Iyo Eclipse Yechikonzero

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 5, 2014
Muvhuro weChipiri Svondo reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

SAM Sotiropoulos aingobvunza mapurisa eToronto mubvunzo uri nyore: kana Canada's Criminal Code ichirambidza kushama kwevanhu, [1]Chikamu 174 chinotaura kuti munhu "akapfeka zvakapfurikidza nekugumbura hunhu hwevanhu kana kurongeka" ane mhosva yekupara mutongo wepfupiso. " vachange vachisimbisa iwo mutemo here kuToronto Gay Pride parade? Kunetsekana kwake kwaive kwekuti vana, avo vanowanzo kuunzwa kumaratidziro nevabereki nevadzidzisi, vanogona kusangana nehupombwe hwevanhu zvisiri pamutemo.

Nekuda kweizvozvo, vanoita zvechingochani vakamupomera mhosva se "'ngochani' 'uye' munhu ane hasha. '” [2]cf. LifeSiteNews.com, Kukadzi 17, 2014 Mhinduro yake:

Zvinonakidza kutaura kuti zviri nyore sei kune avo vasingade kunyorerwa, kukanda zvinyorwa uye kuchera vamwe… Kufunga, ava ndivo vanhu avo 'vanosanganisira' ?! Ini ndaiti, 'Kunyara iwe,' asi hapana zano rekuti vanzwisise kuti chii. —Sam Sotiropoulos, mutarisiri weBhodi reDunhu reChikoro cheToronto, LifeSiteNews.com, Kukadzi 17, 2014

Isu tese tinoziva kuti chero zuva rakapihwa, murume asina kupfeka kana mukadzi anofamba achidzika nemugwagwa angangosungwa-kunyanya kana ivo vaifamba nenzvimbo yekutamba yevana. Pangave nehasha mumasocial media, kutukwa nekukurumidza panhau, uye nekukurumidza kutsiva nehurongwa hwekutonga. Asi nekuda kwechimwe chikonzero chakaomarara, chiyero chimwe chete ichi hachishande kana varume nevakadzi, tsoka dziri kure nezviso zvevana, vanofamba nekutsamwa uye vasina kupfeka zvachose muparaiti - kazhinji nemapurisa uye vezvematongerwo enyika vatora. Zvinotoshamisa ndezvokuti vanhu vamwe chetevo vanoshuvira kuona vapristi vanoita zvevanyengeri vachipisirwa padanda havana chekutaura nezvenyaya iyi iri pachena.

Icho chinongova chimwe chitsauko mune zvakatsanangurwa naBenedict XVI se "kuora kwechikonzero" munguva yedu. [3]cf. PaEvha Pamberi peKushushikana kwaKristu uye kuurairwa kutenda kwevadzidzi vekutanga neVaapositori, mamiriro ekunze anga akafanana.

… Vanhu vekuKirikia neAsia, vakauya vakataurirana naStefano, asi vakatadza kumisidzana neuchenjeri neMweya waaitaura nawo. (Kutanga kuverenga)

Izvi hazvina kuita kuti vatambudzi vaStefano vamire vofungisisa nezvechokwadi chekupokana kwake. Asi, zvakamutsa ruvengo uye kusashivirira zvekuti vakashandura kuuraya hunhu.

… Machinda anosangana uye achitaura zvakaipa pamusoro pangu…

Mabhuratha nemasisita, nguva yekufunga, yekuita nharo, yekugutsa vamwe chokwadi — kupfuura masimba emweya - inoita kunge yave kupera. Sei?

… Uyu ndiwo mutongo, kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza, nekuti mabasa avo aive akaipa. (Johani 3:19)

Nyika inoziva dzidziso dzetsika dzeChechi yeKaturike - uye dzakazviramba. Kuora kwechikonzero kwakasvibisa pfungwa dzechizvarwa chino kusvika padanho rekuti, saJesu, mhinduro yega inogoneka inozopedzisira yave Mhinduro Yakanyarara. Asi inofanirwa kuve kunyarara kwerudo, kuzvininipisa, uye moyo murefu. Kunyarara kwemufaro wakadzika. Kunyarara kutsvene kwehupenyu pamoto nerudo rwaMwari, hupenyu hunoita iyo kerygma, iro rakakosha meseji yeEvangeri, rinounzwa kune vamwe nekutora kweShoko muhupenyu hwemunhu. [4]cf. Kutanga Rudo Kwakarasika Uyu ndiwo moyo, meseji, uye muenzaniso wePapa Francis 'pontificate. [5]cf. Evangelii Gaudium, kwete. 164

Ini handigone kubatsira asi kufunga nezve mutsara unobva mudetembo revatsvene vedu vachangobva kugoneswa:

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka.  —ST. JOHN PAUL II, kubva munhetembo "Stanislav"

Vepanyika havasi kutsvaga zvekudya zvemweya, asi zvinoora, semuEvhangeri yanhasi. Ivo vakatsvaga Jesu kuti vagutse nyama yavo, kwete mweya yavo. Ichi ndicho chikonzero nei vazhinji vanotaura vakasununguka vachiombera Papa Francis nhasi - vanotora mazwi akadai sekuti "Ini ndini ani kuti nditonge?" [6]cf. Ndiri Ani Kuti Nditonge? uye muvadye vasina kufunga chokwadi chiri shure kwavo. Jesu aiyemurwa aine makore gumi nemaviri nekuda kwehungwaru hwake. Asi paakaratidza chokwadi chekuti aive ani, vakaramba zvachose huchenjeri Hwake. Nguva ichauya apo, saKristu naSt. Stefano naSt. Paul, Papa, nevose avo vasingazoregere chokwadi, vachatambudzwa pachena. Iyoyo nguva haisati yatove pedyo here? Kwete nguva yekukundwa, asi yekukunda kunoendeswa nerudo runoda vavengi vedu kusvika kumagumo.

Zvinoshamisa sekunge izvi zvinoita, isu tinokwanisa kuendesa varume kuna Kristu uye hapana anogona kutikunda, nekuti "iko kutenda kwedu ndiko kunokunda nyika." -Muranda waMwari Catherine de Hueck Doherty, kubva Mwaka Wetsitsi.

Ngatinamatirei kutendeka kwaSt. Stefano, kutsungirira kwaKristu-uye hushingi hwaSam.

Bvisai kwandiri nzira yenhema, uye ndinzwirei tsitsi nemurau wenyu. Ndakasarudza nzira yechokwadi; Ndakaisa zvamakatonga pamberi pangu. (Pisarema)

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse iri pakati pevaviri iri kudhonzwa…. mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. —Venerable Fulton John Sheen, Bishop, (1895-1979); kwayisingazivikanwe, pamwe "Nguva yeKaturike"

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

 


Rutsigiro rwako runodikanwa kuhushumiri hwenguva yakazara uhu.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Chikamu 174 chinotaura kuti munhu "akapfeka zvakapfurikidza nekugumbura hunhu hwevanhu kana kurongeka" ane mhosva yekupara mutongo wepfupiso. "
2 cf. LifeSiteNews.com, Kukadzi 17, 2014
3 cf. PaEvha
4 cf. Kutanga Rudo Kwakarasika
5 cf. Evangelii Gaudium, kwete. 164
6 cf. Ndiri Ani Kuti Nditonge?
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, CHOKWADI CHAKAOMA.