Gwenga reMuedzo


 

 

NDINOZIVA vazhinji venyu-maererano netsamba dzenyu-muri kuenda kuhondo dzinotyisa izvozvi. Izvi zvinoita kunge zvinowirirana nechero munhu wandinoziva ari kurwira hutsvene. Ini ndinofunga chiratidzo chakanaka, a chiratidzo chenguva… Dhiragoni, ichirova muswe wayo kuMukadzi-Chechi apo kusangana kwekupedzisira kunopinda munguva dzayo dzinokosha kwazvo. Kunyangwe izvi zvaive zvakanyorerwa nguva yeLent, kufungisisa pazasi kungangoita sekukosha kwazvakaita sezvazvaive… kana zvisiri zvimwe. 

Kutanga kuburitswa Kukadzi 11, 2008:

 

Ndiri kuda kugovana newe chikamu chetsamba yandichangobva kugamuchira:

Ndanga ndichinzwa kuparara pamusoro pehutera hwazvino… Zvinhu zvave kufamba zvakanaka uye ndainakidzwa nemufaro mumoyo mangu weLent. Uye pakangotanga Lent iyo, ndakanzwa ndisina kukodzera uye ndisina kukodzera kuve nechero hukama naKristu. Ndakawira muchivi uye ipapo ruvengo rwakatanga. Ini ndainzwa kuti pamwe ini handingaite chero chinhu cheLent nekuti ndiri munyengeri. Ndakafambisa mota yedu uye ndainzwa kusava nebasa uku… 

Sei uri kushamisika kuti urikurwiswa nemuedzo nenzira iyi? St Paul akati kana iwe uchida kutevera Kristu nenzira yekunamata, unotambudzwa (2 Tim 3:12). Uye ndiani anotitambudza kupfuura dhiyabhorosi pachake? Uye anotitambudza sei? Nemuedzo, uyezve nekupomerwa.

Anoona mufaro wako, uye unovenga. Anoona kukura kwako muna Kristu, uye anotya. Anoziva iwe uri mwanakomana waMwari, uye unozvidza. Uye dhiabhori anoda kukumisa kuti uende kure, kuti akutorere simba. Uye anozviita sei izvi? Kuburikidza nekuora mwoyo uye kuzvipa mhosva. 

Shamwari yangu inodikanwa, haufaniri kutya Jesu kana ukatadza. Haana Iye ari zvako? Akatokuitira zvese uye anogara akagadzirira kuita zvakatowanda. Urwu ndirwo rudo-rudo rwusingaperi, rusingapere. Asi kana ukakanda mapfumo pasi uye ipapo chete ndipo paunotya. Judhasi akakanda mapfumo pasi. Peter haana kudaro. Judhasi angangodaro akaparadzaniswa naIshe wedu; Peter ari kutonga naKristu kudenga. Vose vakatengesa. Ose akakundikana. Asi wekupedzisira akazviwisira zvachose panyasha dzaMwari. Haana kukanda mapfumo pasi.

Pamusoro petsitsi dzaMwari, ndizvo.

 

VIMBA NENGONI DZAKE! 

Chivi chako hachisi chigumbuso kuna Mwari. Icho chigumbuso kwauri, asi kwete kuna Mwari. Anogona kuibvisa munguva pfupi kana iwe ukadana nemoyo wese zita Rake:

Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu, ndinzwirei ngoni! 

Unoziva here kukunda Satani muhondo iyi? Kana iwe uchifunga kuti unokwanisa kumukunda, watotadza. Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kumukunda iye, saka iwe watonyengerwa. Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kumukunda iye nechido chako, saka iwe watove wakadzvanywa. Nzira chete yaunogona kumukunda nayo kutora pane chombo chaasina: kuzvininipisa. Kana iwe ukatadza, unofanira kurara pasi pamberi paMwari uye uchiisa moyo wako kuna Jesu uchiti, "Onai Ishe, ndiri mutadzi. Onai, zvakare ndakawira pasi zvakanyanya. Ini zvirokwazvo handina simba mumuviri. Ini ndiri mudiki pane umambo hwenyu.

Uye Jesu achati kwauri, "

Kune mutadzi akaita semi, ndakafira. Wawira kwakadzika uye nekudaro ndakaburukira kune vakafa kuti ndikuwane. Iwe zvechokwadi uri kushaya simba mumuviri, uye nokudaro ini ndakaverengetsa hutera hwako hwehunhu… ndaiziva kukundikana uye kuneta uye kusuwa uye nemhando yese yeshungu Iwe ndiwe mudiki muhumambo hwangu nekuti wakazvininipisa; asi mudiki muushe hwangu ndiye mukurusa. Simuka, mwanangu, ndikude! Simuka mwanangu, nekuti Baba vane nguvo itsva yekukupfekedza, rin'i yemunwe wako, neshangu patsoka dzako dzaneta! Huya mudiwa wangu! Nekuti iwe ndiwe chibereko cheMuchinjikwa wangu!

 

RERIMI RAKAOMA

Zororo ndiyo nguva yekupinda murenje—renje remuyedzo. Usashamiswe kuti ucharohwa nemhepo inopisa yehukama, iyo nyota yenzara yako, uye nejecha rinoruma rehurombo hwako hwepamweya. Ndarama hainatswe nemvura inotonhorera, asi nemoto. Uye iwe, shamwari, uri goridhe rinokosha mumaziso aBaba.

Asi hausi wega. Mugwenga muchawana Jesu mbune. Ikoko Akaedzwa. Uye zvino newe, muviri wake, uchayedzwa zvakare. Asi iwe hausi muviri usina musoro. Une Kristu, akaidzwa pazvinhu zvose, semubatsiri wako, zvikuru kana wakundikana. Isu tinofunga kuti nekuti Akange asina chitadzo kuti Achafamba achinyangadzwa patinowira mumusungo wekuchiva, hasha uye makaro. Asi ndizvo zvakananga nekuti Akaravira kushaya simba kwedu sehunhu zvekuti Anotinzwira tsitsi kana achitiona tichizvinzwa mukati mejecha rinokurumidza rezvivi. Anogona, nekuti ndiMwari.

 

ONA ICHIUYA 

Uyu muyedzo uri kuuya kwauri izvozvi, kwete sekuranga, asi senzira yekukunatsa. Icho chipo kukuita iwe kuti uve mutsvene. Kukuita kuti uwedzere kufanana naye. Kuita kuti ufare! Nekuti paunonyanya kuzvinatsa iwe pachako mukurovererwa kwekuyedzwa, Kristu ndipo paanogara mukati mako - hupenyu hwakawanda uye Mufaro nerunyararo zvinogara mauri. Ndinofanira kuderera… Anofanira kuwedzera saka handisisiri ini ndinorarama, asi Kristu anorarama mandiri.

Jesu ari kuda nekuti anoda kuti ufare. —PAPA JOHANI PAURO II 

Regai ndikusiyirei nehungwaru mazwi kupfuura angu. Namatira kune izvi. Zvichengete pamberi pako munguva dzekuora mwoyo, kunyanya mazwi aJesu pamusoro.

Mutadzi anofunga kuti zvivi zvinomutadzisa kutsvaga Mwari, asi isu isu nekuda kweizvi kuti Kristu aburuka kuzobvunza munhu. —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo

Mutadzi uyo anonzwa mukati make kubviswa zvachose kwezvose zvitsvene, zvakachena, uye zvakakomba nekuda kwechivi, mutadzi uyo mumaziso ake ari murima rakazara, akabviswa kubva mutariro yeruponeso, kubva pachiedza chehupenyu, uye kubva kubatana kwevatsvene, ndiye shamwari iyo Jesu yaakakoka kuzodya, iye akanzi abude kubva kuseri kwemazhanje, uyo akanzi ave mudikani kumuchato wake uye mugari wenhaka kuna Mwari ... Ani naani ari murombo, ane nzara, mutadzi, kudonha kana kusaziva ndiye muenzi waKristu.  —Ibid.

Wese munhu, zvisinei kuti "akaomeswa sei muhuipi, akasungwa nekukwezva kwemafaro, musungwa mukutapwa ... akagadzikwa mumatope ... akavhiringidzwa nekubatikana, akatambudzika nekusuwa ... uye akaverengwa pamwe nevaya vanodzika mugehena - mweya wese, ndinodaro , akamira saizvozvo pasi pekutongwa uye asina tariro, ane simba rekutendeuka akariwana, haingogone kufema mweya mutsva wetariro yekuregererwa uye tsitsi, asi zvakare kutsunga kushuvira michato yeShoko. " —St. Bernard weClarivaux

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.