Iyo Gwenga Nzira

 

THE gwenga remweya ndiyo nzvimbo iyo nyaradzo yaoma, maruva emunamato unofadza asvava, uye nzvimbo yekuvapo kwaMwari inoita kunge miraira. Panguva idzi, unogona kunzwa sekunge Mwari havachakufarire, kuti urikudonha, warasika murenje rakakura rekushaya simba kwevanhu. Paunoyedza kunamata, jecha rekutsauswa rinozadza maziso ako, uye ungangonzwa kurasika zvachose, waraswa zvachose… usingabatsiri. 

Nzvimbo yaMwari mumweya mangu haina chinhu. Hakuna Mwari mandiri. Kana kurwadziwa kwekusuwa kwakanyanya - ndinongoshuvira nekushuvira Mwari… uyezve ndipo pandinonzwa kuti Haandidi — Haapo — Mwari havandidi.  - Amai Teresa, Uya Nechiedza Changu, Brian Kolodiejchuk, MC; peji. 2

Mumwe anowana sei rugare uye mufaro mune ino mamiriro? Ndinokuudza, ipapo is nzira, nzira yekugwenga iri.

 

SURE MATANHO

Panguva dzino, kana Zuva richiita serakavharirwa nedutu remhepo, dzikisa maziso ako, tarisa pasi patsoka dzako, nekuti ndipo paunowana danho rinotevera.

Jesu akati:

Kana muchiteerera mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikagara murudo rwavo.
(Johane 15: 10-11)

Unoziva sei kuti uri kugara naMwari uye Mwari anewe? Kana iwe ukachengeta mirairo Yake. Nzira yekugwenga haifanire kutongwa nemanzwiro kana nemanzwiro ekuzodza. Kunzwa ipfungwa dzinouya dzichienda. Chii chinonzi kongiri? Kuda kwaMwari pahupenyu hwako - mirairo Yake, basa renguva- izvo zvinodikanwa kubva kwauri sekudaidzwa kwako saamai, baba, mwana, bhishopi, mupirisita, sista, kana munhu asina kuroora.

Chikafu changu kuita kuda kwewakandituma… (Johane 4:34)

Paunonzwa kumhanya kweMweya, tenda Mwari nekuda kwenyasha idzi. Paunosangana neHupo hwake, muropafadze. Kana pfungwa dzako dzichibanda nekuzodzwa kwake, Murumbidze. Asi kana iwe uchinzwa pasina asi kuoma kwerenje, usafunge kuti nzira yaburitswa pasi pako. Ichokwadi sezvaimboitika kare:

Kana muchiteerera mirairo yangu, muchagara murudo rwangu… Ndakupai muenzaniso wekutevedzera, kuti sezvandakuitirai, nemiwo munofanira kuzviita. (Johani 13:15; 15:10)

Paunenge uchisuka ndiro, iwe ndivo kugara muna Mwari, kana iwe uchinzwa chinhu kana kwete. Iri ndiro "joko riri nyore uye mutoro wakareruka". Sei uchitsvaga nzira dzakakura dzekushandurwa pamweya iwe uchinge wakapihwa nzira yakapusa uye yechokwadi yeutsvene? Nzira yerudo…

Nekuti rudo rwaMwari ndirwo, kuti tichengete mirairo yake. Uye mirairo yake hairemi. (1 Johani 5: 3)

 

NZIRA YERUDO

Iyi nzira kuburikidza nerenje inopfupikiswa mumutsara mumwe:

Uyu ndiwo murairo wangu: dananai semadiro andinokuitai. (Johani15: 12)

Muedzo mukuru kwazvo watinotarisana nawo murenje kuora moyo, uko kunogona kutungamira mukushatirwa, kuvava, moyo wakaomarara, uye kunyangwe kuora mwoyo kwakazara. Mune ino mamiriro, tinogona kutozadzisa mirairo yaMwari, asi nenzira inokuvadza muvakidzani wedu kuburikidza nekugunun'una, kunyunyuta, kusashivirira, uye hasha. Kwete, tinofanira kugara tichiita zvinhu zvidiki izvi, iro basa renguva, nerudo rukuru. 

Rudo rune moyo murefu, runomoyo munyoro; rudo haruna godo kana kuzvikudza; haruzvikudzi kana kuzvidza. Rudo haruomereri pacharwo; harutsamwi kana kutsamwa; harufariri zvisakarurama, asi runofarira zvakaipa; Rudo runotsungirira zvinhu zvese… (1 VaK. 13: 4-7)

Pasina rudo, anodaro St. Paul, hapana chandinowana. Kana iwe ukatadza mune izvi, iwe unongoda kukumbira iyo nyasha yekudzosera moyo wako kumashure zvakare, uine kutsunga kwakasimba kuda pasi pemamiriro ese ezvinhu.

Tanga zvakare

 

MUGWAGWA UNOPFUURA

Izwi rekuti "gara" kana "gara" munaJesu rinobva muchiGiriki, "hupomeno" zvinoreva kuti gara pasi or kutsungirira matambudziko, kutambudzwa, kana kutsamwiswa nerutendo nemoyo murefu. Ehe, iwe unofanirwa kushingirira munzira ino, iyo "nzira nhete uye yakaoma." Izvo zvakadaro nekuti inosanganisira kurwa nenyika, nyama, uye dhiabhori. Zviri “nyore” nekuti mirairo Yake haina kunyanyisa kukura; "zvakaoma" nekuda kwekurwisa uye muyedzo iwe waunonzwa. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve unoita nguva nenguva semwana mudiki, uchigara uchizvininipisa pamberi pake nekutadza kwako kwese-nhanho dzakashata. Hechino kutenda kwakasimba: kuvimba netsitsi dzake paunenge usina kufanirwa nazvo.

Iyi nzira yemurenje inogona kungotsikwa nevanozvininipisa vemoyo… asi Mwari vari pedyo nevanozvininipisa nevane moyo yakaputsika! (Pisarema 34:19) Saka usatya, kunyange kukundikana kwako. Simuka! Famba neni! Ndiri pedyo, Jesu anodaro. Ndakafamba nemugwagwa uyu weutera hwevanhu Ini, uye ndichaufambazve newe, Gwayana Rangu.

Nyaradza pfungwa dzako, hanya nemanzwiro ako, uye tarisa panguva iripo, uchibvunza, "Nderipi basa rangu izvozvi?" Ndiro rinotevera danho parwendo rwako rwakadzika kupinda muna Mwari, rwendo urwo, zvisinei nemanzwiro ako, kunotungamirira kurusununguko uye mufaro. Vimba neIzwi rake, kwete manzwiro ako, uye uchawana rugare: 

Kana muchiteerera mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikagara murudo rwavo. Zvinhu izvi ndazvitaura kwamuri, kuti mufaro wangu uve mamuri, uye kuti mufaro wenyu uzadziswe. (Johane 15: 10-11)  

Muchokwadi, hutsvene hunoumbwa nechinhu chimwe chete: kuvimbika kwakazara mukuda kwaMwari…. Uri kutsvaga nzira dzakavanzika dzekuve dzaMwari, asi kune imwe chete: kushandisa chero chaanokupa ... Hwaro hwakasimba uye hwakasimba hwehupenyu hwepamweya kuzvipira kwedu kuna Mwari uye kuzviisa pasi pekuda Kwake muzvinhu zvese…. Mwari vanotibatsira zvechokwadi kunyangwe zvakadaro isu tingafunga kuti tarasikirwa nerutsigiro rwavo.  —Fr. Jean-Pierre de Caussade, Kurega Kugamuchira kwaMwari

 

Kutanga kuburitswa Kukadzi 21st, 2008.

 

AMERICAN VANOTSIGIRA!

ICanada mwero wekutsinhana uri pane yakaderera nhoroondo. Kune dhora roga roga raunopa kubazi rino panguva ino, rinowedzera rinenge rimwe $ .40 kuchipo chako. Saka $ 100 yemupiro inova inodarika $ 140 Canada. Unogona kubatsira ushumiri hwedu zvakanyanya nekupa panguva ino. 
Ndinokutendai, uye ndinokuropafadzai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

CHERECHEDZA: Vazhinji vanyoreri vataura munguva pfupi yapfuura kuti havasi kugamuchira maemail zvekare. Tarisa yako junk kana spam tsamba dhairekodhi kuti uone kuti maemail angu haasi kumhara ipapo! Izvo zvinowanzoitika 99% yenguva. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.