Iyo Diabolical Disorientation

 

THE mushakabvu Muranda waMwari Sr. Lúcia weFatima akamboyambira nezve nguva iri kuuya apo vanhu vaizosangana ne "dhayabhori kusagadzikana":

Vanhu vanofanirwa kudzokorora Rosary mazuva ese. Mukadzi Wedu akadzokorora izvi mune ake ese mashura, sekunge kuti anotigadzirira isu pamberi nguva dzino dze dhayabhori kusagadzikana, kuitira kuti tirege kuzvinyengera isu pachedu nedzidziso dzenhema, uye kuti kuburikidza nemunamato, kukwidziridzwa kwemweya wedu kuna Mwari hakungaderere…. Uku kukanganisa kwekudhiabhori kunopinda munyika nekutsausa mweya! Izvo zvakakosha kuti umire pamberi payo… -Sista Lucy, kushamwari yake Dona Maria Teresa da Cunha

Mune imwe tsamba kuna muzukuru wake weSalessian, Madzibaba Jose Valinho, akachema-chema avo "vanozvibvumira kutongwa dhiabhori arikufamba pamusoro penyika ... akapofomadzwa kusvika padanho rekusagona kuona kukanganisa! ” Izvo zvaakaona kutanga kuratidza zvakafanoratidzwa naPope Leo XIII zana ramakore rapfuura:

… Uyo anodzivisa chokwadi kuburikidza nehuipi uye otendeuka kubva pachiri, anotadza zvakanyanya kuMweya Mutsvene. Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzerima dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”anoreva nhema uye baba vacho, semudzidzisi wezvokwadi:“ Mwari achavatuma kushanda kwekukanganisa, kuti vatende kunyepa (2 VaTesaronika ii., 10). Munguva dzekupedzisira vamwe vachatsauka kubva pakutenda, vachiteerera mweya yekukanganisa nedzidziso dzemadhimoni ” (1 Tim. Iv., 1). -Divinum Illud Munus, N. 10

Makore mashanu apfuura, ndakanyora nezve iri kuuya "wave" --a Tsunami YemweyaUye ikozvino tiri kuzviona zvichitsvaira kuburikidza nenyika nesimba rakakura, vachikwevera zvese kupinda mumatope nyonganiso. Kana vanachiremba, vakasaina kupora uye kuponesa hupenyu, vanomanikidzwa nematare kuti tumira varwere vavo kuti vaurawe, ndiko kusagadzikana kwadhiabhori. Kana maraibhurari eruzhinji achiunza pedophiles mukukweva kuverengera vana mabhuku emanyaya, ndiko kukanganisa kwadhiabhori. Kana hurumende nematare zvichipidigura zvakasikwa, zvipenyu uye zvine musoro tsananguro yemuchato, ndiko kusagadzikana kwadhiabhori. Kana chero munhu achigona gadzira murume mutsva, uye kurayira kuti zvizivikanwe zviri pamutemo, ndiko kushaiwa simba kwadhiabhori. Kana mamwe mabhishopi eKereke vachiita Hana yemunhu mukuru pamusoro pemutemo mutsvene, iko kusaziva kwekusaziva. Kana vafundisi vachipomerwa pasi rese kubviswa kwepabonde, ndiko kusagadzikana kwadhiabhori. Apo maKaturike anotarisa kuna papa kuti ajekeswe uye vanonzwa kuti havagone kuiwana, ndiko kusagadzikana kwadhiabhori.

Zvinoshamisa kuti kunyangwe vanaFata veChechi vekutanga vakaona kuuya uku:

Kururamisira kwese kuchanyadziswa, uye mitemo ichaparadzwa. —Lactantius (c. 250 -c. 325), Vanababa veChechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 15, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

St. John Paul II akazivisa kusvika kwayo chaiko mu yedu nguva:

Zvikamu zvikuru zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa… -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Asi zvakare, tinogona kutora hushingi mumanzwi evaporofita ava nekuti, sekuzwa kwatinoita Jesu achiti muEvhangeri nhasi, Mwari haatomboshamisike. 

Kubva ikozvino ndinokuudzai zvisati zvaitika, kuitira kuti pazvinoitika mugotenda kuti ndini. (Johani 13:19)

 

ZVIVI NDIMWE MUDZI

Mudzi wekusaziva uku wakananga. chivi—pachena uye yakapusa. Chivi irima, uye kana tikachiita semunhu mumwe nemumwe, mimvuri inopinda mumweya uye inosvibisa masimba.

… Dhiabhori anotsvaga kugadzira hondo yemukati, rudzi rwehondo yemweya yemunyika.  —POPE FRANCIS, Gunyana 28, 2013; cherukatheeggman.com

Asi kana zvivi zvikaiswa murudzi, vanhu vese vanozonyudzwa mu "Kuora kwechikonzero”Sezvo hupfumi, zvematongerwo enyika, nehunhu hunhu netsika zvakashatiswa. Kana zvikave zvepasirese, sezvazvakaita, saka iwe wapinda kumagumo enhambo. Kune imwe chete nzira yekumberi: kutendeuka

… Zvino kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vakazvininipisa, vakanamata, vakatsvaga kumeso kwangu, vakatendeuka panzira dzavo dzakaipa, ndichavanzwa ndiri kudenga, ndichivaregerera zvivi zvavo, nokupodza nyika yavo. (2 Makoronike 7:14)

Inofanirwa kuve yakajeka kune vese izvozvi izvo, kunyangwe vamwe zviratidzo zvakanaka kunze uko, iyo zeitgeist yakanangana ne nekukurumidza kuramba chiKristu. Ndokunge, kutendeuka kunenge kusipo, ndoda kuparidzwa kubva papurupiti. Saka nekudaro, yambiro yaMai vedu yaAkita inomira seyambiro yakajeka iri kuyedza kudzinga zvakanyanya kunyanyisa:

Sekukuudza kwandakakuita, kana vanhu vakasatendeuka voita zvirinani ivo Baba vanopa chirango chinotyisa pavanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka.  -Message yakapihwa kuburikidza neshamhu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973 

Jesu anojekesa zvimwe pamusoro pechirango ichi kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Anotsanangura kuti sei isu tiri kusangana neizvi zvekushushikana kwadhiabhori pachikumbaridzo chemireniyamu yechitatu; nhoroondo yakakamurwa kuita nhatu kuvandudzwa: post-mafashama, post-Redemption, uye nguva inotevera kuchenesa kunouya uye kuri kuuya:

Zvino tasvika panenge pamakore zviuru zvitatu zvechitatu, uye kuchave nekuvandudzwa kwechitatu. Ichi ndicho chikonzero chekunyongana kuzhinji, chisiri chimwe chinhu kunze kwekugadzirira kwechitatu kuvandudzwa. Kana mukuvandudzwa kwechipiri ndakaratidza zvakaitwa nekutambura nehunhu hwangu, uye zvishoma pane zvaiitwa nehuMwari hwangu, izvozvi, mukuvandudzwa kwechitatu, mushure mekuchenurwa kwepasi uye chikamu chikuru chezera razvino raparadzwa… ndichaita kuvandudzwa uku nekuratidzira zvakaitwa nehuMwari hwangu mukati mehunhu Hwangu. —Jesu kuna Luisa, Diary XII, Ndira 29, 1919; kubva Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, Rev. Joseph Iannuzzi, mashoko omuzasi n. 406

Ndinoziva kuti iri izwi rinotyisa. Izvo zvakare zvinowirirana naVatendi veChechi vekutanga:

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), The Divine Institutes, Vol 7.

Kana isu tiri kuswedera ku Zuva reRuramisiro, saka zviporofita izvi zvinowirirana neMagwaro. Muporofita Zekariya anonyora kuti:

Panyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha, chetatu chichagurwa nokuparadzwa, chetatu chasara. Ndichaisa chetatu ichi mumoto, uye ndichavanatsa semunatsi wesirivheri, ndichivaidza sezvinoidzwa ndarama. Vachadana zita rangu, uye ini ndichavapindura. Ndichati, Ndivo vanhu vangu; uye ivo vachati, 'Jehovha ndiye Mwari wangu.' ”(Zek. 13: 8-9)

"Vanhu" vake ndivo avo do tendeuka uye shingairira kuva akatendeka, uye kuna iye anovimbiswa naIshe:

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvakazarurwa 3:10)

Amai Vangu areka yaNoa -Jesu Elizabeth Kindelmann, Moto weRudo, peji 109; Imprimatur, Archbishop Charles Chaput

Nekudaro, ino nguva yekuyedzwa, iko kunyongana kwadhiyabhorosi uko kwakakwevera nyika uye kunyangwe zvikamu zveChechi mukukanganisa, kune magumo akakomborerwa kune avo vanopfidza uye vanogamuchira chipo chepachena cherudo netsitsi dzaMwari:

Kuti ndisunungure varume kubva muhusungwa kune idzi dzidziso dzakatsauka, avo vakasarudzwa nerudo rweMwanakomana wangu Tsvenetsvene kuti vaite kudzoreredza vanoda simba rakakura rekuda, kushinga, kushinga uye kuvimba muna Mwari. Kuyedza kutenda uku uye kuvimba kwevakarurama, pachave nenguva apo vese vanenge vachirasika uye vakaoma mutezo. Uku, ipapo, chichava kutanga kunofadza kwekudzoreredzwa kwakazara. —Mukadzi Wedu Wekubudirira Kwakanaka kuna Vanokudzwa Amai Mariana de Jesus Torres (1634), paMutambo weKuchenesa; cf., catholicradition. org

 

KUKUNDA KUSAZIVA

Isu tiri muhondo yemweya kusiyana nezvose zvati tamboona, pamwe kubvira kutanga kwekusika. Chokwadi, John Paul II akati uku ndiko "kusangana kwekupedzisira pakati ... kwaKristu naantikristu." [1]Kadhinari Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA yemhemberero dzemakore maviri ekusaina kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Katorike Online; Nyamavhuvhu 13, 1976 Nekudaro, isu tinofanirwa kuvhara mitswe mune yedu hupenyu kutadza sezvo, muhondo ipi neipi, muvengi achatsvaga kushoma kushoma. Satani achadaro yokubiridzira ivo kana tisingadaro; achaedza kukanganisa imba yako, kupatsanura mhuri yako, nekuparadza hukama. Achatamba nepfungwa dzako, kudyara kutonga, kudyara nhema nekuparadza rugare kana ukamuvhurira. Ichi ndicho chikonzero, muzviitiko zvakawanda, tiri kuona zvinhu zvinopenga-vanhu vachipopota pamberi pevanhu, vachiita hutsinye uye vachiita zvinonyadzisa; nei kuzviuraya, maSTD, zvemashiripiti, uye kudiwa kwevadzimi vemweya zviri kuwedzera zvakanyanya. Zvakangoita sekuti St. Paul, makore 2000 apfuura, akatsanangura chizvarwa chedu chemhirizhonga, chakazara mumhirizhonga, kuchiva, kupandukira, mutauro wakashata, uye kunyevenuka kwekurwisa vamwe kuburikidza nevezvenhau. 

Nzwisisa izvi: kuchave nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari, sezvavanoita kunyepedzera zvechitendero asi vachiramba simba racho. (1 Tim 3: 1-5)

Mwari akadaro akasimudza restrainer kudzora mafashama ezvakaipa, muchidimbu, nekuti munhu iye akazvigamuchira chivi, Asi zvakare nekuti Chechi yakawira mukutsauka munzvimbo zhinji:

… Simba rezvakaipa rakadzivirirwa kasingaperi… zvakare uye zvakare simba raMwari iye pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama kuna Mwari, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakaringana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Unogona kuzviita padanho rega uye mumhuri dzako nenzira nomwe:

 

I. Vhara mitswe

Ndokunge, enda ku kakawanda Kureurura. Uyu ndiye kazhinji nzira iyo Mwari haangotiyananise nayo kwaari chete, asi anoporesa nekudzorera mweya yedu kuti tive nesimba rekurwisa miedzo yemuvengi. 

Chokwadi kureurura kwedu kwezvitadzo zvedu zvekunze kunotibatsira kuumba hana yedu, kurwisa zvimiro zvakaipa, tizviporese kuporeswa naKristu uye kufambira mberi muhupenyu hweMweya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1458 

Verenga: Kufema Kweupenyu

 

II. Namata iyo Rosary

Mharidzo yaSr.Lucia yaive yakapfava: “Vanhu vanofanira kudzokorora Rosary mazuva ese. Mai vedu vakadzokorora izvi mumashiripiti ake ese, sekunge kuti kutitemera zvombo munguva dzino dzekuvhiringidzika kwadhiabhori. ” Hakusi kuwedzeredza kutaura kuti iyo Rosary i "chombo" chinopesana nezvakaipa, maererano nezwi reMagisterium:

Iko iko Madonna kumba, dhiabhori haapinde; uko kune Mai, kusagadzikana hakukunde, kutya hakukunde. -POPA FRANCIS, Vanogarisana paBasilica yeSt. Mary Major, Ndira 28, 2018, Catholic News Agency; crux.com

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. —JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, N. 39

Hapana munhu anogona kugara achiramba ari muchivi uye achiramba achiti Rosary: ​​kana ivo vachasiya chitadzo kana ivo vachasiya iyo Rosary. - Bhishopi Hugh Doyle, ewt.com

Hatizeze kusimbisa zvakare pachena kuti Isu tinoisa chivimbo chikuru muRoyera Rosary yekurapa kwehuipi hunoshungurudza nguva yedu. Kwete nechisimba, kwete nemaoko, kwete nesimba revanhu, asi nerubatsiro rweMweya rwunowanikwa kuburikidza nenzira yemunamato… -PAPA PIUS XII, Ingruentium Malorum, Encyclical, n. 15; v Vatican.va

Kunyangwe iwe uri pamucheto wekutongwa, kunyangwe uine tsoka imwe kuGehena, kunyangwe kana iwe watengesa mweya wako kuna dhiabhori… munguva pfupi inotevera unozotendeuka uye uchagadzirisa hupenyu hwako woponesa mweya wako, kana - uye mucherechedze zvakanaka zvandinotaura — kana iwe uchitaura Rosari Tsvene nekuzvipira mazuva ese kusvika parufu nechinangwa chekuziva chokwadi uye kuwana kuzvidemba uye kuregererwa zvivi zvako. â€”St. Louis de Montfort, Chakavanzika cheRosari

 

III. Kurumidza uye Namata

Rosary munyengetero, hongu. Asi iwe unofanirwa kutora nguva uri wega naMwari, kugara pamberi pake uye kumutendera kuti akushandure. Iko hakuna chimwezve chinhu chevhu, chinowedzera detoxifying, chinowedzera kugadzikana uye kutungamira pane kupedza nguva uri wega naMwari muIzwi ravo, kutaura navo, nekuMurega achitaura newe. Sekureva kwaSr.Lúcia,

… Kuburikidza nemunamato, kukwidziridzwa kwemweya yedu kuna Mwari hakungadzikiswe [nekunyonganiswa uku kwadhiabhori]…

Ini ndakanyora kudzoka kwamazuva makumi mana pamunamato, iwe waunogona kutora kwauri pano. Asi kana tiri kubata nehondo yemweya, munamato uye kutsanya kwakakosha. 

Nekuti kurwa kwedu hakusi kwenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri kumatenga. (VaEfeso 6: 12)

Rudzi urwu harugone kudzingwa nechinhu asi munamato uye kutsanya. (Mako 9: 29)

 

IV. Dyisa moyo wako

Gamuchira Jesu muYukaristiya kakawanda sezvaunogona. Nyama yake, Akadaro chikafu chechokwadi neropa rake chinwiwa chechokwadi (John 6: 55).

Yukaristiya ndiyo "tsime uye musangano weupenyu hwechiKristu."  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324

Mukristu anozvibvisa iye Yukaristia anozvinyima Upenyu. 

Chimwe chidimbu kubva kumashonga ayo chinokwanisa kutsvenesa zviuru nezviuru, uye chakakwanira kupa hupenyu kune avo vanodya icho. Tora, udye, uchivaraidza pasina kupokana kwekutenda, nekuti uyu Muviri Wangu, uye chero munhu anochidya achitenda anodya machiri Moto neMweya… kana iye akachena, achachengetwa mukuchena kwake. uye kana ari mutadzi, acharegererwa. " —St. Efraimi (c. 306 - 373 AD), Homilies, 4: 4; 4: 6

 

V. Regerera uye Rudo

Uyo anoregerera mumwe nekuda kwekukuvara akazviisa munzvimbo dzekupotera tsitsi dzaMwari; uyo asingadaro
ruregerero anozvimisa pamberi peMutongi — uyezve Haazokuregerera. 

Kana iwe uchiregerera vamwe kudarika kwavo, Baba vako vekudenga vachakuregerera iwe. Asi kana usingaregereri vamwe, Baba vako havazokuregerera kudarika kwako. (Mat. 6: 14-15)

Kusakanganwira inzvimbo yekuberekesa muvengi; itsika yake kuti akwire mumweya wako; Icho muchetura unonwa mumwe munhu uchirwadza muvakidzani wake; kutsemuka uko kunopenya chiedza uye rima rinopinda. Regerera sekuregerera kwawakaita iwe! Regedza… uye rega Jesu akusunungure kubva kumaketani emarwadzo (verenga Ngoni Kuburikidza Tsitsi). 

 

VI. Bvisa midhiya

Kuwanda kwekuvhiringidzika kuri kutarisana nevakawanda imhaka yekuti vanozviratidza mazuva ese ku "nhandare yaDhiyabhorosi", kureva kuti, gungwa renhau dzisina kunaka, kusagadzikana, kukakavara, uye narcissistic social media. Dzima. Tora nguva mune zvakasikwa, mumunamato, pakuve uripo kune vamwe uye kupinda pamberi pavo. Iwe unozoshamisika kuti yakawanda sei dhayabhori yekusagadzikana inonyangarika kana iwe usingaregi muvengi chipunu achichidyisa kuburikidza nevezvenhau, izvo nhasi, zvinowanda uye zvinodzorwa nemasimba erima. 

 

VII. Namatira Pope

Msgr. Ronald Knox (1888-1957) akamboti, "Zvichida chingave chinhu chakanaka kana muKristu wese, zvirokwazvo kana mupirisita wese, akarota kamwechete muhupenyu hwake kuti aive papa, uye akamuka kubva muhope idzi nedikita rekurwadziwa." Papa akapomedzerwa kupokana pakati pezvimwe zvinhu zvekunonoka, achingowedzera kune mhute yekuvhiringidzika kuri kupararira kuburikidza neChechi.[2]cf. thetablet.co.uk Jimmy Akins we Mhinduro dzeKatorike akaita mutongo wakakodzera kupomero dzedzidziso dzenhema panoIni zvakare ndinofunga kubvunzurudzwa kwazvino kwechinyorwa Der Spiegel naCardinal Gerhard Müller (uyo achangobva kunyora yakajeka "Manifesto Ekutenda") iri kutaura chaizvo:

Der Spiegel: Papa Francis munyengeri here, anoramba dzidziso, sevamwe vafundisi veChechi vanofungidzira?

Kadhinari Gerard Müller: Kwete. Uyu Pope ndiye wechokwadi, ndiko kuti, zvine mutsindo mune dzidziso nenzira yechiKatorike. Asi ibasa rake kuunza Chechi pamwechete muchokwadi, uye zvinogona kuva nenjodzi kana akawira mumuedzo wekurova musasa uyo unozvirumbidza nekufambira mberi, uchipesana neChechi yese… -Walter Mayr, "Als hätte Gott selbst gesprochen", Der SpiegelKukadzi 16, 2019, peji. 50

Nepo Pope akataura zvirevo, akasaina magwaro, kana vanachipangamazano vakasarudzwa vanosiya mibvunzo yakawanda kupfuura mhinduro, zviri musimba rake, uye ibasa rake, kusimbisa hama mukutenda kwechokwadi. Kusvika padanho rakakura, iye ane pachena (ona Papa Francis On…). Nyengeterera Papa. Hatizive zvese zvirikuitika. Hatigoni kuverenga moyo wake. Izvo zvingaratidzika sezviri pachena kwauri zvinogona kunge zvisiri iwo mufananidzo uzere. Sa Massimo Franco, mutori wenhau weItaly mazuva ese Corriere della Sera, Akati: 

Cardinal Gerhard Müller, aimbova Guardian weChitendero, Cardinal wechiGerman, akadzingwa basa mwedzi yakati yapfuura naPapa - vamwe vanoti nenzira yekukasira - akataura mubvunzurudzo yemazuva ano kuti Pope akakomberedzwa nevasori, avo vasingade kumuudza chokwadi, asi izvo izvo Pope anoda kunzwa. -Mukati meVatican, Kurume 2018, p. 15

Idzi inguva dzine njodzi, dzedhiabhori. Kune kwedu chikamu, isu tinofanirwa kutevera mumakwara evatsvene, saCatherine wa Siena, uyo kunyangwe akatarisana nemapapa asina kukwana, haana kumboputsa musangano naBaba Vatsvene vachipa Satani nzvimbo mumoyo yavo nekuzvikudza. 

Kunyangwe dai Pope anga ari Satani, isu hatifanirwe kusimudza misoro yedu kwaari ... Ndinoziva kwazvo kuti vazhinji vanozvidzivirira nekuzvirova dundundu vachiti: "Vakaora kwazvo, uye vanoita zvakaipa zvese!" Asi Mwari vakaraira kuti, kunyangwe dai vapirisita, vafundisi, naKristo-pasi-pasi vaive mweya wenyama, isu tinoteerera uye tinozviisa pasi pavo, kwete nekuda kwavo, asi nekuda kwaMwari, uye nekumuteerera. . —St. Catherine weSiena, SCS, peji. 201-202, map. 222, (yakataurwa mu Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi, naMichael Malone, Bhuku 5: "Bhuku Rokuteerera", Chitsauko 1: "Hakuna Ruponeso Pasina Kuzviisa Pasi paPapa")

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

 

USHINGI!

Serudzi rwemutsara wezasi kune idzi nzira dzekurwisa nyonganiso Usatya. Muchokwadi, zvinopfuura izvo: be shinga. "Zvinokosha kuti umirisane nazvo," akadaro Sr. Lúcia.

Tichifunga nezve mamiriro ezvinhu akakomba kudaro, isu tinoda zvino kupfuura nakare kose kuva neushingi hwekutarisa chokwadi muziso uye kudaidza zvinhu nemazita avo chaiwo, tisingabvumidzwe nekukanganiswa kana muyedzo wekuzvinyengera Panyaya iyi, kuzvidzwa kweMuporofita kwakanyatsojeka: "Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka kuti zvakaipa, vanoisa rima panzvimbo yechiedza uye chiedza panzvimbo yerima" (Is 5:20). —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 58

Kubudikidza nenhanho nomwe dziri pamusoro, iwe unozogona kudzora kurwisa kwaSatani uye kubvisa kunyongana kwadhiyabhorosi uko kuri kutsvaga kutsvaira nyika nemafashama enyonganiso nemanyepo. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Dutu Rekuvhiringidzika

 

 

Maka ari kuuya kuOntario neVermont
muna Chitubu 2019!

ona pano mamwe mashoko.

Maka achange achiridza kurira kwakanaka
McGillivray ruoko-rwakagadzirwa acoustic gitare.


ona
wemakeyoufirst.com

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA yemhemberero dzemakore maviri ekusaina kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Katorike Online; Nyamavhuvhu 13, 1976
2 cf. thetablet.co.uk
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.