Zuva Iri Kuuya


Kutendeseka National Geographic

 

 

Chinyorwa ichi chakatanga kuuya kwandiri paMutambo waKristu Mambo, Mbudzi 24, 2007. Ndinonzwa Ishe vachindikurudzira kuti nditumirezve izvi ndichigadzirira vhidhiyo yangu inotevera, inobata nenyaya yakaoma… kuzunza kukuru kuri kuuya. Ndokumbirawo uchengete ziso rako kunze kweiyo webcast gare gare vhiki rino. Kune avo vasina kutarisa iyo Chiporofita paRoma dzakateerana pa EmbracingHope.tv, ipfupiso yezvinyorwa zvangu zvese nebhuku rangu, uye nzira iri nyore yekubata "mufananidzo muhombe" maringe nemaFata eChechi Ekutanga uye nanapapa vedu vemazuva ano. Iri zvakare izwi rakajeka rerudo neyambiro kugadzirira…

 

Nokuti tarisai, zuva rinouya, richipisa sechoto… (Mar 3: 19)

 

Yambiro YAKASIMBA 

Ini handidi kuranga vanhu vari kurwadziwa, asi ini ndinoda kuiporesa, ndichiimanikidza kuMoyo Wangu Unonzwira tsitsi. Ndinoshandisa chirango kana ivo pachavo vachindimanikidza kudaro… (Jesu, kunaSt. Faustina, dhayari,n. 1588)

Izvo zvinonzi "kuvhenekerwa kwehana" kana "yambiro" inogona kunge iri kuswedera padyo. Ndave nenguva ndichinzwa kuti inogona kuuya pakati pe dambudziko guru kana pasina mhinduro yekuzvidemba yezvivi zvechizvarwa chino; kana pasina magumo kune huipi hunotyisa hwekubvisa nhumbu; kune kuyedzwa kwehupenyu hwevanhu mu "marabhoritari" edu kune inoenderera mberi dhirivhari yemuchato uye yemhuri-hwaro hwenzanga. Nepo Baba Vatsvene vachiramba vachitikurudzira nema encyclopical erudo netariro, hatifanire kuwira mukukanganisa kwekufungidzira kuti kuparadzwa kwehupenyu hakuna kukosha.

Ini ndoda kugovana mazwi emweya angave ari muporofita wezuva redu. Nechiporofita chose, chinofanirwa kunzwisiswa nemunamato. Asi mazwi aya anosimbisa zvakanyorwa pane ino webhusaiti, uye zviri kunzi naIshe zviri kukurumidzira kune "vaporofita" vazhinji nhasi:

Imi vanhu vangu, nguva yambiro yakagara yaonekwa. Ini ndakashivirira nemwi nemoyo murefu, vanhu vangu, asi vazhinji venyu vanoramba muchizvipira kunzira dzenyika. Ino ndiyo nguva yekunyatsoteerera kumashoko angu uye muchimbundira avo vari mumhuri dzenyu vari kure zvikuru neni. Ino ndiyo nguva yekusimuka kuti uvapupurire, nekuti vazhinji vachatorwa vasingafungire. Tambira nguva ino yekutambudzwa, nekuti vese vanosekwa uye vanotambudzwa nekuda Kwangu vacharipirwa muumambo Hwangu.

Ino inguva apo vakatendeka vangu vari kudaidzwa kumunamato wakadzika. Nokuti mukubwaira kweziso unogona kunge wakamira pamberi pangu. Usavimba nezvinhu zvevanhu, asi, vimba nezvinodiwa naBaba vako Vokudenga, nekuti nzira dzevanhu hachisi nzira Dzangu uye nyika ino ichakurumidza kugwadzwa.

Ameni. Ameni, ndinoti kwamuri, nekuti ani naani anoteerera kumashoko angu uye achiraramira humambo achawana mubairo mukuru kuna Baba vavo Vokudenga. Usaite semurume benzi anomirira kuti nyika itange kuzununguka uye kudedera, nekuti ipapo unogona kuparara… - Muoni weKaturike, "Jennifer"; Mashoko Akabva Kuna Jesu, p. 183

 

MUKASHOKO 

David akaporofitawo nezvenguva iyo Ishe yaizoshanyira vanhu Vayo mukati memuedzo mukuru:

Ipapo pasi rakazunguzika nokuzununguka; makomo akazununguswa kusvika panzvimbo yawo, Vanoneta pakutsamwa kwake kunotyisa. Utsi hwakabuda mumhino dzake, Uye moto wakabuda mumuromo make, Mazimbe akabatidzwa nokupisa kwawo.

Akadzikisa denga achiburuka, gore dema riri pasi petsoka dzake. Akauya agere pachigaro chemakerubhi, akabhururuka pamapapiro emhepo. Rima akariita chifukidzo chake, Nemvura yakasviba namakore, Tende rake. Kupenya kwakapenya pamberi pake nechimvuramabwe nokupenya kwemoto.

Jehovha akatinhira kudenga; Wekumusoro-soro inzwi rake ngarinzwike; (Mapisarema 18) 

Kristu ndiye Mambo wedu, mambo akarurama. Kutonga kwake kune tsitsi nekuti anotida. Asi kuranga kunogona kuderedzwa kuburikidza nemunamato nekutsanya. Mune chirevo chisina kurongwa chakapihwa boka revaGerman Katurike muna 1980, Pope John Paul sezviri pachena akataura, kwete zvakanyanya nezvechirango panyama asi pamweya, kunyangwe vaviri ava vasingakwanise kupatsanurwa:

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-kure-ramangwana ramangwana; miedzo inozoda kuti tipe kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinokwanisika kudzikamisa dambudziko iri, asi hazvichakwanise kuridzorera, nekuti zvinongova nenzira iyi kuti Chechi igone kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani kangani, zvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. -Regis Scanlon, Mafashama neMoto, Homiletic & Kuongorora kwevafundisi, Kubvumbi 1994

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. –Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982. 

Ngatipindei mumunamato wakadzika wa iyo Bastion, kunyanya mukureverera kumweya mizhinji inoramba yakarara panguva ino yekupedzisira. Kutongwa nekutongwa ngazvive kure nesu, uye kuropafadzwa nerudo zvive pedyo; rega muyedzo wekudaidzira kururamisira kune avo vatinoona vavengi utore nzira kunzwira tsitsi, kuzvipira, nekureverera panzvimbo pavo.

Usashore mutadzi nekuti tese tine mhosva. Kana, nekuda kwerudo rwaMwari, iwe ukamukira iye, mucheme iye panzvimbo pake. Sei muchimuzvidza? Shora zvivi zvake asi namatira iye kuti iwe uve saKristu, uyo asina kutsamwiswa nevatadzi asi akavanamatira. Hausi kuona here kuchema kwaakaita pamusoro peJerusarema? Nekuti isu, zvakare, takanyengerwa nadhiyabhorosi kanopfuura kamwe chete. Saka nei uchizvidza iye uyo dhiabhorosi, uyo anotiseka isu tese, akanyengera sesu? Sei iwe murume, unozvidza mutadzi? Imhaka here yekuti haana kuita senge iwewe? Asi chii chinoitika kururamisiro yako kubva panguva yaunenge usina rudo? Sei usina kumuchema? Pane kudaro, unomutambudza. Kunze kwekusaziva kuti vamwe vanhu vanogumbuka, vachizvitenda kuti vane ungwaru mumabasa evatadzi. -Saint Isaac muSyria, mumonki wezana ramakore rechinomwe

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

  • Kunzwisisa musiyano uripo pakati pekutsamwa kwaMwari nemunhu: Hasha dzaMwari
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.