Dhipi Rokunyudza

Judhasi anonyika mundiro, muimbi asingazivikanwe

 

PAPAL Kupetwa kuri kuenderera mberi kupa nzira kumibvunzo inoshungurudza, kurangana, uye kutya kuti Bharaki raPeter riri kunanga kumatombo ane matombo. Kutya uku kunowanzoenderana nekutenderera kwakaita Pope paakapa zvinzvimbo zvekuva vafundisi kune "vakasununguka" kana kuvarega vatore chinzvimbo chakakosha muSynod yazvino yeMhuri.

Asi pamwe mubvunzo ungabvunzwewo ndewekuti sei Jesu akagadza Judhasi kuti ave mumwe wevanegumi nevaviri? Ndinoreva, Ishe wedu aive nemazana evateveri, uye dzimwe nguva zviuru - vanhu vazhinji vakamuteerera achiparidza; ipapo paive nevane makumi manomwe nevaviri vaAkavatuma kunoshanda; uye zvakare, varume gumi nevaviri vaakasarudza kuti vavake hwaro hweChechi.

Kwete Jesu chete akabvumidza Judhasi kupinda mudenderedzwa remukati-mukati, asi Judhasi sezviri pachena akaiswa munzvimbo yakakosha yehukama: mubati wehomwe.

… Aive mbavha uye akabata bhegi remari uye aimboba zvipo. (Johani 12: 6)

Zvirokwazvo Ishe Wedu, uyo akaverenga mwoyo yevaFarisei, aigona kuve akaverenga moyo waJudhasi. Zvirokwazvo Aiziva kuti murume uyu aisave papeji rimwe chete… hongu, zvirokwazvo Aiziva. Uye zvakadaro, tinoverenga kuti Judhasi akatopihwa nzvimbo pedyo naJesu paKudya Kwemanheru Kwokupedzisira.

Zvino vakati vagara vachidya vachidya, Jesu akati: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Umwe wenyu unodya neni uchanditengesa. Ndokubva vatanga kushungurudzika, umwe neumwe akati kwaari: Zirokwazvo handisi ini here? Zvino akati kwavari: Umwe wevanegumi nevaviri, unoseva chingwa neni mundiro. (Mako 14: 18-20)

Kristu, Gwaiana risina gwapa, ainyika ruoko rwake mundiro imwechete semunhu waaiziva kuti aizomutengesa. Zvakare, Jesu akazvirega achitsvodwa padama naJudhasi-chiito chinosuruvarisa, asi chinogona kufanotaurwa.

Sei Ishe vedu vakatendera Judhasi kuti abate zvigaro zvemasimba mu “curia” rake uye ave padyo naye? Zvingave here kuti Jesu aida kupa Judhasi mukana wese wekutendeuka? Kana kuti kwaive kutiratidza kuti Rudo harusarudze rwakakwana? Kana kuti iyo mweya painoratidzika kunge yakarasika zvachose iyo ichiri "rudo runotarisira zvinhu zvese"? [1]cf. 1 VaK. 13:7 Neimwe nzira, Jesu aibvumira Vaapositori kusefa, kupatsanura vakavimbika kune vasina kutendeka, kuitira kuti munhu akaramba kutenda aratidze mavara ake echokwadi?

Ndimi makamira neni pamiedzo yangu; Uye ndinopa umambo pamusoro penyu, sekugadzwa kwandakaitwa naBaba vangu, kuti mudye nekunwa patafura yangu muumambo hwangu. uye muchagara pazvigaro zvoushe muchitonga marudzi gumi namaviri eIsraeri. Simoni, Simoni, tarira, Satani akada kuti akuzungure segorosi… (Ruka 22: 28-31)

 

PAPA FRANCIS NEVANOFAMBIRA MBERI

Makore zviuru zviviri gare gare, tine Vicar waKristu sezviri pachena achinyika ruoko rwake mundiro imwechete se "vanyengeri". Sei Pope Francis akabvumidza mamwe makadhinari "anofambira mberi" kuti atungamire mharidzo kuSinodi? Sei akakoka "vakasununguka" kuti vamire naye panguva yekuunzwa kweyekiyo yake pane zvakatipoteredza? Uye zvakadiniko nezve iyi inonzi "mafia" yakatsvaga kuti Francis asarudzwe nekuti, sekureva kwavo, "Bergoglio anga ari murume wavo"?

Zvingave here kuti apo Pope Francis paakati aida kuti Sinodi ive "inoteerera sinodhiyo" aireva izvo kune wese mutsivi weVaapositori, kwete chete anonyanya kufarirwa? Zvingave here kuti Pope anokwanisa kuda kunyangwe avo vanogona kutengesa Kristu zvakare? Zvinokwanisika here kuti Baba Vatsvene vanoshuvira kuti "vese vaponeswe", nekudaro vari kugamuchira mutadzi wese pamberi pake, sezvakaitwa naKristu, netarisiro yekuti kuita kwake kwetsitsi uye mutsa kuchashandura moyo?

Hatizivi chaizvo kuti mhinduro dzipi. Asi isu ngatibvunzeiwo: ko Pope angave akasara-akatsamira here? Aigona kubata tsitsi dzemazuva ano here? Angave ari kutora ngoni zvakanyanya, kudarika mutsvuku mutsvuku kuita chikanganiso? [2]Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKupandukira: Chikamu I, Part II, & Chikamu III

Mabhuratha nemasisita, hapana kana mumwe wemibvunzo iyi wakakosha mune ino mamiriro, apo vamwe vari kuti Papa Francis haasi papa anoshanda. Sei?

Nekuti Pope Leo X paakatengesa maregerero ekutsvaga mari… achiri akabata makiyi ehumambo.

Pope Stephen VI, nekuda kweruvengo, pavakazvuzvurudza chitunha chemutangamiri wavo mumigwagwa yemuguta… achiri akabata makiyi ehumambo.

apo Papa Alexander VI akasarudza nhengo dzemhuri kuti dzive nesimba asi iine vana vanosvika gumi ... achiri akabata makiyi ehumambo.

Pope Benedict IX paakarangana kutengesa hupapa hwake… akaramba akabata makiyi ehumambo.

Papa Clement V pavakatemera mitero yepamusoro uye vachipa pachena nzvimbo kuvatsigiri nenhengo dzemhuri… achiri akabata makiyi ehumambo.

Apo Papa Sergius III paakaraira kufa kwaanopesana napapa Christopher (uye akabva atora hupapa iye pachake) chete kuna, zvinonzi, baba mwana anozove Pope John XI… achiri akabata makiyi ehumambo.

Petro paakaramba Kristu katatu… achiri kugara nhaka makiyi ehumambo.

Ndiko:

Mapapa vakaita uye vanokanganisa uye izvi hazvishamise. Kusakanganisa kwakachengetwa ex cathedra [“Kubva pachigaro” chaPetro, ndiko kuti, kuziviswa kwedzidziso yakavakirwa patsika Tsvene]. Hakuna mapapa munhoroondo yeChechi akamboita ex cathedra zvikanganiso. —Zvak. Joseph Iannuzzi, Mudzidzisi wezvebhaibheri, mutsamba yake

Zvisinei nekutonga kwavo kwakashata, hunhu hunonyadzisa, kutadza nehunyengeri, hapana papa mumakore 2000 ashandura dzidziso dzeChechi. Iyo, shamwari yangu, ndiyo nharo yakanakisa yatinayo yekuti Jesu Kristu arikumhanya zvechokwadi show; kuti shoko reShoko rakanaka.

 

ASI, CHII KANA…?

Ko zvakadii neaya anonzi "mafia" emaKadhinari avo vaitsvaga kuti Cardinal Bergoglio (Pope Francis) vasarudzwe papa nekuti vaizosundira ajenda yavo yemazuva ano / yechikominisiti? Hazvina basa kuti chii inotarisirwa (kana mhosva yacho ichokwadi). Kana Mweya Mutsvene ukatora munhu akaita saPeter, uyo akaramba Ishe pachena, ndokushandura moyo wake - kana moyo weSaul mhondi, saka, Anogona kushandura moyo wemunhu chero upi zvake akasarudzwa kuenda pachigaro chaPeter. Ngatirege kukanganwa shanduko dzaMateu kana Zakeo avo vakadaidzwa kudivi raIshe vachiri mukati mehunhu hwekutadza. Zvakare, kana mutsivi waPeter akabata kiyi dzeHumambo, Anochengetedzwa neMweya Mutsvene kubva pakudzidzisa kukanganisa ex cathedra-zvisinei nekutadza kwake uye zvivi. Nekuti sekutaura kwakaita Jesu kuna Simoni Petro:

Simoni, Simoni, tarira, Satani akada kuti akuzungure segorosi, asi ndanamata kuti rutendo rwako rurege kupera. uye kana wadzoka, simbisa hama dzako. (Ruka 22: 31-32)

Muverengi akanditumira uyu mubvunzo:

Kana Pope akasimbisa chimwe chinhu chatinofunga kuti chakashata - kureva kuti chirairo chevakarambana vakaroorazve - ndeipi nzira kwayo? … Tinofanira kutevera papa waKristu here kana kuti tinofanira kuteerera mazwi chaiwo aJesu nezvewanano? Kana izvozvo zvikaitika, panongova nemhinduro imwe chete inogona kubatika- uye ndiPope wacho neimwe nzira haana kusarudzwa zviri pamutemo.

Chekutanga pane zvese, isu tiri nguva dzose kutevera mazwi aKristu, angave ari pamuchato, kurambana, gehena, nezvimwewo Sekusimbisa kwakaita Pope Francis naBenedict XVI:

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko rake. —PAPA BENEDICT XVI, Homily waMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

Asi, panogara paine mubvunzo we sei kududzira mazwi aKristu. Sezvo Benedict achingosimbisa, dudziro iyi yakapihwa kuvaApostora avo, vakagara patsoka dzaIshe, vakapihwa "dhipoziti yekutenda." [3]cf. Dambudziko Rekutanga uye Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi Saka tinotendeukira kwavari, nekuvatsivi vavo, kuti “mubatirire kutsika idzo dzamakadzidziswa, kungave nekutaura nemuromo kana netsamba” [4]2 Thess 2: 15. Hakuna bhishopi kana chero papa ari "mambo akasarudzika" ane mvumo yekuchinja iyi Tsika Tsvene.

Asi mubvunzo pano ndewekukosha kwehufundisi: chii chinoitika kana Papa anopa mvumo yekupa Chidyo kune mumwe munhu ari mu "chinangwa" chechivi chekufa nekupinda, pasina kubviswa, mumuchato wechipiri? Kana izvi zvisingaite pazvidzidzo zvouMwari (uye izvi ndizvo chaizvo zvakurukurwa muSinodi pamhuri), saka tine here nyaya yepapa wekutanga achinyatso chinja dhipoziti yekutenda? Uye kana zvirizvo - muverengi wangu anopedzisa - angadai asina kuve Pope pakutanga.

Zvichida isu tinogona kutarisa kunongedzera muMagwaro uko papa akaita zvinopesana neZvakazarurwa zvinoyera.

Zvino Kefasi [Petro] paakasvika kuAndiyokiya, ndakamupikisa pachiso nekuti pachena kuti aive akarasika. Nekuti kusvika vamwe vanhu vachiuya vachibva kunaJakobho, iye waidya nevahedheni; asi pavakasvika, akatanga kudzoka uye akazviparadzanisa, nekuti aitya vekudzingiswa. Nevamwe vaJudha vakanyengera pamwe naye; zvekuti kunyange Bhanabhasi wakatorwa neunyepedzeri hwavo. Asi pandakaona kuti vakanga vasiri munzira chaiyo inoenderana nechokwadi cheevhangeri, ndakati kuna Kefasi pamberi pevose, “Kana iwe, kana uri muJudha, uchirarama semuhedheni uye kwete semuJudha, sei unogona kumanikidza vaHedeni kuti vararame sevaJudha? ” (VaG.2: 11-14)

Hakusi kuti Peter akachinja dzidziso maererano nezvekudzingiswa kana chikafu chinotenderwa, asi aingova "asiri munzira chaiyo inoenderana nechokwadi chevhangeri." Aiita zvehunyengeri, uye nekudaro, zvinonyadzisa.

Nezve ndiani anogona uye asingakwanise kugamuchira Chitsvene Eucharist inyaya yechirango cheChechi (senge kana mwana achigona kugamuchira Chidyo Chekutanga). Iyo zvakare inyaya yehana kune iye anotambira uyo anofanirwa kuenda kuSakaramende ne "hana yakadzidziswa" uye "mune nyasha." Nekuti sekutaura kwaSt.

Naizvozvo ani naani anodya chingwa kana kunwa mukombe waShe zvisina kukodzera achafanira kuzvidavirira pamusoro pemuviri neropa raIshe. Munhu anofanira kuzviongorora, saka odya chingwa nekunwa mukombe. Nekuti ani nani unodya nekunwa, asingadyi muviri, unozvidyira nekuzvimwira; (1 VaK. 11: 27-29)

Hana ine ruzivo ndiyo yakaongororwa maererano nedzidziso dzeChechi yetsika. Kuzviongorora kwakadaro kunofanira kutungamira kuti munhu arege kuEucharist kana ari muchivi chakaipa, zvikasadaro - saJudhasi - kunyudza maoko ake muchidyo "chirairo" naKristu kwaizounza kutongwa pamusoro pake.

Cardinal Francis Arinze weNigeria akati,

Iko kune kwakadai chinhu senge chinangwa chakaipa uye chinangwa chakanaka. Kristu akati uyo [anoramba mukadzi wake] ndokuroora mumwe, Kristu ane izwi rimwechete rekuti chiito, 'hupombwe.' Harisi iro shoko rangu. Ishoko raKristu iye pachake, anozvininipisa uye akapfava mumoyo, anova chokwadi chisingaperi. Saka, anoziva zvaari kutaura. —LifeSiteNews.com, Gumiguru 26, 2015

Naizvozvo, mamiriro akasangana naPaul Paul, nemamiriro edu ezvinhu, akagovana zvikonzero zvakafanana zvekuti kupa Chidyo Chitsvene kune mumwe munhu ari pachinangwa che “hupombwe”…

“… Zvaizotungamira vakatendeka 'mukukanganisa nekuvhiringidzika maererano nedzidziso yeChechi pamusoro pekusagadzikana kwemuchato,'” --Cardinal Raymond Burke, Ibid.

Chokwadi, Peter akaita kuti vese maJuda nemaHedeni vakwande misoro yavo, tisingatauri nyonganiso yakatevera kuna Bharnabhasi. Saka, hama nehanzvadzi, zvakadaro zvingadai zvisina kupa Pope Francis, nokudaro, “anopesana napapa.” Asi zvinogona kuunza "Peter naPaul" nguva apo Baba Vatsvene vanogona kudaidzwa kuti vaongorore nzira yavo…

Zvisinei, zvinoratidzika kwandiri kuti Pope Francis anonyatsoziva uyu muedzo, achinge azviburitsa iye ega muzvikamu zvekutanga zveesodhodhi:

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." -POPA FRANCIS, Kutaura kwekuvhara pazvikamu zvekutanga zveSynod on the Family; Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

 

MUDZIMU WOKUFUNGWA… KANA KUVIMBA?

Chinokosha ndeichi: unovimba here kuti Jesu Kristu acharamba achitungamira boka Rake, kunyangwe kana mabhishopi asina kusimba, kunyangwe kana vafundisi vasina kutendeka, kunyangwe vapapa vasingatarisirwe; kunyangwe mabhishopi paanonyadzisa, kunyangwe kana vafundisi vasina hanya, kunyangwe vapapa vari vanyengeri?

Jesu achadaro. Ndicho chivimbiso chaKe.

… Ndiwe Peter, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye magedhi enyika yepasi haachakundi zvakare. (Mat. 16:18)

Uye kwete izvo chete. Kana Bhishopi weRome akasarudzwa zvine mutsindo ipapo — zvisinei nehutera hwake kana simba rake — Mweya Mutsvene ucharamba uchimushandisa pakuva mutungamiriri kufamba nechikepe Bharaki raPetro richipfuura nzvimbo dzakatsauka kuenda kuchiteshi chechokwadi cheChokwadi.

Makore 2000 ndekwedu kupokana.

… “Tenzi, ndiani achakutengesai?” Zvino Petro wakati achimuona akati kuna Jesu: Ishe, ko uyu? Jesu akati kwaari: Ko kana ndichida kuti agare kusvikira ndichiuya? Ndezvipi zvaunofunga nezvako? Nditevere iwe. ” (Johani 21: 21-22)

 

 

Kutenda nerudo rwako, minamato, uye rutsigiro!

 

RELATED KUVERENGA PAPA FRANCIS

Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi

Papa Francis uyo!… Nyaya Pfupi

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

Kunzwisisa Francis

Kusanzwisisa Francis

Papa Mutema?

Chiporofita chaSt. Francis

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

Kutanga Rudo Kwakarasika

Sinodi neMweya

Iwo Mashanu Kururamisa

Kuedzwa

Mweya Wekufungira

Mweya wekuvimba

Papalotry?

Namata Zvakawanda, Taura Zvishoma

Jesu Muvaki Akachenjera

Kuteerera kuna Kristu

Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKunyengeraChikamu IPart II, & Chikamu III

Kuipa Kwetsitsi

Mbiru mbiri uye The New Helmsman

Papa Anogona Kutitengesa?

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 VaK. 13:7
2 Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKupandukira: Chikamu I, Part II, & Chikamu III
3 cf. Dambudziko Rekutanga uye Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi
4 2 Thess 2: 15
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.