Dova reKuda kwaMwari

 

ITA wakamboshamisika kuti chii chakanaka kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari”?[1]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Inobata sei vamwe, kana zvakadaro?

Muranda waMwari Luisa Piccarreta akazvibvunza izvi. Akanyengetera nokutendeka “muKuda kwaMwari”, achipa kuna Mwari “Ndinokudai”, “Ndinokutendai” uye “Ndinokukomborerai” pazvinhu zvose zvakasikwa. Jesu akasimbisa izvozvo "Zviito zvose zvakaitwa muKuda kwangu zvinopararira pamusoro pezvose, uye vose vanotora chikamu mazviri" [2]November 22, 1925, Volume 18 nenzira iyi:

Onai, pakwakanga kwaedza, muchiti: ‘Pfungwa dzangu ngadzisimuke muKuda Kukuru, kuti ndivhare njere dzose dzezvisikwa neKuda kwenyu, kuti zvose zvisimuke mazviri; uye nemuzita rezvose ndinokupa rukudzo, rudo, kuzviisa pasi kwezvose zvakasikwa njere…' – pawakanga uchitaura izvi, dova rokudenga rakadururirwa pamusoro pezvisikwa zvose, rikadzifukidza, kuti riunze muripo wechiito chako kune vose. . Oh! Zvaive zvakanaka sei kuona zvisikwa zvese zvakafukidzwa nedova rekudenga iro rakaumbwa neKuda kwangu, rinofananidzirwa nedova rehusiku rinowanikwa mangwanani pamusoro pezvirimwa zvese, kuzvishongedza, kuzvishongedza, uye kudzivirira izvo zvave kuda kuita. kusvava kubva pakuoma. Nekubata kwayo kwemudenga, inoita seinoisa kubata kwehupenyu kuitira kuti iite zvinomera. Dova rinonakidza sei kana kwaedza. Asi zvakanyanya kunakidza uye kunaka idova rezviito izvo mweya unoumba muKuda kwangu. -November 22, 1925, Volume 18

Asi Luisa akapindura kuti:

Asi, Rudo rwangu neHupenyu hwangu, nedova rose iri, zvisikwa hazvichinji.

Uye Jesu:

Kana dova rousiku rikaitira zvakanaka zvinomera zvakawanda, kunze kwokunge rikawira pamuti wakaoma, wakabviswa pachirimwa, kana pazvinhu zvisina upenyu, zvokuti, kunyange zvikaramba zvakafukidzwa nedova uye zvakashongedzwa neimwe nzira, dova racho rakafanana nerakare. kunyange vakafa nokuda kwavo, uye pakubuda kwezuva, zvishoma nezvishoma Rinoribvisa kubva kwavari - zvikuru kunaka kunoita dova iro Kuda kwangu kunoita kuti riwire pamusoro pemweya, kunze kwekunge vafa zvachose kunyasha. Uye zvakadaro, nehunhu hunoraramisa hwainahwo, kunyangwe vakafa, Inoedza kuisa mavari mweya weupenyu. Asi vamwe vose, vamwe vakawanda, vamwe zvishoma, maererano nemaitiro avo, vanonzwa migumisiro yedova rinobatsira.

Ndiani anogona kunzwisisa nzira dzakawanda dzekuti munamato wedu muKuda kwaMwari ugone kuisa moyo kunyasha kuburikidza nendangariro, kutarisa, kudziya kwezuva, kunyemwerera kwemutorwa, kuseka kwemwana… mwoyo kuchokwadi chinodarika chenguva ino, apo Jesu akamirira, achishevedzera kuti agamuchire mweya?[3]“Mwoto wetsitsi uri kundipisa—kuchemera kupedzwa; ndinoda kuramba ndichiadurura pamweya; mweya haingodi kutenda mukunaka Kwangu.” (Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary, n. 177)

Saka, hama dzinodiwa (kunyanya imi muri kungonyorova tsoka dzenyu nedova re “kurarama muKuda kwaMwari”), usaore mwoyo kana uchinamata izvi zviito zverudo nekunamata mukudzorera rudo rwaMwari rwunoratidzwa mu fiats YeKusika, Rudzikinuro, uye Kucheneswa. Hazvisi zvezvatinonzwa asi tinoita mukati kutenda, kuvimba neShoko ravo. Jesu anovimbisa vese Luisa nesu kuti izvo zvatinoita muKuda kwaMwari hazvina kupambadzwa asi zvine cosmic ramifications.

In Pisarema ranhasi, inoti:

Ndichakurumbidzai mazuva ose, uye ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi-peri. Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Ukuru hwake hahunganzverwi... Mabasa enyu ose ngaakuvongei, Jehovha, Vakatendeka venyu ngavakuropafadzei. ( Pisarema 145 )

Chokwadi, haasi mabasa ose aMwari—kureva isu vanhu vakasikwa “nomufananidzo Wake”—anomuonga nokumurumbidza. Zvisinei, uyo anorarama uye anonamata “muKuda kwaMwari” anopa kuUtatu Hutsvene rukudzo, chikomborero, uye rudo Zvakakodzera nokuda kwavose, nokuda kwavose. Mukudzoka, zvisikwa zvese zvinogashira iyo dova yenyasha—kana yakada kwairi kana kuti kwete—uye chisikwa chinova masendimita zvikuru pedyo nokukwana kwachiri kugomera nacho. 

Kuvanhu, Mwari anotopa simba rokugoverana norusununguko mukugovera Kwake kupfurikidza nokuvaronzesa mutoro woku“kurira” pasi nokuva nesimba pamusoro paro. Mwari nokudaro anogonesa vanhu kuva vakangwara uye vakasununguka zvisakiso kuti vapedze basa rechisiko, kuita kuti tsinhirano yacho ikwane nokuda kwenakirwo yavo vamene neyavavakidzani vavo. -Catechism yeChechi yeKaturike, 307; cf. Kusikwa Kuzvarwa patsva

Usaore mwoyo, saka, kana iwe usinganyatso nzwisisa sainzi yeKuda kwaMwari.[4]Jesu anotsanangura dzidziso dzake se "Sayenzi yesainzi, inova Kuda kwangu, sainzi yeDenga rose"Mbudzi 12, 1925, Volume 18 Usarega mangwanani ako (Prevenient) Munyengetero unova muromo; musafunga kuti imi—muduku uye musingakoshi pakuona kwenyika—hamuna chamunoita. Bookmark peji rino; verengazve mashoko aJesu; uye shingirira Muizvi chipo kusvikira yave chiito chaicho cherudo, chikomborero, nekunamata; kusvikira mafarira kuona chinhu chose sepfuma yako[5]Jesu: "... munhu anofanira kutarisa zvinhu zvose sezvake, uye ave nehanya nazvo." (November 22, 1925, Volume 18) kuti muzvidzosere kuna Mwari nokurumbidza nokuvonga.[6]“Naizvozvo, kubudikidza naye ngatirambe tichibayira Mwari chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake.” ( VaHebheru 13:15 ) Nokuti anokuvimbisa…iwe ndivo kukanganisa zvose zvakasikwa. 

 

Zvakafanana Kuverenga

Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

Chipo

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari
2 November 22, 1925, Volume 18
3 “Mwoto wetsitsi uri kundipisa—kuchemera kupedzwa; ndinoda kuramba ndichiadurura pamweya; mweya haingodi kutenda mukunaka Kwangu.” (Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary, n. 177)
4 Jesu anotsanangura dzidziso dzake se "Sayenzi yesainzi, inova Kuda kwangu, sainzi yeDenga rose"Mbudzi 12, 1925, Volume 18
5 Jesu: "... munhu anofanira kutarisa zvinhu zvose sezvake, uye ave nehanya nazvo." (November 22, 1925, Volume 18)
6 “Naizvozvo, kubudikidza naye ngatirambe tichibayira Mwari chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake.” ( VaHebheru 13:15 )
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged , , .