Zuva raIshe


Mangwanani Nyeredzi rakanyorwa naGreg Mort

 

 

Vechidiki vakazviratidza kuva veRoma uye veChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… Handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvine mutsindo zvekutenda neupenyu uye ndivape basa rakakura: kuva “varindiri vemangwanani” mambakwedza eMireniyamu itsva. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

AS mumwe weava "vadiki", mumwe we "vana vaJohn Paul II," ndakaedza kupindura kune rakakura basa rakakumbirwa kwatiri naBaba Vatsvene.

Ndichamira panzvimbo yangu yekurinda, ndonomira pamusoro perusvingo, ndotarira kuti ndione zvaachataura kwandiri… Ipapo Jehovha akandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa zvakajeka pamahwendefa, kuti munhu agone kuverenga.(Habhabhu 2: 1-2)

Saka ndinoda kutaura zvandinonzwa, uye kunyora zvandinoona: 

Tave kusvika mambakwedza uye tiri kuyambuka chikumbaridzo chetariro into the Zuva raIshe.

Ramba uchifunga, zvisinei, kuti "mangwanani" anotanga pakati pehusiku — nzvimbo yakasviba yezuva. Husiku hunotangira mambakwedza.

 
ZUVA RAJEHOVHA 

Ini ndinonzwa Ishe vachindikurudzira kuti ndinyore nezve izvo zvinonzi "Zuva raIshe" mune akatevera mashoma zvinyorwa. Uyu mutsara unoshandiswa nevanyori veTestamente Yekare neTestamende kureva kuuya nekukasira uye kwakasimba kwekururamisira kwaMwari pamwe nemubhadharo wevakatendeka. Kuburikidza kukura kwenguva, "zuva raIshe" rasvika nenzira dzakasiyana mumazera akati wandei. Asi zvandiri kutaura pano izuva riri kuuya rinova pasi rose, yakaporofitwa naSt. Paul naPeter kuti yaiuya, uye yandinotenda yave pamukova…

 

UMAMBO HWAKO HUYA

Izwi rekuti "apocalypse" rinobva muchiGiriki apokypedis zvinoreva kuti "kuratidza" kana "kufukura."

Ndanyora kare kuti ndinotenda Chidzitiro chiri kusimudza, kuti bhuku raDanieri riri kuvhurwa. 

Kana uriwe, Dhanyeri, chengeta meseji, unamire bhuku kusvikira panguva yekupedzisira; vazhinji vachawira pasi uye zvakaipa zvichawedzera. (Danieri 12: 4)

Asi cherekedza kuti ngirozi inotaurira St. John muApocalypse:

Usaisa chisimbiso kumusoro mazwi echiporofita chebhuku rino, nekuti nguva yave pedyo. (Zvak. 22:10)

Ndokunge, zviitiko zvakatsanangurwa muBhuku raZvakazarurwa zvaive zvichitove "kuziviswa" munguva yaSt. John, ichizadzikiswa pane imwe yematanho ayo mazhinji ematanhatu. Jesu anotitaridzawo izvi zvakasiyana-siyana paakaparidza:

Nguva yazadzikiswa, uye humambo hwaMwari hwave pedyo. (Mk 1:15)

Uye zvakadaro, Jesu akatidzidzisa kunyengetera "Umambo hwenyu ngahuuye." Ndokunge, Humambo hunofanirwa kumisikidzwa pamatanho mazhinji pakati peKukwidzwa kwaKristu nekudzoka Kwake mukubwinya. Imwe yematanho aya, sekureva kweMadzibaba eKereke ekutanga, ihwo "humambo hwenyika" uko nyika dzese dzaizoyerera dzichienda kuJerusarema mukati menguva yekufananidzira "yemakore ane chiuru". Ino ichave nguva inozadzikiswa mazwi aJesu ari muna Baba Vedu:

Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Ndokunge, humambo hwenyika huchagadzwa huchave iyo kutonga kwekuda kwaMwari kwaMwari pasi rese. Zviri pachena kuti izvi parizvino hazvisizvo, uye sezvo izwi raMwari risingadzokere kwaAri risina basa kusvikira ra "guma magumo" aakaRitumira (Isa 55:11), isu takamirira nguva ino kana zvirizvo Kuda kwaMwari “kuchaitwa panyika sezvakunoitwa Kudenga.”

MaKristu anodaidzwa kuti vagadzirire Jubheri Guru rekutanga kweMireniyamu yeTatu nekumutsiridza tariro yavo mukuuya kwekupedzisira kweHumambo hwaMwari, vachiigadzirira zuva nezuva mumoyo yavo, munharaunda yevaKristo yavari, kunyanya mamiriro ezvemagariro, uye munhoroondo yenyika pachayo. -PAPA JOHN PAUL II, Tertio Millennio Adveniente, n. 46

 

JUBILEE AKURU

Tinogona kuedzwa kuti tipfuure Jubheri Guru regore ra2000 seimwe "mhemberero yakanaka yeitiki" yakauya ikaenda. Asi ini ndinotenda Pope John Paul vanga vachitigadzirira kutarisira "kuuya kweHumambo hwaMwari" nenzira yakadzama. Ndokunge, inguva iyo Jesu, iye "mutasvi webhiza jena" uyo "anotonga nekuita hondo" (Rev 19: 11) anouya kuzomisikidza kururamisira kwake pasi.

Mweya waIshe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza, kuti ndiparidzire varombo evhangeri; Akandituma kuti ndizivise rusununguko kunhapwa nekusvinudzwa kwemapofu, kuti varegerere vanomanikidzwa vasununguke, uye kuti ndiparidze gore rinogamuchirwa naIshe, uye zuva remubairo. (Ruka 4: 18-19); kubva kuNAB. Latin Vulgate (uye neshanduro yayo yeChirungu, iyo Douay-Rheims) inowedzera mazwi et diem kudzorera "Zuva rekutsiva," "muripo" kana "mubairo".

Kubva pakuuya kwaKristu, tave tichirarama mu "gore" iro, uye takave zvapupu zve "rusununguko" rwakaitwa naKristu mumoyo yedu. Asi iyi inongova imwe nhanho yekuzadzikiswa kweMagwaro iwayo. Zvino, hama nehanzvadzi, tinotarisira gore rose "rinogamuchirwa kunaShe", kumisikidzwa kweruramisiro yaKristu nehumambo pa zvepasi rose chikero. Zuva reMubairo. Rini?

 

UMAMBO HWAMWARI HWASWEDZA

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

"Zuva remubairo" riri kuuya "rakaita kunge chiuru chemakore", ndiko kuti, "chiuru chegore" kutonga kunotaurwa nezvako naSt. John mupostori anodiwa:

Ipapo ndakaona ngirozi ichiburuka kubva kudenga, yakabata muruoko rwayo kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani inorema. Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, ndokuisunga kwamakore chiuru ndokuikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa chisimbiso, kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kudzamara chiuru chemakore chapera. (Zvak. 20: 1-3)

Iyi chiuru chemakore ekufananidzira ndiko kusunungurwa kwe…

… Chisikwa chose [icho] chave kugomera mukutambudzika pamwe kusvikira zvino… (VaR 8: 22). 

Iko kumisikidzwa, pasi pano, kwekutonga kwaKristu, kuburikidza neChechi Yake, muYukaristiya Tsvene. Ichave iyo nguva apo chinangwa chakanangwa cheJubheri Huru chazadzikiswa: kusunungurwa kwenyika kubva mukusarongeka. Iye zvino tava nekunzwisisa kwakadzama kwezviito zvaPapa John Paul mukati megore ra2000. Akanga achikumbira ruregerero rwezvivi zveChechi, achidaidzira kudzimwa kwezvikwereti, kuda rubatsiro kune varombo, uye kudaidzira kuti hondo nekusaruramisira zvipere. Ivo Baba Vatsvene vaigara mukati mezvino nguva, vachiporofita kuburikidza nezviito zvavo izvo zviri kuuya.  

Muizvi eschatological maonero, vatendi vanofanirwa kudaidzwa kunzwisiswa patsva kwekukoshesa dzidziso yezvouMwari yetariro, iyo yavakatonzwa ichiziviswa "mushoko rechokwadi, Vhangeri" (Col 1: 5). Hunhu hwekutanga hwetariro, kune rumwe rutivi hunokurudzira muKristu kuti asarasikirwe nechinangwa chekupedzisira chinopa chirevo uye kukosha kuhupenyu, uye kune rimwe racho, rinopa zvikonzero zvakasimba uye zvakadzama zvekuzvipira kwemazuva ese kushandura chokwadi kuitira kuti zvinoenderana nezano raMwari. -Tertio Millennio Adveniente, n. 46

Ah, asi apo- tinosvika riini pakuzadziswa kwakazara kwetariro iyi?

 

KUYAMBUKA MUZVIMBO YETARIRO 

Bhuku raDaniel ndiyo kiyi inovhura nguva ino.

… Chengeta zvakavanzika meseji uye unamate bhuku kusvika panguva yekupedzisira; vazhinji vachawira pasi uye zvakaipa zvichawedzera.

Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mateo 24:12)

… Kutsauka kunouya pakutanga… (2 VaTesaronika 2: 3) 

Kunyangwe isu zvino tichigara mutariro, isu tichadaro gamuchirai tariro iyi mumatanho azere kwazvo mushure menguva yekutsauka nehuipi hukuru hwabata pasi. Nguva yakataurwa naJesu nezve apo pachave nekurwadziwa kukuru muzvisikwa uye munharaunda, uye kutambudzwa kukuru kweChechi kwaizoitika. Nguva apo vese Danieri naSt. John vanotaura nezvehumambo hwezvematongerwo enyika hwaive uye huchavapo zvakare - nyika yepamusoro-soro iyo nyanzvi dzechiPurotesitendi neKaturike dzinobvumirana ndiyo "Humambo hweRoma hwakavandudzwa." 

Asi pamusoro pezvose, ichave nguva apo mutasvi webhiza jena, Jesu Kristu, achapindira nenzira inoshamisa munhoroondo, kukunda Chikara neMuporofita wake Wenhema, kuchenesa nyika nehuipi, nekumisikidza kumarudzi ose Chokwadi chake uye kururamisira.

Kuchave kusimbiswa kweUchenjeri.   

Hongu, hama nehanzvadzi, pandakagara pamusoro perusvingo urwu, ndiri kuona kutanga kwenguva itsva, kusimuka kwe Zuva reRuramisiro kuvhura "zuva remubairo", iro Zuva raIshe. Rava pedyo! Zve kupenya zvakajeka nguva ino mudenga kuzivisa mambakwedza, ndiyo nyeredzi yemangwanani: the mukadzi akapfeka Zuva reRuramisiro

Ndiyo kodzero yaMaria kuve Nyeredzi Yemangwanani, iyo inosheedzera muzuva. Haazvivhenekere iye, kana kubva kwaari, asi iye mucherechedzo weMununuri wake newedu, uye anomukudza. Paanoonekwa murima, tinoziva kuti Ari pedyo. Ndiye Arufa naOmega, wekutanga nekupedzisira, kutanga nekuguma. Tarira, unouya nekukurumidza, uye mubairo unaye, kuti atsive umwe neumwe zvinoenderana nemabasa ake. “Zvirokwazvo ndinouya nekukurumidza. Ameni. Uyai, Ishe Jesu. ” --Cardinal John Henry Newman, Tsamba kuna Rev. EB Pusey; "Dambudziko reAnglican", Vhoriyamu II

  

DZIMWEWO KUVERENGA:

  • Nzwisisa kuti sei Chechi ichidaidza Maria kuti "Nyeredzi Yemangwanani" apo iri zvakare riri zita raJesu muna Zva 22: 16: Maona Nyeredzi dzeHutsvene.

 


 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.