Kuguma Kwezera Iri

 

WE vari kusvika, kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwezera rino. Saka, nguva ino iripo ichaguma sei?

Vazhinji vavapapa vakanyora mukunamatira kutarisira zera rinouya apo Chechi ichamisikidza kutonga kwayo pamweya kusvika kumagumo epasi. Asi zviri pachena kubva muRugwaro, vanaFata veChechi vekutanga, uye zvakazarurwa zvakapihwa St. Faustina nevamwe vatsvene vanoziva, kuti nyika Unofanira kutanga wachenurwa pane zvakaipa zvese, kutanga naSatani pachake.

 

KUGUMA KWENYAYA YASATANI

Ipapo ndakaona matenga akavhurika, uye ipapo paiva nebhiza jena; Mutasvi waro ainzi “Akatendeka uye Wechokwadi”… Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi… Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga… Akabata dhiragoni, nyoka yakare, anova Dhiabhorosi kana Satani akasunga iwo chiuru chemakore… (Zva 19:11, 15; 20: 1-2)

Iyi inguva ye "chiuru chemakore" iyo Madzibaba eKereke ekutanga vaidaidza "zororo resabata" revanhu vaMwari, inguva yerunyararo nerunyararo pasi rese.

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Asi kuitira kuti kuvepo zvechokwadi runyararo pasi pano, pakati pezvimwe zvinhu, mhandu yeChechi, Satani, inofanirwa kusungwa.

… Kuitira kuti asazokwanisa kutsausa marudzi kutsausa kusvikira makore churu apera. (Zvak. 20: 3)

… Muchinda wamadhimoni, anova ndiye anoperekedza zvakaipa zvese, achasungwa necheni, uye achasungwa mukati memakore chiuru ekutonga kwekudenga… —Muzana ramakore rechina munyori wechechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 211

 

KUPEDZISIRA KWAANOPIKANA KRISTU

Satani asati asungwa ngetani, Zvakazarurwa zvinotitaurira kuti dhiabhori akapa simba rake kune "chikara". Vanababa veChechi vanobvuma kuti uyu ndiye anonzi Tsika "Anopesana naKristu" kana "asina mutemo" kana "mwanakomana wekuparadzwa." St. Paul anotiudza kuti,

… Ishe Jesu vachauraya nemweya wemuromo wavo, voisa simba pasimba kuratidzwa kwekuuya kwake uyo kuuya kwake kunobva musimba raSatani mukati chiito chose chine simba nezviratidzo nezvishamiso zvinonyepa, nekunyengera kose kwakaipa… (2 VaTesaronika 2: 8-10).

Chinyorwa ichi chinowanzo dudzirwa sekudzoka kwaJesu mukubwinya pakupera kwenguva, asi…

Dudziro iyi haisiyo. St. Thomas [Aquinas] naSt. John Chrysostom vanotsanangura mazwi aya quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo Ishe Jesu achaparadza nekupenya kweKuuya kwake”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naKristo nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura nechiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri. —Fr. Charles Arminjon, Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, p. 56; Sophia Institute Press

Iyi dudziro inoenderanawo neSt. John's Apocalypse iyo inoona chikara nemuporofita wenhema vachikandwa mudziva remoto pamberi Zuva reRunyararo.

Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema, iye wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa. Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa raibuda mumuromo weiye akatasva bhiza… (Rev 19: 20-21)

St. Paul haatomboti Kristu achauraya [Anopesana naKristu] nemaoko ake, asi nekufema Kwake, spiritu oris sui (“Nomweya womuromo Wake”) - Ndiko kuti, sekutsanangura kwaSt. Thomas, nekuda kwesimba Rake, semhedzisiro yemirairo Yake; kunyangwe, sekufunga kwevamwe, kuzviita kuburikidza nekubatana kwaSt. Michael Mutumwa mukuru, kana kuve nemumwe mumiriri, anoonekwa kana asingaonekwe, emweya kana asina hupenyu, anopindira. —Fr. Charles Arminjon, Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, p. 56; Sophia Institute Press

 

KUGUMA KWAVAKAIPA

Kuratidzwa uku kwaKristu nesimba rake kunoratidzwa ne mutasvi webhiza jena: "Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi… (Zvak. 19: 11). Chokwadi, sezvatangoverenga, avo vakatora mucherechedzo wechikara uye vakanamata mufananidzo wacho "vakaurayiwa nebakatwa raibuda mumuromo weiye akatasva bhiza"(19: 21).

Chiratidzo chechikara (ona Zva 13: 15-17) inoita sedanho reruramisiro yaMwari, nzira yekusefa iyo masora kubva mugorosi pakupera kwezera.

Rega zvikure pamwe chete kusvikira pakukohwa; zvino panguva yekukohwa ndichati kuvakohwi, “Tangai kuunganidza masora muasunge mwanda kuti apiswe; asi unganidzai gorosi mudura rangu ”… Kukohwa ndiko kupera kwenyika, uye vakohwi ingirozi…
(Matt 13:27-30; 13:39)

Asi Mwari vari kumaka zvakare. Chisimbiso chake chitaviridzo kuvanhu vake.

Usatadzira nyika kana gungwa kana miti kudzamara taisa chisimbiso pahuma dzevaranda vaMwari wedu ... usabata chero chakaiswa X. (Zva 7: 3; Ezekieri 9: 6)

Chii chimwe ichi chiratidzo chechipiri kunze kwekuparadzaniswa kwevaya vanombundira Jesu mukutenda, neavo vanomuramba? St. Faustina anotaura nezve kusefa kukuru uku maererano naMwari kupa kuvanhu `` nguva yengoni, '' mukana we munhu kuti asimbiswe seYake. Iyo inyaya yekungovimba murudo rwake netsitsi uye nekupindura kwazviri kuburikidza nekutendeuka kwechokwadi. Jesu akazivisa Faustina kuti ino inguva yengoni ikozvino, uye nekudaro, iyo nguva ye kumaka zvakare ikozvino.

Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekushanyirwa Kwangu… ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo weTsitsi… ndinotanga ndavhura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu…. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, n. 1160, 83, 1146

Pakupera kwezera rino, Musuwo Wetsitsi uchavharwa, uye avo vakaramba Vhangeri, masora, vachadzurwa kubva pasi.

Mwanakomana woMunhu achatuma vatumwa vake, uye ivo vachatora kubva muumambo hwake avo vose vanogumbura vamwe uye navose vanoita zvakaipa. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muumambo hwaBaba vavo. (Mat. 13: 41-43) 

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), Iwo Divine Divine Institutes, Vol. 7

Uku kunatswa kwepasi kuchiteverwa nenguva yerunyararo kwakaporofitwawo naIsaya.

Acharova munhu ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye achafema vakaipa nomweya wemiromo yake. Kururamisira ibhande rakasunga chiuno chake, kutendeka bhanhire pachiuno chake. Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana… Hakungavi nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazara nekuziva Jehovha, semvura inofukidza gungwa… Nezuva iro, Ishe vachaitora neruoko kuti vadzorere vakasara vevanhu vake. (Isaya 11: 4-11)

 

MAZUVA ekupedzisira ezera

Kunyatsorohwa kwakaitwa vakaipa ne "shamhu yemuromo" hakuna chokwadi. Nekudaro, mumwe asinganzwisisike, anodikanwa nekurumbidzwa nanapapa, akataura nezve chiitiko chinozobvisa huipi panyika. Akaritsanangura se "mazuva matatu erima":

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava chehondo, kumukira, uye zvimwe zvakaipa; chinobva panyika. Mumwe achatumwa kubva Kudenga. Kuchauya pamusoro penyika yose rima guru rinogara mazuva matatu neusiku hutatu. Hapana chinogona kuonwa, uye mweya uchazadzwa nehosha iyo ichatora kunyanya, asi kwete chete, vavengi vechitendero. Zvinenge zvisingakwanisike kushandisa mwenje wakagadzirwa nevanhu mukati merima rino, kunze kwemakenduru akakomborerwa… Vavengi vese veChechi, vangave vachizivikanwa kana kusazivikanwa, vachaparara pasi rese panguva yerima repasi rose, kunze kwevashoma avo Mwari achakurumidza kutendeuka. -Akakomborerwa Anna Maria Taigi (1769-1837), Chikoro cheKaturike

Akakomborerwa Anna akati kunatswa uku "kuchatumirwa kubva Kudenga" uye kuti mweya uchazara ne "hosha," kureva madhimoni. Vamwe vasinganzwisisike veChechi vakaporofita kuti kutonga kwekuchenesa uku kuchatora chimiro, muchidimbu, che comet iyo ichapfuura nepasi.

Makore ane mheni yemwaranzi yemoto uye dutu remoto zvichapfuura nepasirese uye chirango chichava chakaipisisa chakambozivikanwa munhoroondo yevanhu. Ichapedza maawa makumi manomwe. Vakaipa vachapwanywa ndokubviswa. Vazhinji vacharasika nekuti vakasindimara vakaramba vari muzvivi zvavo. Ipapo vanozonzwa simba rechiedza pamusoro perima. Maawa erima ave pedyo. —Sr. Elena Aiello (Calabrian stigmatist nun; d. 1961); Mazuva matatu erima, Albert J. Herbert, map. 26

Kukunda kusati kwasvika kweChechi Mwari vachatanga kutsiva kune vakaipa, kunyanya kune vasina umwari. Unenge uri mutongo mutsva, izvo zvisina kumbobvira zvaitika uye zvichave zvepasi rose ... Kutongwa uku kunouya nekukasira uye kuve kwenguva pfupi. Ipapo kunouya kukunda kweChechi tsvene uye kutonga kwerudo rwehama. Vanofara, zvirokwazvo, ivo vanorarama kuti vaone mazuva akakomborerwa iwayo. - Anokudzwa P. Bernardo María Clausi (d. 1849),

 

 Zororo reSabata rinotanga

Zvinofanira kutaurwa kuti kururamisira kwaMwari hakungorangi vakaipa chete asiwo kunopa mubairo wakanaka. Avo vanopona Kunatswa Kukuru ndichararama kuti ndione kwete chete nguva yerunyararo nerudo, asi kuvandudzwa kwechiso chenyika mukati meiyo "zuva rechinomwe":

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

ipapo Ishe vanouya kubva Kudenga mumakore… vachitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, zororo, zuva rechinomwe rinoitwa dzvene… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co

Ichave sepamberi uye mhando yeiyo denga idzva nenyika itsva izvo zvichaunzwa mukati menguva yekupedzisira chaiyo.

 

Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 29, 2010.

 

Cherekedza kuvaverengi: Paunenge uchitsvaga webhusaiti ino, nyora mazwi ako ekutsvaga mubhokisi rekutsvaga, uye wozomirira kuti mazita aoneke anowirirana zvakanyanya nekutsvaga kwako (kureva. Kudzvanya bhatani reKutsvaga hakuna kudikanwa). Kuti ushandise yakajairika Tsvaga ficha, iwe unofanirwa kutsvaga kubva kuDaily Journal chikamu. Dzvanya pane icho chikamu, wobva wanyora mazwi ako ekutsvaga, rova ​​pinda, uye runyorwa rwezvinyorwa zvine mazwi ako ekutsvaga zvichaonekwa mune akakodzera machira.

 

 


Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Ndatenda nerutsigiro rwako rwemari uye rwekunamata
wechipostori ichi.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.