Dutu Guru

 

Hatigone kuvanza chokwadi chekuti makore mazhinji anotyisidzira ari kuungana kumusoro. Hatifanire, zvakadaro, kurasa moyo, asi tinofanira kuchengetedza murazvo wetariro uri mupenyu mumoyo yedu. Kwatiri sevaKristu tariro yechokwadi ndiKristu, chipo chaBaba kuna vanhu… Kristu chete ndiye anogona kutibatsira kuvaka nyika inotonga zvakanaka nerudo. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Ndira 15, 2009

 

THE Dutu guru rasvika pamhenderekedzo dzevanhu. Ichakurumidza kupfuura pamusoro penyika yose. Nekuti pane Kubvunda kukuru yaida kumutsa hunhu uhwu.

Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, 'Tarirai! Dambudziko rinonyangira kubva kurudzi kuenda kurudzi; dutu guru rinoburitswa kubva kumigumo yenyika. (Jeremiah 25: 32)

Pandakafungisisa pamusoro penjodzi dzinotyisa dziri kuitika nekukurumidza pasi rese, Ishe vakaunza kwandiri mhinduro kwavari. Pashure 911 uye Tsunami yekuAsia; mushure meHurricane Katrina nemoto wesango weCalifornia; mushure mechamupupuri muMynamar nekudengenyeka kwenyika kuChina; mukati medutu remazuva ano rezvehupfumi - panotombove nekuzivikanwa kwekusingaperi izvo tinoda kutendeuka tosiya zvakaipa; hapana hukama chaihwo hwekuti zvivi zvedu zviri kuratidza mune zvakasikwa pachazvo (VaR. 8: 19-22). Mukuzvidza kunoshamisa, nyika dzinoramba dzichinyoresa zviri pamutemo kana kuchengetedza kubvisa nhumbu, kutsanangura patsva muchato, kugadzirisa genet uye kuumbiridza zvisikwa, nekupomba zvinonyadzisira mumoyo nemudzimba dzemhuri. Nyika yakundikana kuita kubatana kuti pasina Kristu, kune mhirizhonga.

Hongu… MAKONZERO izita reDutu iri.

 

Hazvisi pachena here kuti zvinotora zvakawanda kupfuura dutu rekumutsa chizvarwa ichi? Mwari anga asina kururamisira uye nemoyo murefu, ane moyo murefu uye ane tsitsi here? Haana here kuti atitumire wave mushure memafungu evaporofita kutidana kuti tidzokere kupfungwa, tidzokere kwaari?

Kunyange makaramba kuteerera kana kuteerera, Jehovha akatuma shoko kuvaranda vake, ivo vaporofita, achiti, Dzokai, mumwe nomumwe panzira yake yakaipa, napanzira dzenyu dzakaipa; ipapo muchagara munyika yamakapiwa naJehovha, imi namadzibaba enyu, kubvira panguva yakare kusvikira pakusingaperi. Usatevere vamwari vekunze kuvashumira nekuvanamata, kuti urege kunditsamwisa nebasa rako remaoko, uye ini ndikakonzera zvakaipa pamusoro pako. Asi hamuna kunditeerera, ndizvo zvinotaura Jehovha, mukanditsamwisa namabasa amaoko enyu, kukukuvadzai. (Jeremiah 25: 4-7)

 

HUPENYU CHITSVENE!

Nzira yemubhaibheri yekuranga ndeye "bakatwa, nzara, uye denda" (cf. Jer. 24:10) - marwadzo chaiwo ekuzvara akataurwa nezvawo naKristo- uye nemitongo mikuru yaZvakazarurwa. Zvakare, China inouya mundangariro… inguva yakareba sei iyo nyika inogona kutsungirira njodzi dzakagadzirwa nevanhu uye nenjodzi zvisati zvavapo hapana nzvimbo yakasara yekuti vanhu vayo vasiye misha? Regai ive yambiro kuCanada neAmerica, nyika dzine mvura yakawanda, munda, uye mafuta asina kuchena awanda. Haugone kubvisa nhumbu uye kutungamira pasi mukuparadza mhuri yechinyakare usingakohwi zvaunodyara!

Pane arikuteerera here?

Ndinopika handifarire kufa kwemunhu akaipa, asi zvikuru pakutendeuka kwewakaipa, kuti ararame. Tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa. (Ezekieri 33:11)

Kuguma kwenguva ino kuri pamusoro pedu. Kutonga kune tsitsi, nekuti Mwari havangatenderi munhu kuti azviparadze zvachose, kana Chechi yake.

Zvanzi naIshe Jehovha, Njodzi pamusoro pedambudziko; Ona iri kuuya! Kuguma kuri kuuya, kuguma kuri kuuya pauri! Ona iri kuuya! Nguva yasvika, zuva rava mambakwedza. Mugumo wasvika iwewe unogara panyika. Nguva yasvika, rava pedyo zuva: nguva yekunyongana, kwete yekufara ... Onai, zuva raJEHOVHA! Ona, kuguma kunouya! Kusateerera mutemo kuri kuzara zvizere, kuzvidza kuri kuwedzera, mhirizhonga yakwira kutsigira uipi. Hazvichanonoki kuuya, kana kunonoka. Nguva yasvika, zuva rava mambakwedza. Musarega mutengi achifara kana mutengesi kusachema, nekuti hasha dzinenge dzave pamusoro zvose boka revanhu… (Ezekieri 7: 5-7, 10-12)

Iwe haugone kuzvinzwa mumhepo here? A itsva Era rerunyararo kwaedza, asi kwete isati yapera iyi.

 

ANATOMY YEMAHARA

Zvichibva pamaFata eKereke yekutanga uye vanyori vechechi, uye vakavhenekerwa nekuzarurirwa kwega kwega uye mazwi emaPope edu epanguva ino, pane nguva ina dzakasiyana dzeDutu rakasvika. Inguva yakareba sei zvikamu izvi zvinopera chimwe chinhu chatisingakwanise kuva nechokwadi nezvazvo, kana kunyangwe kana zvichizadzikiswa mukati mechizvarwa chino. Zvisinei, zviitiko zviri kuitika nekukurumidza uye ndinonzwa Ishe vachindiudza kuti nguva iri chaizvo, chaizvo ipfupi, uye kuti zviri zvekurumidziro kuti tirambe takamuka uye kunyengetera.

Zvirokwazvo Ishe Mwari havaite chinhu, vasina kuzivisa zvakavanzika kuvaranda vavo ivo vaporofita… .Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1)

 

CHIKAMU CHOKUTANGA

Chekutanga Chikamu chikamu chenhoroondo kare: iyo nguva yekufanonyevera. Kunyanya kubva 1917, Mukadzi Wedu weFatima akafanoona kuti iri Dutu raizouya dai pakange pasina kutendeuka kwakakwana nevagari vepasi. St. Faustina akaenderera mberi nekunyora mazwi aakapihwa naJesu, ekuti Iye aive "kuwedzera nguva yengoni nekuda kwevatadzi"Uye kuti ichi chaive"kusaina kwenguva yekupedzisira.”Mwari vakaramba vachitumira Mai vedu, avo vanga vataura nesu chaivo, kana kuburikidza nevanhu vakasarudzwa: vafemberi, vaoni, nemimwe mweya iri kuita basa rechiporofita, avo vakayambira nezveDutu riri kuuya iro rinozopedzisa nguva yenyasha.

Nyika yave kutarisana pamwechete mhepo dzekutanga dutu guru iri. Jesu akavadaidza aya “marwadzo okusununguka” (Ruka 21: 10-11). Ivo havaratidze kupera kwenguva, asi panzvimbo pezvo kuguma kwenguva. Iyi chikamu cheDutu ichakura zvine hukasha zvisati zvaitika ari Ziso reDutu inosvika pahunhu. Zvisikwa zviri kuzotizunguza, uye kunyaradzwa kwenyika uye chengetedzo zvichawira pasi samaonde emuti (Jeremiah 24: 1-10).

 

CHIKAMU CHECHIPIRI

Nenjodzi yarova matunhu mazhinji epasi, ari Ziso reDutu ichaerekana yaonekwa pamusoro. Mhepo dzichaguma, kunyarara kuchafukidza nyika, uye kupenya kukuru kuchapenya mumwoyo yedu. Nenguva isipi, munhu wese anozviona semaonero anoita Mwari mweya yavo. Iri ndiro Hora guru reNgoni iro rinopa pasi rose mukana wekutendeuka uye nekugamuchira rudo rusina mugumo netsitsi dzaMwari. Mhinduro yenyika panguva ino inozoona kuomarara kweChikamu Chechitatu.

 

CHITATU CHECHITATU

Iyi nguva ichaunza iko kunoguma kwekupedzisira kwenguva ino uye kunatswa kwenyika. Iyo Ziso reDutu ichave yapfuura, uye mhepo huru dzichatangazve nehasha. Ini ndinotenda kuti Anopesana naKristu achamuka panguva ino, uye kwenguva pfupi achavhara zuva, achiunza rima guru pamusoro penyika. Asi Kristu achapaza nepakati pemakore ehuipi uye aise iye "asingateereri mutemo", achiparadza kutonga kwake kwepanyika, uye nekumisa kutonga kweruramisiro nerudo.

Asi kana iye Antikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere muJerusarema; uye zvadaro Ishe achauya… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi uunzei kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene. —St. Irenaeus weLyons, Zvimedu, Bhuku V, Ch. 28, 2; kubva kuThe Early Church Fathers and Other Works, rakabudiswa muna 1867.

 

CHITSAUKO CHECHINA

Dutu richave rakachenesa pasi pakaipa uye, kwenguva yakareba, Chechi ichapinda munguva yekuzorora, kubatana kusati kwamboitika, nerunyararo (Zva 20: 4). Budiriro icharerutswa uye munhu achave nerunyararo naye, nehunhu, uye pamusoro pazvose naMwari. Chiporofita chicha zadzikiswa, uye Chechi ichagadzirira kugashira Muroori wavo panguva yakatarwa uye inozivikanwa naBaba chete. Uku kudzoka kwaKristu mukubwinya kunotungamirwa nekusimuka kwekupedzisira kwaSatani, kunyengera kwemarudzi na "Gogi naMagogi" kupedzisa Era rerunyararo.

Kana dutu remhepo richipfuura, munhu akaipa haachazovipozve; Asi akarurama achasimbiswa nokusingaperi. (Zvir 10:25)

 

NGUVA YOKUGADZIRIRA YAKUPEDZA

Hama nehanzvadzi, sekutaura kwakaita Baba Vatsvene pamusoro, dutu riri pano, Ndinotenda, Dutu Huru rinotarisirwa kwemazana emakore. Tinofanira kunge takagadzirira izvo zviri kuuya pasina kurasikirwa netariro. Zvakareruka, zvinoreva kurarama munyasha, takatarisana nerudo netsitsi, nekuita kuda kwaIshe nguva nenguva sekunge nhasi raive zuva redu rekupedzisira pasi pano. Mwari akaronga, kune avo vakapindura munguva ino yenyasha, nzvimbo dzekupotera uye kudzivirirwa pamweya uko, ndinotenda, kuchave zvakare nzvimbo huru dze evhangeri naizvo. Zvekare, izvi nguva yekugadzirira iri kuswedera kumagumo harisi bhuku rekuzvibatsira rekuzvichengetedza asi ndere kutigadzirira kushambadza iyo Zita raJesu mu simba reMweya Mutsvene, chimwe chinhu chinodanwa kuti chiitwe neChechi nguva dzese, muzera rega rega, uye munzvimbo dzese.

Zvinangwa zviviri zvakajeka zvinoramba zviri pamberi pedu: Chekutanga ndechekuunganidza mweya yakawanda sezvinobvira mukati Areka pamberi peChikamu Chechitatu; chechipiri kuzvipira zvizere nekuvimba sekwemwana kuna Mwari, uyo anotarisa nekutarisira Chechi Yake seChikomba cheMwenga wake.  

Usatya.

Nekuti vakadyara mhepo, vachakohwa chamupupuri; (Hos 8: 7)

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

  • Ona bhuku raMako, Kutarisana kwekupedzisira, for pfupiso pfupi yekuti zvikamu zveThe Great Storm zvinowanikwa sei muzvinyorwa zveMadzibaba eKereke Ekutanga uye nevanyori veChechi mukati meChechi Tsika.
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.