Husiku Husiku


St. Thérèse yeMwana Jesu

 

imi kumuziva nekuda kwemaruva ake uye kureruka kwekunamata kwake. Asi vashoma vanomuziva nekuda kwerima chairo raakafamba asati afa. Achitambura neTB, St Thérèse de Lisieux akabvuma kuti, dai asina kutenda, angadai akazviuraya. Akati kuna mukoti wake padivi pemubhedha:

Ndiri kushamisika kuti hakuchina kuzviuraya pakati pevasingatendi. - sezvakataurwa nasisi Marie weUtatu; CatholicHousehold.com

Pane imwe nguva, St. Thèrèse airatidzika kunge achiporofita miedzo yaizouya iyo yatiri kusangana nayo muchizvarwa chedu - iyo "yekusatenda muna Mwari":

Dai iwe waiziva chete ndidzo pfungwa dzinotyisa dzinondishungurudza. Namata zvikuru kwazvo kwandiri kuitira kuti nditeerere Dhiyabhorosi uyo anoda kundinyengetedza pamusoro pemanyepo mazhinji. Iko kufunga kwevanonyanya kuda pfuma kunoiswa mundangariro dzangu. Gare gare, isingaregi kuita kufambira mberi kutsva, sainzi ichatsanangura zvese zvakasikwa. Tichava nechikonzero cheicho chese chiripo uye icho chinoramba chiri dambudziko, nekuti pachine zvinhu zvakawanda kwazvo kuti zviwanikwe, nezvimwewo. -St. Therese weLisieux: Kukurukurirana Kwake Kwekupedzisira, Fr. John Clarke, akataurwa pa www.nevatom.ru

Vazhinji vevasingatendi kuvapo kwaMwari nhasi vanonongedzera kunaSt. Thèrèse, Amai Teresa, nezvimwewo seuchapupu hwekuti ava vaive vasande vakuru, asi vasingatendi kuti Mwari ariko. Asi ivo vari kupotsa pfundo (kunze kwekusanzwisisa dzidziso yezvakavanzika): vatsvene vakadaro kwete kuzviuraya murima ravo, asi, kutaura idi, kwakava mifananidzo yorugare nomufaro, pasinei nokucheneswa kwavakanga vachiita. Muchokwadi, Thérèse akapupura:

Kunyangwe Jesu asiri kundinyaradza, ari kundipa runyararo rwakakura zvekuti rwuri kundiitira zvakanakisa! -General Rwetsamba, Vhoriyamu I, Fr. John Clarke; cf. Magnificat, Gunyana 2014, peji. 34

Mwari anonyima mweya wekunzwa kuvepo kwake kuitira kuti mweya uzvibvise zvakanyanya kubva pauri nezvisikwa, uchiugadzirira kubatana Naye uchitsigira mweya nerunyararo rwemukati. “Iro rinopfuura kunzwisisa kwose.” [1]cf. VaF 4: 7

Kana akaswedera kwandiri, handimuoni; kana akadarika hake, handimuzivi. ( Jobho 9:11 )

Izvi zvinoita se“kusiyiwa” naMwari hakusi kuraswa zvachose sezvo Ishe vasina kumbosiya Mwenga wavo. Asi hunoramba huchiri “usiku hwerima hwemweya” hunorwadza. [2]Izwi rekuti "husiku husiku hwemweya" rakashandiswa naJohn weMuchinjikwa. Kunyangwe achinongedzera kwaro sekuchenesa mukati memukati kunotangira kubatana naMwari, chirevo ichi chinowanzo shandiswa zvisina mutsindo kureva husiku hwakaoma hwekutambura hwatinosangana nahwo.

Haiwa Jehovha, munondirasireiko? Munovanzireiko chiso chenyu kwandiri? ( Pisarema 88:15 )

Pakutanga kwekunyora kwangu chipostora, apo Ishe pavakatanga kundidzidzisa nezve izvo zvaiuya, ndakanzwisisa kuti Chechi inofanira ikozvino, se muviri, pfuura ne "husiku husiku hwemweya". Kuti isu tiri pamwe chete tichapinda munguva yekuchenurwa umo, saJesu paMuchinjikwa, tichanzwa sekunge kuti Baba vatisiya.

Asi [“husiku husiku”] hunotungamira, munzira dzakasiyana siyana, kumufaro usingarondedzere unowanikwa nevasinganzwisisike se "mubatanidzwa wemuchato." -POPE JOHN PAUL II, Novo Millennio Ineunte, Tsamba yeApostora, n. 30

Saka todii?

Mhinduro ndeye zvirase. Iko kuramba uchitevera kuda kwaMwari mune zvese. Apo Bhishopi mukuru Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận paakavharirwa kwemakore gumi nematatu mumajeri echiKomonisiti, akadzidza "chakavanzika" chekufamba murima rekutambudzika nekuita sekusiiwa.

Tichikanganwa isu pachedu, tinokanda hupenyu hwedu hwese mune izvo zvinokumbirwa naMwari kwatiri panguva ino, muvakidzani waanoisa pamberi pedu, achikurudzirwa nerudo chete. Zvino, kazhinji kazhinji tichaona kutambura kwedu kuchipera sekunge neimwe mashiripiti, uye chete rudo runosara mumweya. -Uchapupu hweTariro, p. 93

Hungu, izvi ndizvo zvairehwa naSt. Thérèse nokuti “muduku.” Asi kuva mudiki hakurevi kuva wimp pakunamata. Sokutaura kunoita Jesu, tinofanira, kutaura idi, kuva sunga:

Hakuna munhu anotambanudzira ruoko rwake kubadza uye akatarisa kune zvakasara kumashure akafanirwa neHumambo hwaMwari. (Ruka 9:62)

Hapana asingasviki pane avo vanhuwo zvavo maKaturike vanogona kurarama, saka mhuri dzakajairika dzeKaturike hadzigoni kurarama. Ivo havana sarudzo. Zvinofanira kunge zviri zvitsvene — zvinoreva kuti zvinotsveneswa — kana zvikashaikwa. Mhuri dzeCatholic chete dzicharamba dzichirarama uye dzichikura muzana ramakumi maviri nerimwe remhuri dzevakafira. -Mhandara Yakaropafadzwa uye Kutsveneswa kweMhuri, Muranda waMwari Fr. John A. Hardon, SJ

Saka ngatikumbirei Jesu kuti atipe nyasha dzekutsunga, kusakanda mapfumo pasi kana kupinda mu "muedzo wekuvawo zvake”, kuti tiende pamwe chete nokuyerera kwenyika uye kubvumira mwenje wokutenda kwedu kuti udaro kudzimwa. Aya ndiwo mazuva e kutsungirira... asi Denga rose riri kudivi redu. 

 

Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 30, 2014. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaF 4: 7
2 Izwi rekuti "husiku husiku hwemweya" rakashandiswa naJohn weMuchinjikwa. Kunyangwe achinongedzera kwaro sekuchenesa mukati memukati kunotangira kubatana naMwari, chirevo ichi chinowanzo shandiswa zvisina mutsindo kureva husiku hwakaoma hwekutambura hwatinosangana nahwo.
Posted in HOME, KUNAMATA.