Kuvhiringidzwa kweMwanakomana

Kuedza kwemumwe munhu kutora mufananidzo "chishamiso chezuva"

 

Sezvo kudzikatidzika kwezuva yave kuda kuyambuka United States (secrescent pamusoro pemamwe matunhu), ndanga ndichifunga nezve “chishamiso chezuva” zvakaitika muFatima muna Gumiguru 13, 1917, mavara emurarabungu akamonereka kubva pairi… mwedzi muchena pamireza yeIslam, uye mwedzi unomira pauri Mukadzi Wedu weGuadalupe. Zvino ndawana fungidziro iyi mangwanani ano kubva muna Kubvumbi 7, 2007. Zvinoita sekuti kwandiri tiri kurarama Zvakazarurwa 12, uye ndichaona simba raMwari richiratidzwa mumazuva ano ekutambudzika, kunyanya kubudikidza. Amai vedu Vakaropafadzwa - “Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva” (POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki paAir Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain, Chivabvu 3, 2003)… Ini ndinoona kuti handisi kutaura kana kukudziridza kunyora uku asi kungoburitsazve, saka hezvino… 

 

JESU akati kuna St. Faustina,

Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. -Dhayari reMweya Tsitsi, kwete. 1588

Iyi nhevedzano inoratidzwa paMuchinjikwa:

(NGONI) Ipapo [tsotsi] ndokuti, "Jesu, ndirangarireiwo pamunouya muumambo hwenyu." Akamupindura, "Ameni, ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muParadhiso."

(KURURAMISIRA :) Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yose kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 43: 45-XNUMX)

 

Chishamiso cheZUVA

Pasi rose, Mwari akatendera vatendi nevasingatendi zvakafanana kuti vaone “chishamiso chezuva” Muzviitiko zvakawanda, yakafanana neakaundi yandakatumirwa nguva pfupi yadarika:

Maka, izvo zvandiri kuda kukuudza haungatende, asi izvo zvakanaka ndiri kuzokuudza zvakadaro nekuti zvinosanganisira rwiyo rwako, Mambokadzi weKudenga. Kuma 5:30 PM ndaityaira kuenda kuNursing Home kuti ndishanyire vabereki vangu. Kunze kwaidziya uye kwaive nemakore mashoma mudenga ……… ..Ndanga ndisingafunge nezve zvakawanda zvachose …… kungonakidzwa nerunyararo …… .Pakarepo, kwakapenya kwazvo panze ndikadongorera paZuva. Yaitaridzika kunge dhisiki chena uye yaipenya, ikabva yajeka, ikaswederera kwandiri, ndokudzoka, ikazova kune rimwe divi, ipapo ruva reruva rakaonekwa rakatenderedza. Ini ndaitadza kutora maziso angu pazviri. Yaizodzoka zvishoma shure kwegore, yozoonekwa zvakare ichienda kumberi, yozodzoka zvakare. Ipapo yaifamba ichienda kudivi. Ipapo muraraungu wemavara wakaonekwa pamusoro ……. Yakanga yakajeka uye yakanaka. ……… Ndakateerera kuimba kwako: “…uye iwe, unotora minamato yedu uye unoiputira nenguo yako yerudo ” ………… .Handina kukwanisa kutora maziso angu kubva paZuva (ndinoziva kuti ndaityaira asi zvaiita sekunge mota yangu yanga ichitungamirirwa yega). Chaiita sekutamba kana kufamba apo rwiyo rwairira ……. ipapo rwiyo rwakaguma uye Zuva rakanga raenda. Saka, ndakasundidzira bhatani reCD kuti ndidzokerezve Mambokadzi weKudenga, rwiyo rwacho parwakangotanga, Zuva rakabuda ndokuita zvimwechetezvo sepakutanga ……… .. ndichangopinza nzvimbo yekupaka yeNursing Home rwiyo rwacho rwakapera uye pakarepo Zuva rakanga risingachaoneki ……. .

Ndiri kunetseka kuzvitenda pachangu… ..uye ndakazviona! Zvinorevei? Chandinogona kutaura chete ……. "Mumwe munhu anofanira kutida zvakanyanya!"

Kunyangwe ndisati ndamboona chishamiso ichi pachangu (panguva yekunyora uku), Ishe vanoita kunge vari kupa chirevo, sekunyora kwandinokuitai ndakagara pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa.

Kutamba kwezuva, kupisa, uye murarabungu yemavara inomiririra RUYO runopisa RUDO uye NGONI, Vimbiso yake yekuregerera uye kupa husingaperi hupenyu kune chero ani zvake achavimba Naye. Jesu anogona kutakura kuda kwake kwatiri! Sezvo Akadurura Tsitsi Dzake pamusoro peMbavha zviri nyore, nerupo, nerudo, Jesu anoda kudurura mafashama eNtsitsi pachizvarwa chino. Moyo wake unotamba nerudo.

Kuonekwa kwe "kuora," zvakadaro, ndeye nyevero kwatiri. Kusindimara kwenyika, kusada kwayo kugamuchira Tsitsi idzi, kunozoguma nekucheneswa kunorwadza - mumwe wemhedzisiro yacho "kuora kweMwanakomana."

Munguva yekuremekedzwa kweMuchinjikwa paChishanu Chakanaka, mukati mangu ndakanyatsoona Kristu akarovererwa. Ndakanga ndakaiswa pamusoro pake chaipo, uye nyika yese yaive pasi pake. Ropa rake raive rakazadza pasi rese, asi ndakamunzwa achiti,

Pane munhu anonzwa inzwi rangu here?

 

KUPONESWA KWEMWANAKOMANA

Sezvo Ndakanyora Kenduru Inopfungaira, kuri kuuya nguva apo "mwenje waKristu" uchaita senge wakadzimwa munyika nekuda kwehutsinye uhwu husingatendeuki. Chiedza ichi ndicho chakanyanya "chokwadi" chine summit yacho iri Chidyo.

Mukutsvaga midzi yakadzika kwazvo yekurwira pakati pe "tsika yehupenyu" uye "tsika yekufa" ... Tinofanirwa kuenda pamwoyo wedambudziko riri kusangana nemurume wemazuva ano: kudzikatidzwa kwepfungwa yaMwari neyemunhu. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, n. 21

The kuuya kutambudzwa-iyo iri kutanga kuratidza semafirosi mashoma ekutanga ehutsi kubva pagomo rinoputika-Chaunza kuvhara kwemachechi uye kumiswa kweruzhinji kupemberera "chibayiro chezuva nezuva." Avo vanofunga kuti izvi hazvigoneke vanofanirwa kumbomira kwekanguva kuti vaone kuti kubviswa kweMirairo Gumi, Crucifix, Manger mifananidzo, munamato, kutaura wakasununguka, uye kutaurwa kwaMwari muhupenyu hweveruzhinji zvatoitika. Izvi zvirizvozvi zvatove kutanga kwekunatsa:

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

Kuchave nekusuwa kukuru apo Chibayiro cheMazuva ese, iyo Misa, inorambidzwa - kunze kweiyo Zvibayiro zvinoera zvinopihwa mu nzvimbo dzekuhwanda. Nhasi, kunyangwe nyika yepanyika haina zano rekuti zvipiro zvezuva nezuva zvinyararire zveMisa zvinoita sei kuti nyika isazviparadze. Sekutaura kwakaita St. Pio,

Pasi raigona kuvapo zviri nyore pasina zuva pane pasina Chibayiro Chitsvene cheMisa.

Kwenguva pfupi, Mwanakomana achavharidzirwa:

… Zvivi zvakatsiva chipiriso chemazuva ose. (Danieri 8:12) 

Iko kusaziva kuchaitika kuburikidza ne "Muchinda weSini," mwenje wenhema, Kristu wenhema: iye Anopesana naKristu. Mushure mezvose, Lucifer anobva muchiLatin zvinoreva "mutakuri wechiedza."

 

CHIEDZA CHEMAHEMA 

Mwedzi watinoona kubva pasi unoita kunge unoburitsa mwenje wawo. Zvisinei, inongova chiratidzo chezuva. Mwedzi pachawo iri chaiyo orb yakafa: isina hupenyu, isina mvura, uye inotonhora. Chiedza chezuva chinoburitsa kupisa; mwenje wemwedzi haupise kupisa. Chiedza chezuva chinodziya uye chinoburitsa mavara ese; mwenje wemwenje unoshandura zvese kuita yunifomu ruvara.

Mweya waAntikristu uchaedza kutevedzera Kristu sekunyora kwandakaita Hwamanda dzeYambiro- Chikamu V. Asi chiedza chake hachina hupenyu uye chinotonhora, hachiunzi rudo, asi zvimiro zvekunyepera zve "Kushivirira," "Hunhu," uye "Kuenzana" (ona Kubatana Kwenhema). Ruvara rwemhando dzakasiyana dzinozopedzisira dzabviswa nehunyoro hweyunifomu kuburikidza nekunyengera mweya wekutonga.

“Dzimwe nguva kusiyana kunoita kuti vanhu vatye. Ndosaka tisingafanire kushamisika kana munhu achida monotony uye zvakafanana ...”Dzimwe hurongwa hwezvematongerwo enyika nehupfumi… “Ndakaderedza nekudzora munhu kuhuranda husina kukodzera pachishandiswa pfungwa imwe chete kana hupfumi hwesimba uye hwekunyepera…”—PAPA BENEDICT XVI, Zvita 18, 2008; Zenit.org

Sezvo uyu "Mwedzi Wakafa" usingakwanise kuburitsa mwenje wawo, unofanirwa kuburitsa mwenje wenhema:

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rose uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. (2 VaTesaronika 3: 9-10)

Kwechinguva chipfupi, Mwedzi Wakafa uyu unozoonekwa uchivhara Mwanakomana, achitsiva Chiedza cheYukaristiya Jesu pachawo ("chinonyangadza.") Asi pachokwadi, seAnopesana naKristu anoita sekuvhara Kristu - hapana chiedza chaicho chinozopenya kubva Mwedzi Wakafa, uye nyika ichakandirwa murima rinotyisa rinonzi Kutya. Chinoenderana nekutambudzwa kweropa, "kurovererwa" kweMuviri waKristu.

… Rima rakauya pamusoro penyika yose kusvika nguva dzechitatu masikati nekuda kwekuora kwezuva.

Ehe, kana "rudo rwakakwana ruchidzinga kutya kwese" sekutaura kwaSt. John, ichauya nguva iyo, yenguva pfupi, kutya kwakakwana kunodzinga rudo rwese.

Asi sekungofanana nemwedzi wakaganhurirwa nezviuru zvakapetwa pane zuva rezuva, ndizvo zvakaitawo simba raAntikristu Kristu miniscule kana ichienzaniswa naKristu: uyo asingateereri mutemo achapedzwa mumoto weRuramisiro yaMwari.

 

NYENZERI YEMAZUVA

Munguva yekuora kwezuva, pachave neicho chemukati mwenje chandakanyora nezvacho mukati Kenduru Inopfungaira. Icho chiedza chinofanirwa kuvhenekerwa ikozvino. Mafuta erambi romumwe — ndiko kuti, kutenda mumoyo wemunhu -inofanira kuchengetwa ikozvino… Nekuti ipapo inenge yanonoka (Mat 25: 3). Sei? Chiedza chaJesu, inova ndiyo moto unobatidza mwenje weChokwadi mumoyo nepfungwa, unenge wakadzimirwa kwechinguva - sezvazvakaita nhasi, paMugovera Mutsvene, hupenyu hwaJesu inooneka yakaparadzwa murima reguva.

Asi zvakare kune chimwe chimwe chiedza icho chinotungamira vakasara boka: Amai Vakaropafadzwa. Iye achaonekwa mudenga remweya senyeredzi-yedu Nyeredzi yeNyakatho. Sezvo ini ndakanyora mukati Nyeredzi dzeHutsvene,

Kune nyeredzi imwe chete mudenga inoita kunge isinga fambe. NdiPolaris, iyo "Nyeredzi yeNorth". Dzimwe nyeredzi dzinoita sedzakatenderedza. Mhandara Yakaropafadzwa Maria ndiyo Nyeredzi mumatenga ekudenga eChechi.

… Nyeredzi yoKumaodzanyemba inoshandiswa kufamba, kunyanya kana kwakasviba zvakanyanya. Polaris chiLatin chepakati nepakati che'kudenga ', yakabva muchiLatin, polus, zvinoreva kuti 'kuguma kweaxis.' Hongu, Maria ndizvo Kudenga nyeredzi iyo iri kutitungamira kune iyo kupera kwenguva. Ari kutitungamira kune mambakwedza matsva apo Nyeredzi Yemangwanani ichamuka, Kristu Jesu Ishe wedu, achivhenekera patsva pavanhu vakanatswa.

Kusiyana neMwedzi Wakafa uyo unoedza kutsiva mwenje weMwanakomana, Amai Vakaropafadzwa ndiye "mukadzi akapfeka zuva." Akabatanidzwa kuna Jesu, ave “zuva” rinopfuta, rakabatidzwa nemubatanidzwa wemoyo wake kuMoyo Unoyera unopfuta weMwanakomana Mupenyu.

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. (Zvak. 12: 1)

Hungu, Mwedzi Wakafa uri “pasi pano tsoka. ” Mumufananidzo unoshamisa waMukadzi Wedu weGuadalupe, uyo Pope John Paul anomuti "Nyeredzi yeevhangeri nyowani," tinomuona akamira pamwedzi wecrescent: mucherechedzo waQuetzalcoatl, mwena wenyoka mwari wemwedzi, kana "mwari wamwari usiku nerima. ” Kune Mukadzi, uyo zvakare mucherechedzo weChechi, anopiwa simba rekupwanya mwari wenhema uyu:

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; achapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chavo. (Genesisi 3:15; Douay-Rheims)

Zvirokwazvo, "masuo egehena" haazokunde Chechi mukutambudzwa kuri kuuya uku. Asi zvichashanda kumuchenesa, nekumugadzirira iyo Nyowani Nyowani, kuuya kwaIye wechokwadi uye isingaperi "nyeredzi yemangwanani."

 

PAPA JOHN PAUL II

St. Malachy weIreland (1094-1148) anozivikanwa nekuda kwekuratidzwa kwake kwevapapa veChechi vakasara avo vakanyorwa murunyoro ndokupihwa kuna Pope Innocent II. Sekuona kwechiratidzo chake, Pope John Paul II vaizopihwa chirevo, "Basa reZuva". Uyu ndiye mumwechete Pope akazivisa muna 1976 kuti tave kurarama mu "kusangana kwekupedzisira" kweChechi ne "vanopokana nekereke".

[John Paul II] akazvarwa musi waMay 18, 1920, pazuva rekuora kwezuva. Saizvozvo, mariro ake akaitika pazuva rekuora kwezuva. Papa John Paul II aive akazvipira zvakanyanya kuna Mai Vakaropafadzwa… “mukadzi akapfeka zuva…” -Sean Patrick Bloom, Chikoro cheKaturike, Peji 35

Kuchave nezviratidzo muzuva, nemwedzi, nenyeredzi, uye panyika marudzi achavhunduka, achishamiswa nekutinhira kwegungwa nemafungu. (Ruka 21:25)

Ishe ndivo chiedza changu neruponeso rwangu. Ndiani wandichatya? (Pisarema 27: 1)

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO, KUEDZA KUKURU.