Kupera kweEcumenism

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 25, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

EVEN Chechi isati yaumbwa kubva kuMoyo wakabayiwa waJesu uye kuberekwa paPendekosti, pakava nekukamukana nekukakavadzana.

Mushure memakore 2000, hapana zvakawanda zvachinja.

Zvekare zvakare, muEvhangeri yanhasi, tinoona maApostora vasingakwanise kunzwisisa basa raJesu. Vane meso ekuona, asi havaoni; nzeve dzekunzwa, asi vasinganzwisise. Vanoda kangani kudzokorora basa raKristu mumufananidzo wavo weizvo zvarinofanira kuve! Asi Anoenderera mberi achivaratidza nechishamiso mushure mekupokana, kupokana mushure mekupesana…

Mwanakomana woMunhu achaiswa mumaoko avanhu uye vachamuuraya… Kana munhu achida kuva wekutanga, ndiye achava wekupedzisira pane vese uye mushandi wevose… Ani naani anogamuchira mwana mumwe akadai muzita rangu, anogamuchira ini. …

VaApostora, uye kunyanya vamwe vese, vaive kusvotwa nekuti Jesu airatidzika seakakanganisa basa raMesiasi kana kukanganisa tsika dzechiJuda. Akadaidza vateresi kuti vave hwaro hweChechi vasina kukumbira kutangazve. Akasvikira pfambi, akarumbidza vaSamaria, akarapa paSabata, uye akadya pachena uye kutaurirana nevanyengeri saZakeo… Hongu, Jesu aive njodzi huru kune avo vaida kuona Super-Munyori uye Paragon-Mupirisita waMesiya wavo; murume aizozvidza maRoma, achipa madhimoni mahedheni, nekupa mhosva chero ani zvake asina kupinda mumutsara. Asi chii ichi? Ari kubata vana? Kurumbidza kutenda kwechihedheni? Kutaurirana nevakadzi nembavha? Kuvagamuchira muParadhiso? Uye Iye — iye Mesiasi — akaturikwa pamuchinjikwa? Mwari - akarovererwa?

Ndinokuudza, zvinhu hazvina kuchinja zvakanyanya, kwete kunyangwe. Iyo internet iright izvozvi nevaKaturike avo, saVaapositori, vasingakwanise kunzwisisa iyo zviratidzo zvenguva. Ivo vanoda Pope anozoinamatira kune vakasununguka! Dzora vanyengeri! Pisa vemazuva ano padanda! Asi chii ichi? Ari kusangana nevasingatendi? Kubata maoko nevahedheni? Kusvika kumaMuslim? Kudya uye kutaurirana… nemaPurotesitendi? Mapurotesitendi !!? Hupapa hwake idambudziko chairo kwavari.

Uye zvakadaro, saJesu, Pope Francis haana kuchinja mumwe tsamba imwe chete yemutemo. [1]cf. Mat. 5:18

Papa Francis vakasimbisa zvakajeka dzidziso yeChechi yetsika, zvinoenderana netsika yavo isingaputsike. Chii, zvino, chaanoda kuti isu tinzwisise pamusoro pemaitiro ake ehufundisi mune ese? Zvinotaridza kwandiri kuti anotanga kuda kuti vanhu vaise parutivi zvipingamupinyi zvese zvavanofungidzira kuti zvivadzivise kupindura nekutenda. Anoda, pamusoro pezvose, kuti vaone Kristu uye vagamuchire kukokwa kwake kwega kuve mumwe naye muChechi. —Cardinal Raymond Burke, L'Osservatore Romano, Feb. 21, 2014

Uku ndiko kugona kutsva: mutsinga mukuru wevafundisi usingarasikirwe nehunhu uye nedzidziso. Ini ndinotenda iyi ndiyo kiyi yekunzwisisa Pontiff. —Cardinal Poli, mutsivi waPapa Francis muBuenos Aires, Argentina; Kukadzi 24. 2014, Zenit.org

Jesu akati akauya kuzoita kuda kwaBaba, kwete kwake. Pope Francis vakati, "Dzidziso yeChechi, pachinhu ichi, yakajeka uye ini ndiri mwanakomana weChechi, asi hazvidiwe kuti titaure nezvenyaya idzi nguva dzose." [2]cf. AmericaMagazine.org, Gunyana 30, 2013 Saka nekudaro, akaratidza kakawanda nekudzokorora mudzimba dzake, kurudziro, uye encyclical kuti chokwadi hachisi chekubata. [3]cf. Ndiani Akataura Izvo? Asi pachokwadi, vashori vake vakabatikana zvakanyanya vachikakavadzana seVaapositori nezvekuti ndiani anonyanya kuve Katurike, pane kunyatso verenga.

Uye sevaapositori vasina kunzwisisa chishamiso chezvingwa nekuti "moyo yavo yakanga yakaoma", [4]cf. Mk. 6:52 saka vakawanda kwazvo vanoshora Francis nekutaura mu "mutauro wemoyo" pane kutaura "theologese." SavaFarisei, pachinzvimbo chekufara nekuzvininipisa, rupo, nerudo zvinoratidzwa naPapa kumweya wega wega waanosangana nawo, vanomutarisa semakondo kuti "aratidze" kuti ndeanhasi kana Freemason. Chokwadi, vaFarisei vakaseka kunaka kwaKristu uye vakaramba vachisimbisa kuti Iye "aive naBheerizebhubhu." [5]cf. Mk 3: 22

If ecumenism inotanga mukuzvininipisa, kuteerera, uye rutendo, ipapo zvechokwadi iyo magumo zvaro zvinopesana.

Mwari anodzivisa vanozvikudza, asi anopa nyasha kune vanozvininipisa. (Kutanga kuverenga)

Kubatana pakati pe Vaapositori yakaputsika pavakangodada.

Kana munhu achida kuva wekutanga, ndiye anofanira kuva wekupedzisira pane vese uye muranda wevose… (Vhangeri)

Kubatana pakati pe maKristu apakuvamba yakatanga kunyungudika pavakangove venyika.

Hondo uye kupi kunetsana kuri pakati pako kunobva kupi? Hazvibvi pakuchiva kwako kunoita hondo mukati memitezo yako here? … Naizvozvo, wese anoda kuve anoda nyika anozviita muvengi waMwari. (Kutanga kuverenga)

Kubatana pakati pe Machechi yakaputsa nekukurumidza apo kutenda muShoko raKristu izvo He yaizovaka Chechi Yake - kunyangwe pahutera hwaPeter - yakarasika. Hongu, Martin Luther akarasikirwa nekutenda muvimbiso yaKristu; aisakwanisa kuona kupfuura nguva scandals yezuva kuMweya uchishanda mumuchinjikwa wehunhu hwevanhu- uye akazove musiyano.

Nhasi, ndavhundutswa nenhamba ye "vanochengetedza" maKatorike avo vakarasa kutenda muna Jesu uyo ​​anoramba achivaka Chechi Yake, kwete pajecha, asi padombo raPetro waAkati: “Ndanyengetera kuti kutenda kwako kusapera. uye kana wadzokera, simbisa hama dzako. ” [6]cf. Rk 22:32 Ehe, varasikirwa nekutenda mumunamato waJesu, muchivimbiso chaJesu, uye vava magisterium eMagisterium! Ivo vafunga kuti nzira yehufundisi yaPapa Francis haina chokwadi, uye nekudaro, vakamuzivisa semuporofita wenhema. Vakasiya tsika yekutaura uye yekunyora yechiporofita chenhema uye chekufungidzira. Ivo, mune imwe chete swoop, kuburikidza nekusavimbana uye kufungirana, vakakanda Mateo 16 uye makiyi ehumambo muguruva bin renhoroondo.

Ndinonzwa zvakare, zvinonzwika uye zvakanyanya, mazwi andakanzwa mumoyo mangu mushure mekusiya basa kwaBenedict XVI, “Kupinda mumazuva ane ngozi” uye "Kuvhiringidzika kukuru." [7]cf. Kunzwisisa Francis Ndinonzwa St. Paul achichema zvakare…

Ani naani anodzidzisa chimwe chinhu chakasiyana uye asingabvumane nemashoko anonzwika aIshe wedu Jesu Kristu uye dzidziso yechitendero anozvitutumadza, haanzwisise chinhu, uye ane hunhu hunotyisa hwekupokana nemakakatanwa emuromo. Kubva pane izvi zvinobva godo, makwikwi, kutukana, kufungirana kwakaipa nekupesana ... (1 Tim 6: 3-5)

“Mashoko ane mutsindo,” akadai se Peter, uri dombo [8]cf. Mat. 16:18 or masuwo egehena haazokundi. [9]cf. Ibid. "Dzidziso yechitendero" senge teererai vatungamiri venyu uye muzviise pasi pavo. [10]cf. VaH 13:17 Iyi ndiyo mweya yakarasikirwa ne "hunyanzvi hwekuvimba," kwete muna Mwari chete, asi mune avo vakagadzirwa nemufananidzo Wake.

… Tinofanirwa kuva nekuvimba kwechokwadi kune vatinonamata navo, tichiisa parutivi fungidziro dzese kana kusavimba, uye titendeutse maziso edu kune izvo isu tese tiri kutsvaga: rugare runopenya rwechiso chaMwari. Kuvimba nevamwe hunyanzvi uye rugare hunyanzvi. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 244

Nzira chete iyo kubatana kuri kuzadzikiswa ndeye zvinoshamisa. Ndokunge, kuburikidza rudo-Kadaro Mwari rudo. Dzidziso hadzibatanidze isu, asi rudo. Rudo, saka, runotitungamira kudzidziso kuitira kuti chokwadi chigone kutisunungura uye kuchenesa rudo rwedu. [11]cf. 1 Pt. 1:22; Rudo Runovhura Nzira Hungu, “nzira” inotitungamirira ku “zvokwadi” kuti tigowana “upenyu” hwakawanda. [12]cf. Joh. 10:10 Asi sezvo Jesu asina kubvumirana pakuda vamwe - kunyangwe vavengi Vake - saizvozvo, kubatana nevamwe hazvireve kukanganisa. Naizvozvo, kana Jesu akatidana kuti tide vavengi vedu, kunyanya isu tinofanira kuda avo vakabhabhatidzwa uye vanozviti Jesu Kristu saIshe.

Rubhabhatidzo runoumba hwaro hwekudyidzana pakati pevaKristu vese, kusanganisira avo vasati vava mukubatana kwakazara neChechi yeKaturike: “Kune varume vanotenda munaKristu uye vakabhabhatidzwa zvakanaka vanoiswa mukudyidzana neChechi yeKaturike, kunyange vasina kukwana. Ruramiswa nokutenda murubhabhatidzo, [ivo] vanoverengerwa muna Kristu; saka vane kodzero yekudanwa kunzi maKristu, uye nechikonzero chakanaka vanogamuchirwa sehama nevana veChechi yeKaturike. ” “Saka rubhabhatidzo runoumba sakaramendi chisungo chekubatana iripo pakati pevose vanoberekwa patsva nayo. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1271

Zvininipisei pamberi paIshe uye iye achakusimudzirai… (Kutanga kuverenga)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 


Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Chipostora ichi chinoenderana nerutsigiro
yevaverengi vayo. Nekunyengetera funga kupa kubasa iri.
Komborerwa.

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 5:18
2 cf. AmericaMagazine.org, Gunyana 30, 2013
3 cf. Ndiani Akataura Izvo?
4 cf. Mk. 6:52
5 cf. Mk 3: 22
6 cf. Rk 22:32
7 cf. Kunzwisisa Francis
8 cf. Mat. 16:18
9 cf. Ibid.
10 cf. VaH 13:17
11 cf. 1 Pt. 1:22; Rudo Runovhura Nzira
12 cf. Joh. 10:10
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.

Comments dzakavharika.