Uye nekuda kwekuti isu takasikirwa iye, zvinotibata isu mukatikati mekuvapo kwedu, iko kwenguva kuva, akaparadzaniswa nechidzitiro chenguva kubva kuna Iye-Ndiani-Akandisika. Nekudaro, runako mutauro waro, kupfuura tsika dzese, vanhu, uye kunyangwe zvitendero. Ndicho chikonzero nei vanhu kubva kunguva dzekare vakagara vachinamata. Akanzwisisa mukunaka kwechisikwa Musiki, izvo zvakamutsa chishuwo chekumunamata, kana zvisiri zvisikwa zvacho.[5]Pantheism kupokana kwekuenzanisa Mwari nezvakasikwa, izvo zvinotungamira mukunamata zvisikwa. Uye izvi zvakare zvakakurudzira munhu kutora chikamu mukusika kwaMwari.

Mamiziyamu eVatican imari yepasi rose nekuti iwo anowanzo kuve nekuratidzwa kwerunako, kuzadzikiswa kwaMwari kwakatamba pamusoro pemweya weanyanzvi kubva kumativi ese epasi. Vatican haichengetedze hunyanzvi uhwu nenzira yaHitler nekutapa. Asi, anodzivirira hupfumi hwevanhu sekupemberera mweya wemunhu, ndosaka Pope Francis vakati hazvingatengeswe.

Uyu mubvunzo uri nyore. Hadzisi hupfumi hweChechi, (asi) hupfumi hwevanhu. —PAPA FRANCIS, Kubvunzurudza, Mbudzi 6th, 2015; Catholic News Agency

Runako rwechokwadi rwunokwanisa kutinongedzera kumashure kuKutanga kwetsika dzese uye vanhu zvakanyanya painosangana chokwadi uye kunaka. Sekutaura kwakaita Pope Benedict, "Nzira yerunako inotitungamira, saka, kuti tibate Chose muchidimbu, Asingagumi mune pekupedzisira, Mwari munhoroondo yevanhu." [6]Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org

Asi nhasi, runako rwehunyanzvi rwakarasika kune chikara cheanobvisa; runako mukuvakwa kune chikara yemabhajeti; kunaka kwemuviri kuchikara cheruchiva; runako rwe liturgy kune chikara chemazuva ano; runako rwemumhanzi kuchikara chekunamata zvidhori; runako rwechisikwa kuchikara chemakaro; runako rwekuita hunyanzvi kuchikara che narcissism uye vainglory.

Nyika yatiri kurarama ine njodzi yekushandurwa kupfuura kuzivikanwa nekuda kwezviito zvevanhu zvisina kuchenjera izvo, pachinzvimbo chekukudziridza runako rwayo, vachishandisa zvisina kufanira zviwanikwa zvaro kubatsira vashoma uye zvisingawanzo kukanganisa hunhu hwechisiko… 'Munhu anogona kurarama asina sainzi, anokwanisa kurarama asina chingwa, asi pasina runako aisakwanisa kurarama… ' (achitora mazwi Dostoevsky kubva mubhuku, Madhimoni). -PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org

… Zvinodikanwa neChechi havasi vashoropodzi asi maartist… Kana nhetembo iri munyatwa yakazara, chakakosha hakusi kunongedzera munwe kune vadetembi vakaipa asi kuti iwe pachako unyore nhetembo dzakanaka, nokudaro uchizamura matsime matsvene. -Georges Bernanos, munyori wechiFrench; Bernanos: Chiitiko Chiripo, Ignatius Press; yakataurwa mukati Magnificat, Gumiguru 2018, p. 71

 

KUDZORERA RUNAKO

Mwari anoda kudzorera kwete chete Mwenga wake, Chechi, kune hunhu uye hutsvene, asi zvese zvisikwa. Mumwe nemumwe wedu ane chikamu chaanofanira kutora panguva dzino mu “kudzoreredza zvinhu zvese muna Kristu”, sekuwanda kwakaita mwenje wechiedza unoumba muraraungu: basa rako rakasarudzika uye nekudaro rinokosha.

Izvo zvinodikanwa kudzoreredza kwerunako, kwete zvakanyanya mune izvo zvatinotaura-kunyangwe chokwadi chakasungirirwa mukati merunako - asi sei tinozvitaura. Iko kudzoreredza kwerunako kwete kwete chete isu mapfekero asi nemabatiro atinozviita isu pachedu; kwete mune zvatinotengesa chete asi nemabatiro atinoratidza zvinhu zvedu; kwete mune zvatinoimba chete, asi nemabatiro atinozviita. Iko kudzoreredza kwerunako mune hunyanzvi, mimhanzi, uye zvinyorwa zvinopfuura nepakati iro pacharo. Iko kuvandudzwa kwerunako pabonde, ehe, mune chakanakisa chipo chedu hwebonde icho chakafukidzirwa zvakare mumashizha emuonde ekunyadziswa, kushatiswa, uye ruchiva. Hunhu hwakanaka hwakanyanya kunaka kwekunze kwemweya wakachena.

Zvese izvi zvinotaura kune a chokwadi izvo pachazvo zvine hupenyu nerunako. Nekuti "kubva pahukuru uye runako rwezvinhu zvakasikwa kunouya maonero anoenderana eMusiki wavo." [7]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 41

Kunyangwe asati azviratidza kumunhu nemashoko echokwadi, Mwari anozviratidza kwaari kuburikidza nemutauro wepasirese wekusika, basa reIzwi rake, nezvehungwaru hwake: kurongeka uye kuwirirana kwepasi-izvo zvinowonekwa nemwana neasainzi-- "Kubva pahukuru uye runako rwezvinhu zvakasikwa kunouya maonero anoenderana eMusiki wavo," "nekuti munyori werunako ndiye akazvisika." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2500

Runako harusi rwemasangano. Izvi zvinoreva kuti zvisikwa zvese "zvakanaka".[8]cf. Genesi 1:31 Asi hunhu hwedu hwekudonha pamwe nemhedzisiro yechivi zvakavanza uye zvakamonyanisa izvo runako. Kuva muKristu kunopfuura "kungoponeswa" chete. Zvinoreva kuve kuzara kweuyo iwe wawakave kuti uve; zvinoreva kuva girazi rechokwadi, runako, uye runako. Nekuti 'Mwari akasika nyika kuti iratidze uye iratidze kubwinya kwake. Kuti zvisikwa zvake zvigova nekugovana muchokwadi chake, runako uye runako — uku ndiko kubwinya kwavakasikirwa naMwari. '[9]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 319

Kuita kwekunaka kunoperekedzwa nemufaro wepamweya pamwe nekunaka kwetsika. Saizvozvovo, chokwadi chinotakura nemufaro nekubwinya kwerunako rwemweya… Asi chokwadi chinogona zvakare kuwana mamwe maitiro ekuwedzera ekutaura kwevanhu, pamusoro pezvose kana iri nyaya yekumutsa zvisingapfuure mazwi: pakadzika pemoyo wemunhu, kukwidziridzwa mweya, chakavanzika chaMwari. —Ibid.

 

KUWANDA KUNAKA

Simone Weil akanyora, kuti: "Kune rudzi rwekuzvarwa kwaMwari munyika, runako ndirwo chiratidzo."[10]cf. PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org Mumwe nemumwe wedu anoshevedzwa kuita Mwari wenyama mune iyo yakarukwa uye yakakosheswa yehupenyu hwedu, tichirega "mufaro wepamweya pamwe nekunaka kwetsika" kwekunaka kwaMwari kuchikwira kubva pakuva kwedu, kubva mukati. Nekudaro, runako rwechokwadi runobva mukubata naIye ari Runako pacharo. Jesu akati.

Ani naani ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Ani naani anotenda kwandiri, sekutaura kunoita Rugwaro, 'Hova dzemvura mhenyu dzinoyerera dzichibva mukati make.' (Johani 7:38)

Tinowedzera kuva saIye patinonyanya kufunga nezvake, kunyanya kunaka patinonyanya kufunga nezveRunako. Munamato, ipapo, chaizvo munamato wekufungisisa, inova nzira yatinobaya nayo iyo Source yeMvura Mhenyu. Saka, panguva yeAdvent iyi, ndinoshuvira kunyora zvakawanda nezvekuenda zvakadzika mumunamato kuitira kuti iwe neni tigone kushandurwa tiwedzere kufanana naye apo patinotarisa "nechiso chakashama kubwinya kwaIshe." [11]2 Cor 3: 18

Uri kushevedzwa mune ino Counter-Revolution kupokana ne Yenyika Dzepasi Pose iyo inotsvaga kukanganisa runako - runako rwechitendero chechokwadi, yetsika dzakasiyana, yemisiyano yedu chaiyo uye yakasarudzika. Asi sei? Ini handikwanise kupindura iwo mubvunzo iwe pachako. Unofanira kutendeukira kuna Kristu uye umubvunze sei uye chii. Nekuti "kunze kwekunge Ishe vavaka imba, vanoshandira pasina vanovaka." [12]Pisarema 127: 1

Nguva yeVashumiri iri kupera.

Ndakanzwa mazwi iwayo zvakajeka mumoyo mangu mu2011, uye ndinokukurudzira kuti uverenge zvakare kunyora ikoko pano. Icho chiri kupera hachisi hushumiri, per se, asi dzakawanda nzira uye nzira nezvivakwa zvakagadzirwa nemunhu izvo zvazove zvidhori uye zvinotsigira izvo zvisingachashandira Humambo. Mwari anofanira kuchenesa Kereke Yake kubva mukuzvarwa kwayo kuti adzorere runako rwake. Izvo zvinodikanwa kurasa cheganda rewaini rekare kugadzirira iyo New Waini iyo ichavandudza kumeso kwepasi.

Uye saka, bvunza Jesu naMukadzi Wedu kuti vakushandise kuita kuti nyika ive yakanaka zvakare. Munguva yehondo, yakagara iri mimhanzi yepamoyo, yemitambo, kuseka uye hunyanzvi hwakatsigira uye hwakapa tariro kune vakatsikwa-pasi. Izvi zvipo zvichazodiwa munguva dziri mberi. Kunosuruvarisa sei, kunyanguvezvo, kuti vazhinji kwazvo vanoshandisa zvipo zvavo kuzvirumbidza vamene! Shandisa zvipo uye matarenda izvo Baba vakatopa kare iwe kuunza runako zvakare munyika. Nokuti kana vamwe vakakwezvwa nokunaka kwako, ivo vachaonawo kunaka kwako, uye mukova uchavhurirwa Jehovha chokwadi.

Runako rwechokwadi… runovhura chishuwo chemoyo wemunhu, chishuwo chakadzama chekuziva, kuda, kuenda kune chimwe, kusvika kune chinopfuura. -PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org 

 

RUNAKO RWECHIDO

Chekupedzisira, pane runako rwekupokana rwakaburitswa kubva kune uyo anozvifira. Muchinjikwa pakarepo unoonekwa zvinotyisa… uye zvakadaro, kana munhu akatarisa pazvinoreva, runako rwakati — runako rwekuzvipira-Inotanga kupinda mumweya. Apa ndipo pane chimwe chakavanzika chiri kudanwa neChechi: kufira kutenda kwake uye Passion yake.

Chechi haibatanidzi mukutendeutsa vanhu. Panzvimbo pezvo, anokura ne "kukwezva": sekungoti Kristu "anokwevera zvese kwaari" nesimba rerudo rwake, zvichiguma nekuzvipira kweMuchinjikwa, saka Chechi inozadzisa basa rayo kusvika pakuti, pamwe naKristu, iye inozadzisa rimwe nerimwe remabasa ake mukutevedzera pamweya nerudo rwaIshe wavo. —BENEDICT XVI, Anofarira Kuvhurwa KweChishanu Musangano Mukuru weMabhishopi eLatin America neCaribbean, Chivabvu 13, 2007; v Vatican.va

Mwari rudo. Uye saka, rudo korona yerunako. Yakanga iri chaiyo iyi mhando yerudo yakavhenekera rima reAuschwitz mukufira kutendeka kwaSt.Maximilian Kolbe, iye wechokwadi anomukira weChipiri Hondo Yenyika.

Pakati pehutsinye hwepfungwa, kunzwa uye mazwi zvisati zvambozivikanwa, murume zvechokwadi akave mhumhi inoparadza muhukama hwake nevamwe varume. Uye mune ino mamiriro ezvinhu kwakauya hunhu kuzvipira kuzvipira kwaBaba Kolbe. -Account kubva kune akapona, Jozef Stemler; auschwitz.dk/Kolbe.htm

Yakanga yakaita semubato une simba werima murima remusasa. -Nhoroondo kubva kune akapona, Jerzy Bielecki; Ibid.

St. Maximilian Kolbe, kuratidzwa kweRunako, tinyengetererei.

 

Heino nzira yangu kune runako… rwiyo rwandakanyora rwe rudo rwehupenyu hwangu, Lea. Inoitwa neNashville String Machine.

Album iripo pa mamaki.com 

 

Kutanga kuburitswa Zvita 2nd, 2015. 

 

Rutsigiro rwako runodikanwa kuhushumiri hwenguva yakazara uhu.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

 

Dzvanya pabhani pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko
2 PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org
3 kubva mubhuku Idiot
4 ona Mhinduro Yakanyarara
5 Pantheism kupokana kwekuenzanisa Mwari nezvakasikwa, izvo zvinotungamira mukunamata zvisikwa.
6 Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org
7 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 41
8 cf. Genesi 1:31
9 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 319
10 cf. PAPA BENEDICT XVI, Kero kune Vanyori, Mbudzi 22nd, 2009; ZENIT.org
11 2 Cor 3: 18
12 Pisarema 127: 1
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.