Zuva rekusiyana!


Artist Asingazivikanwe

 

Ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa zvandakatanga kuburitsa Gumiguru 19th, 2007:

 

NDINE yakanyorwa kazhinji kuti isu tinofanirwa kugara takamuka, kutarisa nekunamata, kusiyana nevaapostora vakotsira mumunda weGetsemane. Sei inonyanya kukosha kusvinura uku kwave! Zvichida vazhinji venyu vanonzwa kutya kukuru kuti zvimwe makarara, kana kuti zvimwe muchabatwa nehope, kana kuti muchatiza kubva muBindu! 

Asi pane mumwe musiyano wakakosha pakati pevaapositori vanhasi, nevaApostora veGadheni: Pentekosti. Pentekosti isati yasvika, vaApostora vaive varume vaitya, vazere kusahadzika, kuramba uye kutya. Asi mushure mePendekosti, vakashandurwa. Pakarepo, varume ava vaisakwanisa kuita basa vakapinda mumigwagwa yeJerusarema pamberi pevaivatambudza, vachiparidza Vhangeri vasina kurerutsa! Musiyano wacho?

Pentekosti.

 

 

VAKAZADZWA NEMWEYA 

Iwe wakabhabhatidzwa wakagamuchira Mweya mumwe chete. Asi vazhinji havasati vamboona a kuregedzera reMweya Mutsvene muhupenyu hwavo. Izvi ndizvo zvinosimbiswa, kana kuti zvinofanirwa kuve: kuzadzikiswa kweRubhabhatidzo uye kuzodzwa kutsva kweMweya Mutsvene. Asi kunyangwe zvakadaro, mweya mizhinji yakange isina kutorwa zvakanaka paMweya, kana kusimbiswa nekuti ndicho "chinhu chekuita." 

Katekisesi iri ibasa guru re "Kuvandudza Kwakakasharara" iro rakagamuchirwa nekusimudzirwa naVamwari Vatsvene vezana ramakore rapfuura, Pope aripo akaisanganisira. Yakagadzirisa kusunungurwa kweMweya Mutsvene muhupenyu hwakawanda hwevatendi, zvichigonesa iro simba rimwe chetero rePentekosta kuvashandura, kunyungudutsa kutya kwavo, nekupa simba muhupenyu hwavo nehumwe hweMweya Mutsvene hwakagadzirirwa kuvaka kweMuviri waKristu. 

Ratopfuura zuva rekuti vamwe maKaturike varambe vachisheedzerana se "charismatic" kana "marian" kana "ichi kana icho." Kuva Katurike kukumbundira iyo chizere chakazara chechokwadi. Izvo hazvireve kuti isu tinofanirwa kuratidza munamato wedu senge mumwe nemumwe - kune chiuru nzira dzeku ari Nzira. Asi isu tinofanirwa kukumbundira zvese zvakaziviswa naJesu kuti zvitibatsire- zvese chombo, zvombo, uye Nyasha dzemutendi isu tinofanirwa kubatanidza iyo Hondo Huru Chechi iri kupinda mairi.

Kune zvimwezve nyasha dzakakosha anonziwo nyasha zvichitevera izwi rechiGiriki rinoshandiswa naSt. Paul uye rinoreva "nyasha," "chipo chekupa," "kubatsirwa." Chero hunhu hwavo - dzimwe nguva hunoshamisa, senge chipo cheminana kana nendimi - zvipangamazano zvakanangana nenyasha dzinotsvenesa uye zvakaitirwa zvakanaka zveChechi. Ivo vari pabasa rerudo rinovaka Chechi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2003

Vapupuri vanopupurira chokwadi chekuti Pope John Paul II akataura nendimi. Izvi hazvisi zvipo kune vanonyanyisa, asi avo vanoda kuve vanonyanyisa!

Mubhuku raMabasa, VaApostora vakazadzwa neMweya, kwete kamwe chete paPentekosti, asi kazhinji (ona Mabasa 4: 8 uye 4: 31 semuenzaniso.) Zvaive uye ndizvo zvakanzi naSt. Thomas Aquinas Kutumira ”kweMweya uko mweya unovata kana kuti wakavanzika weMweya" unomutswa ".

Kune kutumira kusingaonekwe (kweMweya Mutsvene) zvakare zvine chekuita nekufambira mberi pakunaka kana kuwedzerwa kwenyasha… kutumira kusingaonekwe kwakanyanya kunoonekwa mumhando iyi yekuwedzera kwenyasha uko munhu anofamba achienda mune chimwe chiitiko chitsva. kana nyowani mamiriro enyasha… —St. Thomas Aquinas, Summa Dzidziso; zvakatorwa kubva Katurike uye muKristu, Alan Schreck 

Mushure mekutumirwa kusingaonekwe, ini ndakaona pachangu mweya mizhinji yakashandurwa. Pakarepo vane rudo rwakadzama uye chishuwo chaMwari, vane nzara yeShoko rake, uye vanoshingairira Hwake Humambo. Kazhinji, pane kuburitswa kwemweya kunovagonesa kuve zvapupu zvine simba.

 

KUNAMATIRA KWENYU PAMUSORO

Chechi inozviwana iri zvakare mu imba yepamusoro yemoyo naMaria. Isu takamirira muBastion kuti Mweya uuye, uye kumirira kunenge kwapera. Joinha ruoko rwaMaria muRosary tsvene. Namatira Pentekosti nyowani muhupenyu hwako. Mweya urikuuya kuzofukidza Mukadzi-Chechi! Usatya, nekuti idzi inyasha chete dzinozokupa simba kuti uve Chapupu chake pamberi pevatambudzi vako

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye yakapihwa naMwari Wekumusoro-soro, ichavanda pachavo zvakadzama mukati memweya wake, vachiva makopi mapenyu ake, vachida uye vachikudza Jesu.  —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku 

Sei vabati vehove gumi nevaviri vakatendeutsa nyika, uye nei maKristu bhiriyoni hafu vasingakwanise kudzokorora basa? Mweya ndiwo unoita mutsauko. —Dr. Peter Kreeft, Zvinokosha zveKutenda

Nyengeterera iyo Zuva rekusiyana. Kune musiyano uripo zuva rinogona kuita…  

 

INZWI REKEREKE

Tinofanira kunamata uye kukumbira Mweya Mutsvene, nekuti mumwe nemumwe wedu anoda kwazvo kuchengetedzwa kwake nerubatsiro rwake. Kana murume achishomeka muhungwaru, asina simba musimba, akaremerwa nedambudziko, achijairira kuita zvivi, saka anofanira kunyanya kubhururukira kuna Iye uyo ari tsime risingaperi rechiedza, simba, nyaradzo, nehutsvene.  —PAPA LEO XIII, Encyclical Divinum illusd munus, 9 Chivabvu 1897, Chikamu 11

O Mweya Mutsvene, uvandudze zvishamiso zvako muzuva redu rino, sePentekosti nyowani. —PAPA JOHN XXIII pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council  

Zvichava zvakakoshesa nguva yedu, kuhama dzedu, kuti pave nechizvarwa, chizvarwa chako chevechidiki vanoshevedzera kupasi kubwinya uye hukuru hwaMwari wePentekosti…. Jesu ndiIshe, Hareruya! —PAPA PAUL VI, tsinhiro dzinongoitika dzega, Gumiguru 1973

Iko kufema kutsva kweMweya, zvakare, kwauya kuzomutsa simba rakanonoka mukati meChechi, kumutsa mweya wakasarudzika, uye kupa mweya wehupenyu uye mufaro. —PAPA PAURO VI, Pentekosti Itsva naKadhidheni Suenens 

Vhura kuna Kristu, gamuchira Mweya, kuti pendekosti nyowani iitwe munharaunda dzese! Rutsva rwemunhu, runofara, ruchasimuka kubva pakati pako; uchaona zvakare simba rinoponesa raIshe.  —POPE JOHN PAUL II, muLatin America, 1992

… [A] mwaka mutsva wehupenyu hwechiKirisitu uchazoratidzwa neJubheri Guru kana maKhristu akanyatsoita chiito cheMweya Mutsvene… -POPE JOHN PAUL II, Tertio Millennio Adveniente, N. 18

Ndiri pachokwadi shamwari yemafambiro - Communione e Liberazione, Focolare, uye neCharismatic Renewal. Ini ndinofunga ichi chiratidzo cheNguva yeChirimo uye chekuvapo kweMweya Mutsvene. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kubvunzana naRaymond Arroyo, EWTN, Pasi Pose, Nyamavhuvhu 5th, 2003

… Ngatiregererei kuna Mwari inyasha yePentecosti nyowani… Dai ndimi dzemoto, kusanganisa rudo runopfuta rwaMwari nemuvakidzani nekushingairira kupararira kwoHumambo hwa Kristu, huburuke pane vese varipo! —PAPA BENEDICT XVI,  Nekumba, New York City, Kubvumbi 19, 2008  

… Nyasha idzi dzePentekosti, dzinozivikanwa seKubhabhatidza neMweya Mutsvene, hadzisi dzebato ripi asi ndere Chechi yese… kubhabhatidzwa zvizere neMweya Mutsvene chikamu cheveruzhinji, hupenyu hwekutenda hweChechi. -Bishop Sam G. Jacobs, Tsamba Yekusuma, Kufarira iwo Murazvo

Ndichaedza kukuchidzira murazvo wemoto werudo rwakavanzika mukati mako, sekugona kwangu nesimba reMweya Mutsvene. —St. Basil Mukuru, Yokunamata pakati Hours, Vol. III, peji. 59

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA.